Loading...
17653 TRd 0(n0 < O cz o�o U) m Dm z 0 0 00 X ma ;Urr1 z� D z 0 m 00 -0 0-i- U) o aCm o LO o O M-11 rn C O >3 -mi W S A 0 z D D -1 ; m C7 DZ m � ---1 0 0 mx mm D� = 1m M m Z M --1 O mZ =m D Z vID z m + Ti O m y> D ri (7 z M Q K m 0Z� 1m'INDm -1 >o p Z < rn '0 Ti K 4 C r- o D - 4 M =f rm)t0zm - O -, -1 z ,�. r - z Q m =1 z W0 -� ra 0 C o m i �'zo1= m o x zz m ztzn m z u� _ 0 0 = o z = D > --1 - + 0 D -C)`' � m m :< 0 --1 Q o =a c -o CA x QDDD zC md-'Z0 0 Q m � -iO mz -m �0 n Q � O o 0 0 D _ 1 z N W Z `� ..,,,. m -1 1 O rn O v D � 0 In CD0 r-m-� > U M0 M -a Z aDO -1 z � S m p U3ct -1m 0 or D'- rnmm � - `nom S m D 0ZC X om m m O 0 ➢ x D m ni - 1 -a , 0 -{ m (1) U) rn-0� mD -71 o Ti m ---i0 < ➢ �O i C) O C) O O D ;0�0 yrZ-4 ` < < Z U) -4 - m --1 C:> C) : m z� D r n m m OCDom Z ZO a = o O K V, z z y m m>mU) Oxy 10Ti S D r- D S O r co D x I, m w c -rl -9 -< -i 0 o pZy S> z z rD D --- m �o a�m00 z o m ° 0 r .•- o .0 M Cn m Z S D #, r n m m O > o -1 p 8^ ao n D m_c; z jr> o Cf)_ 1n Z 1 d 0(n0 < O cz o�o U) m Dm z 0 0 00 X ma ;Urr1 z� D z 0 �1 m -9 - 00 m () m 1 L x � m m � cwt) Z � d U) o aCm o z-< o Q M-11 rn C O >3 -mi W S A 0 Z m K m C7 DZ _ � m m 8 m 0 0 mx m,aCO = 1m M m Z M --1 O mZ =m D Z U) co z 0 *t + Ti O m y> D ri (7 z M Q K m 0Z� 1m'INDm >o p Z < D '0 Ti K 00 M r- o Q O -r, rm)t0zm - O -, -1 z ,�. r - z Q -p DZ =1 (°n -D< 0 C o m i �'zo1= m o x Z 0 OQ z u� _ 0 0 = D z = D -1 0 m m m m :< 0 --1 Q G) c -o C: � =m x --i C Q m � -iO mz -m m n Q � M M :U a D _ 1 z N W `� ..,,,. m -1 v D 0 In > U m Om z � S m p �1 m -9 - 00 m () m 1 L x � m m � cwt) Z � d U) o aCm o z-< C, < 4� c Sz M-11 rn C O >3 -mi W S A 0 C) m 0 rel > z � mo U) - Z U) o C7 DZ z Sm© m m m 8 m Sr m z c(zn mx m,aCO O o � Mto m -V= M --1 O mZ =m D Z m U) 0 < xc � l777, c m Ti O m y> D ri (7 nm z S m 0 K m 0Z� 1m'INDm >o p Z < D D D MO .rmr1 00 M Cf)-ISOt7 X O -r, rm)t0zm - O -, -1 z ,�. r - m m I -p DZ o D C D 0 m m p a o o -0 �OaKz1 m(/) i �'zo1= m M> D --i Z D D 0 o z u� _ 0 D = D z = D -1 0 m S m < m m O -i 0 mo to O z m z0 Z O zNO � (;noz(M-)o m 0 > m N z O mx -u=>U) 0 ;03'i D m C:) > =�] mac ' m U) D Ti O m czi� c �{ (A O n K m r MC z 0 D m C: m c) A p A azz __� o-<> O < _0 Qc � Q? mr z -) i C7 m CD o S c 4=0 �1o�, cn m z m z V) C A -II c0� Mm cpm Q ci =<z O z cn ;0�f7 <A o m _p=T1 ozr� _u):;o A 0 -n 'I M C7 N o no CCir M -A+ Z m M Q co :t) z * O m0x�z) Z z O©rnarnM( Z rrr} zNO xm (;noz(M-)o m D � npDm<r cm0 C7 z * m -u=>U) 0 ;03'i z X > =�] mac ' -.4 g::z,mC)o0 z D { czi� c �{ (A O n Na © L r >o n mem N z .rmr1 00 M al --j X ri m (f)FD0 � a r ©5 r z -p DZ P Dmz ED m-Fm0 a z < > mm��©ry z _> i �'zo1= m z m oo< m r- 0 z D 0 m c=ai ( _ -1 m a 0 O p G) c -o C: � =m x --i m � -iO mz -m m n Q :U a D _ 1 z m a ..,,,. Om z � S m p -1m -100z:;a � S m D 0ZC 0 ➢ x D m U) - 1 -a , 0 rn-0� z { o Ti m ---i0 < --i i C) O C) O m a) -i 0 m ` m U) -4 - m --1 C:> C) : (�-J) D r m m OCDom Z ZO a O Z m --1KX z m y m m>mU) Oxy 10Ti D r- D S O r co D m O -rl -9 -< -i u) '� © OSz (cD a�m00 0 D T m .0 M Cn � D Z S D -i m -1 S m n m O 0 ;uc D (n z m z est O 11` rn O 0 D m O D Z m D m $• Y m w 0 z 0 --i D v C: r n ApA zz �o o:� O C-- p S M m z -O oo0 < m o � S M C =�Q � � O zm rnz 70 o 0 m 'O C p -m--t >�� m o z cn TJ-1� pow r � =c �� ohm m _�� �n �Mm p � W 00-0 D Z M�� mm Z (n m a -! -1 m m a: m m Q m m N m m =� QDorn C)zrn D O O D m Z m 00S z r- < r-- -1 ;c o;u_ o m m m Z ©o Do orm-im ro>N--i m r- Q d m-iZZM0Q� z<� Z m m 0 0 m S 0m- U3�0 U) +-r r1l co -! fi co ' --i - -i D O d O m --j .... < Q < -ooS 0U)c) '10 -ci rn rn M Mm�v m = -<-r 0' --i � 0 (ten m m m rt,Q 0 rTl 0 c m m w> 0 ;0 D D > 0m U) S co O -+ S -i •� O m m M M -4 S <z D 0Z nOm -i -i m m m z; o c U) rn -1 -- 0 0 z z z o c�� -1� OD 0 O Sr0nr00 �zm (n m -r cn 0 -1 D D o o U) r D< � m D -I U) -D Z 5 g D --i mD * -q a -< 0 �OU)0 DZ F m S D -p O z O O S i r 00 -i cz0 D= Cz z DrT1WDS z c' m m z z Fn u' z 0 m O C � o U)Z m mmtn mrz- z 0 n _ � -mi XmD S� n D D (On r- iT)m sKz m� c z w m m cn D �mz o rm (n Q cn z� r_ -i-1 m- < D S > D C7m z mm0 <U) * (D -i 6 5702 OS rno O Z S >m oZ rrr1U)(Z> () o O 1-m0 mo zz rn m z z �<0�� c� z 0 = o�mm- +_ -1z (A Z DU) -0� O-< -1 '4 2 r- (n S O 0 (M A Uy (n Z p � R. IT < m rm r0 c M ;O m m- �u -D 0 -D U) > z> O D ;;a m C mo 0 oS mm r .mac' -0 D z (nuc D=1 0 z -1 C) 0 =r � --1 co a COQ arC Dr N m � o zoo zz (n 1m) m:D0YO >M `t C-0 O m�K Z� O mcD 0 cn�D Ow z -n� 0 0 z --j FT, 0 z a Km 0 Z N - m 0C)r D--+ca-TI o0D- UO �z zz-o y c�c� o 0z > �z �''c -omm� �c')v?►� a ,;s tn- C? -1Zc mm --1 0m G0?m mQ� � <m D i�Pt+3 rr)d � r�*IC ���='Sz�O� ;u r- ri =r-MU)M ... a7D C7� < m Z- _0 ZQZ 0 zrn 0- Q W�CX SSD U)SzOOD-rim m 0U) nrnc O� � 0 1Om m U):()O C7rr-m ,� mm -1 D mr pC, ZC z>� ZQ (Ontmrir�r Zm--4-nAZO n�--1Co0o OS o -10D -nm OK -< z Q Om. MM -71 ® rn --+ 0CD r0 -T> -4> -4> -t0zf-0-40 X01, ;0 r OD O zm-< Az O ;� cnr r r 0 -p -d= � m ��- Om rzz-i-C c r��1 --1xm2Dz m Q o -+ -'1,=n-1 ® z C: (A -n0 00 0C) 2z ,> 1,rZ 2Z0�-<c�cnZ� Zmr �ocnzD-1�m �o Z O- �rn OO �CncSt� c3�p = rim S D �mS D-�1' �- zm m c,,o Om -1 n � 3' u, �, ozv� -nc�' g z -c0) o�rzrli Z 00 z- <DDo-+-< ili - z ,za m �T -4 ;o r�o �0 >C,Mrnrno = � rnr�-m z �;uC) Rt -r1D OroD Orrzm 1 r o r IO =' m� m 1-rn = 'p -fid -) Uma -'i �triyGZy >73 �O-i-42: m too U)�CrA 0 S % cfl-0 S<m D-� r-3 �-i ;0 0oCAO m - �mpS� �} zo ©c'``':1--0--10 m 3,U �Z< Z c� �,�m �� �o 1:0 �{�°1-�°0z�©� �m r- ��- f1� r1 < D S D (f) - D Z, z z z -n A a3 �> D rn m r co W ca m D `�" O z -q - Q r C � CD m q© rn 50 m a C� -*ice m 1> m1n 0c�o�' c�c0 '"� zp =O -j `' - m -om -Orn co-� O O D o m< -1 zm oS=mDCoz 0 o -D1 U) m -z9p rn> ;D > j> Nmr�rmmo-< zm z Dm D _ �7Q f/; (nr -0r -0r o=_� t7 x zrcnm -1 Q< V)--g0(f)i0(1)_O ..�5 Ko' =o D 0 -t Q Tt €? �1 pCrnrnQ O �' � 0 D _x Ri Cl) =--1zzz C!) m� r`' �Let o tu'*1t (n r- ru)cnrn -�c o m m; -'K 0o m �S-I �m-1 -1rn T�rC*t z prn (rn (n -n r >>--4 gizi A m QDz m 0 w � r�l-< D�z (} Z OC) rn� m-4 --1 --4 zz5rnm Nr- t* cD<mrn m _,(��z� m Ei7 oz �=1 x>O cpm �m csm ril0 m6r°� C �t�lwowzoC (.0- >m >0 rnC) rnry r-na)z� �o W D nU)mS � �< DOoO -1� ..... cpz zrn Z --1-4 a-"9 fl --f OMr^ -1 i t c O Q .. nm z)n r�-1aQ©Omoo oro mc�,a rn �G? AGS 30> (n0 -n p � �Orn0 -ozm�r -n-a 0 -m M(A m m -on -a0 :�cnmcsro �O � rn r zD mmDCC) :E OLn � r(i� m0 n g0 Crn7n (nSzj Q> W n �_� D C7DSrr,l o< -fid -10 -< M 0ch >C) n1 Oc zo zm O O 0 r'--4mMmzz-n m c-n>>X0 "''1z1 --1 0Z z z Om F:00 � z Smm D mm• -1- _1 C� :0 n Dm rnQ r r r (,^t- =>SnS'^1Z Z D_y OQz (n < C -)mw m(f) mfg (n Cn 0 ^tmTi0M0-401Q m0-- f� DSD- r,1 mp OQ _ rn rn m tn�,zmmm-ar �,.� 0 m=- �>DZ LO c):r m<_ �m © o O OGO- r A �DDc =. XD(!)