Loading...
9227-6 TR (Planned Unit Development)cc W IM 2 =) z (D z 3: < a 0 cc LU ca 2 =) z 0 z 3: < cc 0 �<- 0 In W z z CU S in to . M ff a: 0 LU a: 133 :E �D z Z �- a: , 0 0-1 >- (n M rr t3 W D 0 Cl 0 0 0 III Cr a: IL 0 0 U- < Cn �<- 0 W LU z z CU S Lo LO LLi ED [L Er 0 LLI :E M :E �:D z Z �- Ir 0 �E >- En 03 tCc 3 LLI D 0 CE 0 0 0 LLJ CC cc 11 0 0 U- < U) cc 409 LU I M 2 :3 z CD z 3: < cc C3 . I L- I �<- N M V1 ED a: W In 2 Z) z �- Cc [<L >- In Ir W 0 rl 0 LLJ Ir 0 Cn LU z ?= cli 2 Ln L0 Ld co a- ci 0 LU M � 2 �Z) z z �- (r 0 9 >- Cn (13 �- Ir (-3 LU :3 0 Ir 0 0 0 LLJ Er Cc IL 0 L) U- < Cn \ � .il� ,., ., ­, . 1-- -I- - W! � ..'-',I. - ­ . .. : Z- ,- - . L �.� - _ ­_­ . 14, 1 . , . . " . , . . - I. . '. - .4 .; � ,.� -��e,f,4!�. !��.2� �, , ". %i.. ( &;V- ply . . . . I � " . 11� - .. . . . .- -, I , .� . , fre, A �� .. "'r." 1� IP rj "i. - . . . I * - :.,.., " -----, I .11 ;,. .1 " .. .. � . I- #Z.,- - ­�� .,. * "' �', 1, '. ., - -".. ­� ,� * , e - I � ! - �, - %, - - , , , , ­­­ - . , -q-;1,.0 - ;��;,�.+�­-­ - _-, -, � -, 7,.-.V1- . 1-A - �, .,,..-- - . %� .. -�­ , I.- �1. - tz-,,. , , .,,,r ., - t , �.,, I ­ .. ­ " - .. . .r`�- PIZ_* . ".. 1% .- I ­.. .., � I . ­. - . I . -11 -14i; �'- I . . , .. -I-t . , ; � - ­-� '., 1.� - - . , 3" - I I , .- . . . - _V10 ­, �.- I _777. -, 1. . I �J�! , ;:;L41� - ---�4 I . I T --------i�.�.-,. . - *i� I -11 ..:- "N, ---,� ....1. -41 .. . !�..k ,j , , ,0,�V,��W,i�:4-- T -� ­ " , . .. . - -­­ ­-.. . '.* � . .� t ", .-,L -. , K ; ,��. : , . I . I . , I � -- - -.. :- $I - ­ - 1C." . � � I . ,­ - "" -A.- � �.., . . .. ; � , . -��- - -7�'­ � * . . - . .g.- -, � " ­ . -- 6 � , 'A I .. . I .. , , . j -i" � I . . ., � . , '. , , .: :."* it*. . - ­ I- .11 I .i. . � � I . ­ , ..I" --,. - , -­ --- - .1 : ­�,T,44hl. -­ - . . . - �.. . . . .�. �� ­ , .. - � ., -�,., .;-.'..-.­ ': . ­0�'..'.- .,.. . . .. � . ��.- �, , - 1�. -: 0� . I ­ - .. I.. .1 , - ,!*--, -: - ,.., . I �­ . . . - - !�_. ­ . . I . : ': . .. . - , . I... -,- � - - -I . .! �;,-­ -- 1, *,i,� - - - &:. ­ 1- t -1 �'.­­-- - "I .. . . . . . . 1. - "I - -�, V�21��.�"21 - 1. . V r -,� -- .--. -1 .. - ­ I - I - �r . ­ � , , - , .k-,. . - , I . 11 I , . ­ - ��- ., - - - -1. . ....� - -I.. .. � -­ -- .... - ­ ­. - ­.��-- . - , -"4W -- �, . . . . .. - . . ... :�- "' ­­ - , -1 . . , .e . . I . . .. 11 .... . ­., � ":- -. , "; * . I � '..." � -o � . � - - � 1. . . .. ... :. . ­ '. � � - .. j..,: ! - . I . . . .. . ­ I . - I . � lt�,., � r . � .. . !­­- .. t .,�­,�- ­­­:­t;� -i­4:�­� ­ t- � . . , -��, �11 . .. . . i�. : 1:� , . , : . .., -, - .. ­ . I 0 11 , ,� .1- I -- I .. t. I ­ 1�- ­ - . .-,� 1-1.11 . -.1. 1. , , . � -- -- .7'. tr .. I I - ­ I - .. 1. Jj! . . I . . . I T* . ". ­ .. .. . .­ - -, - 4.1. "­ --1 --.I.:. .----.*...."..-.,-.�--_Ig-.-,.-.. 1- ­,­ , " ­ .. � '� . �,. . 11., �.tt­iL - , '�6' �,. ,. I - -,. , .1 I 111: . . - - I I .. I . � - . � I. . I I., ­:�y . .. A * r I . . , ` Or. -- - ", " " ­ . I , . ". . . -'.14.T .'.',.i,- . 1 ! '�". , ,., . - 0, IT ­ t`t4 �M� ­ . ­ .. , -, " -, -, .t.3 I .. I ..P . 1. . . . . . � � . . 1. . .�L I . k, . � ­ . I � I. - , ., , -1. , . I; - --o . a . - . 1, . . . . ------, -'\ - ., - ­ . _J: - ­ I , I,.- � I .. . 11 . . �T '� , �`. .7 - .- - - - I -. . . ­,�..,. .-,, %I, I. -­ 11A. . .. I `7-,i;4- i -I , . In't, -.t ­ -L "' ., � I., :. " , i�- �. . 1. V "i � - ."��-, - ,:-:�., , .;:"- ,�,­­�.,�; ,� � - . - -11� ,; :e4 , (. e . . V� ��.V�tl� - lq�, ". -;: , r.*I. . . I � - . - " - , -I,.-.- - -� - ­ ""�­,v ,;jt., - - . " ,:, ,.Y.WF i:� L.�4. ,4 ." . I , . . - , .1 , -,, V, * 4 , . . , li ,0�� , ': ? . ." � ­ - - IC ? - - . -I;,,.� -j.-:.,. -f;��, ,1"� . 'j, .� i. - , : Ll I 1, . .. .. I .- i : - i - -.�, , -1c , -, - - �-, - ���. *. s.. I I I ­, - . � :., " , - � It- '� F -�Y, r - ,. - ­ , ­, - - 7 `7 ,;, .e ..'".;,"r ,- . . I , % - ,-:"-. (:. vg.-: ---b- .. -� -i , � : � . - 11 -­ , . . -�, P.O.. �'. . . � ... � �!;..', �,- .---': .,F' J, I V .". -,.:�!k i " , , -L ,:.,. - 11 I., -� ` ,,�..­p .� � ;J1 1 7�� -. -.;�- 7'.,.,,. .. . I - . ­�:.�­t��-:;.�:�:,Jr- ill ­ .1 , . - I Z,� , . g !;,� - . . �' . . , 1::,�,-';*-1'*r-;,-,�'tz. . '11*-� V , - - �. �- - , J - .1 - J :� -:il-.`�-rl I" �v �. �, - �,.2,:, �� , ji Ir - , - , , �,;', - , . ;i,A%:,.­j, - ; . . I - , I , ­ , --,::L . 1�- . - -Z�� -�,.J!,..* ., zh%T�- 7, ,j -,:- ,E-.-�'.�, � --�i; .,.,.I- , 1 ,�T;,x�­ - a"-"..:;. , ,�­�.;. .,.:, ­ --, - ": - . --t . I 1, -;�­ - - -, , .1 P;` ( 4- . j " - . . . -�- --�T�,!t,, �,, . I - . -.) I . , , �. �7 � ...' .= , - �- v �Igi ,,-�� -- - .0 - � . ..... 7 . . , . . ". � ­ .f �' � :" . .. ,� ­? I ­�. - ­ 11 . V �, I - - , 01 , , , .­ . - , . - Z-- .. i, ":,i - ­ �. -- 't " � . , I ; � I : . I . I- V --i... �. ... I . . . . I I I il -­ , t , - - .., � .�,�!. -�4 4 ;� � --�-w ­, 1- 4 , , . 2 , . t.." , - ,-.' - -, '. . . . . ... . - . �..:L -� I . , ..� : ... I .. . ... I . . � . I . ., .. � - - . -, 1i . . , .. , , , , , .� .1 ,:� . .1 - . - I - 1- ­ - . z:%. - , . . ,,I,;- -.4 �. ­­. , , ­­ - - ��. . . e .. .? " ­ i. -i". -. - ,,� .1 . � , . V, ... ,. f I - , . I . ., . . ..-,- , . �',: - � , . '. 1% .., :1 . I ­ . ��.t., .1 -� U'L, -,�v . . � . � m .Y. I' .. ,z .� I . . . ... - , , " ­ : . I ;. . - �t -ow- 2� " � . . .., � "�- ,-"% , - , . * . . -� �! .1 .. I � . ­ I -i- - ��' . � .I.. �- . . . I ;.� - . . . . . - . . � . . . . .- . �Ic- .-'-�.Aq . -11 . - -- .::, �. ll - ­-v� -,! � -:� I . � 11 - . . � �,_ . .1 - I ­ . .. . . . .. .. .., , , . � �1��".*, , ­.!V�%' . , we . . I . :,�.. z�;,.:,;4 81.1;�. - . I . 1l, I 6, t , ­ - t � -­­T� ­1� '. ­ , .... �-,%� ..;�� ,-........ .��..-­. - - . ­­ .. !.Z,� �:' I . . r. --.-. ,11 , -, . - - - : � � , . . � :;. - '.' I . I I . � . �1. . .: .. I . .. . I - " . . , � . .t ­ .. .:i'' :,I­t::��­,,,* it. .1, ffilli:­,�'..ji­ t.l­ " ..'.':-7 . I � . �;�! - . . . , ... . . . . '.. . . , . � .-I . ­ ,-­ ": ­.�-j '. - ....'.."? � ''Zr� -.�­� , $01 , . - , ,7,- --i;, ­ -1 - ;-4� - �, , 7 ", � s, *: �, � . Ii I *1 - - -- , ,�:, -R- -V ­� - ��-� - i,* '04 R. Z. --., j , , , *- . - t I - , - -� , ,�,. ": N,.-., ;. � , ,-, -, " - , - : " 7`1 - - t ". . 4�1 .��­ - 7�4. ., .. , I . : i, A ..., :,t.'i 1 . . .�, - ­- - . I ., 1%. - 1 '2�. �- ,. � .�i�,-,;) �, � . . ­ � I . ,J.."..:��- -- �' , -1 � . �P., � �f � , ,� I . ,. I �, ,JI I, � .1.11 . I O,t 4 - - . 4 1 - .1 Er .. -;:: " , . t X , I .?,'. - -.. '. ,� ", - :� , _. J.-!., - . -i, % - -; � ,J� . -'! �J:, - �T'J.-; -i-, - ,)4 - - , . si,� �:: 4. ',....� : I � � � -., . .. - ', ., I . (� f"'. , . - tiT. . , ; ,7. . , , ­ ­ . _5 . . . � I . ,Z ... ! ,� � , . - ­ - ..� - .�� .1 ­ ­ A �., I I. . -` I�1� J - lx� . . . .. - , � -W.. -,r,. . -C -- --- : . '0*1 , - , . . . 11 . - " !�� - - ,IA, " - ,",I,- - " i , 1 -rl;, it .* . z . I. .. 11 1 7 . . . , . �- - . . . a . I , . ': , . �Y, ti; 'A. . , ,�- ... .. . .,;�- ,T.T - . . - . I -- - .. -- - - -- mmmwnw� = - - . ­- - :,.I- -- -,-- - --- ­ . --=- - -: - � "'��L',:t . - I ­�. . - , . . . � , . ��, . . I . . I . . . 1. - I . . ... I- ��., - .�­ I � I . - , -; ­*t;�' . - -;,.. ! .. . __: . .i,' � r -.'.. -� .. I , t -, f . . �, I - -. I j,". -Ab .-. ... . . - . .�:i,--t­i.: - .. �-,;, .:. - -, ..:, I "� � , .. "'i , 11 I - , ­� .. I - . i I - � ,�.J.l Z,J i�l .. . , It � , - '. - , � I . �. . r '. - ;," . . ) . . "' , I I ... I , , � 4 . I I ... . .. I ... I I I /- �. .. I—, 1_1..:� ., , ilf ­� 10, , ,4" i*,:- r.;:�-41- e-�,�,, , "��. I I ­ .. " �., - . , � .. * ., . .. ,I '* �' � - - ­ -. ­-�--. -., . . C. . , , . I . '- -- - ?� : :� . �, " ,;. . . . - 4 . " . . . . .. '. , , . . - . S 11 k I . .... - . .1 . . : , I I . I I. 'I; , - - , � - - 7 . -,�­ - . ­ .!!Z�,� ­ �- lizu. -'�4­ `,­ , -.1, . ... . ; ­ ,:1 � 4-.,.,: , , , I .1 1, . .,..1. ,� I . .1 . - . . .. . � , . - f 0 F 1 2 S(1� E,T '-- . ­ . - . ... - . , ��- '-fe -­ - - - -.-* - ­I:� - � I ": -: . , I!", . I � 1.i -V-1- -,.,--'., ;j- -:,:.,;-��, 1­,-�,.­.;L Zgill -,"; Y."J--% - �; i`, %; -, - ­,­­ - I . . . �- , * -1!4,.`.­,­�� , f--t:---j�, - �* . �z .­- � I �1 . m:., .. .. �:' A- `- ­ t . .7 1 ..,:: .'- . , -, * I " . , , ,�,� , X; . rAi� -�--'�-.%.i)� t?':.��:,-,�,^� �;� �,,-2.""'I',.7- L�* . - , � ; , , �!­ - -, . - - ; . :' ,� :.0--1.1Mt . . ", ;,�,, - .-, - -- 0�,x. , r, � � - - . t; . I . I.,. 7.t, - ".". .:,�. � .� .11 :. - ­ �- I -- 1. ; ., I � ­ ­- I it) I �: -�i,; -, -I.- I;, V ., , , 6 . , ­ ­­ ­�,�.,�­17­11;�'. - - :,-� Ar . . I ,. : . .I. P. - a � !. .,.: ...-. ­ � ­.Ri��A .­�t",'�-(a--J­A, .. -- ­ - - ­ - -I... ­ ­­.... * - - ` . ' I - . . . . . . � - . . . .:- . 11 .� -i; " 1� . :. I .:1 -- .­ ---.,---1 -- -1 ­ I ...... 4:- -r .. -- ­­­ . � .1 - ­.- .­ -1 . .. ...- ... ­ . - - , ... ­ -- �, �. - .11. �­--::--,­.j2!'­----,-- - t. ..'. , ­ -w--�, 1�4--­­­­ - 1* " ­-­ ­ ­ ­­ ... � .1 - .. - !..,' . . . .- .­ ,- . . I .. .,. � 7... . . -, . . - � , �'.:�';e' �;l , Z&,T ­�-A- -, - i - - - - , ". . . ­ ..� .. . - -.`:-� ­- . ': '. I . - - I � ., � . .. , .� . ­rV7ji` . . 4. e� , ­�...­ . :­�-�­-­,�*�:-�,- --. .: - � , . . . . . . 1�1` -, -j't - -- " �J. " , � A, '*-.,, , I. . ...It'- -!-:.,: . , " - SHEE T -� .. � , kri- -, �.-.,.,--:t--'-'­ - - - � -- �­- .. i- ..( ­ ­ 4 ­ &�;­, - 0- t - �- I "I, - .. - - t, jr;�- - - I .-- ..� ":. 44% . I .­ .'­., . ., . . . � � I . I - ..-,­-.'­� ,­ , : . . ­­ . - `�,­: . . . . �-, - ;,-�-, % . . P o,� - I - , , , . , I -, -1 " ""�� - - - . . - . . -i- ... I . . I . . 7 :� , . . . . . I ., . .__ . _ - r, . . A4 ( " - I'' * ��' 1.-4 ` I . . , f ­ -;i. i. , , . . . ". , '! v I , ­ � ' - ­ I - . .� . ­ ' -- �; 1. . ,, � - � ­.7.�- -- -. I - ��'�-- �., - . I , ­-� .,I - . � � - � . ­ -, -_.- .. .r -.,,.-I . -.1 - ­ ., ­ T. : -1- . - ­ .- -� .­ , .. - , . .. ., -­ .,---- .. �� : . ,�.:. .- I ­ . . - � .- ­ . I I ­ . I - - ­ . I .. - ,:: . . . - I 0-1 , . -,�--. z . ' - '�' . .1. ­ . I . �� . , . ­ - , . - -- � . .M. . . . I . I . ; . . . " - . : . .. - . . - . ­, I . . , . .. I - . 1. . . . . . - I . . . 11 . I . - .�,*�- .;.. - - -S .-. ,,�. i, '. . I -V , "' -- 1* . -r`: � - ... : _r,:) ,: '. ., � 21 , I -. . . . .1 I .:- . 1, -. �, - . - ­ ;31:,� V" !�fl,�.'�A �t­A - ' !q&.-.. -'- - '.­�W- : .; . � . .: . , . . �'­ . : " .! I . . � . . I . I - '. - - . - * ,. - ;. I, I . . . . . " . - . -, , � � ­ �. I. ... .. : . . - I..: : ik 1, ­., ... . . , . ... I , - -, -, --- --, � . . I . . . ­:,��-j4, . 11, . - - ­ � . :,:, ,i .,­ . . - :3. , . ... . . � - - . . , ­1� I . ­' I I 1:? . . . . I .. . . I -:. . . . �t , : � I , . I., ,,, . � d �11. It. .. . . ­ ­­ . .:,11. � ­ - : ... . . .. ­ I ­ ­ 11, .. . . . . �, "�i�­ ­ . , - ..... - : ..." t- -1 .. . : ,:. . . .. � . . ­ - : E - -�- ..:-�,�*>­ ,;�,­­ ,,�qr i�,�-jj 7� - ....., .�, " , I . - -, . - :. . . I . .t - �� . . � I. . -�* , I , , - . . . . . .. I I . . . 1� : . - ­ f'7�� I . ­�� - .- �.71. liii - . * .�; , :. - , '­�, - "' - - �11,�' -5i . . . � . . .. - - k - I �.' , ­ --:: �, . i: I , - I - . ... '' - I .7.1 1 . A- � ­ - 'I , , ` . �110, WL' ., - - - �14. . ­ . . , . .... . - * ­ .. . . �.f . - . . . I . I I' ­ : " . ��*J,ji!7-' Irr": I" r � 2.,il - . - � .. - : � .:, . �. . , . " I 4A. - I ,2'4r-' -4 -i -- " -�,,? -- -I' - - . I �� � �.s�,�-,� A . - ,* !P, ,,, .. - " - .-,. I , : I . jr,� - � ­ -.. I . NN- . ,;. 11, �i':,, -be - ­­ - . - . j ; � 1�1; I- � --;c- -- W,4;�t I . ­ , . - .-� . - ", I I ;�� �� - . I -- . , -I - -..ij*.'-. . .- !�Si , �.-. I . ­ ;.- .-- -t- I � . - . . : � ,� . . 4 -il � - k .. A ;1;1; X, ;�� 1 �� --4 �W�- , t .',..-t '-11:11 I . , , - . -N '�'117�:24::,. ,'�-. ;-r. ­ - .,-"; - - .'k I --, g" �- , ,;,,;,...'� � , �111-­ )1;--W-, ';". " �,.. - - 7 - IS ? � 24 !, , ;"'_ 7 A.; n I .1 - , . \ : I - ,,, - .. K C. ,..�. , - - . - 11 � ­ . � w . . , ". . . I ,- , ,� � . ­ W ?.,I -.V, -7 ­- , . . . ,�' , ,­'r�­ -."Z. " .�11 V -:-�- -�-... ­,--� �� .--, . V: � . "�.� - ­.., -, -­ � "'. -, ­ - I :. -N ... � : 4 . I .r -1' It` - . , . :f `Y" , I ; � . I: . : . ..:. . -1 . . b, , � , a . . I . :: . .,. .. - -i' I � -:�j .a., .)� - �! - I . , - - . ol - . . . . , - , - , ,,�. 1% ­ I. � 'I', , 11 . . . Z. . . � - . �, . - . � . I 9 1'� . - .:,� 1. ­ I . - . . , . , Imm , , .. . .., . I I ., � ­ . , . . I . . . . t - -i � ., , . , , ., -.1 . I - '-1 . . ­ ` .f;F -1 .- ..,-.I,'. . - , � , . ..... . . . - ,.,� , -: I I .. - F - . .1 . . I . � , - - 'Z�� IV .. .- - rl . - -��". I 14 , , . I; k� , , y r e.4 . � . . I , `, ��. �4--, :;;, - - - , �` -, T. t!'� - - - �� . . I . . .. . -11- X!�.�".,.,. , I t , - - V - - ,'.�-�I. �..'�'. . . . . . :..-I. - ,.;. -�. .. . - I I.. . . - -�,� :. j '. . . �� . .1 . - . . . .� . . . -, I :&, I ., .. -_ . - � , . .. I . " - .., . . , .: . - . ­ . . ,� - . . I . ­ - � -7 . - , I . I . ; .: .- � . . . ..:...I >,, I . I . . I 1. �, - �. . I " , , ,;.I�-;-,.;" .. � .1 "I : '­�:. , .�: )-, i ., .. .. . , - . , ''. , . I . . I .,;. : , I . . . .. ­ . I 11 .. - . . , ­ -..i;.. " - * -- . , 1. � . , � , '' , " `1 ., � F.. - . . - - ., .1 . .. �T I � . . . I *..-.. 1-r W - � �m I I - .., . --,. - 1� 0-1 � .n, .i.1f.`--iXj-1�.*.-L- 1,0A ".i '... �;:�: t .::, . �j �. ­ '.1 .2. I .,P. C . . . -.,- � -... -, - .. . - I - j� �'�r­r. �' -1 '. I-`. I -- - . , . 