=0WM <o p > O 0 z0 ,r0- -0m> 1S -D -10Z- M D Zmm cn Dz z ® O O ©-d mOOO�* d f? M0->-1Mm z Cl) C r m -n Z0>0 ZCC,� �y � Ti Dmm -' <yz A ZD 0 r� 0 0-�zQ�(n>o 4 p mDAp z-1�-{��m p 0-0 � -d O ma >;D -;o ,h 1t o fi oQ z oho zom O oO C)ZD Z - C07 zE G)M Kz t7 3 C7 SnD2 m-D-1X�=pct 0'1 m rn m -0 0 nx m-ic j` gy m* Om mD(no z ao rn 0o(n-tm z ,!� ��. KQOZ rte- 0 > z rnzi '0 �' t<Tt-1 Tl m 0 / �� �,� i��O Q m z m z m O O z ■E Dcn;uZS-10-j mcmamSom co m m rnr mD-m><-e©0<m�rn _ A Z z O©rnarnM( N rrr} Q (y� © Dz m D � npDm<r cm0 C7 z * > -u=>U) 0 ;03'i Z -1 rrn © z D > =�] -.4 g::z,mC)o0 z O > z mm r<R-.gmmzc- > Na © L r WO Dy o�--40ZD N z <<z zz- aU) 00 M al --j m CO t� m � a r ©5 r z (n mmS oz --)-Z1�m-rD m a z < > mm��©ry z m z z m oo< m m - Z D 0 m m a 0 C 1) --i m n Q :U a m a -! -1 m m a: m m Q m m N m m =� QDorn C)zrn D O O D m Z m 00S z r- < r-- -1 ;c o;u_ o m m m Z ©o Do orm-im ro>N--i m r- Q d m-iZZM0Q� z<� Z m m 0 0 m S 0m- U3�0 U) +-r r1l co -! fi co ' --i - -i D O d O m --j .... < Q < -ooS 0U)c) '10 -ci rn rn M Mm�v m = -<-r 0' --i � 0 (ten m m m rt,Q 0 rTl 0 c m m w> 0 ;0 D D > 0m U) S co O -+ S -i •� O m m M M -4 S <z D 0Z nOm -i -i m m m z; o c U) rn -1 -- 0 0 z z z o c�� -1� OD 0 O Sr0nr00 �zm (n m -r cn 0 -1 D D o o U) r D< � m D -I U) -D Z 5 g D --i mD * -q a -< 0 �OU)0 DZ F m S D -p O z O O S i r 00 -i cz0 D= Cz z DrT1WDS z c' m m z z Fn u' z 0 m O C � o U)Z m mmtn mrz- z 0 n _ � -mi XmD S� n D D (On r- iT)m sKz m� c z w m m cn D �mz o rm (n Q cn z� r_ -i-1 m- < D S > D C7m z mm0 <U) * (D -i 6 5702 OS rno O Z S >m oZ rrr1U)(Z> () o O 1-m0 mo zz rn m z z �<0�� c� z 0 = o�mm- +_ -1z (A Z DU) -0� O-< -1 '4 2 r- (n S O 0 (M A Uy (n Z p � R. IT < m rm r0 c M ;O m m- �u -D 0 -D U) > z> O D ;;a m C mo 0 oS mm r .mac' -0 D z (nuc D=1 0 z -1 C) 0 =r � --1 co a COQ arC Dr N m � o zoo zz (n 1m) m:D0YO >M `t C-0 O m�K Z� O mcD 0 cn�D Ow z -n� 0 0 z --j FT, 0 z a Km 0 Z N - m 0C)r D--+ca-TI o0D- UO �z zz-o y c�c� o 0z > �z �''c -omm� �c')v?►� a ,;s tn- C? -1Zc mm --1 0m G0?m mQ� � <m D i�Pt+3 rr)d � r�*IC ���='Sz�O� ;u r- ri =r-MU)M ... a7D C7� < m Z- _0 ZQZ 0 zrn 0- Q W�CX SSD U)SzOOD-rim m 0U) nrnc O� � 0 1Om m U):()O C7rr-m ,� mm -1 D mr pC, ZC z>� ZQ (Ontmrir�r Zm--4-nAZO n�--1Co0o OS o -10D -nm OK -< z Q Om. MM -71 ® rn --+ 0CD r0 -T> -4> -4> -t0zf-0-40 X01, ;0 r OD O zm-< Az O ;� cnr r r 0 -p -d= � m ��- Om rzz-i-C c r��1 --1xm2Dz m Q o -+ -'1,=n-1 ® z C: (A -n0 00 0C) 2z ,> 1,rZ 2Z0�-<c�cnZ� Zmr �ocnzD-1�m �o Z O- �rn OO �CncSt� c3�p = rim S D �mS D-�1' �- zm m c,,o Om -1 n � 3' u, �, ozv� -nc�' g z -c0) o�rzrli Z 00 z- <DDo-+-< ili - z ,za m �T -4 ;o r�o �0 >C,Mrnrno = � rnr�-m z �;uC) Rt -r1D OroD Orrzm 1 r o r IO =' m� m 1-rn = 'p -fid -) Uma -'i �triyGZy >73 �O-i-42: m too U)�CrA 0 S % cfl-0 S<m D-� r-3 �-i ;0 0oCAO m - �mpS� �} zo ©c'``':1--0--10 m 3,U �Z< Z c� �,�m �� �o 1:0 �{�°1-�°0z�©� �m r- ��- f1� r1 < D S D (f) - D Z, z z z -n A a3 �> D rn m r co W ca m D `�" O z -q - Q r C � CD m q© rn 50 m a C� -*ice m 1> m1n 0c�o�' c�c0 '"� zp =O -j `' - m -om -Orn co-� O O D o m< -1 zm oS=mDCoz 0 o -D1 U) m -z9p rn> ;D > j> Nmr�rmmo-< zm z Dm D _ �7Q f/; (nr -0r -0r o=_� t7 x zrcnm -1 Q< V)--g0(f)i0(1)_O ..�5 Ko' =o D 0 -t Q Tt €? �1 pCrnrnQ O �' � 0 D _x Ri Cl) =--1zzz C!) m� r`' �Let o tu'*1t (n r- ru)cnrn -�c o m m; -'K 0o m �S-I �m-1 -1rn T�rC*t z prn (rn (n -n r >>--4 gizi A m QDz m 0 w � r�l-< D�z (} Z OC) rn� m-4 --1 --4 zz5rnm Nr- t* cD<mrn m _,(��z� m Ei7 oz �=1 x>O cpm �m csm ril0 m6r°� C �t�lwowzoC (.0- >m >0 rnC) rnry r-na)z� �o W D nU)mS � �< DOoO -1� ..... cpz zrn Z --1-4 a-"9 fl --f OMr^ -1 i t c O Q .. nm z)n r�-1aQ©Omoo oro mc�,a rn �G? AGS 30> (n0 -n p � �Orn0 -ozm�r -n-a 0 -m M(A m m -on -a0 :�cnmcsro �O � rn r zD mmDCC) :E OLn � r(i� m0 n g0 Crn7n (nSzj Q> W n �_� D C7DSrr,l o< -fid -10 -< M 0ch >C) n1 Oc zo zm O O 0 r'--4mMmzz-n m c-n>>X0 "''1z1 --1 0Z z z Om F:00 � z Smm D mm• -1- _1 C� :0 n Dm rnQ r r r (,^t- =>SnS'^1Z Z D_y OQz (n < C -)mw m(f) mfg (n Cn 0 ^tmTi0M0-401Q m0-- f� DSD- r,1 mp OQ _ rn rn m tn�,zmmm-ar �,.� 0 m=- �>DZ LO c):r m<_ �m © o O OGO- r A �DDc =. XD(!)=0WM <o p > O 0 z0 ,r0- -0m> 1S -D -10Z- M D Zmm cn Dz z ® O O ©-d mOOO�* d f? M0->-1Mm z Cl) C r m -n Z0>0 ZCC,� �y � Ti Dmm -' <yz A ZD 0 r� 0 0-�zQ�(n>o 4 p mDAp z-1�-{��m p 0-0 � -d O ma >;D -;o ,h 1t o fi oQ z oho zom O oO C)ZD Z - C07 zE G)M Kz t7 3 C7 SnD2 m-D-1X�=pct 0'1 m rn m -0 0 nx m-ic j` gy m* Om mD(no z ao rn 0o(n-tm z ,!� ��. KQOZ rte- 0 > z rnzi '0 �' t<Tt-1 Tl m 0 / �� �,� i��O Q m z m z m O O z ■E Dcn;uZS-10-j mcmamSom (A m m Cm<00um0-;;umzvn- mD-m><-e©0<m�rn �O 0-d U) C: O-1my z O©rnarnM( Om -Tl 5�--im::ES >� _m� �t npDm<r cm0 mq r<z �:*Oomca m rzOO- c_ r-mra -u=>U) 0 ;03'i Z -1 (Amzr,�i3O <�Dm z� C O-1DDU)z -.4 g::z,mC)o0 z Z; Z(Ao> Dn -,lmK KO 4-{ mS-10m--< mm r<R-.gmmzc- "0 w o >m D(A DSr-0 C7 � .u(33-M0XKUs0 WO Dy o�--40ZD �rKQ <<z zz- aU) al --j 0 -<O > zc�Oozo o -n >-<--o D -< K - -mi -izao (n mmS oz --)-Z1�m-rD a z (n��m -4 0 ---4 (/) ;a m mm��©ry z 0mz m U)N,Zc m oo< _ 0) > -< m - Z Zor-Z �g�c 0 Co mm m0aM mmp r 0cp � -ACO* tD C V A t C1 4 r 0 n n �W-nZ .P� cAm -- O 0 m Z Z AV�3mAZ� -q 0 ?! � ' �Z00aco X- COM C m mpM mow 0 C ,.� -j� tib , D n -&Z -i m m Z= m Z Z omoo a -n -rt W QCl) N=om> n m == =xm A56 -0 = r 0Z�-7co ZX0 Z ZZ .mimoo _ me a�'oz0-mi r MZ mr Z� Z CO) mnti.Q�p"'zm ?0 m v�-�>° -19 Q �lr > f11 M Z ilk 10 ©w 0 N N ^m co A rhoo o m ca co zO O—m (0 to a�CO000 -n myomao�► "n z 0Z�tAdmom > m MG)Zoo<m ' 0 M Z ca mO m Z(AAmmZMn=i■ z ©C00z-m0 C� zm°o"i�-4 M*%4 <z Q0.0 j ... 0_0 z��p Z >a�C( §m= Q .� M"ZmyM'0 ME:�"Wm" CO Ln I- z 0 2 — r, A0 -4 mo to m© a 0 x m oz0Zn aol -on zmr%>mOmn carmZ >0 0* Zm8 ,m -n vrn�-q®o Q m nC=� Z o m AZx z > M m - "m Z m ..i Q V m til 6/1 Z 5�b 1,9i'F I ���0 •«a a •"•• r••• •• •W N• '10 - SED NA DRIVE �R TTT7 I— F- T 1� -� A :X*.Ejj � .• t w ••'t' N•• •''t'' ... ... '•.t.• ••r \ CA 0 -4w w --L -.4 Y KINGSTON ROAD LOT F X j 2 C-) rri • � t••• t tiff L..t � `L.r :t �t •..,. ` - • s , • «h • ««««••«•••• • •«•.•«•« •• ««.«•«• �11 mx fl_mc";,0 ) � DCrn�O-p{tDlfD D_p�_� OZO QZO p�CQ 0} Q O S -nom A x)„�rzn c Aim �TQIi ZC7 rcrn� r-C�>'Z coS� n2� �Oz rnm Onn FR- Qa Oio �O �C� 1 mQmEP D� pC�+?l mR;mo ID2 �- 2� rTt '�'� I ;u p 2 Km 2m -�Z2 i7w.Zrn) Z-Zk �t �l a� Oz 'A m r Cn n -i r -1 m N Z Z r.. co o �oz --)tea -mm (A z ��z -�z m" -)z D�z -3�Z c>n an o p Q ) r�Dfnom m om mm m I wcmn Nzn p>zn Dmzt> xI-'Tin �cic> v) pq _ z z Q q Z rF n r n a {� �r 1ior_ 2 r -i r m OR rn�C Zxlz "I .I x)n Gni-' m� D m • iT)J D ca D ooD ZED iri aD �nD -cp cno t17o m z0 C?DCDZ'Pmn mr ZCO � -mp .TQ) ZOO �Zo ZO Z('I'iO xa Ti xlo oZlQ Q'T7o Cfl = tG1 = r ClI o- -x) n 00, �, n n rn rn -z rn>pZZc.•Ti r)x70Rl ZDV ozCn CnQmtnm mf_>; Nn� nz) C7f>aZ x)m� m0 r r <,, m mM < (2)p� �r xI O Z o n v�p �tmnZ O-{I�Z ®� nOZ Ap- O�z rnD cria o z c7 Z D'" Z D D D m N Z D 2 Z D Z> p D r D D � cn W bo Cp m m'i"ZOQ)r-C) :>z 0°wc> D Z Z::E im --)m �m)i ��O orn mxl _ To n,m- o oN Om ��� �ra r-. m�� no �tpn :m (n ZOCn> o0 0 D WD-�PM0ad0mzO roan m I Z CZ CZ ZrZ �zn Z .'mom -=w Co O ZZ _ C). C,i •-t -Z-ii 0 Z ---iii �I O O -C a O ® r to �Ay p ITto )r)D�p tr prn D )Nmn -n mn Q0n Cna Za Zt7Z rn rn O Cn� D<O 1O ��Z.�ZOCZ7.0 �� z o(I)Z N QZ C7 cn -0 l5i �� A� CA >- 3� nrn� ii D t�v p „��"� f*1�' Z m C4 CJi fT7 'TI D O tTi C> T# N = 'O "10 � Z (p "[7 - 0 z r > -f n Z Z C tD (n Z QA�CmOsp Zx) a(n- O �G> ��{{" -IZ l�Ti Z ca Z Ot wmR C3Z Ci Q `�I Rm> C+ OZ0 2*Rm7X ITI� Q D r 7' AZ C ©rn C oW (tID� W1�*p 'm D a, -Iz 00 CnD x) o a 00a moo= a= rn Z mr OS Z X r+1 rT) z QC7 rn�NCC Cmm otn -rwn0 arno m0 m0 �N �O qp Zm -mo-iI aT68-G-ip an � ��� Z Zm Z'�n•ro mQ OQ �00 ZCOC mrC7 m0 Z ©M> .PQ pNconD D D -moi � nim rn rn oorn -,x)m nrn -• • �rn m P C.n�ZT)�Cn�mod -m•x) C,z x� Qn p Dox) mm m ;K o �� mxl zTp tp Dmf Z CI7S ro Cx)� �rZ rn mm �0m -G zmz p p� 1 Z -�AmDD-�PgQ oZ z Z7Nz (gTi:ZW Z� m t�7T'tZ'�7 Q�j d qCn Z �.0 Q.;o .'tl .'t} DZ,1'cn C - m=O nm 2:z � Mr O�Z OZ MU Z ��Z: mZ m�tn > mm 0 CA mmaoOZmGi m z�z z m� m mz a Q 0-0 O m� xl�2. zD mea o oQ 1 p rncn z r* c?D cn> an �� �pZ mD -p- m cn O mC7-D r Z Z Ei3 N m'~ rNTf 1l t�TF mm. 2mm oimo ONZ- > p © am;>:m5R z Zm n LNs+r 0a D Z zrn - m � N� Dctn 0MK --4 ,t Z Z �' xIDCn_ rL? o<n m O0 1 Nn Z ID'zI ca --q - �-Zt-ZIfm�T>iA C7-) oW Z Z Q;U CII �An iTpNG m�OCD O © Z CO �O �O R)Q ZOOQ pQ� Q Q r> m OW- zr a oO �� -•x zmo xI C)m m rn z mOQp �cn yxl ZZ N D i �Z Z 0xi }A �D rn: '-U DOS stn Jr Gn>�pm©rn*irn��Q>+ a' zp c� 0> cc10 DD�Z rNrn <rnrn r Orn O up(nOq 0 O.CZ mg Oq O. m fn �.rr Dn --`r D C C COjI oeO>mO �F ttmTr7tc D r�rl i O _%Q Z oQ tDnI -� mm 6:c �O -on -U - z -U pZCZ��W ZNi m� rim a mm z© (-� C-) n o> D� ;U Ln O O u NSD= r0�c>= z -o n n mo.U) cnz Kz xaz +•- r cnvl mc> r'n rn m oommnDZ m D �� rO z "m mQ oo zlan m no' vI cn z nx7�ZaC o0 inm Z z me cQ �O 52 _ Q P� O`5 �m> cpn cpn D C/I r �' O n. -i `C7 �t3 Z --) �) Z O. xI O r mCfItTtm�n O� © am O Qp m �-ziZ �Z tn( coZA -_(n , mI-#r m � -.{ ."� m n n xI m M '*I t'7 o C7 0 C fT)IT)to D 0O Z> K om m m fTt- mZ -pm= CAn C!)Z - - x) wD A9.mz, m�ro D� -U ur- Ox � >D QaFJ PW Z D 25 p m Cnm x7m � �Zm O Z �� c,t� rnr Tm or- r�i m rn � r•rt D -) o` D x7 Z 0 a) D z a >" o G33 0 K -0 N� D,(n rn o o n oQoz C: > b i o i s L -c zc oo Gi D O 0 "a m Z xa_ O Z (n o CA:z -. Z -I M •P a rTi D Z m o O .� -C7 -i Z �p Cn O "-. Cl 'p -n C[> 'n z a Z Z ..,� a D o CII -n m Na o m- (A p CDD m u m O � mj O � © rn) -n v C7 0 �' Z K .P p O O O o Dr o > co m G7 t, D Z =Am m C �U��� o z m "' Co z , o O its O A S G> 2 CO= C> S o �' � � Z n p W < � D C7 m tQ D W z m (n p oD D mU m m m co z :n Z m n O W O rn M z �.m xr U) Va C < > O -U o Z w cn C O m z z z fZ o m i NpU) rn 0 r zO G m -I p m [n o rD -n ami y uI a p m m Oi! ni m � _Z > rnm D a Q m o 0 U) C) O o p Z m © >Cn Sm p " m o,r*r C O a ® to rn oo Z U)A z m v 2 Z D n rn n 0 C7 00 A O Q m O b D © Z Q nmrn m D zA ca D rl c 4 co _ z E z zo - O a m o 4 cn z o OZ o m D to W's -Ma=•t tn•hi 01i 0 Int .4, , r y ®F -P f/cn F. (N31049'11"E 345.14') Rijj(Ifr l N31011'12"E 345.24' _-.. S iv C73 w v - r'' 'Z N 00 1 a iI N 1 E r cNn r fla r w r N r `" r o r co r 14 E-_ rn r cn E: P E: c., N.3 E: E: o r to r 00 r - r rn r w r 4. r w r N I = m r- 5; Z M Z � o Ccn W Z Z W WZp, Z Z Z Z OD .-"L Z Z Z Z Z Z T� Z Z Z Z Z n Z Z -{ 00 W aU C3Zt C) a) o rn Ci4 w CZ11 ° tO CZe1 ^; O W CZ77 SJD C e ch CZT1. Cp Qo W �. � ° o -P 4. ° o. Ot o CFQ N 00 W tp OQ co o N q tt? Q4 O q �.I C� N Ga W cD � N N -F� v v O o W o Cfl C) O ° ° to �' o •A W r R'1 .}i � O _o w v N Al -P -t' w O -NP- w Con" CIt p° N a N C: o Gii o ° N _°, - •A u' C,i �o tv. P`7 -F+ VWi- w cn > I W O. Cr to w W : V Lpd c CX3 -� C7 tO ct j i3 N W Un ..,: Cn 4iR 00 :Cfl W Q Cfl CC W CP Cfl � N W ,N+, o +' �.N -P � CA q � f W N w q �f C c;(cn © �> Z W qp -1a ca. to x ta. M x CJp pmt tat O; -A ts> -P to _ 00 s y Sit - -7. , j,-; t7 (A C2 x x tit C.,t m _ © cn C? -p tc> s O Cn = CPi �l -- p t5 C cjt W s Gtx W G) t7t Q +Tt W w m CO O g rri Cn G> t.fl q M m rn N i9 rni M m M q W r r'i rn r*i m m m Ln<no to (A 16etc> co a) po 00o. o inv vo cu' c3 -CD CD q©©o0o00 cn Cn= or3o oo' cn Cn Cn _ N W Na N N t> to N O O N N W N _ Ctt r-, -P r-, W CA N rn m (n O _ '-' qt _. Oo W N tD N cD v W p W -P W Cn O of t7t fft _ N _. '-'i v _. N 00 r p Cn Gi q :D gyp°" p X Cit pa PO . � c' © W Yl "Cl 41 O W ;;y T7 to t0 M Z • u C�3t" u .C�>•, u` W u ,-, C>t q © O - -co in G:T Lit cc •A O W .� G> -•f , V N.W u q cn u _ � at cA W cn W N N o po O CO L4 -t � N cn � o W 5 w Z - a C> tO CD J M Cn O CO OD -t 0) cn p. w N - q tO W J M Cn {t w N -' m ' c _ N W po W t>Q W _, o CJt o Cn o -P o t o p N N t p p cn W O N .M3 N QS Q N N W Cit w CWS," W q N O N V O. w o WJ #LTi t:>V. : COC C tom- c CJT, V. W C z eg _„ C a N c' t"a ; w 00 p tt $. • W qp ➢ D O s s.. x N s 00 s y ti't s scn s N {w s qq - Limit t7t Q W W w CO O O C? a0000C) Q p Cn G> t.fl q t.J7 q N i9 W 4. q W DC3 I Z c o�nut o Wo Ln<no G>cJ (A 16etc> co a) po 00o. o inv vo cu' c3 -CD CD q©©o0o00 or3o oo' ' � _ W Na N N t> to N O O N N W W CEJ CA r M rn m (n O � b C i W f7t W 0) cn '? 00 (D C.) CU7 Ln W 4. Cn 00 tJ7 Cn Gi q :D X ;;y T7 x rU 1 ff s u i 1. a z a ! 'f' fF s At ° �s STy E31 . � . t„ , `. .. jay, t• � w -a , q (� � j �j ` j ttf t�C j a i J x oil a,a s (N31°49'WE N tN„ �' ottm^> t a - SEDO SIA D%RI d� E - ��t6 '� o o '�` o = 169.45} R1 ;Z w (N31°4911"E) R1L19 - - ca ° p '� N31°10'39"E ° �0.11' (N31 4911"E) R1 L`acn r- o / ti --A 169.46' ' C8 C9 N31 10'39"E C1ll N31010'39"E [419.00'] Rl r4 [160.00'1 RI :: ,' _ ,• ::: r I .` �t W £ a = �-r s = €TAT ,til -T. T,_ - 1 - c„ cn ; •,, �...., I t 1 J t� o ? i` seg i.:.s ::. = yw gat „ :s ••F t } z €iF _ r i. �; b?e 4..:' CA C.: ���i �fa *14. Nlts , - _s ` 1 11 1 1 1 c> N31 10 39 E 1353.75 .» ...... - , " 1V$ ° �J') 4 ! - N (N3 °49' "E 354. 8') R t 0 a0'Q9� M g ' 15' INST. NQ. 91--352874, Q.R. ... «» . «.. . rte 1 , ; Ap 1• pC• i!? to F" is €€ _ ' : 53.12' C71 ( E- 145.72 ..% -j s% , o "*,(N31°49'11"E 345.14'} Rl l 145.84'} R1:. s, Tl c" ».. ' z y« _ s\ : is c" .. :, ;» {52.11') R1 '.+ a - -N31 11'12"E 345.24'--j,__J ,,.•, , s • \ . M ». I 46 8 -� co Q $f ,'--' A [N31°11'12"E 2211.76'] R16.. N31°06'10"E 2211.21') R2 _ > �••y nt {N31°35'04'E) R15 ';,'; C4 to ` .17 g` l�� N30°44'56"E 9.04' R16 crit- �.' : "`` \ - . f' b' b t~n ° P..4, e1 %" - [ 1 ':'z' tr . N25 31'55"E rio �iz " -- 227.82' R15 -- . ,-' M41 S{}t111fASi UNE t LOT 225 . - - -�A 0 n> a,,r - �? N59°00'52'W : ' `�; '-- (-1 � [N31 °11'12"E 1366.18;] R16 ... ,. a cn b o o [92.10'} R15 ` _-,;:-183.06'1 R16 t t... {jy I « ,1 ,... g { is 11... s L ;, ... r ., ; .,.. cc C19 `*°' _ CX ; ', (N58035'04"W) R15 1: : j �::j $ _ . :: =i<: i a •' ::> ''sd ::� _ k • cn WP a £,.II ..» : w i $' :_ • : i:.:F {,cif `r 1 ;:ms's ©i c>\'i> = ... .,- ..wj. .... 