11 - " 9. y . .V .. . ", .. . .i ,X , , N--,171111`1� 4A, �' ". - A Z �4,, . � I . '.. , , .2�, -ill , - . ,z t',� ,., , . �4!Vx 1�- . .. -r-- . . . . . , . ­ ,:,;,-2,,�Tua'�: �:...ie -'­ , I ­ . - !- * ­ -C �A j7� 1 - -� I,- . -il. � V ; t 4 I" . I - . . r. - F �,, - - ! !.,J r�� : .1 --i I 2- 2.7 (�' I.I...;r,---,-I�,-T,,��-�ij,�-., �--lj".,;F,4t,31�,�y,f,-,(f.;"*,;",��-.:. I. . .! ': ", ­­ - - . . ­­ , . I ,:. . . -11 171*: - ­. ... ....'. - , .. �1,",­ '.4,,L*'­��.::,.., ­ :.. 'i � ., lsll-i�­1.1­1.o­ Ii: ­ . � , - . . I -� -..'�.*. .�, - ...:,.: . * . . I", . " , " .",c­� Z,:�', "L.I.. V.: ` " '. . �.i`--.',:t-,, z; I—- , �:. "".L.�', 7. " '' � .., ­...:,�:*­1�0�..­ �.'-,., ��-` 1. :`.: - . ")i - ....., .... � .,� ..!; - ­ - .:I',... ,�; . -1 � . .. � . .,� , I. -1 . ,. ;­ , - I . � , � I I ': � , - ­,?, --�f­�J­...; It -T'�-,.�-­y -.j­­.r-j-­ 1, ­­ P. ... .."-..,-''.I. -:'-..I..... . ,;L:. I .. . .. . I I . ,;�, - ,,, . . .. 1'%- - ... ; .: I- - - . , , ...'- - - .- I . ...., ­, - , . . .. i..-, -I � "t ­ ­... ....:�.,.!�,,.7�.i .��­ - ----f. -..-..-.,.-�-11--i�:--.,-.--3...--�-. - ­... ..... -...-�.-.�,..-..L--�.,..,'-�..�.-I.-I,.-.,-----,.. -.­­..... . . . .1".---, * . . . . ...­ . .I , - -.:� - . . . -­ .. - . -..- - . "'... ­.. -- I , ­ 1. ,b. . � ­ I , , I I— .;. . . :, �'.­. ... ­ . . ...L.. ­ - 1. -. -. -_ :; �- , ­ i. . 'I �.­� - i . ... %. 4 - I � .­;�,... �, . ­ I.� I 1% ....." -, . I 1. . ' ­ ­ ". � : �:. . �� k .., li:.". V 1-1 ,; .. . . . i . . . . ­ :.1, . . ..,c - , . J- -1 . It . � I .. - � - . I. - - - -�! � '.. i... 1;1.. 7., -',:. . � ��, ­ - � I . . . - . ..., . '.'.* , -,�' - ---_'��.I�­. . -. -f--z -��-[,--qA-��,: It ... ... : . - .. rr N T I U . \ I , ­.;­ ��T--,�;;W.­.-Jl " r% : ot'j�,!�,' -, . �1 - :�:­ J, ': .1 j:..--=-,-.--,-: ' - " , - , - :., . . .1 ­ ­ . .1 , . "' * �. , * . � . -` ,­­ -,:�,:, . - %, I . ­ �-; . 1. . ,. ­�� . . ;�j ; -7 A. �' - ti, - � :�, , . � - - 1:1 I . ... : t; : ; , , I I . .- -4,;,7,� ,�.r,,,-",pr- -, - .. - I , .: � ,, . :" ��". . I., .1 I ;.� . . . - . � . . . . . . ­ -.'� . , :�:, j, . - "'ji , Q.,;�N,N:,`-.111. � .­"� , .. . . - . :.;* �.O , ` - .�.:: '; '�­ `:.i:,:` - - '.;, , ­ ! � I . . I � .: %. . .S1 . . : .. -, .. . . , V. - . f . . ., .. I . * . . � : - .. t �, .�.w:, ,,;2 � . ­ I t -M . , '. Z �11'4 ' ' -- I . . 1. -. . � ­ I . I; t %� 1� I . , . . : .. . . I , 7 ".1. . . , , �, z", , . J�Ml * , - i, "" . ii� ' .4 "&�,,-, . '. iyi,;-11'L. �t, - - ' . . . . I . ' .. - � - I . I ': ­ . . - \ i - . 1� -- 1. 1.� . -� I., i -.1 I �'-,� , - I"!' ­- . , . , '. - '. i� � .e,�W _ , � 'j. ;4- ­ � - , x ­0NIT*: -DEVECOPMEN ' -.'.-... - --L - L; ;�. ­,o..�,T. � ,:. A - - : . ,*,,-,,-.�,,'-...,.:..:Z�'..,.,..;i-.-'; ­':;--!-�,-�?-,-:-,.- ,:, ­ � , .� p .!� . , - , . ­ - - . i . . : .?:�.. ­,... -f-:.�,,l � I.. �1 .. .. .2i�:- . . -. . : :­ -1". - - . I I ­ %, . , - . " � -"fflrl�i ­', r �'4, , , .,I:, :­ . ��' � . ­� -., .'. - ,��, ,- .1 . ;1' I �, al,e-V,�-�, I-. i� --�J--�, . . � , , K ." I , V .-- k, . t . , ­ -�-- - - .-. ,�,!;'UV� . ED ..:.-W-I'�W-5 - I �­...-� � . .;.-., -I4.. - .r �.j !��­�F -,,I, ;4�, I . .,i .:.. ­;,�­. ...- " ---' - '' . - � . 1- .. ­ . '- - I - -­­;.�%­% . L � PORTION OF FRACTIONAL - - . . . ­ . *,I - . J 55 ,,, - ;1 . I 1-� , , - , �,,, , _ gf , . , , , , . ' !, I '!�' .I- I -.. 1 !4 � .... . .- i -: .� - , , � *. ;' ., `�!, - . - .... - . * ,�,, : ., , "', ­. , ­ . * " . . . , �.. � , -!, 0-- . . il: 7 � ,.': � -i. - r - -, - I'— - '�.. . :: : - ­ ', .� �, ,; . , I .� '.-,i� , , , .. .. 11 1%�T -�- - -FR CTION4 "'SECTION 6 .N D .:.A' .� : ! - -, -L-.;' .. " `�'t , - �� , .: 14�* --..,�L-�,�",5-,� .11�1 . 'J, , . . -�;4 § -f .1 . I-V-tBEI NG � A . . SU8D[ ; VISION .OF A PORTION *OF A . - A i ,. ­*: I�-j A.- - ,- �� - - --' : - . .� . - . , .I- It % , " .. ., . I - . . , I . . I - - � : ­ 11" - . -; I : .: - . - .. .. , � . � - , `-fA '--1 , -t- - - - , , " ."Jj�l -.�,'4.101.-g.h-*.!� - % ,- �: � � , : : - . ­ : : : I,% - . - - I. , , , - , i , . ; . : : 1, �; . I - . - - `7 � � -k D :.-�: ,. o,� �� - - . . .. I , . ,� - , I . ..� " " ,� .,r ,ftt --I. :�i� ... , ! 1:. I , " I .1 ; .:. . �, : , - - '.*,� -, - . ,9,. I .... r, ­: �. � ��, _ . .. ;: ,. . :. . . � I - - . . , . . _ i . .: , . , -�, - ,­ -., . ­ , � . � . . . . 1, - ,�., .. .� " I I , I- Z0'4i� I 1: f I �w . - �. 0 . - , - � , z;i 4V M , -%i , . � . . .. - .. I q� . ' - , .,;,I. e.;"O . . - - ,, �, -X , . . . . I ' r ,:' -:; i' - * . _ _ * .. 1. I. ­... --- '�`,� -j , .;u,. I - W ''. I . : - .-- , 1 . - :... �. - ... ! - - .. -. �: ',�*,"�,; ! -TV 1 �7. � - ..'. . � �.' . . � - " , ­ :1 . 1, S . , r . � - - . - , 1 . � , , I . ,V &� - , I -,:, : .i:".. ,,�.Z5 . ., . :1 .­ , ; ". %�,". . I , lk.. i-, � I I .1. �� - . . V� . -- I -:'-',, 111--�:Y 5 X W�* , 1.11. .-1-1 1t ---.:--,..-.:. ',L,.., ­.L ��4, ,'., ,..: ,,. r ..., .. I � * . - I . 1. .2 :;r"",;-.. , - , `4 I 9' ` , - --:��,; , " ---M� 1* � 11 ­.. 7 .* , '. r . . .:,�",.t..�t;..�;..::i,,�-...",Z:,?I . 3!1 ._!:, I il,RtECT ION * ii:-7):.--� BOTH.'�. IN J -. - * S'13 M. ACCORDING TO TH E *U.S. -GOVERNMENT SURVEY ALL WITHft ,:,1�.,--:"*-;,,- . - - ��c .. -, -, '�LT � , I--,", ­­ - Ir - '� - - - - ...� 1, ;..,' . ­ I ... . , Wr,t ,.,., - - -iz�t"-.:-.--*,� .:.-;.-.. T�,­�:'­.­ -.' ­-*;L1.­'�'.'.;.%C, "ti;V":r'.,:'1':' ji._ : �, ,.. I ..." - �.:. -, , . .. ' '-I-- - - - I ­ --.-.%,-'- - .:I, � .. r � I ., - - . .,q f.�''.-�.-:--f��.-:-,-,�-.'-�-�.t-.--.I..,,-..��.�; - , -­ ­- - - . . . I r -j* I �. 17., 1: ­�.-..� - - ,� - , '� 0:� I � � r t1i'::.!T�'! ­­ ­ ­ �p . . � - 1,:;,;:. I . -�, .' ... 7�.. " - . . .-,- -1� %'i'.. ,. " -, � -.-,it - - - S -:(�A j;j..'�A7...'M�t.., , . �.�q it.. . . � ..� r,)-.-,.- _ ,- -1, . , r .;, . , I I - - ` ..... ­­ - - � ­ -- �,7.� ­ 1. ­,­ ...1 1.. ?- �. - '.... 1:11 . ----- --" -- '' .. -f:,i:--� V 11 - �M,4 .�:-J:2.S;'. _I$ ­­ I I �,%� -:- �: ./ T.,, i. . ' " �: ". - � - ­ . . ";�:,"r",�. - . '.. . _ _. . .!-i- . - _ .. �.,: . ,,, I , ': , """ , - -- " �,'.-:' .­,� -, j" � ., I 11­­.1­F'I.. � , ,� W, iik ,..,.:-:. '­.,%,.� ..­ ��.,. ` .,­., ­.. . . ,'� ­ - , . I ... I ­ , . - I ..­%:,-1:!z111::.�­­ .. - �... .. r. -..-­ .. . 1 - I ' " t . ­ � [ ­ - I ". 2:';Z '.. �. '.- - ­ . ...... , , ­ . .- ; . -.� .. . . . . . ��, � - '7�� , , . � 'y .."..", -.V-1. ;*1'011-�..'-457 ;: . , . .. , ­ I L - - - - . - I � I - . ...-. - k - - % .' , -1 r . .. V­'­� ", ' ..�, �.. , 1. r:!:., - I 1: r, _�: - ,-- - - , " . . _ . . " ­--zj:-� . . .., �; , .:' .,�,.,: �- .. ;�� �-. - - -e!-,,. - ; . - ' ' .. L. � ­ �... . :, ." -,6. _ - 1 : ,­­­ -­r�:'�,.­'.1.­;,i;.z , r : ." , � - � ,Z �­ , " , ,.,.-. * - - .�-----. -.- . , �'. ; ­�' :. � , , I - . * . � , �� - -. i ---.- . , -1.1i - , " ,,.-: , . � . .�'. , I�i­,.:- ': t . -0--t., I B I - I . 'I. - -, ­­., . ­ -r ­­,-­, * s.-:. , .- ; I �. i" -' T"t.' .;., , - ­ 1A, , , ,0 -4��t'!%ti,�,',�� '-,t% ; ': ­�4, .....-'--.1.1;1 �. -:ij!ft lo *7--,,' �.: !'.,;� --- � - . ­ -4" � _:_ � --r!7 k:'�;, - .., ­ .1­,�, L.,.; - ­ .. , . . I - . " 1._;,1�,,­­.1.. . .,.L,- ­ lw.�k*l ­ r � , I - 11 'W . .�'... _ ­. . �:- - - . . - .. Z. L; ' ' j. - :f":-,: -!�- .- �` ,',.�',- �,�12r7%%P I I _ _ � i -1: , " , ;� � g . - � - -1- y -, I. J-4--- �.��;�-: , - -��;i­`:". ��:*,� 7,7i'' --.",.� ­� Ak: * Z.�t�;�'. , '.. , , ", .. . 1­P�.:,?-.,.-. ��-,_-,-� , , � 'S 'S TATE OF '-CALIFORNIA - ". .� - .`:�If�, - § --W V� . . . . I I ­­ j ­ "'. I " . r , .. _ � . _. . , � .� ! . - -. 'J'..- �,;* .. , t , "!.:� - ­.,-� , I IN , - . '.., . - ,., I 1. il - - : . ;Q��Ji- S.% A., � .--.:, - . .-- � ­ :1'-' ­­- '^t-- a'. .4 e ­j -?�,Y-"�,;,..---,it�"--,:L��-.-,.,- -��- ­­ . 'i OUNTY-I: `OF�: RNARDINO, - . . , ­ .., M . .j . - ­� . � : ,:1.� .� � ". � 't� r . ' " .:­- - -- .� , . � -- W- ­ ,. ­ -1. � -­-,..-:��,�-�.- �.. F ;� -,­�,, . '­ ­... �. , � ­ � - .. I ; . - -,;j:­.-;­­�'Lt'-­.. '-.;"17.- ...­ 17 , � "...­."..�-1. - . .,:..J.-: . . ... ; ­­ . . ...-, - . ,,.-. , .. I . .. 'IT I ­ �; .7. . ,..I! , .. .,: , .��:,� �-­- I � �� ", .. �?�",!, ­­ ,.:� � I "'! - ,. . - -",.�­­­.� . -- I..... - � . , , �-, � - ", . � m-, '.1 '.�.. ­�: ­... -1 .- . . I ... . ­ . -1, ­ , , . ­ : _,­­'.,­�� ,,..... * T, - -- -­�-�'-.,�:.:: �.% ��. . ­-­' - - - - Jr.". '­ .. . . , ­ . , .�tl,7�­ ­ " - � - .. � : ­ - ­. - .1 . ­� . - '. , , :.I - ... ..., .. ­ �, ­� - �1.11­ ... . . 1� - . ­­.". -j ­"... .. :i' :1 I) t�-"�- " 'j, , . ,­­ .. ."; , , . i .., ;,. i . . � ­ , , '' , , , , "' ­:-;.* -,,.,.. - ­­. . ... , ­., ...-. . - - A � - �.�o . I , - ;-,e,�­A,ei, I -.-.-..- . . - - ,� -"� " , ' - r- . . - : . I . . , ,;, . , . i7! %­','-� .'�,,; ,,.�I:" i ..:: .. � . . �,-:,.;­ 7 j,:-." - ­ ,!j- . -. �..�!::.­.. "_i' . � _.:__ - - -­:�' '�'-""'�,;,.,�,.,,,-,.��.i"i�-,,;-I.; �::,.ljt­ , - I- T',it 11 , I - �'� , , 'I ;-, -.-,. ": 4.- -.. �,' 7i " - f - . . -1. . - " .1 '. :.' ­ .-(' " r -.,-" - - - ­ �.: I Z - , , , I ­. , , I , , . -... , . ��: !�;` %, -�.,-t. 7;,-" -, " , I - �' - - - I �..�,., .�. ­ I �­ r ­ ­ 1, ­ ,,.r,j, - - I , r I 1� . - ... 1. _ r.! - - - - . , �, t%. : J � . rr . * " , - -7-.. -!­�,.­' _ ,. . . . � .. .. - , .­ - - . ; . .1 : ­� I -!��­-,�,- . V. ,�., . � -. - I .,�i -�.-.­! . I " . ­.I.:1:1...� I , ­ .j� � t, - 't�-t;,�- 1, , '10,t;:�, *1 . . -411:1� � - i 1!; .- .,,�. � ".1 -!. I.' .': � ,.' ---�.- � -.. . ., ,.-,.-. �.. . _�- -._, ,�, ':�'..!­ -.-I- " t., � "'I'. ­. , � ,:­.�', - 4::, - ...- ­ . .. ,F: . .,.� I . . . , I "'., �: r , r . I I.IJ: " , I .. , .. i'!�'� ..!. :. : .." . _ 7,!.A,. � . . .. ... - . . ­ ­ . . ,... _ .. . ,;: -i"',.,:i;­1.,,­;. ,-,,. - - :-- - �". -� ... .... r ... ­ : -. I %.� .�s -- , . . . I :., .: . �:. IC � -.1;;- , � ,:. . . . . . 1. . . �, � , ': A.,7.. I . ... . - I . . I . . .., I .: -.... : ' - . - .. �. '.. � . , .. . . I . . : ; 11 Ir!' ,.".-7...-A;,. - --l-....., -,­;­ ­.;� ... ;--- � �rn-. ...,-'i.:-,-,.;�,-:�:.,.,:--� �.,�,p � I . 'NG . . I - -.I- .­,�:,:, -1- ,.,: ­. � . : .1 10 - .-' -:- ­. :- ,..,­ r � , . . . ­ �:t,.? " - " ' '' ' ' " �L.,O�.,�­ ._..! , " . . . Ti ­.. ­ ��- 1. -;�!,­.�:, . , - . -...,..,. , .., i , : . i. , 11 I - - - ­ -­ - , ,*:,, � -i; -,' *­� * 1, --� -�: � I - I . ,: ,I ,i�. �­�-, --.-- . , - , :: �." ­: , I N E ER:, - � M'C' CUTCH A I . . '1� ­ .. t , .�%- :� , �7 ,'� �; * . , . :!%"... I.... . - :.L.. : .. . . . -, .. - , - ; 0� ',- I:! ' I .---1-..'I - - I ­ . - -1 : - .:: ..,. . . .. ­ -:�..-,. . � I !. , ",;' ­.... W . - 11 ­. ;Xlt.;,.!�,11�4. "'. -.�­ r .7, -, .! '' ��.: * �,:.%. ;;;. '� .. ..... L "..;;w,.--.-:-,..�.;-."-,..:'�;.- .."..., *....'1-'. *�., . I ' I ... . . .. ,%.:-*... � L2, 1. .- - 1.4:�-�, r�,:', . ­.1�1.., . .".. , ' i �S C 1" T ' __ , `;,!�"`- '�'-­,A; -�-­4.-?�,: - W--�`. . .1 , 4 -1­t---"�,0,.' ­­: -� , * " -­�".gi,,� .".. -,..,;.: ,-�. I . . . a '. . - -�. --- "' " ; �"` ,- " �� �- J7'. 4 " "7-1 � "- 7 r -, - "I' )I'� - , "I A N; z - .1 I . " , , '. , i `- ., - - �: , `�-­ - .I. � -.'- L, .-'. , , , - -- - ­�' : , , - -;;, - 1'."T 4� -, --. -,� , 3.- -.j.. � �:;(;.",. :`I-.: " ­ . P; - ­ , - , , '", - . 1: , I : - - I - . ;� � , --I I __ '.." _ . L ...... " ­­ - , -�:,* -*- , I? I * * ` .", I` -� - -,* _ I 1! � , , , , I . � ­, . ­ 1. :', - - Y� ,i:"�i�-­,.:.-..,!.�: '- ;1 � , . * ........ - ,.,-T,. �:. _,.._,% � ", -,.� � --,----� . � .�,,� - . li� I , , , , - - �­". P � I , � ". - ".. ., .. . _._ ­t�.a I— '.� 'r 1 R.7a�,�Ij .. --- ��­ - , ­'� - ­� - , ­ - MPIV :.�­­ * 7 - _ -*.."t ,,._-,.,-�-�, r . �. .. I-., I I - -1 11 -,;, ­­-- .7'. �. I.,"I. ". , . " _ _ . `­­­�-.­4 1 � ',,r ".,11z;.�... ��:�.-..'I�'..r',�l!.,..,'__-_'_' - - _ , ­-� - --�� , :, - , -�-I' ."t ...�.-�:, � . - - 7 - t -, 7�' _ �. . . ��7� -:., rV.'�'! ` - , -. ii" , �.11,11 . �� ,;. .,­�'-!. ­!- -�s- - .. .; . , ,:�,�- -6 . �, �.!-- � ";;.,:--.!",��l;�--'�-:��r""�'....';,� ­", - ...- i,�O--, " i'�-,i.�- , ; . ��,'-----.--:, ,,,, ­­� -�.i'�,iN.,.,Z,�t',��-..,.',�l'.ii�""- (�. ,,W, .,; :,*,�,:.-7�7%..:i:�(. - - �;;­ ,;,Z:;' 115V :: . - . 5&V,!jf�,.,0.,. -, .i.; ::��..-.��-�!,--.,���,i!,-,--:!�,�,,���, , .-'�'. --., ,Ii, , "' � "I , ."', '. . , ". - ­ .� .- i;�." i -.-A OV L I� ERI - 19 8 -fti,, �, C - t� . - , ir igxf..�. I , I . t I -- 1, - ­:`�� . ­-;�' - � :,t , ­ . , -­ 5 .1 ..', . ��- � . I - ., t2 .� - I , ", , . 0 M , I r. .., . -.-- - - - 'i .. I , . . .I- . , ­.. 11. . . .: �' ,C,L., .: ;I: .. 1;4 � �--.,!;���,�.-.f..�,-,..,.,-,�.'�..�i--.�-�- I .. --- ro . , . .. -.--- � 7-1 - .." - - - - 11 - , ��r. . � ;, a .�, . , , � .., ,f, � I � . :­,�!, ­�� i�,'ik�.:--��,­,'-,:�� �01, vi�� �: - qz�,�W,�, �'. 'A" -.­,�,.,��.*"?�:,, hli,l -.� .,:�� : I . . lik. " .,��' . ­ ,.i. - . . ­., 1, �; -:,�,-- .­ - %­.. �.11�j 1- . 11, _��:,k, ":-Im -­ . -'i , - ,­ \ . , .� ., - %��,,.> I . .�.�' 7-.�:T t e, . - !"t ­­ , . "::­ -, . .�-! .... .. �, . � .. . a A 0 A ES, INCORPORATED : . .-­ . . . - , . ;�":.,.�."qli;.�..t;�,�.�.!:7-..iI r - -4, - .t.; , , -�r r ­�-- :: .'. J'.'-.� ­�' . , - lk,�!�,.. -N I r, 'I . .. �.! - ''. . ­ r I . I .�.. . i t... . .* . �. - . . .�! :1-- '15 - r, ; , Jl�., . .1.1 �'..­ r . . I 1. I . 1z � - , . r . - �,I?k�--.,�,� - - .. . -.,,* .. 1- ... I. ­ .. 1!t , 1. � . � . .: � � � " ----':-�-�l,,-�-!...�l;�...,Z.�--�r,j,* , ­. "L.. . . i .. -� -( -, '�.,� ­­r,�� .� I. , ". . , .... � ; ; L'I, "r - I- -. _.':, r _ ;:,;;_ . . :... : ".. : . . -.. -.-,. . � I .� . . . .� .. r . . .