00 a... •, ---� �.+V co c) V i {, .j Z• o N p - LZ \ q t •• t• � ct3 � -ie , 1"fi ? i 1 •,F . y w _ rn ut '''=wF N L j , - - „0 72 �•`""' v :.:»'. z o g a� _ - - _ '® _ N31°11'12"E 1140.79' - z r`' Eit n> i...F :_::• tt> i i - raw o `--- 667.00 R16 pv - j �t(�'�['(�j�� [473.79'] R16 WAY w ELLI G i N � �t"i, l CIV, W� Com., rn s.a•' z.�.z O k, � O .v �q� ���IIVti.ill.dt�{ YYfIi , � � cxrCA*o a .,.# _• w 's.`�•cn : ti«« ._:: v+l0� c.�n 0 9t3 (3"fl£,60°1r£N) £ g •�.\�.s. F'•s "•t' ° `jy a' _-.f 523 �.j'9 1£� 3u5-.£40 " C?> pst.� •r?<t .. ai.*.k-------i,pt` � (n� Cr, CP ic r- ____ 523 L. 3 Z6 ,00o9ZN CA s3' c ° " N56°31'30"W 60.00'_:_- [N33028'30"E 682;75'1 R16 c' S2} (3..0'99°9zN) _ [N33 28'30 E 1943.791 R16 730.27' �- as =- N56°46'06"W [90.00'] R5 -- - --_,_ �" c? [60.00'] R16 -z"- (N55°50'31 "W) R5 E" (N33°28'46"E 730.30') R4 t w --_ 530.52` -''- -- --- - _ ' P c(p'��'� �pp �"'`------- 683.01 �_�' - ----- - _ it C)q�' SVVEL 1•.All1�i PARK A�13.53' :z --- I -- - UTTERFIEL v .+ T4 �N RANCH ROAD � , i Q � o ' w N ' ' i N tD M M �n o S T S rn c �+c�•� DRIVE ooc>rn o�cz,� z > SED A C RI V E (PRIVATE STREET) m �>�±��� z}� o����% <pzpo�cD> -t o to t%i rn !.M (N31°49'11"E 169.45') R1 (jj at E, P w N q co co � rn w -t> w N Jam. z r c v ° "t cn -4 "> z c`� ° " N31°10'39"E 169.46' - z z z x -- Q ,,, o m �� �` r O o 0 6 0 -t �� i%i ` - - ----- L: z:, �' pmN--� o�c> -tD o�� tzz �% S z Rm 0 c o o m rN311039E [6,82']R1 N Nmmx- tfl�rnrnDrn=� ( me n�z® m -i to o D Nn crnN z �zztn tonrn��o " O �Or7 i D��p_- oo pp�c>Z Dm�rC>Dnn pXr- O Z s -f o " C71 Crn C>• �C>- -•.Z3� 00 t� O p C� z f7 O C? D D M O z q �" C x {N314911E)Ri zrmw Pi -tz i mac C >�>rn�0 o-forn��-t --t z 0 o 00 �m i o z °°z 0056 -. - �>DWr cl) ZOnom v t7 OCrQ=OZZrDt7z t�i pmt= Z �!' r� O Z tat ot�T m En 0.72'(0.84')R1-,. ''' n ©' DQ �" ZP0rnppz0�M0C>zzpp 2M *z -i ©> z c o swop z �z _ rn m z m iv q? rn *i O -n a 0 to z z c x b "� to '' *r cn >o a o y rn cn to m m rn o n co z m -i v 'A ' p O C7 C -abc� CQji p-,� � � p SCC -A C rf rn � pp Cn p C W� � O � W crnA ®W u) w CCA � D O -Z-t x O is -Dim M M Vj ( t i :o'to to O t .T-1 .-O .-i7 CD .Z7 r `�! N ."Q Ut C .'o m tp 1} �15' •-�- c_�an '-0ra> wA <o�Nr���o��too� �' ��� cn•.rp D zp e D � m0 rD � -iZ - Z r�*f z C7 r�i- zz- mr to O r5 ..... c7 a (b r T* Qo ,�s to m rn D C to � D z r z --{{ {-+ {n En Z �'3'. �+ tD v ! -o C p 'S 'S D z r O O Q -� z ,�,., co •? S �\ '} -# q r -o " CN Cit CD -- W -r"i D Oo '1:1 m Co - --1 p o .%• STt rn W N C O <„ -- CJ', .p. Cn . k -C) -P ao n -•{ 0 rn \ O • p "'} tro q p 'O Cao tS7 ti,` a ED 0'- ©nom p ���o�� =N�a> ` o Z=rn Dwp n Crn m r m Dm Zzr m� z Z D -t � C> r Q > C77 tJ) o . c cn --t 0 o rn m � ' c{it � � � M z 0 0 � to 0 cn � o �Dn C Z p !Ti Oo W tat D -< q " w p m �o ZZm qm Zi Ut _.ci Z P C, p oCn tct M C t%tDM �1 z� D .CD}to cn Ono Z to � p - m rn o - -t t�O W V N \ Z CA O o D Z C> 0 = r �7° •--•� qC O p o `o \ J _` -t \ OWJ O p O tZ+'t rn O Tt Q Cn C C .'i'> cZ,> C7 ® rn D �. C> . ;a � � D `! t I t -1 ^ n -1 D L .Z) Z YrTt .Z) O CD Z tO i P la z rn ( Cn N m q c.; rn N t rn (pTt � Q =m O crn> trni� D 1�*t D 00 (n r - � i.2 r Q C7 x N Q few "a C� r� _ { - z to z -F'•'_'' tFt Ij �,,t p © 0 C7 p two of D t'Ti ,Z n p p m Z V1 Q m ttf m ➢ "U p I ED Dz>0 Q o q o V ��-••<mAD v OD m p -+ 4 -u CLQ' o800 ^ `� �� � CA t c> Q z o � �� z > -0 o M z m o cD> z Q K 0 1rt'' :i �A ' wawa :P C.; ow rn rn z z�� z„ to Z�h( O N 'f'= 03 . ..:. S. O Z C p -C p 0 m m O tm. m --t D � --i I Q o j -`'. _O. --i �,p p r'�'T p 7� C C� 6 �'' 'v oo 1 00 �� iq m -,i v C7 -n q r c z Z q O m m O 0) � C7t Cy Gi .il cn «.. €. .f �O Orr o Z Q p > �.. ! .� ~z o n©qp0 o rn m Cv CA " � f*t .'tom. �l 8 M (ntWp Ti M ' (N31°49'11'E 345.14') R1 0 (14 o Q z 56 Y. ,z z t� S° o Do ' N31°11'12"E 345.24'--- ,+ BOOK 1354, PANE 345, Q.R. o w ��, vii rn z o r D o z z m nes SOUTHEAST LINE OF LOT 225 z o c' z 9 K:" 6f 0 4o Elm 0 � ` >tW 0v* M M M > M M MOO{M w o q 6) M 0 f n. ` Q N m - cn rn� y�CD w 0 M A 8 -4�v� �-4 z 0 > r A -ftM %A Zrnm0- 00000 Z QS, 3 y ?'_ : 3: 0 aDZ `34 T N z Q Q ._ : --� -v In >r N r c}�� CA M CA 0 1 +y o0_ (N32°08'57"E 151.21') R5 M2i 1 � X Z O Z Q M ^'1 z N31011'12"E ~''�� ''� , ,`' o;` i"li C 71 t11 C 151.24' _g� g4N , y v i1 � ?I "Q[t Q m __ Z< ` � Qrn_4-moi Lai , �1 3„ _ M z tail Al d /' O M z to A Z M o M C O m C''1 yyCA -h to Zzrnrte. z �Q ® 4. CD 0 C6 0 0p Mow o ..... nOilaO z N A- P:rm���z= N oo'n. } 31.5' ,�' !:'► C "0 'ii 31.5' �> (j} Z '-1i N-9 to Z o M < Z z*Z8 0 �i _S: z K' ""ZpMox M 0 W0Z - 0)MZIPr Q N i} Fcj rn 1 1 > z '� 3 Z '° .p -'° 1800 tO cp �11M11 >M -mires iYi t11 fn M CA) C M oid- m n 1 MMM M 0o oo o {yf .p► > "n_nMIn 0oCi.umto N� 00:50 Ci1rJ�p.� Q��=ink' MJ 00 z z Q W c:s► t-, tij Z Z 0 W C7 m ! .. Arr09 Q* �Cy1: ca toe p m -.4 g .y " a Q CAx 3p, -i M z -4 O InV s� iii rn 0 MIA t N -P rrl -nOM S U)�c'y p0. CMGS NC wqaM mllc <3o 0 VE z Wiz' ��=G? O Ozi Z ➢➢ ➢` >-<W �W 0C>Z == mpm yrnm r -m0 �0 r Wiz= <_ rOm r -M CnC7z mz MSM o-tm Jaz `r+0 r DOO Q Z � ➢ m S M-nc: Mrn z Xcr, -0 0 cn0 C �Z rev= Urn➢) X m t�T Cwt) r= r m K 0 D z Ow Cp>r- C < z _M �rn ➢ •-4 0 ➢r -m< t_' Z zrn riU) N) W � Chi) -4A W N W W W W N N N N N N N N tv N .:,, 0 (3 (S> UD �I � CI7 .� W N -' 0 cD t7o V Cn Ut •P W N O m z U) U) 0-1 OZK:w Ox m V) U) CA U1 'Tt Z z z'n z -1 C-) 'l -n -C7 "n Tt -n -n -n `n Ti "n (O n "n Tt -V -n � -n �'n Ti `n X -n z A>, ma I -D D � Z� . ;a m➢ C -3Z ---i ➢ D i?7mD O_ -4580(= M00 Zfi-> O xE d O O O p O O p�0 O MO Wp m0 O O jp M. I° :C) m :;0 Z. -O m Z 0 >}• M xl � M Z .-p .'V :i7. Z � Z -4 Z Z Z z z Z z z Z Z W Z z z Z M Z ;) z Z CZ Z -n O n C3 W N C7 C7 C7 p =➢� i S W C7 h (C l-= C7 C C C C C7 C O � C7 O O t7 D O O m� 0 Cl O qp C til O O CIE i S S S � �}rr, r j m z z _ >,. c7 _ crnn -M m m o m m m r M>M -<—w m n z m N _ _ _ r po [op Q c7 ©O O. C m.. s U)tr'C C}rSn C O 'Tt z ZZZ ` _i _ tZTt, s z s s - s - `�'tF ©L�'0- 0- p- - �_ r=rn n r o *� m O m --r-i-i� o o --0 - 0 0 0 o v o u i� - o rn o z o o v v "F rnp O O rnm0 C O z a rr0 won 00 00 za OOzO* O. Z m m 'C) o �QZ O � -0 -0 >Z: Na Q zap � O � Cz7 O O � -0 -<Z� C? Z O O C) ZZ D . . ... � -n r � F- r r r r r- i" r- r- e•- C7 _ m m r r G> p ty ' � to tc7 � m r z z a z cpi' ;' c°'a c�°o c�i a cn <n c -mi w n n n OD p n � � crn ➢ m z z z Q z z z m i G> z m i G> rn m -4 -a -{ o 0 0M o c� o-, =c) �u,o � D= o -4 o L4 t rn p c> w r- w w p y U) z➢ �_ -n� zz S S cnNNo -t gn m m m rn S � W - - - _ - - ora rn m - - - + N W W ➢ o o -a m -a m _0 m r r r= � -0 -o rn rn Cz> Gz? Gz7 ➢ _' Gz> C) 0 z C rn GZ7 C7 O O Z Gz> t!1 li m 0) r m e z c G C c z c z Z z z p zr r ➢ C C � -< O G3 -'. - - _ -P cn 61 cn C7 G7 00 G> G) G) 0 G7 O 0 O O D rn nri D G> G7 _m z m N`a'm m m '� kzm m rn m © CO'm �� A < )D D A ;uM 0-4� z a> D Gr �1r-�$N m 0m rn m m m m M m m yw M m M:z C O 0 �O MCD rm-':CCO Co m :C) Q. -n=00 Z W co q CO -� r- M C.)) ➢.CZ �G7 4? G> G3 .g.. DC7 ^C) Z z z Cn G7 U) m U) U) V) r U)➢tn M U) (n z U} O N z Z r M r- r- rr r- Z (0 Z Z Z Z - mz m Z z O m Om m m O D::.m m.. rn � fTi OC .ri m m m. m o;tn �.m rn cTf M W m m M M -{ ;L7 Z G? z -D z t� :{ U U> C3 t7 C� Z z-}1TtC� C7 O C7 N z S c r p y Z Z Z A O m m ➢ y � v m ;.7 =.