�'..";,.. I.. '# - - .w , I �'. ­- � V I.;..I..'., .. ` ': . . :� .: : ­ r ­ , . . ... .. . '. t7 - ';:: _ 'r I.'. I , 1� 1 . . . ` '! .. ... I I - . , . . ... . ". � �.. I . . ­.. . . . . . - : . - . . . . . / I r .:. . . . .. . -1 1--:'!;, . - .� . o, .. .: - .. . I I ­', . . - . . .1 I � .1 ..t-t.-'�:';' .'r r - � T� ,:!, .- ,­ �. r I! .-,; ... . - .. I . � - I ­ . . . I . . . ­ , !. I . . : �. '. r .. .. '! . �. . ­ . . . I . I . I . I . . . " ­, . . � . -%.%,�­:., ­. - ­ , .. . - .. �'. 1. ­ . .... . : - I . . r -. , ;� . �.. ­- I . � I ::. .. . .-. . . . . . I -�.. : � . . . . . - �.r' . - , , r - --j - * ' ; . . - . . ­..... � . ,--:r .,.:-,­'�-,i&� . I �, - I :.. - ­', ­ . - , 1-`1 % L :. . ­ . �.. . . . . ­ - , . �,;..L� .- :z. - . . . ,, !7 � - 1. ­� .�,X . - .. -. -: , t. .: '.. 1.­`r�, _ - .. i r , ..", I� I 1--9 % � r I - .. .�- ,It--� '%-�-T.,?"v,f -�-:- --,L� ,;� ',�- ��,:!%'�t;% v: . �� . . ,, J* * .r . . !`­�­ '­',".L�..,'.. ..-_-.I. - '.�*. ... ­ - .... : :­. - - .� 'r'�;�,j ­ �:: . . i, , " � . � �*�. %11j� I*- '-;-",. . .r.- .j ­�.;�.. �.. , �,!'­.;.,.-,;--, - - �.'­ ,, ..: . . . . . r .,- I . '. ­­. ­., - ­ .. , � "I' �i I . - . � I . . I. . .. ­�­, .:.. , � " . L� ! - `;r '.--.- �.-: . ':7'-�: - - , -­ ­: . I . t : .... - :I ­ " '' . . . **:,�-'­ * - -, * -, - - ,,, � . '. - r - . . ,�,­ . I ­ . . . - 4,',.�, % , ,�, , r. i" r . - '. , : - . . ... �&' �. , -- ;. �'.�;�. I I , .,� ,­,��­,­ . .'-I, -­ . J. - , ..'�­ '!.I",- -1 -;": . - -;�! �"� � . . ...­­ I I . . � . . � � ;.�*- 1* :, I., �� '. . '7 -it . .. ­* . � . 1. , -, * - . - " _ , . , 11 r., i : t - : - � . - , - . ­..' .�i . - 4 . �. , , . � ,,�':, - . . I .. .. Im. . �k ., � I �! 1,zi:1.1 ,!� .,' r. . - :F - . ­ . . . r I. ... -.;e -­-t:-.'�_1­%:4 V - ,:,I , . . ­ �, - * - . . i, . . � . .. It ., . . � , . ' ' -, .. . �,� . : ­� . ­ '­.­.::,..;.:�..­�. " r'...' . �k2.: :�' .' .1 . I - ­ . 11 . .. . � .- .. � - . I -- i�' . .. . . r.. _� .. I . - . - -, --j-' 'r , � . I %,.. "'. ., �4 '! -i, . , ­ - ­ ,. .. : I . . I . ­ r . . ­ .. . � r . .. . r . - I . ­ - . .., ,-�-��-,L�... , , . 7 i.,.; I .:�t . . . � . � . � . ' r . . : " . . ; - . - . .r .. . . - ': � ­? 4' -� - .- - ��­ :. ,,, " - " .: � � . .. . . � I :­ , ­ . r I , : � - . I . .. - -, I - : . I . '10 . - , . - �� -- - - :r;".'.' :­­ � 4 ' ­ .. ­ . . I . , . ... � I . 2��:-.­.".- _"-, . �. r, ­ ' . - .. . ... , . � ".11 � - - " I ' i�� - - �i - .1- . . r,� �: r -I _ _ '.' ' r.'.: - - `V . - .. .� . ��,. s - �,-� -, ... . ­ I I . � . I ­ !.­ -, �. � -.. -R S* ' 41MROCATE ( CO * - . b - ,�-�Wl - .� , . . ' ,� , . - t : � _... % - _ '. . .. ...: � :1 : I � - - ... . , OVNf ­'.. N . . . - . \, . ' ' ` " .­ I., , , .. ­,� .. . i. -. . .­ .. -.1 . '� � - - -�, - - I �,*.� ` -.*.'�' . , - , r .: . . . -: - .1.1. .. .. . - I- . .,i!. _'. N ER11 � I -8-`:-,-t----, - ,� ` -- .".., � I . . -6 ), I.. - - 1, � . ­ -, ­ 1 .1 :`.'... I ­ 014 S, CERTIFICAT ­ - I - .: ­­­­ I ­. �.iv .I . . ... 1. ,r- . ; , .., , � ­:� -- I I . . . I . ... - _:r . - - - .. . . . I t - , ­.. I.,.. . ,, T � ­" , , �Iot. .9, * . -,.,:: " .... - :­ .I..'.".. ­: .��, - I. ,1� 1. . . I . . . I I -. .. .. I . ­ ... .... . ... ,. . I. - .. � - . ­ . , 1:; , , � r . . . � , - - -4 ` e , - A �i .!,. -n�; - . - . .1. . . . - i . . I . - I . - . I. ; ,� , '1� � �E , .1 ".. . . . I - � �% -i ..X.-�t..�---:4�, ., . 1, & . . I,, . , , . . � - - . , . r. - -, - iiv:,f". , . t tie.. ­ � I- -_ ... � : , It . . . , ­� . ­:�. I . . � . ; . : :r ` - . � . I I � . ," . .. � . any e I . . .,.�.. �. ..".7. . . ­ -- .. 1. - .; - ... I . .1 . . � I -. : I..: ..,. ­ 1­�.. , - , , ,� i I" "i 6cord titl­ ,.. -�-,, Title' Insurance aild' Trust Company, a Californiacorpoiati6' . -.� ... -;� - -.7 1 . :,-.1- . , .. ,-+.-?..-We her *eby'--,c-dktif'y.i�we.,-*aig��.'. - I . " 1 fi 11. : I .: I , . .... , I .. � ­ --�.,:­;�, , -j" k, ,.� 7 �?­.:. - - - ;,. .. � .�. . . . . . , ;.. . - ­,"zi :!��-��.;�,:,�.�:,.­�,­N. ;,-k- , . . . . r," . . .. .., I . � 1C 1, , '.... ­ r �­ .. ­.­ �­.-. - -, I . . : . . , . ... ��- ­­ ­;� "��,, ", - I. -i �.'­ 1,.1,.a ��', ''.T. .t."i �-.A',J',�, � -� - � -.;z � .1. t . ...:.. ',..'r . ;­ r. .;, . : . ­- . .. I I .. ­ � .. . � I I .. . ­.. - ­ 11 .: - :. .:. .. . - .. ... �'. . - .. - * . ... L -r : :­(- I.- - I I'� - ­ - .I ­--� � , . ­;., __: I �: I ­ � -, ".... -.-.. . - 1 7 -,.­�� � . - � * 9 i�&,4 s'shown. -on r. .tn-&,�Annexea -map,, -and - -consent:- ' , �: I . I J% ­ I . , I 'j.. . .. � - � - .1 ;I .. .... . ; , � - �";,;,.- . --,:.! - ' ­ I ..'r- ­ ....- . - - .- , r I ­.. ...I : - i .: ­ - .­ ­?� ,­ . . � .1 . . - :: I . :7� .- �'. -"� *'in t-9,- �7,1 -­ - -�v +. � - �� � . ­;�,%,j: . ".. �: "'.... - **. �.,,., I T . ... . � , ":Wt ­ ­ " - :r::., " , ­ - -�',31­ '-hd 14fid.. subdi;v �­ "", '"we. - . :. :� und - - -1 -� - : � 1:�,,. - ' , . , , , . . - . . -, ", ,_, res t..' liffi-, .. - 7� . , . I . ­:­.� ., q "' ... , I . -?I . 'i . .. I I j:. ­ -.r . . ­ . .1. � .,!.::. � .. . . . .�:­�"�';r',-.t.­:'..:1" ..',.*r�!-'j.j-1,--r.­7- .... .. - _, .. -. er De 1645, a 'r .- 1. ... -. I I . . . . . . " ... . �. z....: I—; - 1Z I 4 ... . ­ I_lr.._.. �-;'-. '.. -.-. ... .4 .'.;-,;.;- !k; - ...­ : ,: I ;-i �­�; ,; . ­.`!, " - - r.. . . . .. .. .": . � . . ­ .,­-i..,­?­01- " - ,A'; .,;, ' " -�`- . -1.1 1. ,��, �­;.,. . ­ ­­ , It ­ . .... I.. ... ­ ­j�* . ­.. . . - . . .. - ­ �. :.: I . I.. ,, r. � ... i , . . r � - . I � I . .. r . . . � .., . � -...:, i -:, * � . I'- . . . . I - . ­ . . - , . . . . , - ., � . I -, '' % -� - . � :.: - - I., - i -­;-�, , - - ., I t . ;`.`.--,­ . ­ .. . :. I . r . ';*- ­%­. I �� . I . . . I..-! � _ r I.- j'__� ,..,,.: ­ . . . . � � . - �.- -., . I... : .., . . . - I . . .; -: . - I . - :.-1: �. :*.:. . ­ . ., - , - -- -­ - * ­� - , , I I - ­ . :'' - :-­!�. t�-,..'..`­. . - 95 11 ' 3603, both of 0 fi'ial Records.: :, I r ­ . . - - . .. .. :,�. . .r ­,.' ­''. . ,:, -1 I.- .."!, .., .. , --, *40 'page . I... �. � - ... ::: . ". , . .-.., :, 7� :: .. J`L ..' r,% the re . . A` ' - ,6:]N - .. ' : - map,,-�, , ­ �..t.. ,�. I - r .. j. VrE_f-jj',' ., . , :1 � ., . t� -rec __ a of :.tihis."lina " �- -- -hdreby of f er Lt)' r.: f C p garat, on,an �,*. . r J, - � �-­ , , I ­.­tv ­;­ .�", 1 .'.7- W L*- . '' - - ., - ­ .. . . -,.-�:. :.r � "' '-' r' . Ir I . . .., .. ­ : . . . . .,� ' ­ ., ..- ­��, r. , . r . i. ... . I..- I.,- .1 I I ; . � . . .- I., I .. . . .. . . I ,��. . .. - .;­ . . . ­ lo" ng . -- --' - i,� ,'�: .:. . . . . . I . - :.1 � . . . . : . . ­ I . � 'S 0 6 . I . . . . .: . . - 0 1 e- * ''' , ", '' .1 di ' - the.1 ol wi` . , .:: I .. . -' - dedic'at I .r tfi 'COunty.,"Q .. am- Bernar � ... � I . . . �, 1. . -'.'-- . - �.' - , . � *. I . . . ; . I . . , e .. � . I � , , ... - - . . .17 1 . . . . -. . . ­ . . w.i - I . ... . . . , . . . �, .. / . . � - I ­ ,­��., ...- I ... . . (R . T . . . .. , "" , - ;-� - ".. -":­ -,; ;*. 3!,T. '414i"; I . . .. . . I ... . , '. I 'r:� .:..:.. .., , . , : .1 . . .. .�- �ze . .. - I .. .1 .1 ...-. . , -F;:;, I . . - . . . . : . ­., ! i. - ., i.--.. . -�, - .. . ,�-. �4­:� �f'..'�..� -2 . - - -i- ": I . . " ;, � . I - 1. . I :: .-"j]- : -, - .,'7-.. :� ; ­ ��4. 'i - . %. . . 11�, ,� � , - : � . � � . . . . . . I . - : ; . . .. . . ! . . . . . I:.: , , I , ;:i � ....1. I �- . - "I'. . �. r I - - 2 . y i�� I . 11 . - - - , , - , t . 'j. , .- I . ... ­ ... I I ­ I ­ - - ... ­ . . ; . I . . . r I - . . I . 2t : . .-. .1t,r:*.- - . :, .:. I . : .. . � . !". .. I I - I - ,!..:;� . - B xle_� //L.11�� - - I J, i . . - . . L . . . . � Y: B :* J ,&r . . . - .. - . It .� ..;: - .*1 11-�A- ",... �' ­ - lz..­�' *'j %�-.-­ -I -..,:: �.. .. 5-1- '' # � `­ . - '. - ... % -,.., �. ,,f,.( . . I � r . . � �, .J- .. 1: I 17. . . � r ". ­ - - . - - " - 1. I ;,r- � .. ­ ' ' . I— �­'­ . . - , � � . ' ` ' ; . .1 - . - . . I - . ... - I, Yiew Rimrock.Avenue n -. . _ _ ... _ _ _ . , . - , ­,� .'7 Scenic � Ridge. Drive j jraj L' ;6 d fhe Son Bernardino . . .;�: �. .,. -.! ;'L : � . . . . . . Iss"7, - S,6 C /F e 7;R11!1 . .., . � � . - 19S 5 r- V/ C- CT, 101ft,=S1,6&A'.:7- - . ./ C, . . - .. a .,.-. .. � .;. . .. I I I I , . . . . . � . . I ,;�;-. . -1 r . I . I . 1. . . . r . . r . .. . . . . 'j:.�.' I . . . �­ .'- r I.:% ., . �. . ­ .,. 4, . . . . . I . . ­ .. . : .. .., ­.. I . . :;i � �' . 'i."; ,-- Cou r�y D�-6inai ' s .1. J ., -��­­. - r., t - : ... i, .-- � . .. It . r .. . r � ... - I �i '.�' �.,.: ,.�,:., : .. I ... I ­' - ii ­ ­ - � .1. . -1, ­.. ­ . :, -, I:. I . . : , . . . d -. - En fi� cts 5hd%�in -.' , " .�* : :7: i. . ­ ­ Z.. ; . ., I. . I ) . I I - . . - , . " r I . . ' le I . .: -, - I - -!� , I - � - -1 ­ - - r : ..�, - " - , ge ... . . ... - - , . I a : �.. .': :" - . . I::,: - - ­ - - ` ; F ...�. ­. -11 - .. - .. I . ''..., . - - . . -.1. -... . - , . . . .- 1. I I . . . . I .. .- ­... - . . .. . ­ ­ - "r . r" ..., - :-,t- .. .: :..-. ,.,.-. ,''".A.; . i:1, ­. ­'. -," -­ . I I I I. . . . .... lld� ,� �'�. 7... .,! r., .. . .:� ! ­: - -.- -:­,.; . I - . . ... :.'. " �.:. I., . . . : � ,., * , - . . . �-.,!:. "" , - : , 1"'.,.! , ". �.'�, : ". A '. I , 7-1:,:. ---.,.*.- -_- . I . I. 6:_. , I ir -.-i 11. ..:�: ::i. - -'. . I I . . ­` . � . , r. I . . :.� I ­ . - . r . . I . .. - . I . ;- ! _. �'..:, . :!. ,','-�.� ",.,,,r i.'_ '. ::" It - .,. .,. �:. .��. 7 ".. I . ­­ ­.. ...- ­­ - ..: . - !.. I . . . I . . . '. -f . I �­. . ...::.:, ... .r*, .^i- 'i-. -� .i ,.r'r � "'., 7'..nr-.. ­.. -­ , , j �,:� ­;*, �`.'-' -, f �,; . . .. . . .. - ; . . �'. ":.. I " ­ 1: �:� , , � I ... I - ­.. r � _ . - - �, � . - ...�:t"..,.. 1.� I .. I . ' ' ' - �. � Si I . I . - I ­ " - - - .. ::.*. 1 7'­�..'.­. * ...: � , I � "., :4"..'A" 7., ".. -,. ­ ::I:,:`. ­- J.. , � '­ .. - - . ,...- ''I . . ... % �'. I : *­;,­ r ... . . ' . , . . . ': Z� . - . . � '. -- . .i ­ I,- - . - U . .� - - "', ..f�, J.�, . . ­.: ­:", .� t . - . .. � . . . I . . . . ­ ­­ il".., - - .. :� '. - ,-­. -,V,j':.'. I . . ..' . It 'r, . . 7,: � '. ., .. -. � ­. . .. _1 ' . ,. - - - , ­ � . ­ * - . I . I .: . r ! . ­� r . - . . . . � � -,. � . �-- . : r - . ,;I- ; : . : .:.,�..r ­"­., '. ....7 , :�.. '�' .. ... . . . .. - . . . : . �, .. , - ,....'�,­. . I.. �i-r % .: � : -:.. - - , . . I . . .. -� '.:, -.: ii... . I , .1 - .!..-. %. . � - :, 1� ­ � - , . , ... .. . : I .. . .- � I .. .. i ­ I - '� � -',,�, - .% �'��- 4 , .. ­- I , _ � . . 1�­"­ -7i..:` �::.!. - 11 ... -; - d. ­ , . . 1, '-r � .11 - . : ": I ..... . � . ­.. � � Ir - . .. . : ... -,. � - - � . . : - I : �- 7 - - - . MENT ' . '. :: . .�- �- .:.- . '. . : L, � �. - .., -. : 1: i. - i.; .: _; - - , . ­ - . - '. .. . . ..... � , - . .. - . . I - . . . .� d . . 1. - ' . .. . .1 . - - . - � - . � . . .. r - .. . , : : . ­ . 1, , . � . . . . . : I . - , - . . , - r 1, . . . . -i,�� . . ) . . I .. , � -:t� r - .'- - .. , . .., . . � 1. - . , ... � ' . - � , . - -- . . ;; .'- :",�'­ �- "�-' .;-. .:��' . - �,f. . , , , * .1. . .. , ...: ­ . , , � 1:-1, -* . .:'.I : . - '. �� . '�­7 j r �.: :", , r . i I.. . r � i ­ . I.... - - �: . . , . . STATE OF *CALIFORNIA j- . '.. �r . . I. - . ? � �C- - , . .:. .. . . .. - . . I.. . . . � I:. ­*� ­ .1 . . .. ­ . . �, 1. . I . . . ­ . . . r - . . ­ . . . ­ - , . 1. .1 . r .. . - �.- ­. . . - �, I- SS. . I . . ­ . -0 . � . . ­ '. .- ­ . - . . � .. � . � . � -; - . I . .. .. ... ... . .. . . . - . I.. I r . . I . �. ..� "I .�. . . . I . � . : . ". . : . -.'t,. � -i.. .�. - � "":q�;i, . r. n ;1 1. '' . , . .. . . . . " � .. . I --; . ­ 1. - ... -'11:�-. ... :.-' .. ­-7�3" - "'., .r : ­-�-. .. ... . �.�. . . - . I . . : \ I COUNTY OF LOS ANGELES ) � . . r �. �.. . t. � , � . , ­ - I ­ . . .. . . . . ­ - . . . . . . � , . . � . . . '. � . . . - � . . - . r I I - . . - : _.: . '; "L?,.,':'1AK:�1'XV ACI "Al&fX'A - 2117- r !. . . .. . . ­. , . .: - . CMA17,K SZ�f4lIZ'"IflF,,P NO. 70./ il'�f 61 . . . . ­ . ., wwl�o//i 4/0 . � . : I "... ­ . . i, . . . . . I . .. - . . . . I" -i.. . - ., 0 "" I 10 � .; " . . . . . . . I I - . I : , . . .. . �., I ..; . � . 1'.-r � . '. , � .1 . . .;''Z11 -1411e- 6. 1 . . I . ., . - 11 0. . , .� . . -1 -:;110* . -Miz&;,e� � . . I ,-. .1 - -1 -alf & - 5 V0 Fl, f 2 � 0, 0 P., 0, aX. ii �-X' I � - XhV91111 01YXX11,0 IW,f,v r. . : . . y of , . . .1 9 . . �- . . .., . . . � .: &I Z/, - .. . I � ." � .- . I -/ - F - * . . . : I . - r I . '.': � .... I � , 1. ;571Y SVX,:F'",eA 7 0..-f AW,eSZ,fl,�PAV R11,fR-,0,7,6'X4FJ ZX11,001AI O/V ,Y,oVZ0 UAF I:; I . ic anO for ate,* personally a�pear'ed . . . . . . , , - ; 4. � . . I . . � .1 . � .11 : , : �;. . ..�. , �. , . "; - . . � . - I. . . . . . . . � . V . . ; 1� - �..­ .. � r . '', . ... �;.--. r . . . . -: . . . . I . . I I . � � � . . . .. . . , I . . .., 14:.. .. . I I, .. r. .. : . I. .. 1. . . . I . . , . . . r - : �# A A� A I/- jo V eOA,,jf. L,j.,-, .*J .0../-.--20zand . .:. . I . I I .� -. I . -..; ... � �.. I:. . � . I " I . � - - A.44'r -..I - I � ��, - -- . . k- , � � � . ., I '. . . .!: * - -. 15 r -. - I . � . . . . . I . . . . . q 40 � I .. , : � . - .. . - . . . I . . .1 , ., r I 6 . - . . . . .. . . . -, ."t - I:— .. . _ ; , ­ 11 - . . . : I . I . . I . . . � - - I . . . .. I 'I . . . I . . ;1 L�': .. "... ''.1 . , � � 4 . - : 1. I . . ..: 9 known to me. t( : . . .. . I . ;. i -r: . . . . .. ... I . - . . � . . .. ­ -- - -AA 99 A' ,Az,z . :. � ., � ' r .-' ... . . . I . ,. �, � , r � . . . - I . . . . - - n a yn - +10 . .1 . � . - !- ­ .. r I .. - - a7e' r . . , *L nd execut the A -H thin � �. ­ I . /_ X . /402r Ze_ & / / / .1 � -: ,.��'.o jgff. "7 '9,0r,� r Z 7 / - . . . I . .. I . I . :.:-�(�: . . 11.1 IOV1149 . re 46. r46W.0 ,+NO ",oPIN7;�Illtl,"5�11W,0,f WX(Ilf::f'S / Xz- of Title Insuran e a . . ed . . ­.:...­ . . -� . . . . r , . . . I .. . . . . .1 �.:! '- . . . .;r, '1/ . I r ,,, I - r . . . I . r I . . �1. .. � I .. .f-- 7c. 9!pIewlOW10�PrIaW Irz Z .in .� . . .. "".:I ,�. r *. ­ � .) �L . � I . 11��;;��;N - - strumentand known to me to be the persons who.executed the within .,.,:. I.. I . . � I. . .. ­ . . . , . ­ :.''. ..�­, � , . - I . : * . . .. I . .... . ':- -I zdr ,',�/, -9Xf-11e7a',f -,�-J7 - I �- .- , .1 . � rz w,�V11,!5710-:r xw/v Lrza,zwx Of ,6-1W-&",f-1W,6-,V7j aw -,aF,�q11V,,9,a,---r - lf e nd acknowledged to"'me, . . ,-: -'.':r .: - . 'r:`.'.. I , I . . r . . . . . . . ! i ' I ,".:, � ,­ I - -ZMelrjl A0,0/W,.-'F ,016f 7"- .-?1a117X',0,o=* W.,f Jv­ INCe 40e,,,9 / 11V X-fWer , . - as T ­- . . . .. I � .: - . I . - � - , -:,t'-�7257,40 ,&,f:�-,0A1,0 rll.e I ,Ve Allrl - . . . r . . , ". ,... r . . -�� I . I.. I � .. .. r . . ­­ :. . . . ecuted the�same, . . .. . . . . . . it, � I... . . . 1. - . : - - e 7h- -C - M,oR1A17T1-W1f1M- 0/-n- /f:'2.1,,5W - - . . . � . . /V10- 9207-a. W,WW,*7 e.dWell,f" A0 �F .0W7,off1e77,0,j1,f N,0 .56,OS .. . I . ' . r . . I I . 1' ,It* . . ' . . � . r . . * - - - O:e- R ',.,g-. - . . . - . . .. ...-, � � . . 0-crae,yl.,va r."k,f .,=.//4/- wwrll -0,off Xf1,0 P -OW r1,-V11X' ,fZ,74 '7h ,fla& ^,6: "10 IfIS117- 2-10 . ­ �. .. J , . . .... 11 - - - ' ' . . - I . , * IIOZ41111r�lflxd /W­�`/Wz`�/W ae,0;XX, A--1-00,A1-,X ,oO%�Ia,? 7,Ve,5J.�,0,V X,fl,0 .X,e0A&-X ,,�.,f Sk9ll- e--�2�Mal;l :. . . . . � I ­il. I .�. 11, . .. � - . . ... . I j .. . . � . . . .. .- . I I- . � . . v: ' -- �'e - , . : I 1%�,.,�72--C71 w-1 0,!,�.P,p1W,:t--. "/,o ,,V1P�1Z4467,c& � . . .. 1. . . ,4,fl,a, : . - . . . . I . .1 . .. .1. . . . � . 1. . - 4� . . * �- .� . . � . I I . . -- ,I I I.: � ,6�e 19 f W4 V ///1 d �/, f A r1XS,, 44N, 0 , A vla, 4�,�f 7a "/2 � P4z , W/ d Pa., e7 . - 14'.. .� : " .. ­.. . . - �,���� . I . . 1?1,1�;,Illl.fll,l�zze,Lo,,f400,,�5pla,e,ro zW1f1a1117a111�*1111zr " I :.., 1� I Wl$'�'aA - . . . . I . . . . . ; ­ . I , . W1. 1-7� 1 I—, ­.. ' I -1 . . . - '. ., :1 - , - . - � - . .� ' '" " 'Jjr4C'P . - . . � I I . .. I ­ . . . . . . .. , 4,,V al'FN. S1 W4 r . I . .1. .. , . - I . ­ ,,!F,eW .:. . .Y4.&W .., .... . . , . . . ,6VI 4ae 11W I/, - . �O . r ". . . . I - � ". . . -- . :­ . . - ,� . . . . ; . , 40 ,.O/ 6e4el 411 ,eW7 .. I � L . I . I ,.f aivelezalID7 / t/ Itla I/C767, A. S. ,r.,//, ( I.: �*. . . - .,. - i . i , . . . . : .., I '. - �,;:. . .# to . i I .- �, ., - L I L:-. !, .,. ..... I I . . :. I , - ­� . : - . .. S %a.., WW I , � � . - . I ..... . � . � 1. . . . . . . . . ... - . .1. ­ , � ;... I . . .. . . I :1.1. I., ­ .. � � . ' - a P",; VA'r- F 111S SA! �1� 9C � FA'd5 I . , . .. .� . .. . . ; . : -, , : ,00 , ,.40 01 . I . �. . � " � 1/6 it -'V. A'Z 45 ZkeZ1A1,o'W12=40 aN' j 1'e C,32CA /MF ,Ora ,O,W,e . . ,; :.w .r .0 . . : !­"'...j�s*,'-�, b -'.pt- ,'I":, .. ­`%­ : - . . . .-*. . �. ! /�o I . I � . il -A. � . .� " I j - .-: i I �. I . .- . . . I �­ . ­ -q. - . - S167M.f. ,rll,ec�ela,,�r,,rO4O�f,ger",e'IIA,ol�,,eZ-YI,VaZ,41V,a;--a,,e.,�Ze��,e4,�l�AI V/It?��.07 , , . . . . . . . '.... ­ .� A�r . I .. I /9��, . I . .. . . � . : . . . . .- v�. , : . 1W1jea1,�1f1,gFW,7' -A I �- -.�-�-­­,~� �4 . . . . . . - � � . . . 10113ealvIoKa. ���71wlr'eleealer"Y 11-f-'Wa-Z'aZl��IFZIWAII alel�WIVV- : . � . . . , . :, . . � n mpany, a .corporation Lrustee under deed of . �.. *. . $4* P// Y& "I 0 all �-�, I � � a rz, 4 � r2l V I e&e I'. � �-, 4 r1a V/ -$ Z, / 1 5 � le/z///2:11. f, .- �/ 5 eal- W/Z al C � � no e - 4 W, I 0 0 V. I N: -- /S . . I . . . . � . . . . . I o .� .­. .� a"Ivlp .: . .. .. . i. . , 11 . . I . i . I . . . . . I . ... - - I I . ,�: . , s1we"ke, -e�s4xo-;ow . . . 4 - . . . ; - . .�.. . ; �j. . , - - ,���1�1111 . . .. . . . I I : . - -1: ". . . . . . . % � . . - lt�;11,1,110 - , . .-.,:'- --, .. 0, . I I . I.- - . 1.11 - - - ,. - . � .: , . - . - ; . . - ') . - � ,.;..., . -.,. . � ,",a ,,�;It . . . . . . . . . ,. I - ..... I :��! J1141 I . . .:,.. I., ­ . , ... 1 , ­ - 1; ­ . 11 . I ­ . .. " . . .. I . �­­ . , : . I . . . . . -1 . , ,� - . ,- I , . , . . . . I .. .­� I , . . ". : . �,:! - ­ , � �, ­ .I-; - :.-. j , � "". . ,:,..%--:- , , I . . I .. - ...-I - !.....: �� - - � . . . - -'; ` �.".,.- , . . . .t. � ., - i'.�,!� , , . �s .. i�­. I., . . . . I -, I ...... .;:.� I .� . ,�. �- : , - �, .. '. . .. .: � w-. .1 � ...., : . -. � ...:. � .. , . ,:.. , I . � . ­ . I , - , , * . . . . . - . : ­ : -:; � - %. - - " ,� �:.: . . , - .. ­ �X ....''." . .. .. . .. : " :..: .. I , , - . . � . I � ;: , , ,� � . :: ­ I �.; , " - - �:-,��­:,,, ... J I --tij,- .-� : : . . V--.. . - - , .'. - . , . , . .L. ,,:, , . . - . . . -11 - , . "' -,..,. - .:: ` ` . - . - . � . . . , 1. I . I ... - - : . . . . . . I . I -%!iF - .1 ­ " ­.(:,!. , -y - - "".. � ',i'::-.-. , �.":.: - ,i-:�:-�--;.-, .;.' %,�":,�I­ -X- -;,�- - " "..... - -- - ;..1-...,,,'i:.-,...'A�-.i-, " %- ­ . :.' By: - ,,� .. By: . .. ­ . %, .. - , . " - , , -z.1 .-,.;-��.'.... �-�,i�,­..,;" `­ .-- ­ . .. .. -1 .. ­ - ­ . i..... . ­,�. I V. ...-I I .. � . �. . I . � . - - " i- , , .:::: �- - ! , -� ,;,�, ". I .. . . : . . , " �-;,..,­�, -1 , - ....'.. . ;, .7-;.-,. ; - , ..... ..­ '' ,.­ ­ r. , . . -11 : .- rlr_x . . ...... *ZS. . � .�­, ., .,: ,.'.: - �,�- 7 .. I ,,:::z� � .. - . .. .. , - 'i -I-J?*�:-. , � . ..t..- . '' '.!---.-I-..-- . -:T...'.,�:­.. ��­, ; ".. , "" ­­ ­� . . . �­ ". . . .: I .�� .�- . I. : . �,­, it�,�*� .; -L*�', ; .,'� i;z .. -- , .: ... r : - . � . ­ . % , ! . . .i --,:- - " - ;� !--,.;.",� -.:-,`..-:,j,. * - , - �-­-,4 ! - ,,-,��.�i�* .,,I.:-:. .- . . , i - - : . :i ­' . . , , - . ,.: . . I . - �. ,. - ,� -. .i:.n..: I -I, ....) .-.;-I - � - - , '' - ,- , � . , . .- �'. .-: � r ... . . . I : .-- . ., . � . � . - , . - ,. I , - ­�'-. , - ­ I . . . . - . � . . : . . 1. .. . . . -, ... .. ­- . i. .. - I I I , , :. - . . I. . . 1. . : ,..-: .� I . - .. �. . .., - -, -!-I' - -, P -, , " - `i,� ; 1-- *-. ­: . ­ , . . - .V .1.1� I.:. . �, I .:1 I 1j 1 C�t4l �F. t -:-; --., --i,-�, - Z'.' ;, - - ; : , .1. . . . .- . I I . -1 - �-: .'.'� : .. � -: .., � . I . . "; �. ' - I :, ,-'I'.- ­ I' '. ,. .. , . I - . . . .. I q ., ., ... , .. � . Z--.-,*, - %. - , � - I - ­ - .: I " .. .. . . - . 11: . . - ­ . :. . .; -� .7'. -- - - . - '. I .. ;.: I .1, , , , -1 , ­­: - 11 - . '­t*.�.'.`I;: :, �-:. ;.-- ". - -� 7L �. - � :. �' � , ­ ­. I . . .. . � . . : . I ... . , -, ­ - ­ �' "I .1 .. ;4 ._ %, !� ... .... . .� . -­ ., . ., - ".. .. I . . . . I . .:. %. -. . 1. . .1 . .� . I - . .1. - . 1. .1 - ... I . . . I .. .. . �.- . . . . , . � . � . .. I I . I , . . . . .; I - - . : � . . ­ , . .... . . . . � - 1. .1 .1 . . '. � � . zi,': , , ,�. ­. - I - . . ; , - , ,;­ I' - . -.4.".....".." ,., , . - ': � .. � .- 1�1- - 1. I I . -1 -5', ' * .. .. ,-,-..,. - - � ..., . �i . �`­:-.-f' �-.'.�,,;�,,-..-.,.*..,.-�-�-:-t :11.i ,::' . .. ­.­ - !.,; 1 A*� -:,:i";, i .*, ts.: - - - - . -,.�.,�.f,.".;!,i�l!-�7�,�.'�.I..., ,�',;:�`,-.,,'�:��'..;., .. 2 4. :,! - .�'.,...;�":!'.'!;,..".".k�,�-,.*� " " ­� ,�. __. 1: -, -1- 1, �i - �,F;,*,�.'-.i�l;.",.�,'.'.--... . - . I_ � -r .; . 4 .-� -, - " : -.1..1. � :,.:: ". - � : :_-.: , � ..... . " , ."..,­;,�... .!- : ­, �. .. ... . , - . � - I ,�. i - , . . ­- , -, -� - -F ,;,17 q��,r,�,­�,,:;.:;�t . .1, I. -­ - ­ , . 7 ,� , . - . ,qs,;p : V1645" ' P12& /��V IF . . . - -;. - , , ... ­A,.,�..- -4if �%:. -., �..'-� ­ - . .. ** .; .�,,*)I�i,-".,14,;�,-�,;�,t--�7-".�'.--.i-:�::,.*-.:-'.; .Ilq";*� ­ ­ ..., * - , ­ *, ; / r .45� .!;r141V7`.' . . : , - � -).',`!T!-`... - -,: -.-. 1. - - , � .! . ­�., -­:.�..� 'q. Vi I -- - - ,.� ., ., . - ­.,,7�'. �--; . " ". -.... Af -,,. ,`,V--,,--,;,.:---.-, ­,;,--`-.-- ., -�,-'*.t,.i�P�;-, . I , �.-,.-..,�.;i.,-,,i,:"�l:(..,'t-�,; ;,�7�%' -*� ., -­ _`�. ­ I . .1. .,- �,,�'W, , -;t`:--,;-`.'- . . . v : . -:"t:�:.�-� �. �.'I�,,.�,; . � - ..:: "­�:- . 1 5 7e6 tz e rAl2 - ;, .�. - :� .� i..'" I.,,-,,- z%%..;.. - .. . . ,.!..,. f.- ; ....... ; , ' ?,�t If.,. � ,;,t,.,.,.,, ,,. � � 1. , .I -, i I - ' 4 - . . , . - .". o, .. - .4, -�'.,,'.�.;4 -, � _� I ­ . .., .,�;, Z , . , . , . - , - �- L%. '' .:: " � .; ... ..'­ ___ , 1. . � ­. . . - . .....- - I . - - I . . .;. ., ..; : . _;:! - � . ­ . -- . ­ L . � I . � I - � . �� , ­� - � '. ? - :: -* , , ,� , : * ­ .. I . - . . . ,­ j X-- � _; ': - I . . . . ": . , , I I . I � I . . - . I . , I.-!'. .-. . .. . I . ... ! . 11 .. .1. - . I I .: � ; - � � , � - :.. . . .. . . . 1� ; - 11 . . . �. ..� I. .:." . ..., � I I . - - .. ;;. i - . ,:,� . , �,,'. �* -, , - , , . � ,... . ,� "'. . � .: ­: - .'. ., I .. I � . . I . � - I - .. , . , ,�;,; - -1 .. - ­ . I.. ��­, �.% ­ '. . . . . - . - 'If ,­ :�' , - -".-,2.%:.;".i-.: :-i..� - -: -- .,*,'.'.t�.i - 7,-,i �I� - ­' -, , - '. -.". -, : I i : . a 11 I � I . .1 I I I - ; '��, ., . � '�l,,-.���-.-,:-","�-�.'�.�'-;;', - -�,�"­--.-",."i`4 , . � i6:... , :v . I - -i 4 . ." , : . ., .. � " *�, - J, � " . ,;: -f.: - :, Ii,,. - - .,�Ji� .%'! :� . - . . ;. . - - t It I � , ; , �r ". .. � i 4 , I ; . - ,.­� , .. . , �It , � �,!­. , , , - . , � , , - ; , I . , , , , . . . " . , 11 . , � .- : �,�, - . � ­- ­: ­­ � - I .. . --ii !,.� . ,. , '�* � - !: . ­ . . . : * . , - - , �. I'- - . I � .0: .., . , *. - - - 1. -1 -'.."i': . I , ..-� . . . � . . . - - . . . I . � - , . I . ­�..­ ,.�.. ­­­ lk�rl� �.�, ­ - ., , . . . I.. . - . , I . - . .; , I i - . . . - . � -1 P- 1-1 �:­: . 1 .. I.. 1. - - 'I , . .. .. �. . . - ; -., I .. ... - , - ;:. I ­­ :, ,1. . . . . .­- � .. : .­ "I-.-' . . . .. . � ,:i,. i . -I. I , r e . I ", - - . ('��i .'. )I' I . .i. .-� '� �;; -. � . ­ ­ .. . I : �. .. . .. -. � -- , , - , � . I I''. ,­. .:� :. �:� . � . . .. . . I - , * i� , . ..-, ­. . ? " ` �,` T. "? ,:-, "­' " - . , '.. � - -�. ­ - .',: I .- 1 - - . .. . . ,,:, .: �- � ,. ­47.',---.,,.� -, ,., .�- �'- .. -." J:. -, .:, - - T Z ;,-:.C, ;..,.%' � - . I - I� . .: ..i , i�:, .1 I . - . . . - , I '': , * . ;;* , , - . .. ":� I-% - . . . ­ ­. : �L I . . I ­ . ,� �, ., ., I , I . ­ ;' .;. A. ��,."�-. ;4;.:,;1- ,.,. . . ­­ - --,'.I . -, : . 11.1 . . . , . - * , :, ;:. " , * ;, �t .*, * ­ - . , '­ -- - - - " . . I . . - 1, , - . -. . I . - XL .: - ;�', .... _'­� �j-'.�'; - - � I -.1. r -: . ,.r,�,,, -, 3--_' . I . ; . .:. . i . I --- .� - , . ,. . : � .. I . .: *.'� , I ­ - - - - - . - . , - � . - � , . . - . . � . ,-, -, ". , ... ..�, - . , ... - i. .1, I -A- "I .� ,% . .. . , 4 . . I - . . . - " . I - -, - , �..: ti�, � :4- . �': . � . ­ . � . , . .. -1 I ,� � - . ­ 1, . - ' .� , - � I . .. . ... .­ . d � I.. j: , ',.- �.. 1, - - .. . .- -, . . , .. I ; r � , !I,.,. � : , ­, - - ­ . . . . I . . . , - - , I . . �:� . , ": V. .. r - '?, " ; ` .;, �. .: ..., : � .' 4 1 ­ �, . ... '.. ­ . 4 . - I . , .,i*, . �' ` "' -:,- , � , *:. `-.t ` � . ..: : - . . � I '.. . - � . . - . . . . It : . � ., , Y.. ;,!;:,,; .1.1 ! '�' - ` - ` - '-* "'. "' - -% ::l ... .. . i�­ *- : � -. , .­�. � , t�* . f y - 7� ­ 7. ; ­_ _ . . �iI._- - � _ , .... . . I . , .. . . I . ,- - . . .", I` - - '. .�; , ,;. - I - �. � . . - . . "i * � .;,* .:. ; 1-.' . , , , . . . . . . I . . �. I'M— � . . . - . .. .: � I . IN , - - " ,.,i * , "I .. ... .. �. *. � ,.r, - � . . . -. . . . I i - - - - --111"; .1.1 *i4;,."'i,,-q, .� -.1 * - �. -j::.- . � � - , t: -.7 '�� , - " .. ;1. I . � ! ­ , " ...� � � . , . - , ![� .1 ..... .- ". 'I -;� . , ,1 -.1 :1. � � .j , , .;.. - .�* . , . �: �� "; I . , I , -- -;�, - , 77, . . - - . .., ­ 2 :1, . . - . - - �- - : �..'. ,�,, 'W . .: �'; -'.., . .*. I I . '.--. . ... ­ ., .� . - -. . - 1. ., , � . .. - ... I . . .: . I- �- . - ­ : , i . . I ­ - -_ _-. � . i .., . . - �i* �: . ;1" z ­ . I ..... ;.z . . 1-1� . . . .1 - -.­ - . -. :1 � . I., 1. . - .. I - : --. - � . .1 ... . ­ . . I ,� �.,��, -. - . : Iml- .� : ". , 4 .. � ­ .. � ... e., � .:., i . , . .. I I . - .. I 1. - . . . . I . . . . . . .... . � I 1. . " . I:- - . . . . . .. I : 1, . : '. - .. �: . I . . . �.. - . . . . - .: . I . � ., � I . 1. � :, 7 : � - � I!. 1- ­ ... - .. I . � , , '�'­ .� � ., d �.: , *.:. . . I.. , . . , I . . I . . : I. Z . . . ... - I .; . , - *1 � - . , 1. . . � . : - I - . � : - " . ...., -I ; . , . , . . . . - I I . . . . . , . :. ., �: , , . - * �1. I ... - - ­ . , . I . � , i I . ;, - ,. '. : ., C -, - � :� X: -- - , �1. , . 9:1.. . . . . I . ; . ,. . - .. *- - I . . . . . I . ; . " I - �..' - j . . . , . -, I , . ­ ­ . . . z �­ � I I .:,. ... . �.;� .1 I.. . . . - . . . I . ,� - ... :. - .;',­ .. . , , . -1 . ..., � . . .. -- . . . . . I I ­ -. . . 1. . . ­ - . . � % . . - :, - I , ."', -i .. ; . . . : .,-.I:-!: . . `-I . .. .- .. ­ .. t � . - . . . � �. . . . , - . . - � � � -: I . . - -i � ­ . . I - -�, - -�­ :.; 1 . . � . , . . . � � - . '. '. I . . . . . � .1 '. .;: ­ ..�....::%- '.I--- . ! 1:; , . -., - - . , . , " � ­- � , '. . - ., . I . � .. ,,,, 1. ..'�. . : . " : . I . - . � . .1 . . I � . :- ­ ­ I .1 I - �k . . . I . 