-a O tv G71m^ CSA �:.m rn:0 O O 0 D m ➢ ➢ ➢ S' Z -n © p 0 Z. M co Ti • 0 w 'D Cmf) 0 rn�3' E 7 O �3 ➢ C? C CI U) 0 C) M C3 O 0 O Z :D rn rn Z D< m f rn -+ Z Z n Z ➢ rn O C> C> O n -4 Ln - m O rn ' m rm � -zi o� z ? o � p -n= n`�s n ;u M Q DQ rm m M m � --j � -4 � m 4. 70 � � M � r➢- m r-,, C7 z O Q � M �-°"➢m O Q ?' :M t'aTt. M ® Q. Cm'1 O D 0 O 0 m z M Z m Z �) 'a 'n Z �C) . z -t z' z C") z z z ➢ - m z M' M. Ln z >r Cz•> 0r Z f'fi z z C7 m -} N C7. m ➢. 0 n n U) >.+ ➢ ➢ ➢ D '� ➢ ri R C n -ma z <� n 0 rn G7 Z m mm t„i O G� Z � _a O iTi m � � V) US Cn Cf) w _ � ©. � O m 0 fn � mQO r -Z D -a d� GDb Z� Qo rZ Z �' rp*t ii m ron m 3" Z mo'!'� n o cD> O z D z M ➢ p Cao ➢n C'7 = ➢ C _ O C p C)o W C7 z cn 0 G7 Z .Z7 z U) O mU)_.{ rI z m S (T'i S Z D �© 0; -i --i zi -Z'i -zi z m C r {OT1 t i z -p o o o moo° QZZ n ➢ o cn'''� Asn moo c» v O m m � C (n z (n o M OG> m C7 Z O Z U) -<. c7 rn c.a rn Z r- r r -n U) D -0 r�i* cn U) -t O ➢ N z � 0 C Z fn C7 C M �^i ("3 Z M COO� C n zzi fzn z izT) izTl r 0 'a � � � C7 Ca na M --4 r D S Cn m ca D = �- >' m ' ➢ Z Z K rn O W C7 ➢W U) O ry - (�rt p�p O. O m n Ln > lQOD -n Z Cz7 -�-1 Cn �/j a CD!) r- U) � i> n :u C? C'� Cz'z AU 0 © Z �o Ci 3' -t ZC m t)C� 1*t ➢ CDG -)"2 rm m z D rn�f�*1 ®Z D C" m i=• 0 r C -nCf) CO � m m z ..a Zm �cn 0➢ Oo=m �p m m �r Cm CF z a m m m � r �rp*j rn � O CSS �_ O a r T K "a N -< r< z r ri m �) �? -a cn o rn Z 03 --4 -t -Q' -gyp M co � rn 'O t_ i7 _0 O r M ;v 70Z Z \ .-E) z O N CY)C CJ N �? .(p � z v' 'a (Ti z ', m ri a7 -Q m = 00 i�T) Z M M -C7 K >' N n zi _ � O Z ."'D cn �> prim CA CD ,;A rn M Z m -� " � O Z r -n 0 D --i O -�'i -n p x C � C3 C? X �C) -i -< m _o m � "T'i O W �p - �? Cr 0 z o mrnp o Us o O N LO M WP cn 0 � m W O � 00 (A U) L4 (A 000 ;v Sy D 0, r mS rrl zoo m o o OO -im70 A0�0 0 ZZ rho mQ mvm Cl vz �z D iZZ-.� Z Wz Z: 0 0 ;'z o nlz;l o-n070z z o 0 C) z� CW =z Z ➢=b➢z' G7 � G) cn 71 O> m O r Q rr zgco =zj ` = fl= O C")mOMttooZ tlj0 00 � ArTlQ "am �Z C7 + i cm> -z+ zc)n'mci rnx U) ��r1i 0_OX-V = rn �mZ-im m >> > 00-n O r -:z CaO OM�rTl �0 m -n Z m _ mrnrnm -< z m cn _mcn 1O NLn OOOZ)z iC �m -n o M O'PCpmr� �z �c➢n O O z m � wA -< Drtoru U) mU) 0Onzi Or- i pp(nm O iZ=U) rn z M N) W � Chi) -4A W N W W W W N N N N N N N N tv N .:,, 0 (3 (S> UD �I � CI7 .� W N -' 0 cD t7o V Cn Ut •P W N O m z U) U) 0-1 OZK:w Ox m V) U) CA U1 'Tt Z z z'n z -1 C-) 'l -n -C7 "n Tt -n -n -n `n Ti "n (O n "n Tt -V -n � -n �'n Ti `n X -n z A>, ma I -D D � Z� . ;a m➢ C -3Z ---i ➢ D i?7mD O_ -4580(= M00 Zfi-> O xE d O O O p O O p�0 O MO Wp m0 O O jp M. I° :C) m :;0 Z. -O m Z 0 >}• M xl � M Z .-p .'V :i7. Z � Z -4 Z Z Z z z Z z z Z Z W Z z z Z M Z ;) z Z CZ Z -n O n C3 W N C7 C7 C7 p =➢� i S W C7 h (C l-= C7 C C C C C7 C O � C7 O O t7 D O O m� 0 Cl O qp C til O O CIE i S S S � �}rr, r j m z z _ >,. c7 _ crnn -M m m o m m m r M>M -<—w m n z m N _ _ _ r po [op Q c7 ©O O. C m.. s U)tr'C C}rSn C O 'Tt z ZZZ ` _i _ tZTt, s z s s - s - `�'tF ©L�'0- 0- p- - �_ r=rn n r o *� m O m --r-i-i� o o --0 - 0 0 0 o v o u i� - o rn o z o o v v "F rnp O O rnm0 C O z a rr0 won 00 00 za OOzO* O. Z m m 'C) o �QZ O � -0 -0 >Z: Na Q zap � O � Cz7 O O � -0 -<Z� C? Z O O C) ZZ D . . ... � -n r � F- r r r r r- i" r- r- e•- C7 _ m m r r G> p ty ' � to tc7 � m r z z a z cpi' ;' c°'a c�°o c�i a cn <n c -mi w n n n OD p n � � crn ➢ m z z z Q z z z m i G> z m i G> rn m -4 -a -{ o 0 0M o c� o-, =c) �u,o � D= o -4 o L4 t rn p c> w r- w w p y U) z➢ �_ -n� zz S S cnNNo -t gn m m m rn S � W - - - _ - - ora rn m - - - + N W W ➢ o o -a m -a m _0 m r r r= � -0 -o rn rn Cz> Gz? Gz7 ➢ _' Gz> C) 0 z C rn GZ7 C7 O O Z Gz> t!1 li m 0) r m e z c G C c z c z Z z z p zr r ➢ C C � -< O G3 -'. - - _ -P cn 61 cn C7 G7 00 G> G) G) 0 G7 O 0 O O D rn nri D G> G7 _m z m N`a'm m m '� kzm m rn m © CO'm �� A < )D D A ;uM 0-4� z a> D Gr �1r-�$N m 0m rn m m m m M m m yw M m M:z C O 0 �O MCD rm-':CCO Co m :C) Q. -n=00 Z W co q CO -� r- M C.)) ➢.CZ �G7 4? G> G3 .g.. DC7 ^C) Z z z Cn G7 U) m U) U) V) r U)➢tn M U) (n z U} O N z Z r M r- r- rr r- Z (0 Z Z Z Z - mz m Z z O m Om m m O D::.m m.. rn � fTi OC .ri m m m. m o;tn �.m rn cTf M W m m M M -{ ;L7 Z G? z -D z t� :{ U U> C3 t7 C� Z z-}1TtC� C7 O C7 N z S c r p y Z Z Z A O m m ➢ y � v m ;.7 =.-a O tv G71m^ CSA �:.m rn:0 O O 0 D m ➢ ➢ ➢ S' Z -n © p 0 Z. M co Ti • 0 w 'D Cmf) 0 rn�3' E 7 O �3 ➢ C? C CI U) 0 C) M C3 O 0 O Z :D rn rn Z D< m f rn -+ Z Z n Z ➢ rn O C> C> O n -4 Ln - m O rn ' m rm � -zi o� z ? o � p -n= n`�s n ;u M Q DQ rm m M m � --j � -4 � m 4. 70 � � M � r➢- m r-,, C7 z O Q � M �-°"➢m O Q ?' :M t'aTt. M ® Q. Cm'1 O D 0 O 0 m z M Z m Z �) 'a 'n Z �C) . z -t z' z C") z z z ➢ - m z M' M. Ln z >r Cz•> 0r Z f'fi z z C7 m -} N C7. m ➢. 0 n n U) >.+ ➢ ➢ ➢ D '� ➢ ri R C n -ma z <� n 0 rn G7 Z m mm t„i O G� Z � _a O iTi m � � V) US Cn Cf) w _ � ©. � O m 0 fn � mQO r -Z D -a d� GDb Z� Qo rZ Z �' rp*t ii m ron m 3" Z mo'!'� n o cD> O z D z M ➢ p Cao ➢n C'7 = ➢ C _ O C p C)o W C7 z cn 0 G7 Z .Z7 z U) O mU)_.{ rI z m S (T'i S Z D �© 0; -i --i zi -Z'i -zi z m C r {OT1 t i z -p o o o moo° QZZ n ➢ o cn'''� Asn moo c» v O m m � C (n z (n o M OG> m C7 Z O Z U) -<. c7 rn c.a rn Z r- r r -n U) D -0 r�i* cn U) -t O ➢ N z � 0 C Z fn C7 C M �^i ("3 Z M COO� C n zzi fzn z izT) izTl r 0 'a � � � C7 Ca na M --4 r D S Cn m ca D = �- >' m ' ➢ Z Z K rn O W C7 ➢W U) O ry - (�rt p�p O. O m n Ln > lQOD -n Z Cz7 -�-1 Cn �/j a CD!) r- U) � i> n :u C? C'� Cz'z AU 0 © Z �o Ci 3' -t ZC m t)C� 1*t ➢ CDG -)"2 rm m z D rn�f�*1 ®Z D C" m i=• 0 r C -nCf) CO � m m z ..a Zm �cn 0➢ Oo=m �p m m �r Cm CF z a m m m � r �rp*j rn � O CSS �_ O a r T K "a N -< r< z r ri m �) �? -a cn o rn Z 03 --4 -t -Q' -gyp M co � rn 'O t_ i7 _0 O r M ;v 70Z Z \ .-E) z O N CY)C CJ N �? .(p � z v' 'a (Ti z ', m ri a7 -Q m = 00 i�T) Z M M -C7 K >' N n zi _ � O Z ."'D cn �> prim CA CD ,;A rn M Z m -� " � O Z r -n 0 D --i O -�'i -n p x C � C3 C? X �C) -i -< m _o m � "T'i O W �p - �? Cr 0 z o mrnp o Us o O N LO M WP cn 0 � m W O � 00 (A U) W -P T7;y U) rn) OD 000 ;v Sy D 0, r mS rrl zoo m o o OO rNmO Q A0�0 0 ZZ rn> C N C:) NCS vz �z o ? _ cu m n z rn m O D pA z� CW =S OS prrl 0 r _m m mz =z �M O rn �Z �Z CJ O z= 0= Dm m �N U) <p OOC Om = us = m m m cn K Ln b rn rn =:;O Z r- --i '< O -< W iC z rn N) W � Chi) -4A W N W W W W N N N N N N N N tv N .:,, 0 (3 (S> UD �I � CI7 .