1: .1 . . . . . I - - - , � . .i. , - .. ... . , , , . 7 . . .., , , .; .. ; 1: : . :­ - .. I . . . . . I., , �- 1, ! . � "t � ...., . . - %., - I �, . - - . .� � . .. . -. . ! .7 - : , .� 'I.-'.-: . . . .. .. I .. . .. . . . � .1 . :-::. . -, . . . . I . , . - . . . . . . �.,i � I . �� ��, - . !. . -k . . . - . -";'' . . i, -- - . .-- - , � I.. - - 7'. �5 - . � .. . . . I �. I . ; . .:.'�)-.*: ,�*; - . - - " , . . , - - .. � .. 1, . . , .." NOTARY ACKNOWLEDGEMENT. . .. . 1. : �­ I ­ ­ ­:. � � ... I . ­� I .... , , . . , ­ . .1 - .� . -1 � !.,i",. -- I .:..'�­, " � ­�.:,,, � i . - ­­, .-;''.-,.,--, r. ., -��< . - , - - . . . p . . . - I , � I.- ,IV;! . , ..; I .- " , - ':,--.,. �- .. - . ,' --'- j -j - '. ­ ,-. --- .1 I . I -o V ; � . ­,�. - , -!, i.:.,...�.:"-". q, !!, "., ­ A ­... ,-�'' it,'�,4 � . .�.;,:­� .1 , '' - , , - .." � . I I . - . � . , ...;.1j-'. , ...f - -.. . .. I . ,­­ � ­ . -!;`1,11.; .. - . - . , -1 .. . ­' , - .1 � --- Y " " . ­ � z ­: ,j% - . I � - . I . . - . , � ., .. ­ .. , �. I .. .. , I ­­ - " ­ � ­ I ,­ . .. 1. . ­ 1''. ,. � �* �...- ­.­ ­­ - . .. .-:1. � .:��: I . . , . . ... 1% . . . I, .- -. . � -':'... ; ., ", � .". .. .. ..1-j.-. - I,- ":1i...'i!1�.--­.� - -.,.: a . . .T. CK �-- 1.4 * I . I . I ... ­ . . .. . . I . I . . �;�. . - . . : . -::. -.. - -: I . - , , ­ ; - -. - ­ I I ,, -11, .�. .. .'': .11-1, I . 1. 1-1 - I .. .. . ­ .. I . .. � � I ... v, . ... ­ . ­ .. 1. � i..., ­ , � ; ­ ,­ . I - � . - . - ... I,, .. -y -i---, ­- - ,.:� -�-­"�� %ii, ­ . .. I .... . .. �n !�7 !1W .-� .... .. -- ". ,. I , - . I . % � ': � -�-� -,:,: - -..-., " '. ) - - - ­ 7 - , I ­ . - I .. . , ­ " * - I- . . ­, .-I--- � .- , , I, , I,C,- - .. , -- -.J. ,:Af ;:.-';*-! *. - : Il - o.-. -."-:­­.., ,".. � I . I M . ''. - .1 - I � . 11. .. I ­.. - - - �.' � �'­ , . ... . �. . . � - ­ , . ­ . . . . , I I � :,.. . - -1 ­ . - . ­ . ­ -.. ,Z: :­ a , .1. . �: , . 11 - . .. . . - '' :,* , I I .; "''. .,:. ..-,., . --,.!� ,:­!,�. . .. ": . - '%��'I. .��-. .-.' a - --­.% . I , I . � ­­ ­'..� -1. ­ ­ . . . . I '�;, ;: - --:. - 1; �4 ---:-- -I'- . ,:,W4 , 1. I ".., . . . I %' 4 ­ , -, .. j� tA. .- - , t'z - - t�. . ­.- C) ,-. . I 'i�-t I . . 1. - SS - - �. - : � - :� . � I .. . . . . - t :, �` ­ I - ..... . ., ,. � ­ .. -- -_% 1".; - - - , ;i�" ., -�I I ,P . .. ., . . T� 05,`.'T�.�_,;` :.,.., . - . .. , " *�,:.-- "', .- ` V--`- -V, , ;��;-­, . � - , 1�:,� 1!�, At"" 7;�..,j ­ . - .. :%. .. , . - . : 1� - -`r t �". -�.'., --�i .1 g %. -,­'­ '�'.*" -.8, ".7:., , I � �;­ �,., . "". -. -- L:"�. . I -I , � �-;. m-.- -� �- - 7:!.`�:,.:-:;,,.. I*-.:,.-.:�t,.`. i,-�:!-,� , " ': ­­ ; ,:, " :,7 .. L " .... . -� , - , , - - 1'.. . I- N 11 . .. - -.,-, i�.�--.-�,, , ,., V, ��*-I""';A.:-1f, . .. ! � , , 4. ,; - - - 4, 4 i r , " - - " ­ , I I �t -,';,`,�:.� -, i "-:.-�-, � . ,.:- � ii, - � I . � . t'. . , " �; : �_.:_ . -+ " - 1. -, - .1 '. � . "!,:�,,� _ ., - ��7-;---.,I,-,,�.,. �-;W� i, , . � � State of California : : ) :I: , *--- ­- . - , ­­ X . ..� , I.A, - ,r � I - 4 ­ , , ­ .�1-,zt�.1,;;.'.i,--. , . V, . . ,�v: -�:�'.�,'-p " , . �'. , V ­ � . L . �:,. I . I .. ..P. �,.; . . I . , .i i.:1 , : - �: ,,-, �, - : N;,, I rt�.,�-,.-,.,i-,.'-',...-',.�,,,�,N,:;.,.-�,;I:.,.,L..i-.t;.-.�t�,.-- - 1 4 1 - ., , � , . . 1A.,:, � , ­­ -,,., 1, 1, " ,. -... - - � . . . . . . - .: ­ -, ­�­.:, , - , . I . , ­ -1 ,�',., , ­ ­ I 1; ". ,.!­­ ­�. . . I . - - I.- t. . = . . , . . . - I . - : - . %% . .. 11 : , .* . ........... . - 1. 1. . - . , ­ '" * " Le, I. �"!� -1. I - ­; .%: 1.!. .. ,... ­ : - : "; -,* . - , . ;, - . '. , . � , . . . , !!­;-.`.- ­- . ,.--1, �!, - - I . -14 . - ; . . * ­ . . , ;- -;- . 111. . � ;.1. � ... ... �. -, ; . 1, , :. - I ­ - - � - . . ''.. ­ , I. " .-. ! -­,.­�:%.,� , 1-� . .;z ` -1 . . �.­. , ; - ,f^,.,, , . I . . . . . . : . , - : , : : : , . I -:: . " -". .. . '.' . . .. It', --.--. . 1;....j ..' ',-,:c '.'!'i"-.',Z:�*:',;-­,., .1. -�- 1.-- 0. nty.. 6f . -San e r - nfa' ri'd i n-. 6 - - ; . ! . ., . �.- I" �.w -1. : , -.' .. '' � . 'I; I.- , . � .i. . , . , --�;, , .'� ): , " "t i ".... , . -,.*, , .� li,f� ... 14 . , �­ , . ­ . ­�, -;. .1 I . ­ * ­ " �,;-.,. , , - .... - - . Lt�,;�'�.T . . , -,. . , . - . . . . I �. ..�., . ,.: " . -.;. t I I . - .". - ,.: , ;-; -1 ­�:!. 0. . ­ I- . i . - 11,11 . . . I � �. . I., ... . ,�-..-- �;t:- ­'., � .� .. � ... � . 11 - -i- 1� . I I . . . -­ ­. * I .. - 1 -'.-I..'. I I,.-.. ­ - I � . :. W, t ..... 11 . . . ­ . '­ , If, - 11 -4, 1. - . ....- .: .- =-, - 1. �, .", "... , '' ­ . I . . . . . .. :.1 :._ I.., I— . 1. - . ­ n. ­ .. !'." I':'.. . - - -C X CE ,. . ,4*: �'-­�"­.,�,­:.�, . . .. - . :. ­ . . . - . i, -.- - ­ ,. :,� � 4 " �,' '.%' ­ - .;­ �'I,--:.2.--.�:" ...:It III 11!,.1. ... �!" ;*,!,.­­ ...�;�'T , - . . . .: I -. - ..... .�� .� , . . - - . 1111111���,���, ­ - . -�-,7,.,.,.,,.:;;: .. -,. I 11. -!t , ­� - ­�!­,.­.. , .:- ".,;, . I I . I , . I'll, -. .­ . ­ �.- . : - � ... - .,. I I . I .. �­ . ft . 1. .� . I . ....;,,:­:�.. .. .::.;...: .: . ­.. -1 .". -U - , -, I.,% - - ... .. , � - . ., - I ... . ­ . ':-,..,- - " I -:,�!.i ­T�*k:, - " . ­­.;-) � ��1111111111111. . . , .!,:­"-. ­ , . . ­ :.. � � . - 11111 17�11111111111111 .. .. ­ .1111, 1, -', ., -.1. �:: ','�;, ­ ... .. . . . . - , '. 1- .1 . '.., - .. ­ .. I .­;. ". -Ii. . . :-ZW." f:i- ,:�: . , I , - - � - .,: .7. � .­'..!!.q­�.- I I-` -� -, i-.1%, " ". � I 1. - -..--- "', ,,� - - 1. � I . - - "'. 7 , . . t--', ­., ." '. '4 , . ­ 1* ��;. . . .1 . - -­ - , I ;.. ";, �' * * , ; . . . - ­ ';��':- 1, V4, �. . : � ­ � '. - Z. . . - .'.- ';- ; : , - � : - ..."', 0 - ,:, 4- ... . . . . . t . I - .- . - - . ­�:;:­- �­:.�:- - . . I .. , . � . . - ... .., .1 � �--.-i.'.. 1 , .- . , .: - �� -. ­`. ...�. - .. �., . . -11 . . .. _2 r . .. . - - - ­ I - - - -- - I -- ­ ­'. - . & , . .. 1 -L .,I 4-1 . . . . . - , - - I 7-.1e,;:'- : -' IL - -F 1.t�... - I * -:"!,. , 11 � � . .. " Q ' ... . . z: - , , - ­. � t .'r - . . - .- ­ .. � ��: - - . I . I, . . . . ... - , . - � lt.:.�.� - : . ;.-., , ­ :­ - _j � '. . ..... :. I ­ . - . . - I - I . . .. . ­ �*­­ .::: I 1. � I . I . �' - . �, ,­ �:�*.,'--'.- .- - ��,�:� . . �. ­ , ,� : ­ . . I '. . " ­'­: '' .. . .1 .. ­�,- I -..-.t-,,�,.�t-,-�-"'t'.-'.,,'��.,.,.:"�i,----�.:.- - I ., � , -m c y f . . ­- , .. ­­ .. . . . . ,",;; . " . --.'. -, ­-.:....�,. .. ..-.. . .:- f:.-.�.­'� . ,- .::---:;''..1.- -,:-- 1. - :.­"., 1:� ­.. ,;!�: ­ � . ... .. - - I -­'­ - �A , - �d - - - 55 -%4<35-R ,. 199Q, before Ime..' -A��6�' Ir e -W . - .;, ­ ­- � -,Ll P'. , '. 1:� %1,4, , . ��. -- .; - " ..:.;i:�� , ,��. -:I!-.' . -, ,,�­ ,,-..,,. -� �,. .- .�`,t,o:7� k-', ;,.,:, . . �. . � ..� .- . -�,.'- : . rj). �� a �= . �: , : ..., . . -1 . ,.'i�, :1' � , 1. --:!� �!,�:,.; - 'I. . : " . � 1� I .... ... �1 ',,�.it�-.;--�,-,�,-,�-:�,.,!",". . -;,:i,t.V�,�.--,.-.:,t..."--Ii,i-.'I - � -1; --.*t� -,� , ., - w --:,.t- U: 17�. . : �:­ -::,* ­ - -,,�', ;Z � . . . , -i�.,­'­,",t5v%.� -!:,��,4 -t -- " , - to: .. `B . .. 'I . .) ­ .';;�;�-. -.-,­��. ".�;, "-­��.--.--,-,�,;-,�-, '­.:"!.�.�I - .. ': 11 ­�,� -��r,­-:-...'t----'.� I , ,� 14-,-,,�*­­12,.�;F. , ti, - '; i.": *,, F, �i' i �' t r4 , 1-:, � - " . ­ � I 1; I ", - - , -�-;,-,`,'-'..- � - t:` "'. , -1, L:"-�'-ir.�,-,j;'j.':?'1'- : : -`� --' ` . .-!,. ;4 , - ­�, � . ­ . , --.L! :!,�;. -`� � ,I' �' . ., - ` �11 , . . : �, ,,, ,. :,.; ,.'.-, I . . � . --, � - , . ., Cou Y " , � I ­ - - � ,i. . .. . -1. ;­­ . .1. �� ::j .,� ,,,_ .� , . . -, , , If' '. " ; , . . . . . - . . 3-: - -:;. . -. C .. -, -',�- %.- - 'I:,��!- �. . 1, ­ _,�- � . - � .- - . , �'. � II- ; :. ."I . ,�� .. ., . .. . .: . 7 . . I . . - . . ", : t. r . I . - � - . � , �':!�L .:!. .. �- ­!, I 11 . .1'i" -­.­ .. ­ - %! , -* !"ZI � I -, �. . � , k .­:. , ,-� ,�,;, ;�'. _ . , I. , " . . . ,!L . � . , , . - , .. ­ .- / - ­ ".. - . .. - ­ -,71 ... ,.I ­� . -S , , "I I'll ".. - " ;.. I .P1.1 ... I I .;,, - : . ! ;., %� - �� : .. , , , I.*. -: � � . .. ,� ;.�' - -F 11 n . - , V-. �� a o - PM , -,.. * � -.1." - - . :­ ---.,-. 1�il,- :. ­-­., .1 . , . " . " ..". 1, -� u., c.a - :on this .. .. . - � I ­� � .,---,�-" %�,�;�.;. ­ --.,-. .. . ­. , . /:,�. - . Is - ­ � .1. I .... - ­ -:`,, . -:- i L.", ri...... . ; . -. -,� I, * , ..�':-I:�:%-�:%­ '­� . I.., . .. �, - . I. . 7- 1 . - ;­...Z-%��;FI�.... ..;.. � -Ili;- --­ . . . ­ I -­�:-.. . .1.1.1:7 1. I.- ,� . 1. ei... - �� - �. :. -:r�..:: :. '' - ''.'-i-1. �1. � ­ 1. , 11 . :Lr:.71 ... . - . . ­� ­., � T'. .1. .. " I -i,-:-- I.' i.­�'yi� _: I . - - , , 1'. ­�­!:.....'­­I., ­ � ----!,:.'1- . ''..... ....... �-: ­,- .r_, ;!� , . 1. . ... . � . . , . J.- , . - ,t 1". ".... Ll -.-., .1 - ;, ,��-�­%f,-:'. I:, -.. - 'I , . k . ..V ­ '' .­ .. . . . . . ... ,:,.- t',. -�: --- -,­­ -,'.. - .. I . . � , -3 . . . .. . - ­ -� �, �- - . I 1!. � : .1 . - ­­.- .....- .­ � -� t, - A!1-..,. .�!: I , . , . , : � .-- . . , : 1'*. .. - ­�, . . �-' - �,., .: ­ .. .1 .1 ­ . . - - . � , .. .. ­ -:'-,-' -, , CC ic'in nty andIS - - . -,.�! � -- . . , "­% ,- - . .. . . . ­. . . 0 - . ­ . I -1 - 1,,:;; - .:,�!.­',�:;, ". . . 1.14! "� , . :. �. �­ f I ,� .. r. ­ . .. ­ ­ Z.� :.--'�� , � * �% -;, ­ .: , ,.; .., - , I -. . . It-_ Z ... � � " . : : . M ,. - . - " ;:,-:.­.,` ': . �.- ., ., . .. zi­ - . " . ­ -. ... - . � . . ..­ .. .. *. -1. . . . I ,­��,,;,*-,*­'., - .. 4i ,:,-L, --:...'--'-,t - - -'- 1, IiiII... - .-::-4;-, - . . ­ . .: , - Publ and for said .C6ui tate....pe ed - - ::�� � .� . : , y ­ .. . . I . � . , - , " ­ - . - . -, ­ , . . z , � i , . . I . ­ V . ­ I � .. ; 7, .. . . .. - " ., - - . . . : ' - I � � .,.'... - . .:� I I �' . , " ` . . , . ­ . 14. I I. ­ - . . ". . t I , I � I , "�11- , L ' I -­ I '­. -,'�. '--r. . � '. . � , I - ­ " . , - - - I= 00 ; , . -,:�j: . ..: -.'. . ... �% C ;­ . . , �,,.' -1. , ��,- �.-`.' -.:-" ";" �: ': -.- � - � i � , - -2;, �,"--, ;: 2., --- �:,, �1'�--�­ - - 1. - . .... .. .. ... - : . .1 I , * - . . . ­!.. .- �; � I � ! , .::.: �.' . � ,...: - T'-1 !),- � , : ... . - , . �'�,.;" I .t'!! *�-. � I T . .. - t- -) , * - �!­ :, :. . , ,/., e 4%, .. I 'In ". -t , . d ii,;�.I'�:.,�i, *:-.". �,,,,,..,..­z,:,.-" --;I" ... I I— w .1. . 1. - . I ­ -.;i-,�.'--I,q* 1, I .1 " . . :.:�A57 . *-­.,�:- -- I .4'. . - ...:�. , 1 ­.". "'.",­ .1 , , ", .. . .- .1� .. - ­', - . . "- . I . . I ".. . - . e I I t:..., ­ � ...:� ''I : -- . , - -''.: , �f; -;'1...;i- " "' -1 , . .. -: i.*'I­, " � , - I .1 - : :.. , I - ­ -:,-- - . . ­ ii'- - -. ..t . .. known., to me..t6 b6-'th'. .�'j.,5'r,41v?-..,... -, - 7.. - -.; . .�..­ . - ,Y.:,­,�'. .4 ".. ,:,.,.:­ -:--`;,-:-,.. , , - - ��: - � :,.�,­ ­­�.�-.t'-­ . . �i;­­,.. . .. - , ., ­ - ... , I ,:t.. . I .. - . ­- . �, .. 1. ­ ��i,,---�."�---, , �, - , � , . � � .. . .,:. - � t,.,.�- .­t.�: �,-- , ­; ...".. � -- pet4llj -V ... I . ­ ­�i ­­.. . . I ­` - - - .1-,-,:,.I -� - , .?��, ­-;--.,:.,.,­-.%, 'I 7!� � - I �. .. � * . : .,­­ � - ,­­­ .,.� . -1 � 64 ,,�; 0 �j 9 . . . - . :,,. ­ :;.,,--�, I .1 . . -1. I ': '1- .'- - . . .. - >:- - CP a � , ,-, 1 ­1� . ­ ­ : :. .. . . ,-! '. , , ­.-.­:�­.. ­ -`I..W­? - . -/ -�� .. I - ­ . ..iw.... < .. -,. .,�'. I - , 11 : 1� .- .- '... . I - ;;- - -;4 .­­ . - - .. � . . - ;:,;:1Y.:�­ _,. . - -..-,,� �!i­.7..f I.. . � . . . , . . - .... i; - - 4: " . �;'­- - .... . . .1 ­ ­ . - .. .... . ­�, I � .. I - , . - , * . it , �. -. *, .. . . . . . ,. � . I . . I � -f.... �' -.1 .1 .... � I I . " 1."'.iI; "'o. .2�. , : i'� -.: -- - * . - . . 0 1�t -0m -,:-Z-0")/91ZK . he - .: . --' , � - , � .'­ . , - . ...; : . 1�1.' , " ... �, ; . . -.i . . : . .:��' . : � -W, ... '. . � � .- 4- - . . � �..­-- i-7'..-41-;-,1'.­,--;�t1- ,�� : � , -X.- - �!� t: 1, ­ � ., : . ' '... . 7. -; ,�­ . , J,., , , . .1 -- ­ - - - - , .­ ., LX ---- " - '. . .14" � .. ­- " '' � , -,. : ... ­ . i . ... O.. '.'�.' ,1�,':'-.%'- --- ­ - .., -- , %-O, , . '. . . .. -,. � - I,- . I r.. .',.,��. � . - -!, ,.: . I 1. I - I . ­-­ . .. 1. . I . .. . . . . I "'....'-i"I'll � .',*:;:� ,';., ::,::. , :.".. - - 1- 1. � . ,President 'and -.1 . I - - -- - -,. I -- "' *"*.-,' -?.�, . . . . ... . -9 . .. I . .,. ­ . .-I.-IL ­ . . -- I., ..I. . I . 1".. I � . � . �' I .. ! . . .. t. ..... . . . . ..., ,V�. �­ � . . ­ � :-. - , - * . )-- . . I .. - I . . ii.,�".,'...��.�-,.-".-;-.'!-'-,� S -7.1-t '7-.� 1 " ­� ,4 1, ­ 1; ", *.,. .�...... , - ­ . * I ­ - - , I % ,.n. . ., . ­ .1 , ., ­ I.; . � � ... �.. . . �. ­ .t ... 'r. LL� -., . .1 . � . . - - .."'; . , ­.:". -1, ... . :: * ---. ..q., - . ­� .. . . . ; .: . . , . , . -.... � ­ . ..e--, . � - - -K. I .. ,�:J! ," -, :!.. - ; . ,;,:...:�.�Y I , ­ - - .. ,. : -': �',:-.., .- q - .J. �:.. '.. , . .. -1�vlt.. .:,:i. . Ck .1. 1� I :*: ­ � ­­�::' ,*7., , - . - -.:: -- I - 1: -:... ",11 I ,." - . . . , ... - �­' - * - - ;- - , , )7� . . I-- - - "--..-.:: 1. I ". , ..' -�­�- ary. 9 . . . . � ..I'.- . 'I... . . . � . ­ - . ­ - a I .. ­­ 5 -- I I ­ �. !I:- - - * I , Z: ., � - v : , -: 1. : . I . . - � -7 .''I -11'.1 -- - -:I:.., Secret . i . I..." - , A 't. - . '. - -,o... ,.--: :. : -: --: ­ ., � ...� . . . C . � : f First American Title ,`;!i-: ,�.., ..;;-. I � -- ­ I �. . ".. � - ��." ..:..R, , 1­1­� . . I . � 1� --� . 1, �-. i. .." . ­..­­­-. . .-. ". - . , . . . � .. .. . . *S:S; t.5*7,*( 7 � � . .. , . ..i I " 'i ­ ; -11, � � "A� , " ", ­-�l : -,�.l -.:,7;A:,-.