� W N -' 0 cD t7o V Cn Ut •P W N O m z U) U) 0-1 OZK:w Ox m V) U) CA U1 'Tt Z z z'n z -1 C-) 'l -n -C7 "n Tt -n -n -n `n Ti "n (O n "n Tt -V -n � -n �'n Ti `n X -n z A>, ma I -D D � Z� . ;a m➢ C -3Z ---i ➢ D i?7mD O_ -4580(= M00 Zfi-> O xE d O O O p O O p�0 O MO Wp m0 O O jp M. I° :C) m :;0 Z. -O m Z 0 >}• M xl � M Z .-p .'V :i7. Z � Z -4 Z Z Z z z Z z z Z Z W Z z z Z M Z ;) z Z CZ Z -n O n C3 W N C7 C7 C7 p =➢� i S W C7 h (C l-= C7 C C C C C7 C O � C7 O O t7 D O O m� 0 Cl O qp C til O O CIE i S S S � �}rr, r j m z z _ >,. c7 _ crnn -M m m o m m m r M>M -<—w m n z m N _ _ _ r po [op Q c7 ©O O. C m.. s U)tr'C C}rSn C O 'Tt z ZZZ ` _i _ tZTt, s z s s - s - `�'tF ©L�'0- 0- p- - �_ r=rn n r o *� m O m --r-i-i� o o --0 - 0 0 0 o v o u i� - o rn o z o o v v "F rnp O O rnm0 C O z a rr0 won 00 00 za OOzO* O. Z m m 'C) o �QZ O � -0 -0 >Z: Na Q zap � O � Cz7 O O � -0 -<Z� C? Z O O C) ZZ D . . ... � -n r � F- r r r r r- i" r- r- e•- C7 _ m m r r G> p ty ' � to tc7 � m r z z a z cpi' ;' c°'a c�°o c�i a cn <n c -mi w n n n OD p n � � crn ➢ m z z z Q z z z m i G> z m i G> rn m -4 -a -{ o 0 0M o c� o-, =c) �u,o � D= o -4 o L4 t rn p c> w r- w w p y U) z➢ �_ -n� zz S S cnNNo -t gn m m m rn S � W - - - _ - - ora rn m - - - + N W W ➢ o o -a m -a m _0 m r r r= � -0 -o rn rn Cz> Gz? Gz7 ➢ _' Gz> C) 0 z C rn GZ7 C7 O O Z Gz> t!1 li m 0) r m e z c G C c z c z Z z z p zr r ➢ C C � -< O G3 -'. - - _ -P cn 61 cn C7 G7 00 G> G) G) 0 G7 O 0 O O D rn nri D G> G7 _m z m N`a'm m m '� kzm m rn m © CO'm �� A < )D D A ;uM 0-4� z a> D Gr �1r-�$N m 0m rn m m m m M m m yw M m M:z C O 0 �O MCD rm-':CCO Co m :C) Q. -n=00 Z W co q CO -� r- M C.)) ➢.CZ �G7 4? G> G3 .g.. DC7 ^C) Z z z Cn G7 U) m U) U) V) r U)➢tn M U) (n z U} O N z Z r M r- r- rr r- Z (0 Z Z Z Z - mz m Z z O m Om m m O D::.m m.. rn � fTi OC .ri m m m. m o;tn �.m rn cTf M W m m M M -{ ;L7 Z G? z -D z t� :{ U U> C3 t7 C� Z z-}1TtC� C7 O C7 N z S c r p y Z Z Z A O m m ➢ y � v m ;.7 =.-a O tv G71m^ CSA �:.m rn:0 O O 0 D m ➢ ➢ ➢ S' Z -n © p 0 Z. M co Ti • 0 w 'D Cmf) 0 rn�3' E 7 O �3 ➢ C? C CI U) 0 C) M C3 O 0 O Z :D rn rn Z D< m f rn -+ Z Z n Z ➢ rn O C> C> O n -4 Ln - m O rn ' m rm � -zi o� z ? o � p -n= n`�s n ;u M Q DQ rm m M m � --j � -4 � m 4. 70 � � M � r➢- m r-,, C7 z O Q � M �-°"➢m O Q ?' :M t'aTt. M ® Q. Cm'1 O D 0 O 0 m z M Z m Z �) 'a 'n Z �C) . z -t z' z C") z z z ➢ - m z M' M. Ln z >r Cz•> 0r Z f'fi z z C7 m -} N C7. m ➢. 0 n n U) >.+ ➢ ➢ ➢ D '� ➢ ri R C n -ma z <� n 0 rn G7 Z m mm t„i O G� Z � _a O iTi m � � V) US Cn Cf) w _ � ©. � O m 0 fn � mQO r -Z D -a d� GDb Z� Qo rZ Z �' rp*t ii m ron m 3" Z mo'!'� n o cD> O z D z M ➢ p Cao ➢n C'7 = ➢ C _ O C p C)o W C7 z cn 0 G7 Z .Z7 z U) O mU)_.{ rI z m S (T'i S Z D �© 0; -i --i zi -Z'i -zi z m C r {OT1 t i z -p o o o moo° QZZ n ➢ o cn'''� Asn moo c» v O m m � C (n z (n o M OG> m C7 Z O Z U) -<. c7 rn c.a rn Z r- r r -n U) D -0 r�i* cn U) -t O ➢ N z � 0 C Z fn C7 C M �^i ("3 Z M COO� C n zzi fzn z izT) izTl r 0 'a � � � C7 Ca na M --4 r D S Cn m ca D = �- >' m ' ➢ Z Z K rn O W C7 ➢W U) O ry - (�rt p�p O. O m n Ln > lQOD -n Z Cz7 -�-1 Cn �/j a CD!) r- U) � i> n :u C? C'� Cz'z AU 0 © Z �o Ci 3' -t ZC m t)C� 1*t ➢ CDG -)"2 rm m z D rn�f�*1 ®Z D C" m i=• 0 r C -nCf) CO � m m z ..a Zm �cn 0➢ Oo=m �p m m �r Cm CF z a m m m � r �rp*j rn � O CSS �_ O a r T K "a N -< r< z r ri m �) �? -a cn o rn Z 03 --4 -t -Q' -gyp M co � rn 'O t_ i7 _0 O r M ;v 70Z Z \ .-E) z O N CY)C CJ N �? .(p � z v' 'a (Ti z ', m ri a7 -Q m = 00 i�T) Z M M -C7 K >' N n zi _ � O Z ."'D cn �> prim CA CD ,;A rn M Z m -� " � O Z r -n 0 D --i O -�'i -n p x C � C3 C? X �C) -i -< m _o m � "T'i O W �p - �? Cr 0 z o mrnp o Us o O N LO M WP cn 0 � m W O � 00 { SEE SHEET 3NTN31°49'11"E 345.14') R1 i I , -- } z `_N31°1801 E 133.61_-► /(J (n , O 6) � � � U I cn c_ny o Q ptOCD 71 c ' c, 44, ! �vN CID to ch sto i s r tij— 8 " 00 000d Get �pj• _ OOp �q cOn >A>t Ot Oq z C7'; o o G� t, cn w r s h? W ` --- [4=16 025 22x" R1 N58048'33"W "'-- [25.00'] R1 r1 -• o _ z .p, - !! !t Ev C O n 41 CD SEDONA DRIVE • ` O Cn Cn Cn O CXf z a' (PRIVATE STREET) !' uti' v (N31049'11"E 169.45') R1 N31010'39"E 169.46'Ln .�+�. a i-? N' t" !" '► \ N31010'39"E 6.82' tv (N31049'11"E 6.82') R1 �'- / l I 1 pz m �15�,,' CD CD OD t v 4 i� co ton � W co 0 Ln (nE)l N 11 ' N37°34'S3hE CA , + C7- ` (N31 °49'11 "E 345.14') R1 __ w N53030'55"W.- — — _ ` ��` `✓ -------- 18.63' `...13.36' N31°18'01"E 133.61' - _811 \ ---- .3 A24 47.07 — --92-44 — N37°34'53"E t ' cn \ \ OE)1 ; ; „= 44.94' R15'q o \ (�}N (N37 50 29'41 }"E r,-, EI R15 If - i Al Z g ves tv Gl N tV p ,Z�. • i -A O� v p ;`D nx o' t°.ac° •t a o as O j N <A W t Mn cn u cr v N cQ a� t q cn n(0 Z rnI'll Z Z Ln L4 y w � cn VARIES ."� ....:.: .... .... V E. AY PARK AY ,I -8a �o rn Q r u 1 Q® -o; o i II 1ZE $E ONA DRIVE E [�=4°40'46" R=1500.00' (N31°49'11"E 169.45') R1 _ _L=122.51'} R1 o t1=4°413'46" R=1500.00x, L=122.51'] Rl ---- N31 10'39"E 169.46' ---.� , _ ------ - c —� (PRIVATE STREET) -' tv tv N31010'39"E 6.82' U"- (N31°49'11"E 6.82') R1 ---' .0% 4z . .». INST. NO. 91-352874, O.R. —� 15' N58°48'48"W w - ^'nn nn' exp --_---__---a___G__ o___o o m98Dg2Q O(nQ-co Zp m9C7CZp A(Tt00:OQ AOmDa7p p n<_-�- inaap---.��in�Q- G�f7c- rnm• �aZ����A tz1lZG�?�D �CZ0 3 HT1 tOI�R�A AKOxmZ> Ory �rn�pmm o�rnmm�mr-j (,+omZ -{ aOm°'q om ��M m Z ^ ppM 000 OM T8MOM n "P,'RZJ'40M AZ ITtO�� C� cn0C/Tp, -r� m — C}„ ��—C> CnQzr-ca C) -Ti �"mD z 0 OOo:zm c'z _n7:OZ '�crn 0C�'Cz z0� OtQz O©< �' zQr"'*, ra�ozf"',, `_c:ar"'*, Qm�oAA zm��c�Zn =�� t c7zy :€! Tt m JCt mom© r�NsOzcn OGi:4 w FCBD �Zc7ozz `000 z 10-0, z 0J,zrT�a Z� nV �0g: wA'>- '�wp8CA-i JQ�cn-+ A(%}Oz OZ10cfl'Zz Cpm "'� I r�"cn oma ©r-3 �QOz Zrz*rn� `''pt7°'c)m� m om -Zm+�o ���z� Ocmzm Q -z< � OOAA � o rnm A nc A ZOA z0 (nZ-D n r—OCD �mz6 Qcn CZnO SCO O�� (n }ZO iC3tn r=*tm c-, `nom-`�'c" ter,>z; f'a�A-ziG) � Onm, cF m0�FQOa om � O `D�7C1> rr--` - o +� r CoCU)mm Zr. rA Qpm_ OrOprd WA �� 'A(f)t �' O—zi m.--� N�Z p �Z p f (A Z Z mm W !R A U) A X ZO M ©Q (TI t? M*+ cah+ Tial �r M Q 1274.81' (PRIVATE STREET) N31'11'12"E 1357.74' cn N31011'12"E 1274.81'LOT _ _ ..� —• 529.55' _ -- —.ROAD 1.590 AC. KINGSTON m F 1'12"E 1366.18'] R16 —" � I IL rf, F EO is Oi • ;1 . • i • •to • • ' , ,w i i • , rQ mc z >zx > • i i •Cc 00 • • ► ! ' F i # m C mmi i'i • • i • e •• • • i M Z F • •. •' i # i a. s ! • i e, i zz ei i„ M Co • : +0 i i• i * i • • i i i coz • cm • • i a i *#*4z p co F) i cl) m p i i • �'.rX ., • nf? it It N ._. O 9) ('J f Nn �? C W 'tie erre ren : CN ? <A W t Mn — --- — — — — — — — r VARIES ."