�: !::.*:,.: ­ .. -:- , ��. �, 1"'.-'.., ,­.:.,, -- . , -i-: - I - � I C , . - �. ... 1. . . . I- . ­ - , . � -�� f.. .. ... : '- , - I . .. � - - ­ ..­ � - -- I " � .I.. 11 . . . � ..- . .. .. . � w- .-.- . - ­ I . . -; .­ - ;'i. .. - i-l".,za. 1". , " " - ., .; - I . i, -, �, �. . ' . - ". . * . .... il., "''. - .,.I.,-* :. .. - .­�;.'� - ­ ' I . I.. . . . .... . - ";- '. T. ­1,�;,.-. .­:�,'.; - . - - ,:i, i. *,;� 11 .. ,I.,;-::.-,--.'-- . - I 1-.-I.., - . I . ...... ", ­ . .. .. .... ­. - - .. .." . .. . ­- . ­ - - � �.. ., .., . . - - - .. - .1 - 1-1 - ­ . - . 1, . . . - . ­;��' �. , .., `- :. 'i.... -1 I -; . .. � - I . . 1 .4"T..4. . . - - . .... , . . - ­. , - I. ­�-,%i-'.,��!.--";.",, ::-*:';, -'-' 1:�'!�-­',`I'w-�:;,' ': 7 : .­, .::. ...-; ,.: - - - I .. -11 �, �. I ' "",­'. , -A , -14. , , ­ .... , : ., ,. : , ' -'th - kiibwn. to . - ." ''I :, � -i-oli' " lt-;- - � . .. .. I � ; - ..., , , -::L�I;% - , . I . . ­ . . ,J...,-!,�-, - - -1-1-.... ��.. . - , . .t� . , , . . ..�,.. --! --"'.' - -:�. I . . � It ,,�,,,,-�* ­... . : .It , ,�... , " .:..-I!,;,*, �;�I. ­ ' ­ .:,.". :: - ­�j: ��!%,.,:­­',- (- ..''.." .*'. I - ,,,.,�Jnsurance Com any, the corporation 6d' the' 'within In and .n--,-- - .;' .. . .., -i ". ..�'. �.Z�­ 1. 1. - ..;i .:!;­ - �� . 1. _: , .. - ill.,:��,­,.!,.. . 1;��7, , � ...... -.� . -; -1 .. . I .. p ­ -­ . �. i�,;'.�-:,:.:;. � , ; ,,-,�.,.,...��;-:,.;,i:;,���,�--'-i�,�":-.1���.,--.- , . _ ­,J�Z', ".','. _ I ...­�.:. ­.. ......;,"... .. , . '.., , - , . . . . . . . . I.. ­ -.1. ..:..!,. i1b. , . . ...­ - �. . . . . * . . :� -­ .`.-, .j, - 1 ­... �- I ; . � .. I - ... - ­ . . .. .1.. . . .... 1. - "'::--i-i. ,:��..i".";",;.,..--�'-,-.'�-.�--.--�� �;�l'.�i-�.,.-.",..-,.--.:-�'"'!i��-'',.,;�-',:�-7!-!�,�---,�--.:.-",;', -.�­ --'!*.:: . I * ... ** - ".. ` I I ­­. 11 1. . . -: � - �- , - ,:�.­�,:­,� .- .. - . . * - on eha .. 1 - - "-.,- *­ � I . ­ - . -1.;- ";.­ -..,(-;" .. , , ­ ..'T I ­.-, . - I ­ - 11- , .: - E - -6tp tz"*�:­'. �. ;I; 7. I... - ,. t.-�'.%.4%13si, . �­ ­ "'' , '14 c t , a' ''t fi:, * ith .'instrunieh 1 f of.',.,#e, c orat on ... , " .- - - ­ I. "'. -*,-t , " w n nt .-I ­­ . ­ . *­. F- . --- I I .1 . .. .. . ... I . -1 ...." . . ­ . . � -. �. I * :!:; *�,. -:.:. - ., ��, --, :- - :- ­: ,� -. , , .. '. � ��-.::­', `­ i " . . 1, I � . . . I . a . I . ­ . 3 .. ­ . .-� 1: -1 ,-.--.' ­. : . ': ­ .... . -;,� .. - ,.i�it"��-�.-,,-�,;::,..,."�.--��l., '..:�.-I....­1 ­­­. ,­ . � 1 � ': -',:- - . . . . I .1 ­­ . ... ! '11'­.1.1.zn..1 . . ;tI­­.-­ 11 .... '..:I. - ".'.. I . . ... . I ... �. . ' ­­­ ­ ­ ... ,.. - ,.; 1�­ - 'ted.the saL�eil­ ­ -T ustee.'�,-"-.,�, - .:- I -� - --fl . . , - - , . �'­. . 4: !�'!`� " , - �­, "-- . . ­,." -.. . . 4 , . -c I I , " . . 1, - -,­,.­. , , - ' , -7, . . :-:,..','-i;?,-- ;- ­ ­ .­ ";, ­ �� ... - . - 1;� __. - I I:- . - - - , I � * ­�,.� -.... ..�,.j'.-.-_�- '.-"�'!� '�7 -�71 - , . �. it . � " .1 . .­ - ;I.,.,*�,�,,.j...:_� *U.4 ; , i��4, - I 1, Z�, ­_ ­-, �.-- - .11 . ."...... . ,herein. name .c, rporat on exe u .. : . . :�:�,,-­7 -,� .'.-'.�.� � .1 t I,; - - : - ­.. ... -* I . . 'JI, ,,,* - , -- ,.�'.... ",i":,.:' I : . . . . . .. . . . . - �. ,.:. -11 . -�� .:,.,. :,. -A -!� , "'! , �, ��,�, V " :". � . A �.,! * ",'.'�'- , -- -. .� - " :,X--., , ':-.. - - .;!"(.-*.'�`,-:`-. . . * ' *­ * ' " 7'' ' i "' h " � �'-. ­ - .r . 1�.;, � '. , , .� , . I . --� - - - . ­ - �-- "' ` -- - -. * , , ":.:.. .i�tl- . me -to be� t ns who. exe u e - e" ,,i5,,�,_,��t'---,�,.­4. ­ - . ; ; � ­ " 4IJ�`--, . - - , he per'so' ' ' ' , `i;� - ;.vt. '� - . ­ % -­'j�*.- -.i.1". -.: .,,*,.,..-,�.�4,..,'�--..-.,,';'!,.-,- ,:�,�:� ".., -:,.j�--- - 1�--" ,.�:.�.'..� ,.,;--,--.­-­i.�:,.�­­ �-.��-�,:'­-;`C:j; ;­�.. . - , .J.- .-�,.;, , -,;:-, .-:-,;�v.)4.'�-: ­q��:-' :�,Z;. � . . -f .1,-`,.:,-.L-i%,-�.,- ­'--�`,.­-, �`-...'fr -.`,:,.-�.-��.�..J; . ,,---.-.i`... "-.*.'.��.','-....!�,�4.^.'-�'�,.-,"�,;I!L'� . �14.ii. ��41. , �,!%­I­�'­I,.'F'i'.;,:,' �. -, '' !�'. " - . , 4 .I` - � _ - - I � , .!; , - - ,, . : 1. . �, . ., , -, ,I:- � .� .�:,. ;�.­ - ,-,-%, -:-,1.*.,-" .". , , - - .' t .. 1-1 - ­! A, .�, I �--. --' 4, i.% � - ­ ­ - - � �,,: �;,,ij�--'.. 4�:, . ­ - - , .:--, -,,�. 1 ..;",.�i�`%,�,T .�.-,-- � ­!­, ., -­:��;!�­, ��-, , _ _;��;..� .. , -'.� - "7,�- �, I. �1��,,, %, -",. . .r,�� , , I . _ , " , .. 4 d d .. . ­ .. - ". �� ­ - :, . , ., , - . - I , , . � .. ... .. ­ - - . ­. :_ .1 - - - - - . � - , . , .o I ---,',; ! 1. ` - I ,- I . . I - 7 . . -� ; * ­� -, .11 . . . . .. . - . � .t . -�­­Llj �. . .":­­, .. �,'., , :... . - . ­.. I . . ;" -.,. . . I . I ��. I .. I.,-,. � . ,. ,% . � ... ...... 1. � . - . . . .11 . . - - - !. , . , '. ­. ..­ ',I­J.� ,� ,.'':-,-;..It*��,,�-.L,l�'��'�'-,., k ��,`. ��.,; I , . ­ , � - . :: : I - , , , , , � 1� , ; j , , - . . .1 p ­j , �-,, .4 I .*.� ZZ I. � - ..*. , -, � ,If I .t-%..-".1.-, . .1'. I - ... �V.%- -;-;�,.:. , - ir -:7�*r".,-.�:..-...�,!"I.:.".�-, *, I_, .'I �. -, . . - -1-. , . - - , , -- . , . ': -?1. - . ,�'-. � - i . - , . ;. .�, , � '. - - L � , I � ,-1,­.-,.�i ;­-�-, .­�r .'.' - - - - - '. -,-.,' , -. .. I ­ � . , - - , 1, '.. - I . U . I I - , " , . I I .. I . � f : .. � - . . : . ,�,�i':. � i �,. i , , ,.`�,' .g'�� ; ! ..,.:. "!,:z�; . ., � , .. '! , . . . .- :. ! 1. :. � �. .,.- � - � - -- -i, -.1,- ., , I ­ ` -. - , _-_- - . .�., ; , , � . �: .*. :i ., . .,%!I .. - " , ­ ... -:,-�'? �, t� . ­ , - , ; -� ;:�'.�:. .,Z-:--*�,,;. 4, -.!­:�.�.4. t - ', - . .: - � . . :: � - - '� I.., . I �:, - -­ , ::: � . , :­ - , . N , - - - 1.-- . , ;� - . .� I -,., � .. � - - % � " . 1. � . �: . . .- I : " t, . , . . , .. � .'. - , �, ,*., `.�. , " : *L , 7 � , .7.1: .- . . , : .. . 1;111) , t� , , I . .,: , I . .,-,.:�. �t . . . �,! z � -.!. ­.'. -- -- *�;, �. .. .. . 1 7: � �­ : . -: t- ­, . I) . . . 7.. ,!;� � � .,: � � ---.i. -'­,- - ,,, �- �_. - - .- i.; ^, - .". 7,:. ,,, 1� . - ,�!­",. ;:: .- -..., . -, - �-�.�; ,:� !., 1. .%­.'F��-�, . >1 I � �:. . ­ .. . I I . � .. . - . ­ .. ... I : '- :' I �­ : ­ . � . ...�". . . . . . . � ,� . � I � I - , 11 . - 1� , . , - . , , . .. I- � I . � I 1 77�' �-­ �. " '' ...- . ­ .-- . . * . . - . . * , . I . . :� t-:.-.;, �� .J., ­ .., , . i . . . *o , , . - ..1- . ,. -:� . .1 I i 4' Z; 'I ,; .. I --­-,�-, :,I,.%,-1�,,-, - -..... -1 % � .- '­ -1 - -, ­ , .. , . - �'.'. -,, !:. - . � . :, . .,-'..',. .." . .1. � , � . - , - --.-.��,,',,�..!, , .,i ": ..,-. , ,1. � . ,, . . - ­ - . ;:z . 1�, , . ..! :,., ." !, ; j, : ,,J� .!�-'�: --, -.:,l -� :� � � , , , - - -, ­.��,%Z---:". L � �, " I , . . : . .. ­­.. - , . N ,­ . . � - ,� .' , - 'i I *!,. - ", * , . S - .1 I - , . : . : - . - � -: - -�5 I..,:,,.;r -- - --r - - .. - - � ...- .. - -...., ��- .. - . �-, ;.; . ,,%,,�, . ty. -� ,i'. - I ,,I -, . . - - - � - .., - - - . . . - .-.� - . t , (� ��_ ,..,, ;r t A - . � �... .. , . . I ---. :. - , ;-"-i.',,', '. . ... . I . . .. . . I . d - .... --'.' -..,­-*� � .... � '-i� . -:: .-t�V,t I � -� -:;, - ... .. - � ..: ".. .�.­;� . . . - ­ --- �.. ::Ii! 1: .. . ..'III ,!ml��7;,j . t - �,,.'p ­'. , 'i . . -1. .. .�:. - ,- .1. . . '.. . .. i. . �'. � , . ! �­ ­ I . . 11 .� . � . �C:� t .." , ­ ­., ... '� . � . . . . .3 t f. - : . ", - 1�:�, �, - --. .40 - "' , � �,.�., ­� ­ ­ . * : , ::, -1 - .. . , - -- - - . - 1 . - -:4,ii�;'.�;.�, ­ - : � -1 . ,� . .. " - 7::­J�- ­­�].", .-,-t-�216-.. I., .i, . - ­ . . . .�.­ ,�. 4, . . .. . , � I ... t '. � , "". � . , , �,;i:.j, - .�­':­' , I: � , .� , - - , *,- - � , J:,� ." �. =. .. �- I -­`; �, ". , . . . - .-. - - :*- I.. . I .1�1 :, -, I ... w . ­ 1 -.1 � . ': I , . . , - .. ., I :1 , . . � : . � : , " . . . -, . ­� .. " �­ . I . . 'im ,,, .., .­! 4 , 11 -... . -::-:.Y it, . . I . � - : , 'r , : - . . . . ­: � 1 . - . I . 1. I , � . . -� ; . . a .: ,, . � . - ­ , . . . -... .. . I . . . . . � . 'i. I . .(,.: I . . . - ' I : " , � . .-I , . 1, . , .. I .I . -­ �,- . -1 ­ . I— .., ..I... '.. . . . . - ar . p, own'er -I-:,..-",'-,,- . . I .. %�. - . . . - ­ .. . .. - . . . I -...c . 1 - , - - - - - IA .- . . : . - .. , � . I ml. . . .. ­ * ;." . . ­ r., . '. ­ - � � .. 1. �... �. . . . - . . . I - - �:. . ��­­"- .. - t' . . . . I .." . , , . - I- . � . , � - . . ... , I. � ,:. . ,.. . �. , - -,, NG: RIDGE- -ESTATES. . PARTN ' S:-* .a a. ifornia genera , �.., ­.. . ­ �­ -, � � . -I:- - - .­;-, � .�- - -, - ­ - - ­ 1. -. ­- - ,.,�.. .., , ;�, "' I I . .. . ;. , . . .� . - .� I .. 1: NJ ..;�::­ '. I p­­tnershi - . ,; - - .- . ­ .. , . .. � - -jROLLI1 - , . ­ ­ ..; �., - ­ - . .. --, 1. 1. - �� - " �- ". ­ . . . . I— . -- , .. ­:. - .. , ­ � 1. � . I . .. . 11 .. . - .. I., . ... 1. . . - . . - . - , - . * %, - � I - . - . . �­j".­'-.1", . I ....... ­ . . :,.t.i. , �. ,� ­-,., � . -1 ., :.*:. : . . ­. I .. .. 'J - - - ,!, 11 ­ 1, ': -,' .'. ": " - -i � ..'., � 1. -,,." - I I ­ "" . . .. " , ...� ...'.. -..:.. � j, .. .: I .1- : - �r -­, . . ­;,' �,.;.� . . - ....;("t, -, - , , .-­: I F -1 ­'� . .1 . ,. . .1. .- - , -*.-,��`. . -i I— . I -:.. -� I- . � . - � . �', ­ I I . .1 I .. ­�,j . . ..,.. . . . .. . �. . ­ . . � -�-'�."i,;�-,,� - L -- . .... . . . . � . -i �. ­ ! . .. .. . .�.:. .: .: . � . . '- ­ , I - � . � I 'j, , - .I, . "" `�,­Lrj-�*.;iw -..!: .3 -, : . ,.:�::`­. . .. I . ­ " - - ': .-,-.,-. *- *,*,: - � - - 1 �,71.:, - "'�-* i;. ."."-. . ... -�.�. � . ­ . . I I . . . ­ :, ..� . . 1. ­ I . .., - - - ,,;';,�:, .,,� -, ; .. I.; ,,- , ­ .. .� it. - .. ...-1 � 11 - -*.: - � - . . - - -..,. � - ­ - .1 . . . - . . ­ 1** - . -- I . . . . . " ,P � � �v I '­ 1-., i� - -- ..­ 1. ­ 1. . . .­:'­ -- .. .. , . I i. --. ­;,� .:, :... ­' . ... I ....t . - . .1: .... . - ; - . - .. 1*1 � . , . , *.,� ,�� . . . ( I ,,� . . ...- -, if]­4�4, ­ - - - ­ .i�. . - . . . . � . . . .. �. . .. . � . .. - . 493 .. . . I - i'l :--jj',,";j1.'­ I I .Y., ­ *f.-. .,.1-P-­'.,�-.,;,L1- - -,`-�k­.': ­-, � . -0, '... " -1 -I o .1 . . . . : . .... I --'1'11- . . ,=-., ­­.-,.�,; �­­ I . . - , - . ­ . . . . ...- ' I I � , � . ....'. . ­.. ­ - - ' - ; � -:":.I. .� I I-.- * . ... . . . 1. ''. ,-; - ­:.�` '­� ... . I_ - "'...­­ , , : .- . .. , . . ­. � ,.a*,- -1 I . ­ ­ . ­ ­ . . .� ­­.'�.A I ­ 1, ­ -� .:�',) .'�,7; � ` .;' - � .- - " - ­. �. I, ..'' . .,� . - . .: ;.,. . 'I.. I. -- ':­,�­'��I� Z�� ,I,- :- ..� .- ­ - !% � ".: :: ... , ., - - . . .! . I I � ­ - I -I=; - s , j: -, ­ - ­ --.-- . . . I - 'I .�,;�-­.A . . - ­ . . I . - %. - - . �.:, - - , - " - . - :�ir­;- t1'.. - :1 -, � � ..:, ­ - ­- .. .. I �-'. 1-1 1. ­. - - - I - -1 ­,.: " , . � ­ . ­'. . - ., ,,, , . . . ` , - , , , - ­ L: - .. . ... .;.. fl;., . . ­ , ,--;, -, :* I . . , ,� I . .11. 1, . . ,� ..;1- � -1 I .. .1 . ­ � , " � .. .. .11 - . . 2 ;-­­­--� . ..... :.::. -.:!� 7 . ,'.r::, - � � - ­ '.. V . ­ - � -6 I , . . . . . I , . ­. 11. ­ " ". . , - . , ...-.. , . ,.r . ,.. t:, ! I I - ; I 1- - � - 1;:,,4 ­ I 1'. -,'. .,t'-�' � - " . .."'... - . . . . '. F . . �--�,!-�.­�..,- - . In , 4 !* . - ... . ., ­­ I . � ; . ::. .. , I � I , . - . . -- - I . J � I .., . - . . . . -. . �'� � .�� I"' ; ...' ." - T­iT. * - .- , '� ,,. '-'. j . Z -f "', ­ ---..- -.- -'.7 " ., " " '�'. - � . �". ., . . - � " . I - :i:,�1-;1:,'1-.; .:,:�. '-.,..'. , .... -I ,. . . - , . - ...:: ­ v � 1 . � I , ­ .. .. ... �­!.-� - 1'*.,.-,:�!.­.: ­�:,;,,- *: ,i'--, .:.7. "':�'..st -� .'�..:. ­,"', -, .. 1 . , , �-�k-`x":,-- �­;:... , 11 - ­ --*,.,k, I " - j �::­'.-?I;';­��t;: ... ­.­ ­ � I'., -!.- I wz'. �,:" �, �!.- *. ­ -.:,.. . - . . � , -� -­ `- '- * , ,,�.­J­­ I .. .�, ,,-,. -.L I ":�' -.:. . .. -.0..-- ­ .. . � '17 t�, . .. . - , .. I . ­ I -1 -� . �­r,........ � ­ ­ .. . . . , . - ...... .. . I ." . . .. .. 7::(. ­ . . .. - , �,;,�7,- �.,. - � -*:,t.-:. .. .. "! ;--,�:,-"�."�.-­-, -,-.;"-7�:`,.!:,-.-:, ; - -,'.�-.-.:,,,�-�r�� ��.­ ., . . I I I , 1. ­ ... . ,,:-_ . .::; '' . ..: . .-illj'�� ­ .,j i �`.; � . . , � J ­ --* . ! � ` . � � I - . �, ., - I �' 7 '­i`;;��:­-!-'- :I - �i: --'I- ,�� �,­ �',-:,'-;.-�7 - :- - .. . . �.. - . . ; * �.�- , - - � , ... ..I .. ­- . .- - ­ . ­ I .. k.- ., 1�. :��. ­: , ,�� . :,I. .�.'­J­-.- ;-:� - :.-,',*'. "".." .. - . . - .. , ;1 .. .., .. - . .. . . -� - - - .. . -- ., � ­ . . ­ I I .. - .. 1 - I '. 1. , . .1 - - i. �' , L -. , -.", . . I . . . * . . . I . � I',.? - - . . I . .. ..".. . . . ­ , . ­ . , ­ - : . '" , , * - 1. I I... 11 -,,� - I I '; fo ". , ,% . �.,; �� -'; - - ; -, -i�,7 , ,,, - ".-I .. �- ,�::�,i. ,,,, - , -"-.:... ,'.� ..".I % -,�'. ,;.. -�-',^. " I.. I . � . I' ­ - * - .1., I . .-I :., 'A-', . .. ­ .;..., !, . . - '. ' * , -` - . ': i - .4. . . , , . . . . . I -. .: - . � - - -- - I I --,-,I ""r - , "; " - C ' i 1: - '�, 1%, , - . , ­ - - .. . I . "--,: -z-.�,.'��-­."`--,--z-­:. - - ", ` . "') -'-',-. CREAT IVE, COZ I.TIES , % "a* br'a'tion; n - .�'­.4".'�' - . � � . --.,,, J, 11 :­ ­-. . : ­ . .. �-,.. . - � � �; I . ,� .-, i -� ,-.' , , . - .: . - ,�.t, �Z,�-",'-J: . . . . � " ­,.. i ,-. - :-'.;7 . i� -. - -� . i , .- �,-.` ." r �� , �­ �-- � � I � I ;.'� . - I .. ... Z - - " -,-- ic- ,'�'­=�-i ,�' �' - �- , , �,--, - -, : � . . � ,� ,:.i � -7,�.- - - . ��7-,:i , -a:,�j 'Zi, - ".. . - .�-�-,4F:,; '. ., , - I �--, .��;' , �­ ,.r:'-;;. - . .:i: , , . 1. ..I . . I - -, . I . ''. .,­­­�. - It -�j , q . . . . . , , ., .. - : �1 . 7. I .. 17 � - ,.." ; .. .- . , " '!.,� � ,,-, -. . 1. I-. 