� ....:.: .... .... V E. AY PARK AY ,I -8a �o rn Q r u 1 Q® -o; o i II 1ZE $E ONA DRIVE E [�=4°40'46" R=1500.00' (N31°49'11"E 169.45') R1 _ _L=122.51'} R1 o t1=4°413'46" R=1500.00x, L=122.51'] Rl ---- N31 10'39"E 169.46' ---.� , _ ------ - c —� (PRIVATE STREET) -' tv tv N31010'39"E 6.82' U"- (N31°49'11"E 6.82') R1 ---' .0% 4z . .». INST. NO. 91-352874, O.R. —� 15' N58°48'48"W w - ^'nn nn' exp --_---__---a___G__ o___o o m98Dg2Q O(nQ-co Zp m9C7CZp A(Tt00:OQ AOmDa7p p n<_-�- inaap---.��in�Q- G�f7c- rnm• �aZ����A tz1lZG�?�D �CZ0 3 HT1 tOI�R�A AKOxmZ> Ory �rn�pmm o�rnmm�mr-j (,+omZ -{ aOm°'q om ��M m Z ^ ppM 000 OM T8MOM n "P,'RZJ'40M AZ ITtO�� C� cn0C/Tp, -r� m — C}„ ��—C> CnQzr-ca C) -Ti �"mD z 0 OOo:zm c'z _n7:OZ '�crn 0C�'Cz z0� OtQz O©< �' zQr"'*, ra�ozf"',, `_c:ar"'*, Qm�oAA zm��c�Zn =�� t c7zy :€! Tt m JCt mom© r�NsOzcn OGi:4 w FCBD �Zc7ozz `000 z 10-0, z 0J,zrT�a Z� nV �0g: wA'>- '�wp8CA-i JQ�cn-+ A(%}Oz OZ10cfl'Zz Cpm "'� I r�"cn oma ©r-3 �QOz Zrz*rn� `''pt7°'c)m� m om -Zm+�o ���z� Ocmzm Q -z< � OOAA � o rnm A nc A ZOA z0 (nZ-D n r—OCD �mz6 Qcn CZnO SCO O�� (n }ZO iC3tn r=*tm c-, `nom-`�'c" ter,>z; f'a�A-ziG) � Onm, cF m0�FQOa om � O `D�7C1> rr--` - o +� r CoCU)mm Zr. rA Qpm_ OrOprd WA �� 'A(f)t �' O—zi m.--� N�Z p �Z p f (A Z Z mm W !R A U) A X ZO M ©Q (TI t? M*+ cah+ Tial �r M Q 1274.81' (PRIVATE STREET) N31'11'12"E 1357.74' cn N31011'12"E 1274.81'LOT _ _ ..� —• 529.55' _ -- —.ROAD 1.590 AC. KINGSTON m F 1'12"E 1366.18'] R16 —" � I IL rf, F EO is Oi • ;1 . • i • •to • • ' , ,w i i • , rQ mc z >zx > • i i •Cc 00 • • ► ! ' F i # m C mmi i'i • • i • e •• • • i M Z F • •. •' i # i a. s ! • i e, i zz ei i„ M Co • : +0 i i• i * i • • i i i coz • cm • • i a i *#*4z p co F) i cl) m p i i • �'.rX ., • nf? (0 ('J 0 C7 m C. ren W cn CN ? <A W G+ N N --j .'L7 r Z rnI'll Z Z Z L4 Cm z � Lnr m {� o O to W 60 gip. cy� (gin p Q s N rnz-, - z t z m z m m A Q O c' O O O p Q O p O Q O O O O O f 0 og d . r m to p4 _ zo� Ln rn O L4 O d co �7 N L4 (0 rr m m ren r Z rnI'll Z Z Z z mm z o -o s1-nfl�A� o -o -+o.D —1 rn Ln cy� -P -- rnz-, t t z m m m wrn 4z"3 og 3q6l Y6 i r r r (n r -�' CC" -NA CA bo s i CA CA C14 r r r r (n r -�' CC" -NA CA bo C> frsi CA CA C14 c� c� C� c7 z z z z Z Z Q z rrioc0 Ln $ O o . om b D 'P rn pt O cn Cfl 'M CO Cls (o cn -- o 00 r-ZM m ' c m m CU .'0 Zl LJ Q $ � C77 D n > � � rr- •P oaQacxi - c0 z in °o cn cn to OD O O p A '.. �W 1P i 9f 1 i./ i 4j i ----.- [,--4°40'46" (N31°49'11"E) R1 U'- [d=5°43'55" R=1500.00' ! [A--4'40'46" R=1500.00' t=122.51'] R1 ___-- N3139E [160.00'] R1 cn---.�.--- R=1000.00' L=100.04'7 Rt _._- [d=5°43'55" [N31°49'11"E] R1 ��-122_51'] R1---- ' --- -- ---_ - 0? - - -- R=1000.0.0' �L=100,04'1 R1 - ---- N31610'39"E [419.00'] R1 CA (PRIVATE STREET) I �.: I i,: I I I I I .•.:• I • I • I • S !• A I I I ( --I I I I I I N31°10'39"E 1353.75' It \ 50.00' 50.00' 50.00' 50.00' 50.00' - 50.00' - /50.00' AK"", -- - 50.00' 50.00' `7, / 1 I z z z z z z z f z \ z oW 00 000° 0000 / / C GoGo oo =�co +a o $ 0 6. o$a p. oo pa o$0 {s Oa 'D 01i A• j \ $00 gip' W z 0� it 0 O� - c "111 CA cn cn cn cn cn w o Hca WI oo ?I PO ?t pD 'i :n o`flo '7 .n cc) / /ca G° A `i2\ w a/a► tom' Qo ado © °' )) / X u�, 000 m - 7 fIf t tt z CTs 00 z cn cp Oct �. $ cc =A E to c W pa in C° c bo C> C> CA CA C14 c� c� C� c7 M V M - Q W Ln $ CA N S G rn O cn N $ CP O3 CN N N o o 00 � LJ Q $ � C77 $ Q N � fX! •P � c0 A CD J O 0 0 cn N p ttt � Vs O © G1 Clt CJt O cp CTs O cn cn O cn CJs d cn c n 8> O Q Q O O Q Q 0 0 a 0 O Q C7 C7 O NO O 7? C': N Gs w CA ZA 00 A : N O N L., -I 4 G-) C- Vt N cc c' -- A N U = --I I I I I I N31°10'39"E 1353.75' It \ 50.00' 50.00' 50.00' 50.00' 50.00' - 50.00' - /50.00' AK"", -- - 50.00' 50.00' `7, / 1 I z z z z z z z f z \ z oW 00 000° 0000 / / C GoGo oo =�co +a o $ 0 6. o$a p. oo pa o$0 {s Oa 'D 01i A• j \ $00 gip' W z 0� it 0 O� - c "111 CA cn cn cn cn cn w o Hca WI oo ?I PO ?t pD 'i :n o`flo '7 .n cc) / /ca G° A `i2\ w a/a► tom' Qo ado © °' )) / X u�, 000 m - 7 fIf t tt z CTs 00 z cn cp Oct �. $ cc =A E to c W pa in C° bo opo co rn 50.00' 50.00' 50.00' 50.00' 50.00' --- 50.00' -- - 50.00' - 50.00' 50.00' ---_ ` 50.00' .-- 1274.81' -'` - - - -r ROAD N31°11'12"E 1357.74' 2°, / APPROXIMATE \ LOCATION OF \ o \ (PRIVATE STREET} N31011'12"E RAD 1274.81' / PARCEL A-1 -� 529.55 - - "" ,'' rm 1 664.56' w \ \ ----� „_ -_ ---- PARCEL 1.590 AC. \ \ - ----- -- N31°1112 E 400.07' --__ - - ztL - - - - - - - - - _ -- N31°11'12"E 586.27' -�' _ 142.41, ,..r (N„ N82°56'15"E 1 157.20' 28.67 o _ - N12°48'37"W 24.82' ----- U, ' ' ------- 16 -�-e-- - -T - --- �' ..._._-N40°49'0�. _ �1 _Q ''�---------- __--- ...._... N.,._...-.__„_ - _... ------- 8,Q!o l RA8 D �rr jJp -oo , iv t, (o fJ a ��S�o�.,� '8p-10a.0aL=101.44' -A=36°5c' b RstOta�4 �;z N47°27'i / 346 w RAD 1 25' c, o i 2,$j N47°4 -----' v' 26 4-,2�'oo ( g4.68 ^ --__-p0~f Q° �"""A asa cn - / a° X47° i 0 r , ;Olzco Z--3s©Q' `7' oR=1C30 ` t ® @16 � L1-� c��- r rnU(PRIVATE STET) °52'24"3'� 8' 02 N45 ---------------- N46°4330"E NRAD it -----------RAD ---PGC -.,_- 16 cmi ic`, +� N18029'18"E N67°56'15 E - .>„-------------------- -- n s C> RAD PRC 413.91' RAD PRC 30.40' 30.50' ---- 657.60' »». ,.,»». •f ------07"E --- 90 ® l [N31011'12"E 1366.18] R7$ . .• • • .,....: : •---------- --J` err- r- r� 60 , I ,. I ... ,'•.r le ': • ... .. '. I • .. I It RAD o w tib 9 f %cp �I N42007'32"E I •• • I = I .... ... ZZ��cn co C)o 60I co -+� to j!! RAD •.•r, I I • I •. I * i i-1 LM -10 N i SM•j•S z o G) m z X0f. C3Ct?t010 :1 mcm m m� m>zm 3�N€i1m m®mmr- m >:Yqr� 1 Mac" mm0r Q4 CO N G$ N 0-,00-40 m (�N �C�� 0 0�,q�CD M fft = lia�y�-G)nt c0z9) rF1 QM0mmov> z mmm mz �C?t�u>W $ n 40 Wm 0-11�0< zm c�emn05 Z r� >r ®z00 >z -h 0 > �T 0% 4 W-4 > N ,, >.ems p��"�11 �0 om r momcomo ozm- ca ME ,nm-izo r- ojkwv- IQz (9oZ ooz �o 02 m i'i z m r m C n c�cnn tn-i �- z- P' CO) ®� ® -uM ` cznz N�- gC- qD oy m 111 .n iii,/ -1 Apy nrn rn rm-m -Utt; F. z , N C; z M. zy-' �zz ozz z>� a± P19 PY1 -�rr*i oom �orrt w Q .m = {Dry � (moi'( � > .N •t C �' Boz -, -n N ® C m N .. m 0m Cn -� o z- z -i m m tX3 7 gq -1P tv n� r D> OD -C:X (0Cn off z N _ �0 m a) Co r� mO000 o�cn o rr rn n rn Ci i ► n 0 ;m oo o �' z cn x 0' m 0 .� z m z cn 6 z �' z "t'1 C3 ,�'-- qo 0o rn� p �}ZCn-�1-�} o`n rnt,� zi otn � M Q m r �' N > -f z m e c �.. ap (� M XZ O OQ Zf7 T'o mo 0Do orad - -v �:' z m m 0 ®n xQ - o �cn m ? m 0 :Z: (n Ta 0) NOz" zO (no cno O 600 1 cn cn cz> Q-4 m Q m - as R' ma rn �z co m c: M tor- me Z S.7F11MM -n * d -n �ic7 (o© o -z z ��®y® m --� I M a m tD 0 r*t �`. © A 0 7C ?