7... . , , , � - . :.:1 ., : �:, -.: .. . ;.. 11� I I - . . , . . � ... . .... � I ... . I . . . I . . ; I . ". '.!: -- , ,� . ,.� � 1 : " .. -_4 � *%, -1 - ­­ - - .. i . . - . � - .- I . . . * , - - - - 7 -- � - " . - - 7. - . i - -�! . . ­ I �7 . - . . 1. . .. - . .. - " ­ - � j ; I . . . . .. I . � I ,. . '. '! � -1 , - '. �­: ,,, �­ - . . . =!.:. . , . . - . I. .. , , . . , . , 7.��:- . . .*. ­ - , 1::, , i, : -, ­;! �­ : � q ��­!:- . z�-­'.­­­ -,t ­�.­.­ . .- . -I .. - " ­- -- . - �, 1. - - " - i; ',;: - 1 - ,- - ! , . J - 17, 1.:� j, , �. , ­-­­ . . .-..I'. ­.:,... I- -, - .". - - - . . ­ :- � I � . - � , - , . - 7 : " , -- , , - . ,.... -!z ,:-; - . 1:11..& .Iiq�. , - "i , - - � �. ;-i'- -.�. - ; ­�%.­ , - .- " . , -1 , .. ,�. " I .. . . i- 7 ��.',' .-­,'.-� -...-.,,, J, .,;j� .� . _1 ­ . . . ::, . - �­' n. '' � �%.­ '�.*:­, .1 - ­ ..­.­ - .. * .. I - , . . �.. , . , . ,... , . '. , .1 . -: ---. 1­-�­I*.' , - I -. - ,.-: .41-.1- -1 1. .1 ...- I ,. . .. ­ .... : . -,. ,, � . ". ­ I , ,'- .- � ., ." ", I . *.*. . - :;, ; . ,.- ". � " ; ,I , , 4, ". ;:." . - -.,.. . ,.�­ . I � .7 �. � . . ... ...- � - , -��." -.��;-�; ;-Ii. I -., -- ", S -- �-�, , ". �: I . . I - - - 4 ,:, ,� i. , 'f "`-� 7.. � � ­­:% �1:1'­-­, --� -�;1- - ! ., . . . * - % ;o: 1-1 . Z, ----..-�-�l".-..t.,��,.---,--�-��� , �� - , �4'. ­:-.--��:­­ , z � - . 4 - . ..1. - . . . :�� �'- . . - . , -�­-'i'.." �-t,�. �-�i:....,. I ­�n - ­ .�,�. ­�!­�:,, , ." - ,' I, � .C... . - ­ - �:.,­ ;, . , . .. . . I. , I . � � 1. - -.;I.-.-., .. 11 .., �­ � - --,.---., -- .,.,.,! I . '': . .* 'L, r 1- - -,­­­ �----­ � .:-.1 I - ... . -..-,-. 1. I- ­- -­ . ,--- - -:r*. - " ,- " - ;- : M., , .. - , , " - . . . ­ �� ­ ­ ­ �" ---.I . . - - .. - . I ' ' . I I .. -- . v% .., . .0- , ., . I 7 :--.A!-,: - -- �'. - - . , ` '"' �" , ' ' L�_ _ ­ _* !.:. ..,._-,j_1 :.'.*. ,_'- . ­ , t . � . . . ­ ' -: -:. ' - ' ' . .: . I * � . � , - - -1 1. .. I ., - ­­ . _ _ � I.., . - _ . " * '- - - . Ill . -: �. 1. . .- . . � .. .., :. , I�* ­ , * ", *'-.' *7, '-*'. - 1 1 1 . - . 1. .'­�;J.,­.�. . I . . . -­ ­ , .. .i. .. ;..'�,�.�� ­ ­ .­ - -- �%­ .. - - .. ... - �. .. I ... .,... ­�� t I � -- � . , ­ - -. 1. . , , ­ I I . ..., - r -.' �� - .. � . . ­ . . - I � . - '. ­�, I . " '� I ­., ­ i , I - ­ ­- -7-, , .__ , -- --- - -�. -'. -, I '"'A e r i t,�i fi-- Z it 1 . . e ­:Companv, . a. Cal i . f o . rnii . i corpo rat ion,,,*. t rus�tee - un er-de'(-d- of .- trus ":* - .1 .. I - . - - .1 -­ . .z�. .� ....- i . ­.. ­.- . , -- -- ; --_ - 1.'� -�:�.' .,�_`n ,-;*-. . . .'�.:.. -.- - '. -g*, - , , I .!, ­�­­.,-� ­!.�1,�-:.:�'.71­...*'­.-. � , .. ­­ ... .�,:,r1X;:-1,,,; .:�­, ff� -.!;,��-;- ` - . �..­ ­ ; ., , .! .,:"..-i'j­Z, ,; -j ­­ . t�,' ­i-­-z-.:�:�:*.,.-,. , . _ .. .,--.-- . . ": "i ...... i.. .... I ­4!:.1�:--,-- .i I I ­ ... -1 . . ,!�...., -.it, :.: -,:� 4. ­ � I . .. . .... " 'ZI J. -, �:,� . I-. -- -,:­-:-. -, -,� ". -� . I- , N.: . . . ' �1- ,:; . , . , I ,-. , i ' ' - . " ­`;` ' " z'- ­ - ' � - ­ --� � ..'" I t- .,.'� . . Tj 1'47.' : .. , , - -�. � ,- �..� .".,z:.:",� . , - .", " ..".:! -, -.; t . I ­ - ,�'. .* - . . ,.. I . . ­.. I -�. T - .. .7: 11 ­ . -- 11 -: --,... -, -, .' d ;� 1. :-i. j�-� - --- "T : . .I�.,; : : - - - . �.:., .j.�..:,j;,) ..... . ­ . -, - ­- ...,.- --.�- . .. I I . . , " .1 �.:: . . -1 .'�. : ' ­ - . . - .. � -� .%-. .: , . . . " .... - - ;I -,� � . .. ­ . .. ­ - - . ­ -." , - � , - 'I ,; . -. ­ I .0 ,� -, 'i , �, 't. ... .. . .. ,. . - 1. .. . . . - ­ � , I.: . -: ::. t .�: - .. . -It ...­-. , - . - .. . ,:. :.'�4. - I.- , . . . I .... .: ". . � . , : I --- I I � - : . - - - 'j'. ­ - ­ -.. I . . ,:,� . ­.. .. - . . : , . ­�­ ,; .. .. I ". :1 ., . - , : . 1. . I , , . . . , - . -�, t, -. - . .,�­ "... . -I... . . ,� - ., , I . �. :��. ; .... � ..:, 1:., .., ­! � 0 " - , .., - - , - . . '. . . . a " -ds- " , . . , � r . :: - �_, . I ..: � - .... � -1 :* ­., ­.. I . - , : , *� '. ­ . . I , :-, - . �. ­ ­ .. ". . ..­ - .­ ,- ­ - W:�­,.­.- - , -: � , .,�,­ �� . *­�Ii .. -� �., . -,-:,ii. --t-.'.�--.",:-.'�-';..;--.-,-..��'..-� F.". -.-'- �;,":-E;:: ...... ,. �. i�­. , �., � , .. *,�, :-,,. - -,­­ : _. -*�­t, " .., reco r e( .1 n ook 9595' Pa ,6-2-36 , . f-0ff1c -Reco' - 1. -1 ­ . . . . . . . !%-�! " :. " IL t ­. , I 11 - � : -.". �' " : 'B- -j ' . .. ;,��'.­ . . ­.. III.111�.- -i.-. � 1. -1 � .... .,. .*, , �, I . � ":,;,;,-: .., ­ . , - A, 1. - , .. � ­ . - .. ir.-11�i. - ': i-.. I d f . . . , y . I , :. : ...... �.:.. . . . -,i . . . - , ­ - ,.: .1... - .1 ': - - .. . . I � . ,. : . z. I ": " -.i­:.:t . - ­ -` . ,. -- ­ . . 7.: I �., -- :-, _ ., -7. :,.:*.� -f ,,.. . - ... � . . I . ; .� - . ... .L . ...... .. ... - � .1 , . - I -- . , - . i;, . -- I .­ ­ . . - , , : Z-11 . . . -... , I . -'--ti ---I '�' . :, - . I . - . : ­ . , . , r '' . I I- . . -*t' . - 1, tz. __ �. . � - ­ . .., - . , L�, . . � . . . I . , . i . , . ... . � -I.--- � - . _ . � , , - � , . " ... . ,�- -; '� I i I :. � P . - . Z - - �, - , ..­� , ! . . 1 . i �'. I ' ...r= ' . . : � " . ;:-..: .t � � . : %­ ", : ­ � ! ­. - - �.. I ­ - :! � . - .. ,r.,- - .. , .i 17 1� "�--, '; -, , .1" ,.,.-:1 ­', I ., . . . ,,�; .� . . , ::,-,:."- - .:. , ". - ­ -' ' BY' ,,- . .'- ­ ..1..,*. . I I , .. . .; I.;. -- " .,f . � . . -: . ,,�.i­ , '.--. - . . . , ­ ... , . -- . . .. . ­. . :, . � � . . . ­ -... ­­- - ­ .... � i, .11 .. ..., . . ., . I:— -.1 . , -. , - , . �- . .. . ­ - . . , - ­ -:.-: - -.,. ­ " . .:.. -.,....:- -­�..�4- -* ­ ­ . ­ . I I.. i I - . . ­ . . -,-� ­ . . . . , . . 4 ;.-'r-- ...­ --:� ­�, -.�­ -1 -* " ­ '-;ji -,;'-:�- �' - 7�­' '! " I . _:;7 I.- . - !, .� -� ­'. �.­. ., ',Z­,.�, . I . I . . . .: 1. .i. . &00; �- - - .- �­ ­ - - . * ` . . .; . i;% ,I ,- .C. .: .. . . . I - 4 .� - . ,,, . . . . - . 11 I,'!'; - z- �: !,I,* . '. , , ­�� �, ': ; . - :.,�. , -11". , , - I . i -, - I, . ..' .,.1 � , ,, - . - . .- �.-,:.­ .. -.1 ,�: � ��, 1 , 'i �'n i;Ei'­�­i,,�-�� . , ­ - ,; , �Qi dpnc2jk.�r�- r;! :�.�" tt "7,:, t ,...-. - -. 7�'. .. , - , , , -, . i i . - � . . . - , . ,­ . .. I �,*.,�­ : �-�.:.: z _f *Z , I . " , I �' - , ­ - - , , , - , " � .�.,'�. '.. -. �­:' . , . - , , , I - - , : I , ;� ,;- , - 1 - - -, - �'.'. .. - k. t -- , - ­"!:� i .,,.,- --`1 . ,; I . - , !.. 1, .. ... . I � - I .. t.:", �!.. i, .i�,�­*;,'.'�!.�- , , , .'! - . ­ . .., I - . , , I '� , - ` � -, r. , �., �., . . .:7 1 - � , I.. 1. � -",:­?' ;�4, -,-� .. , , , " �,�.,, �'- � -'. , 1 - * '-� I . . . � : I . . I �.. , -:,, ... "... I':. - -.-I I , - , .....'... .. � .111.� ..-I - , � ...- � . , ,-., -". ; . . . -, , ­ --, . . �, . - . ; . I .. . ... I . t .. .. I":" ­'�. - T -t- ­ 6 a - .... .7 � � I ,'. - , 4 . '�' - :I . - -� I ,� I.. 1. . I , . . . .� � .. . I . ­ . . ., . I ., . i I -, -....i. -. , -..-;, ".I..... � . . . , . .1 . �� . . .1 ­ . ­ I ­ ­ i'.. . 1. ­. . �. I - - 1.� . ­ �-. .1 - . I . 11 .- . . : , . . , .. I . . . . . . - * . .. , � . : , . . I . - � , ": : , ., :-. "', 4: :­�. r :�, ." ­ ;*- .; - .., -t..--� -:i.,. . -...-. . I �. .. I ­ ... -, , . I , - . . - . I.- .. I . , ,- *. I . � �- -, ,:, I : , - . - - I I . , Z �-. � - ,- - , , i " I . , - .: . . .,: - , ; � . . . .(.:',(, - Wi. Ashb­ '.Pre -s ' ent- �,, ­li��,� �­ � - .., ..1. .. �,­;,..- , --- -7� ­ , k :* � I '. " �- . .,... " am: . . -1 ��': .. !-.�:, , , -.1 -��]`--.-4:.,4�,.,--, , - . . . - . - . ".. �*�yi - - . . . . .1. 6 I, - -, -, y j, .. . . . ­, -- .; . ­� - " -, '�: . ­",:, - . I . (, . I ­*­:.: �- . . . . . Iri , id'* .� I ­-, : - -%Jet hr'?,;.., �.'­ - , . "�--­-,." -*-I..!-�. . � � :,. 1 ... , , . : , . ; 4�. . ,� �.: ., 7r - . - * .. . - -- .f... * - , I ., . . � . I ': ,. I ... � , ..: - . - .. , ': ;, .. . 1 ­ . . ,I ­ 1. -�....,-. - , , - �, I , - .., - : .��:.. . . . . , . I.. . . ,� . I—, . .. *- ...�:I..'. f, I .. ­1�tj.­* - -, �­., . .. - . ­­ � '7 -. . ­­ .. ­­. _.: . ,. *. . . -- ---r .,Z,T - . �1. - - " , �" '"', I .� "­:.-..-..---. - - - . � . I., ... �., - -.... � . � . ..; : : ­­. - - . ,,� ...:,, . I" ,01- 11. .- '� I W! -17 - ". - !" ".: -7 : : - .' *., * ­­­ ��­��,.,-, I ­� �. - -w� 4. .:: ­,�-: ­ ..­;� ­ ... . . , - , - I ­ : ­ ;-�-. 11 : 1. ! - . . - , . . '. I - . - - - , . "'.., ­ ­ I . . , 1. . ::, .;� -­ . -.,:. � . , " " - w: .., 7.:�,'.. - , - . , " * -, I � ',�.��-C-1 .:.*-.'. .. -� - - .? ­�7 . - � - . . � .. . .1 . . . ... . . . . ;. . 0 . : � ..... . , �:, .1 1. . . � � . - .. ,.;,� *.7; ....� . . , .il -'. - ­, : ., , , ., .. ,�� I . - -.: :�, . . . . . ; - . - . � "' , .­ ;­ , ., - I -, . I . ­ - :i� .1 �.'�j­ �� : . - ?­ ., �., -,"k-1., " �, A* 1, . � - .., :: f! . �',.� , .: - . . ­ � . ... '.. I i . , 11 I , . ., . . . . ­. �­'- '' . . .:" � .... .";..., . . , I I � ­ - ' - ' � BY - - ­ -'----" ­­ ­ - --- -� %, .. ;. -- . : '' ---' '­_;�...-. . . _... _ .. BY:, - ,a-- 0 W ; , � -, : ,..�:�­­ -..,:, � . . ..,;, "" 7 .,�,� . . ­ . .- , �.. It , �*j I -:�; . . . -� , . , %;­� 1. . . ` . .. * ...: . ­ . --- M.vi.: �. . - .: . �.f 7, ", - t, . . - , � - ; .� "! - -'i ": - -T !:- ­. - ; -", . . . ; ., � -I- .-, I - .�.. . . �! �.�-.�-­ , .. ­. . * ,� 7* . ,: . I .. �-. , - -.: ..: - !-� I I �. � . , . . ,:, w . . .. . . -1:- I . ­;.". �. ��-; ­ I -L- : . . ­; . :. . . : : � -,,'I . ­­. ­ ;� i-,--�,41..'� ).. , , ** 1.1"t. I . . ".. . ­ -', , , :.* 1. :-. * .� ­ I -, , ­ .-­` , , , - . I ­ - , i- , .. `�,II:�., .... - ,­:. - - Z- .. .",-'. .�-.-4-�,..:.�.? ­­.!, ...': :.. .. 1-: -i'..' ­�-_-� �-� -, -.: � ­­ " 4-I� -, - . , .-'. .* "; , , ., ­ ----:-. "I . . -,,'..., .,;4,2----�-�-,�'.-',;!t­ "n'. -,!�, - - ­ :.�-.-*:--.'.':-,­';*,,'--- ::� , �.%:. -. � - . . ".. - .:,:��'­L:,w.�.,:�', -,.;,., :� I �; ., - 'i"'I., - . :. ... - ;, ­. ;� ,. , , , -..-: .. . . .,. .. . . . . . � ,,, * 0 j 5 "' - . . �' . . .- . . . ..... ­ . . I I , , . , - --- � -.­,� !-2t-.r,�:��:''- - . , , .� , �:?�tz,�­:---;.1':-­..�.: 1., ,1%;i-."7;�:!.­:��-..-.­:. . ­ � I, . , , . 0. a '. - ." :-:. . -I. I, Z.: ,: : . -, ­.."'..- I . I � . ­.. . .� - 1: � s , . , � -.. . . . . 1. . I . .. . , *�, - . ­ ;,"... t; ,.� "I,. ­' .. I ­ . . , I ., . I " . - ,7 -, ,�.. . � -1 . ., . I �;;�� � . - .1 . �-7 . I I . . . I . ..... . .... . 1''.. . - - , 1. . . . � ... . -, - A� - �,��":,�- "' . -­�' I -:. : . ) ,V . --- ­ -!I. - ­ . �. - . . .- , : . . -,.�, I. � . - . . . �. 1.�7� ­:-�,. e;..­'r.- I,: I - :!: . I I * ".., , * -.:, - . . .. . . � . . 1, :- . � O',�� �, - . . � - . . . . . ; . - - * .., . �- : - -, � 1 .-, ­ ; , � " I . .. I . .. i - - . . . . - . . I .. . . . . . . . . . . : . � - � I . ... . I . - - , .� . , ­ 1. . � I . . - . - I � , , - . . t/,;t��' - . . - I - I . . . -.. . . ,. . - . . . . . .:. I . .. - ­ , . �q * -­, * , 1� . . . . I ., . , " .� ,.,: ­ . � . : I � . -.;... .. . . . - .- . . 1. . . I . . I . . I - . / . . � . . . - . . . . . - . . : - . . . . .. . . . . . . . . I ­ : --. , . ... � ; . � I .. . . I . . . . . . . - . . . .11 . ; , ' . . 1. - . . I I . - I . . I . . . I . I.-'. I.. _:I..,-. BY: -.7% . . .. - . .. . . I . . . . . . . - I I . I . ., - ­ ­,, ''. . �.,-,-...­;...-. . I . . . . I . . . . � - . '. I 0 . I . . . .. I - ­ .. � . . 0 . . . .. I - ... . � . . , � ... . . , ­ ­ . ­ I L. - � t--�. , �-'�"� .1-71' - '' I 1. . ­ -j * . . . � - . � : . . ,7!, -,!- - , - . -��.:­­­.;.-­;, ,-:-,-.-, . J; �/ - - .. : 11:�?­� - - , /,Z, I I -e -A . .. ... ­­ "'. - , , ' 8 ��� . . . . . . .. ­­ :.;, , , - �-- - . I I - . - . . . - . -, NOTARY ACKNOWLEDGEMENT, . . . ,; ­ . .� , , - . . . ., :,;.--, .- - . . I. ­ . . . . . - - . � � . . � . . . I . . I � .. ,:..­:. . -Ashby,,Secre'tary . . - .. " . ­. - .. � - . . I I � 11 I . ... . .. I . . ,� � . ­ --: .. .:,-.,.. Ricliard K � ... � . .. - � . � . - . I . �... I :ij. ... : � .. . . .... - ­.. - :. .. .: �-..'­: -.­­-.­.�i - :.-:-­�. .... .. .1. . . - ­ ­. . ­ . ­ . '. . :, . .� .. . �. . - . - - P .. � �. I � . 1. ... ..� . , -F, - . ­ .. ,.. . .. , .., .: I. ..; - 1. .. . . - � � . ... . . STATEOF CALIFORNIA .! . . . . . . � . . : . .. . . I , -* C.11.,Nil - .. ..,­.. ''. ... . ..,-.. - '... , I - � ­ . �, , , ­ .... - . . .. I . . - . ) . i . . I . ... . . - � � � - "; . .';T:j!'.,,,--.*; . . . , � ... � . . --i- F.:- . - ..-... , " .� .. ­ 11. . r ­ . .. . I -: . .... -.. . � - . '., . . I : . I .. . ,�. I 11�1 ­� ��ki��­ ..... . .: �,. , . ­ . , ­ '.. , .1 , ��­ ,:I.: � . I -- . ". . .... . � . . .... � I ­ I . . .. . . . I �, . -� . .1� -1 "'' :'­ - - ., - , . ­ - . �. . .1.. a / . . - . . SS . . . I . I . - . . ; - . . � �. . �- - * -I1�.i-,4�-.,:i--L1.-,'..':I -: . --.-.---?,-.-.- 1 .z ­-;­ ��'­!:i.��.-:; .. ,�.. ­ ­- - . I . . :,. . . : ­ , * : --- � . I . . ­ . I—; - :�. 1, 11 :-;-, " ;­�-w , , , I . ... 1. � ­ --:"-�.,..'-,', �­:, - : , � . . ,.- � ,::... .. . . I . 1. I . - * , , . . � � ... - � �. ..... ­ ,,, - -1, -..... . I , ­ , , �.:-" - !"! .. ­.... I I � . -.. - �- ­ . . � ­� I . , ­... . .. .. ��. ­ . .. ; ..:, . . J . I , , �- . ­ ,­ . - .:.. , ; ita ,-, , 4 " . , --.. " � :.'..:'..�-.��:'I.Ir" �­%"��..-­-­.­'Z, , . I . ­. . - I .,. . .. .. . /', *: . , ?.-1%. ­ ", . , . . - � . ..;� ­.,.;� -`.­;: .1 - .�4.. .-�..: , , . . ."".1k3: i�: . ­ ... " ,. , , -COUNTY OF SAN BERNARDINO ) - .,,, . . . I . . : . ",!;'' �_-�i­r, "., . ­1�. . -..' - 0: .� ... . - . - , ,­ . . . . . , .. :.. � , 1�.-� , ,� i :- ;. --. -. 