> z cno 00 o� m O m.m coo zZ Z 0Z o z-0t���Z z b i r omoo z�© MOMC5 tn.w M omm 0camz SNpC9 � IT! -4 CA m 9 .p. Cz SEE z Q r- z SHEET 3 IT! m M c 0 :1 3c C5 rn IS (t425-A600"O Rl CO M m (67-01) Rl m > m M N24032'4,YE m 0 C) M M M,v ------- CD [22.00'] Rl co IM m b r- SEDONA DRIVE N58049'21"W co G) Cp —4 (N31 -49'11-E) RI (N58010'49 . W) Rl m 1* co N31010'39"E [419.00'] Rl Ci y OD p al 0 tb CA) 41 0 C) q OMOO a] X 0 0 m z 0 Q @ 3 0 0 z > 2 > 2 02 r - z > -0 2 mm cw, 00 m 0 C-- 5 U) 0 W 0 (O;v �5 C) (-- �:5 - -0 M Z 0=0> -P. , 6 C-) 6 I I :, I:.:.,,:, ::.. , I ,.,, • I I I I ��js � 0 > M A (A 8000 co Cl m Ow > m > m > > > m M ---1 --4 0 m m Im Ln U) �nzw >mm % 37 > M M M OWO 0 w w 0(/) Dz;, > M > --4 > < t > Z > 4 > M -< > > > > M Z M z 0 z cpf CO 0-35 3: m L4 z < (n � 0 M > )> =Fi %o N 0 Cc) § 0 m M >1 >m 0 m 0- Z�Qm M - < z > > ;2 U) (1) 0 z > z ,. • I . ..4 I �,. , I I ,.. I �� --4;0 00 m z Om M> 0 CD 0 O;M� > -n M M --4 co 3: -n --i K: ;u K: �j K: - r- 3: -n _q &0 " 0 0 0 0 M -4 00 M > M > M 0 M -0 0 > 0 Q z 0z C) z r- 0 0 0 Z 0 -n --q --4 --4 --4 Myf IM c -111 0 0 -1 (55 cz:) 5U) -n -n 0 w > z Z: 0 w 0 mm >m (7) 582 00 00�_ 0Q -� --4 m x m I I I I I I I I L4 0 r m MMOZO 0 00 00 z < OK C', U) m Q m bre m > m m 0) G) w 0" n 3> > > > M-1 -04):M:E 0 Q -n N31*10'39"E 1353.75' :1- -<;u 0 m U) (n -1 z �� -0 ;0. r- p �O r -mm -n M - 0 m 0 0 50.00' 50.00' 50.00, 50.01Y 50.01Y 50.00' 50.01Y 50.00' 50.00' 53.75' 12 1 Mu (Z-- > z m cc, > > z a 0 z tD z z Z� -Zu ICB, Cl =Fi 0 2 > 0 I > 0 m Ul M "n L4 M2 Z) 2 t,3 2 r) -n �l IM m z 4 c 0 m a - ) C/) L P, Ej m -4 '. = * - U � 00 a; cn M (,n M 0 0 z z z z z m M , x Ln Ul M N Z 0) Z M C: cn Ln Ln cn cn cn Ul Ln m m > 00 00 co m 00 00 00 co00 00 m 0 r 0 &7) F A 0 o o 0 m -so ; 0 > > 4� 4� 4�- 4� 41 41. -t- lt' 0 011 ;u 0 z 0 z M X co Olt cq :0. Oc! cq :I- OD Zol. co co 10 00 00 OX r- r- -v n 0 0 0;0 9-(-) N) — -P- to to -11� > > 0 W to." (a oo 00 OD 00 01i cq 61 z 0 w X 3: > -< 0 r- ;u 0 m m 00 2 al �D 5 tA a CA) cn 01 n K: M -0 -0 C/) to :n (0 2-1 > > (n U) U) Q0 U) U) 0 -5 0 0 0 m -u -u M C > C) 3: Cl) (0 (0 (0 to P :11 (0 (D c c M Z -0 > C 0 �n con -n 90 �rl 90 co90 90 In 90 n Z ;a ;0 - p PO PO 0 (s 62- > m m r- 0 00 00 00 00 00 (0 to 1.0 QD Cli 0(i (Ct C� Ni m 0 0 rn > m r) m z 0 U) (A V V) rTl X z m m m m > m m Z 0 m M 4-4 5 %d Z (= C7 0 > > z x m < m ap c 50.0v r"D Ut R=1 4--77- 05'50 ate' o m m rd > M > M r Z r M V) 5 CA 2 CA co ® 50.00' 50.00' 50.00' 50.00' 50,00' 50.00' �,"-30.31 82.93,�A\ 0 0 M > > m m M C- c _q ;u:z C�,:z c m m m > 0 1274.81' . V zo ca z 0 r (,) z N31*11'12"E 1357.74' L) 0 0 0 00 'Y1 I>- CO -0 LOT F $A SA N58048'48"W r- m E� m a: m ()) > ?s ir C� 1 -0 " x m m v 8 pj�d-- (A c ;, M N31011'12"E 1274.81' 1.590 AC. c';O C/) 0 0 ;u m N3 M m m W co M 0 > 0 0 664.56' 80,70' tp- z :z 0 0 Ul — (A z 0 m m CD C� rn (A 0 0 y KINGSTON RUND (PRIVATE STREET) A--43056'44" N58*48'48"W t-- (n 110 -n m -1 ---4 — R=19 50'-;---,, 7.00' 0 0 0 0 -4 -4 0 �l 75; z 0 0 0 z m z L r --q > 1 0 — C) m f- -n -n z --1 mzmmoh) z -71 0 m 0 0 m m 0 lk > N58048'4S---- - pl) Oz 0 0 0 m -n - Ul cn Ln r- F F m ctI n r-1 z p, z 0 m ,7 V) Cl) z '0 OM p 0 m N82055'46"W 44.50'----'-' n < N31011'12"E C) to > z 16'@ -R-A-D---F;�-C ------ :z 81 f I co M 0 > co ;0: co 44.5' c In m c) x > 54�4e M:d 0 '5e\ 3 izg 9� 1-1 , " -, CA I--, , ww*4 81 ------- tr-360 31* -F. N.) 1, M 4k- w aQ 13.5! -4 1 0 C3 R=100-00' mq m — 0 C) L7-64.42� I I -1 M:r,� - M < z 0 m N) - - , f:3, > Ul m 0 0 n ---C29,1 00 -n 00 IrT? t k, =I ' z 4� 0 z 0 Ar2 0 T Cn 1; o� R=100-00 00 > cc! > M G) �'i icyC 41 59 00 6(� 2ecI6 OD S-- m m I m c `� --4 Ul > 9 ca z (a IGO CO lz G) C� 7' C) �j C� I IT! m IT! m 8 Cf) 5j - 01 CO M 0 M 0 r 0 m U Ln -M m I-,-' \ I r Z C C) :-N) sa -9 1, etr M .4 P N r- M 0 > LO m 3: 3: C-4 m ,o r( M>Mwm z G) 0 J. p mzm>m F� z Cn 0 200M m > LA -4 -40 -4 cl) —0 (D 00 > C) /Z 81' (D -q r- - , -< m Z OD 10 -- 41�— 2 R=100,00, C:) 0 0 z z .0, 14 ------ -n CL r n 00 m M M 0 43' -V - a) C'), 06-- 00. 9 ct MD M"n 0 z > In no 6�1 -n L't '�i 0 0 0 -111 0 > CO m x Z 0% —,r^ U() CA Fl m M q N3101 r"D Ut R=1 4--77- 05'50 ate' o m m rd > M > M r Z r M V) 5 CA 2 CA co ® 50.00' 50.00' 50.00' 50.00' 50,00' 50.00' �,"-30.31 82.93,�A\ 0 0 M > > m m M C- c _q ;u:z C�,:z c m m m > 0 1274.81' . V zo ca z 0 r (,) z N31*11'12"E 1357.74' L) 0 0 0 00 'Y1 I>- CO -0 LOT F $A SA N58048'48"W r- m E� m a: m ()) > ?s ir C� 1 -0 " x m m v 8 pj�d-- (A c ;, M N31011'12"E 1274.81' 1.590 AC. c';O C/) 0 0 ;u m N3 M m m W co M 0 > 0 0 664.56' 80,70' tp- z :z 0 0 Ul — (A z 0 m m CD C� rn (A 0 0 y KINGSTON RUND (PRIVATE STREET) A--43056'44" N58*48'48"W t-- (n 110 -n m -1 ---4 — R=19 50'-;---,, 7.00' 0 0 0 0 -4 -4 0 �l 75; z 0 0 0 z m z L r --q > 1 0 — C) m f- -n -n z --1 mzmmoh) z -71 0 m 0 0 m m 0 lk > N58048'4S---- - pl) Oz 0 0 0 m -n - Ul cn Ln r- F F m ctI n r-1 z p, z 0 m ,7 V) Cl) z '0 OM p 0 m N82055'46"W 44.50'----'-' n < N31011'12"E C) to > z 16'@ -R-A-D---F;�-C ------ :z 81 f I co M 0 > co ;0: co 44.5' c In m c) x > 54�4e M:d 0 '5e\ 3 izg 9� 1-1 , " -, CA I--, , ww*4 81 ------- tr-360 31* -F. N.) 1, M 4k- w aQ 13.5! -4 1 0 C3 R=100-00' mq m — 0 C) L7-64.42� I I -1 M:r,� - M < z 0 m N) - - , f:3, > Ul m 0 0 n ---C29,1 00 -n 00 IrT? t k, =I ' z 4� 0 z 0 Ar2 0 T Cn 1; o� R=100-00 00 > cc! > M G) �'i icyC 41 59 00 6(� 2ecI6 OD S-- m m I m c `� --4 Ul > 9 ca z (a IGO CO lz G) C� 7' C) �j C� I IT! m IT! m 8 Cf) 5j - 01 CO M 0 M 0 r 0 m U Ln -M m I-,-' \ I r Z C C) :-N) sa -9 1, etr M .4 P N r- M 0 > LO m 3: 3: C-4 m ,o r( M>Mwm z G) 0 J. p mzm>m F� z Cn 0 200M m > LA -4 -40 -4 cl) —0 (D 00 > C) /Z 81' (D -q r- - , -< m Z OD 10 -- 41�— 2 R=100,00, C:) 0 0 z z .0, 14 ------ -n CL r n 00 m M M 0 43' -V - a) C'), 06-- 00. 9 ct MD M"n 0 z > In no 6�1 -n L't '�i 0 0 0 -111 0 > CO m x Z 0% —,r^ U() ih I„ I` ,w I � 0*) N o l _�II�oI r( 1 I I I I � m cn wM 00 (7) mAV 0 M 0 Z M CD X Z > > r7i M 0 OD co z O0 moo$0 O�x z0famm *Zpoz c > z Eq 0 Z 0 mW -n z 0 oocyi 0;0 In m > — 63' 11 0zzmpz zz8mm m x 0 > m 31.5! 31.5' z m cl) 0 > 0 (A > 2 M m — 0 0 z CIO (.0 co m rn > > w -n "n 0 00 > m > CO Z Z 0 m > co m ..,: -,f S W 2 m cn z M C) cn -r�- " to r– X 0 M— x z M m cn 5� cozco --4 CO 0 P P P C) MZZ 4 ® C) < 0 "n m 00 cn -< 5 C, 0 0 m m M co jig Fl M 17.60' rr, 189.27' 31.00' 32.03 �7 ---®i44.54' [N31011'12E 1366.18] R161 5 4' 23' 31' "0 CO 1 I I I I :::I ��.. (A Q ih I„ I` ,w I � 0*) N o l _�II�oI r( 1 I I I I � m cn wM 00 (7) mAV 0 M 0 Z M CD X Z > > r7i M 0 OD co z O0 moo$0 O�x z0famm *Zpoz c > z Eq 0 Z 0 mW -n z 0 oocyi 0;0 In m > — 63' 11 0zzmpz zz8mm m x 0 > m 31.5! 31.5' z m cl) 0 > 0 (A > 2 M m — 0 0 z CIO (.0 co m rn > > w -n "n 0 00 > m > CO Z Z 0 m > co m ..,: -,f S W 2 m cn z M C) cn -r�- " to r– X 0 M— x z M m cn 5� cozco --4 CO 0 P P P C) MZZ 4 ® C) < 0 "n m 00 cn -< 5 C, 0 0 m m M co jig