1, :; .7 -- - - - .. , . ,.$, : . . , I., . - . I . .. I . ­­, - .-:-.,-, . - . .­ . .:: ,1: ­ I �J­ . , , . .. - .w � � . . . .. . : . . . I t . I -�! ." . , � �- .. . . '� 17 *, , . . . . . . .."! , , - - . � . I . . - . . . ". . I 11 .- , , y I � " -:. �.- �'�-: : . ;I, , ' ., . : . - " ­ �- �,:�, �-'. ,,:,,. ", . , I ,A7.!.1;.. , I I -.-�- -, ­`-. �-' - ..* . . ... . .I . :I� ­ - /-, " *!� . , * * I, - , -, . I . ­ , .,,I,- .,: � �. . , I. , � . ., . . . I ,­ --F -7��. �, ., .. � ., ..�.� , I . . -;r, �7,., " 2::! - . . :.. :. .. - . I .; , I.1 '.. -.',;��: - "".."7! "! . ..., -,,�;i ;� I 1 - ­ - ". . .1 .- . ... " ­ � . . - , * . . . , p I . . - - : . . .4 1 � , .d:I . . . ." .1 - . . 1'.. ": . . ". ­... I . I , , . . . - s . . - .- � . � ..., I �. � .. - .I- . * 1. � ., . I . . I I. . ; . . 1, . . . I . . . . . . � I I .1 .�­ - - - ,- - I. * - - , . I � -, . - - ; . - � . ­ '. � I . . .- . ­ . .. - .. ­ I : .:.i , . .., � .. . . . - . � - - t, . ,:;;;:;, , I . - . . . . . . .. . .. . . . � . . . . . . . . . . I .1. , . I . I . �.. � .. ­ - .! " . . .. - . - I . � . . . � ­ � - . .. .: . - . . ill . - I .- , : . j -- .. k L,\ - . - ' i .: ... � � I . L I ,;.. : *: .I , ., �- . 1-11. . , � i �!z - '.. - �;` - :.". � -.i: , �-� - '. I . ­ ; . . :�­ . . . . - W ­ . . . . r , ... .. . - I'- . . .. - ­ - , - .- - . . . - , .1, . -0 I .:: . ; . , ­ ..., .. . ­ , * , .:.- - - - - .-I,S. :,�,:, . V. , , . � - � . . n ay ay - 19 - -,: I- . .. t. I '.'�... 1. -,., - 'S , , --LL , '' � -j, , .:.. %­! . . . - - - ': ...- ... I - it - I .. - , - � . I �... ..: , I " .. . . . - : .... , . " , . 1� I ' � .... 1 - ! "' " .. .-- I - :,. * ;, , . ­ , . *�-�Bi6��EA -LikITED 'w'&i Oht'atibi 1. c orat ,on . 9 ­ genera partner . I , . �.. - I I . ....; - . � .:-, ; � .o., - .: , , - � ,�-, . . - . . . , Iz I I I 11.1""'. ­ . . - . ... ... :: .­., I �,� ­ .:-'...... -,i. .. *,.. : ­­�� ..�� i�...-..*,'_­..;. ­ !. - ­, �., . --.' . 1-�, I ­ -1 . . : ... , � : .., "�. . '. . -.. ... � � , - I ; .� go . . ..", .... ­ . , , :: . , . , .!.;.,. ­ V - . � , . � ! ­` . . .1 0 this d d' of =!�� i' 9 befor e . I . ..I. . . , I . . . I .� .:�.,. 11 . I .1 .; - I ;:;:'1i . �! . .... ..; .. . � . . .. � - . I e in .. , ... - ,1�.;, -1 - I.. - . I.. I- - �.,.! ..,�, . � ­ � .--,-- .: �:* �1!1 . I . .­ . -i,. :. �. I ­ I . I �.. . .. . . '. :.,." *.*."�l I ,: I I . - . . -kl", - . . . �, . ­ . .. �.­, ." .. 11.,. 11 ... . - .. 'i . I .,,� . . ­ . � I .. . I I 1. dA:::�-��� . I . . ...'' i,,?�. , 'I.. �. .... ,�' 4 " .1 ,;� .: �' , . �J,i.�:.-­­ ­: !%.,., . , * * - - ... .. . �. .. . - - . . . , .� .. ­� . I:" , . - -- -­ :-.- -. - .ii,t . �', - �.. . ­ .*.:. .-. . ­ .: ; ...'. � .1 . .. - ., . . . ­ �. .. 1. � . I - . . . -:. . I . .� .1 .. I:: �:­, . . - . . . - ' � - ; ­. '...17 - . , .1 �- - I . - � , - � , , , , , , . -".L�'­ '.,:-'' . , . '- 1. - 7J "-� , - I * I.. '. , - , :, '7 � . -� . . / �­­ . :-,�,.­­ * , 91 . -personally :,. . . ''.. 1-1 .!., -� . : ..., --. -.- , .. .- , ,�:.:,i-',�...' . :- - .. ­ I � I., I "...­ � -81 . , '. " ..:":* J. ;­ .­­ -1. . , ... � I... .. .!:. . . ­ . . ­;'­-- - � �� . m ". , �. : :..., " -- ­ , * , , . .2 � I . , . .. ­ -. � I a Notary Public%lin' and for said Co -, . , -4- -� ­-- 14 - � . , * ­; - - '. * I.. " .. . " I '. ; - . ., I .:� . --- . . . . " i ..-.-: . - - : , :J :,:... ..v-. 'I ! �� ,. . . I :. . . . . . . I . . . - .. .. . . I . . . . . .1 , , I -s� ". 1. , - , :, * , . : .1 . . , ... .. . . , ."". .w , - j. 1.11 "� :. . . - � . . ' � . .1 I .1 - � ... . ! -- . . . . .. - ! , ­ . . - . I . . 6� ... . .. ­ .. . .. . . . '. 'I, -. �. ; I , I - :1.: . ,­ ..... "I . I-— .1 - --. I. . -.. .:.t. ': .,;: .: �: :­- ..:appeared .'.-knowft to me to ­ ..1. .;" . . "... , :� ­ .�.­ �,4%,­J­­ ., � , : - . , , ��. :1... ,*.".I...: ­-­ 41 ,­�: - :��­ . I .� :,:" . i , -- . . - - ­ �­-'­,�, .. " -".'j. , � " ... - . . I I - I . . . ., . . ! - , , . - . .; **I . ? . . !. : . I : . . . . . 1. �.. . .- I -- , - � - ­ .� - .: ........ 'i.. .. I . . : ­! . . :.: .... I .;:,., :: - , I . . I . . . I . .... . -C ... 'ILA -U, . - be the . . , f'... ­ . -"ty,: "' �i-:; �­ ,&,i I z . .. , J , � - :, . I ... . ,� '. �� 04C,11� 9* I . ,;.,.,j. . . %­ :-3 . . -. . -:,:, . I . I I - ... �,.. . . . . - -i ... I. I . . . I . .�. . - 'i"..- .. - , . . '', . . /� I . � I . . . . . ­ .. , . . . � . - .. ­ MA&fni- : . I I . I .. - . . . . . ­ . . . ,.I . I . . . . . . . - � . . I . 1. . . - " - �. . ..... . . q �.� , . ., - ..." " ,... I ..., .. . . . . , :, ��- 4�) .%� � �: I I - ' '. . 1. . . .. . .. . "i- -1. , . . -. , -.'­,�.+. � . I . . . /' - 11: - - .. ...., I` ­'� . I..- !!ae�- - 1),-,L-�� - e!L President and .­� ' . . . . .. * '' 41 ­­ .�. . ,:� ',' . - . , .. - . '....'' I .:1 '­­ ,.". . ---.1I . � i, :F -,-:,. �'.. --.Peter B. Perrin; Vice PressidOW . - "", I .� . - . . � , ". . ..... . ­ . . L-11 ......, �;. I - 'I ...... � ': . . . . .. .. I I I .. - . . . I . . . . . . % . , '!* - �, .... - -: , . - -4 ;, .. ,,� I . , ... . . :..- .-!: ­ - - . ) - . . . � I I I . ­ ... I . I . . � - . . � ­�� . .:, , I - . .. . . . . . .1 � ­". . . ­ .I s. : . . . - ; . . . � . - - . .. ..". ­­. ­ . . . I . I . - . - . I . -of American* Title . :�, - ..., .: .. I 1 ..,. . .,;. I.. - , .. ­ - t ... . / . .1 - � . I . .. Se'cretary � , ".., - . . . " - . i. . - . I . . t`-� ,.,:!, - . . . - I - --1 . . -j I I 1. ..: , ­ - . . I . . . . - . . . . . ­1�.,:. , . I . . . . . I . . . . � -1 ­ . .e ...­ I '. . - . ." , . . . � . I � . I . � . - . . . .,..-,: . �'. . . . " a I � .- - ... - - �.... . .. 11. .-.,. . . I . . . . . ! I ., '; �. "" ­-­­ - ­..' . . ...: -.­.O�� -- - �.' -. . . I I . - . . � I., . , : ,�, ". .. L, � - ­ .. . I � . . . � . . , ,-­�! ,-. . . . ­ � ... .� . I .. . 1. . . � ., .;r .: *�-'­ -1 . .. . .. :. I .'.�. � * ''., ,­ � . Company, the'corporation that ex lwithin- i nown to me .to be I , . ... I-' ­.�­ .- I - 1. ­ : 4.:.1-. -07- 111.-I, -f..S..'. '. . . I - - - . . . . I I I . I I I . � :-- f�., , . , %%.�--�,,�: . 1-�: -::.- -f� : - . i. I. - I - . -'111 . . . - ... . . . I I . . I .1 . . - � . . I ,�� . - 1 1 .1,; . I I . ;.::.- .. .. .1 . . . .- � ; . . . I . . . .. . . . - . I . '�-.:­ .. . .. , . ­ '. .. .. 7 . . - . . � . . i I .. I - . . . : - � I . . . ; . 1: " . �.. : .. -:- -:, i , � , t. 7 . � . . . ­ . . . .. - . . - � .� ..1, �'. - ." j : I .-��-. . 1 -,3- . . -t I � ", I' . .; � .1. . . � . . � . 1, I - ... . - .- . I . , . I . . . .. 1 . . . . ; I .� . - ument on behalf o, f .the on herein I .� I.-.- - . .". ,:* , . . . I : - . . . . �.­... 1. .; ­ : "BY . ".-, � - - . ,-the persons w I � I , � :.. .... . k�. I . ,. - � . . . . ... - ... . . / _: . I . . . . I . . .- - . . t I.... I ,:,..',' t..: . .. .. - � - I � � .. . . . .- . . -... . . - . . . . . � . I : - - - I .. . .7 -.; ­ . I .- I . - .. .. � : - � . � I . . . 1. . ". -. - f. .. ­ I - . - � I,/- . . . , . . . .... . ' ' . I . 1. .. .: . . * .... - . -.. . : - �. " ­ - . . - . . � . .L. . s u -on execu"ted: the same I I .. - I , � � ­ tewart� - Davidson, Vice-President-� :.. ­ - . . I,- : . . .., - named-and--acknow"edged..t-4D,- ma� ch corporatli. . I A.s. Trustee.. . . ­. �L : .. .... - 1. ., ` I , .-- . ­ - . . . . . .. . :: . . . . . .., .. . . . . - . . .. . . . . . . I . . I . . . .. . . I . . - I . " " . . :.*!. .., �' I - - .:.--. -i . � � . . . .. I . . . . !�, 'I)'- .- ­ � ,:�,.�.. - - -., . . - .�- .. . ... �.-., . �:.- ­ ­-.. . . ,.,. .: . 1-1 . -� - I . - . . . , I .. I 1 :­ .: .. ;, �� ­ ". , .. - - - % . .1. ­ . � , I . � , , " - . � . . . V ­- -1 - I—.' -11 -. " , .- - - . , .. . .. ....., �;.�. --� . . I . . , I . �. . - - , .... -- -- � . . . ... . . � , - , � - - .. , ­ -:.. . -­7��;­,;:� - -:-, .. �; .. '.'�.' . . .; .. . . . : � . . .1 - .. � I � .- � . . - ! .. - I . - . . . , .. . . . . . . ., . � . . .1 . . .� .­ ... .. .. I . . !- ­" -Z, -...:-. - I � .- � I I I I � , . I . I, ; ', , � I : . . . , ;, ­ .. , , ­.. . . ­ . . . ­ � ., ,. . ) � - 41,57 �'.. ­ , ­ . I.: , , - . ­: .. . , - - . . . . . 1. . ..*:.:-t � I �'. �, I , -. -. ... " -.­-:,-,'�'r1','.* ",;:.:. . -, --,�, . .��, , :..,.. ..­ �. I- � 4, `� 11­17-�.' 1, . . -. I . ....,:. I .1.. ­ - , '... ­ . * . . . . . .- -� , � � ;:. , ,,I'-, "' - � 11:. . . . - - �: . (. / , . . I . , , . .. � :,: - , .-,"!,�, �� - I : .. .. ", I . I . .. I .. - � . .., .­ , . . 11 �:, I I . . '' � - : 1. .. ., - ": - , . 1. . - . - .. 7 . . . . . . I � ­ ! - .. . .. . . - ��, .� , :*�� ­ ,� ­ i I . . q . �.:.. � . � . . . - . � . . I %� . . . .. * -4 0--ta--e- - I . . . . . . . � : .. . . . ..", . . . . .. !­ --1 -,:: - �,-, � . . .: ­ . - . . . - . . ., ..: . - ­.. .. ..' . ­ . . -:�� ... . . - . . . � . I - . . I . . . :.­-::-,.` � 1.,.. :­ ­ I .:. ­. .1 ..� . 1. . . � . ­ . I . I I : ... ­ . .. -:, �:.-' , . .. ... I . . ... '.. - . . I., �. I -�-., - 1'. - '-' .4 .. . . - .. * . . ­ -' � - ­ - . . . ..; - * .....I., f; t. �': :. ii... NOTARY. AC KNOWLEDGEMrS: -. '' - � . . . - . . I . I.: ; . '4, I t. . . -. .1 � i ..� . � - ,��­:-,- I . �.. . . I I .. . .. I. . I. ,. .: .... I I I.- * I , '7 . : -�' . 1. . -- .. . . . � . . I : - - . . . .1 ­ - .'.'�. - . . �'. I . . . a . . I I . . . I �� �. 1. ,- ATE :11 . a , . . .. . � ) - � - : . . . . ..;i,:;:: 11,� . . A -. , , . . , -1 I - . it . . . .. I— . . . -* , I �! ,,, - *;;:-, , �:� ST -FORN IA-'.'. - - S . * . . - . . . - .�4. ... . ,,, .. OF CAL I S - \ , - . . , - .'. . r .. :.;: � ". .. -­ ­ , ­ . . . . . . ,. . - i - . , - .. . � I . 11 . . . I . . - . .1 . I 11 .1 � ­ ''. i ". I . .- ., i � , . . . . � . . Z. . . . . .­ - . . . .. . .1 � . � - . . ­ - , � " ­ , * i: - , * .� . . I .. . . . .: . I - . I - . : - . � . . . � . I ­ I . ,;. 4 , . . .. . . .S: 4 - , ­ , " , " <--, 1� j. -, . . I . .3 - . . . .. ��:.: - �­ - t - - . � ,- . .- . - . . - - - "-::,. �� �" , ­ . * I I . . - . . , . * . . . , ., . . . - � -1i-* ;".% '. F .-,- - � -BERNARDINO . . 1. ,..�,­ � . ... �. . . I I . .1. .. I . . - ... , :. *. I � . . . . � � . 1. . * . - - .. - . ..i . - � I',' -1 ­�, ,, - - . ICOUNTY OF.:SAN � . - �:" : ,�': :.,- :-, .,.,., j - %.I'- ` *1 . . '. - - . . . . . . a . . v .- . � I � . .. .. . . 4 . . ; , � :, . . . . . I . ., . - � - - ­ ­ ,�, ­�,.'.­ -I- ., - - - .! -, ­ 1. -1. , I - . I . - My Qon­;It�,in I ;*-.(, .Z, N" 't :*--.1r � . . ; .- � . . ... � .1 I . . -� - . .. I I . , . . I -!L' Z.: -,: -..`;­'­ - --­�;-,.-4,'.�..;,. ... ` -,-. P. - ! ... ­. 1; .11'. : -... -71 ....- - , ­'....'.. -t! .. ­ � �.,� 1- ­:, - . ­ . � . - � -1 ... . . . . .- i .- -j" ­ ..'s .. - , . .'I - . , . ; �: ­ - ­ . . . - I . ­ . : ! .� . . . � , � .. I - , I ....... � . Z. ,-: � ...... - - I .... . , . I .� . I . . - . � .�.. . I . ,�. :, 'i .I- . I , ; � - , I : ; , - .: * � ­ I " I . ; * 1. . .. . � I I . . . . , . . . . . I � . . . . . �L, � -, . 1'..� . - ' , - * . . I . , . - - - . .1 � . - :: - : .. 'i � � � .� I �,­ , -�:, 7 ... . � . . ., . ­. �.':: i'�," . . . I . . - . . . 1.: , � I � I ­ - �'. , - . . I - . " � . . � � - . - I �� , .1. - -. � . , . 1. -,.. . . - . I ... I I I . . � -, � -1 . ,�%�'.. . . . ­1*%1. I -,--..- -.7 .:.�.:.., . --.-�, v....-.] * . .) '' -. . � - ,�.�..;�.�, . , . ,. , J, _­ � . . - . . - 1. . .: � �. ." � ,��.:It*411i'...' � - . . � . I . ; - . . - . . I : . � . . . . . ; . . �--., I ;;�;,, , , '. � I ; . 1:` . . . ­ . i- .;� -- ..,.,.. . ­ ­ � ,�­ , *-..-. , ­., . ,:�7 -, : ..�. .i�!' , ­ . - .1 '': .!�. �1. . .. . .1 - ­` ! .... ". - . :;,� .1 - ........ , . ­. I --­­-^1­1111'1-1�-1 ..."'.I.. - ­ . I .. . -.. : . � .. -,! .1. r... � "".. � � , . ., . , . . .: . . .� . . . , .1.11 '. , .­. I . � '' , . .. 1. I.........' ­ , ' � . . . . . I . . . ... I i , -i ,,, '. " . . � . - - .­...� . . . .. - I . - .. : .. ,!. . .. . � . ­ I I . 1: I . . � � . . . I . . ..: �- �: .1 - I .. - --- . .... � I :!n - - . . . I - . � ,:.----i.t.. , �­,�.,, , � . . I:, ­- .. . * ' o r I I ... . .;:. � . I I . . I I . � . : . I .- � , -1 ....... ;O .11 . .. ­ . .. . . . I .. . .. � I .. ­ . . . . . . ... .� . i. �. .i I. -1 ­ . .. . . .. !­* ­ ­ ... .1 I � . I . . , .., .7 . . - . : , .-: � . . ;' ­ . ­ . . .. � V. - - . -., the-. un e . � . . ,'. - �-., I .:. ­ I :.... ; . :- - . * , - . . I . - .. I :-.---:I.-,: ,e; , , ..".. �: '-. . --­ .- C .- d r's i. N Public ­.'in* ' - '- - -.-i. .. .. . ..., ­­­ , ­, .. .:, .. :.a - - . .: . " --.'. � .'. - .�.!, -,:.. , . M , 6� IS'_ - - -fore me I . .gned .. . .. 1. . .� .- ,.-.: ----;%. I.— ­ . . . , .:. - . . . : . , . . - j I :,,..: : ­". . I I . ­. - . ­.. .. -; - . ' . *:%.. , - - - - - .- ..... 1--:1 I .. . �--.�: . -. . , _: -�) I .. , . 1. :; '. , .. - .. . .- "'. , .... - . ; . -:� . . . .1 � I . .- I ­. . - . . � . :1. . . , ,. ­ , I .­ I .. ­ � .--..-.-. ­�­. ­­­.. . � 1. ­ � � . . ­ .- I... '... .. . . . . � -.. " . ,.. ".... - . .. :-,.,.. ..i. , - .,I .. . . 1. .. . I., . - .. . , . . ­ � - .. . -r "�; ­f',;S..­ M - , * . � .1 ,;:'-,',�,V:,.:;- . . f. ; ,.be 9: I - I . . -:,��,.-'­':�-�:-.*%��;; ,'�,;.1'.:.,v;S­, . I.:-'. - .. � ­ - ., .".:., . -: �. V ,. I � to me , .. . � . - � ,., : . � �-.�-� � - . . . . . . -. . : I , . �::­�i�,,4��,�-a ­ " 1 pear -k 6' " . I . . . , , I ' ': . . " .�­' I '­'-,..'.: - il - - ­ - I . , . ­.- or. - "id '.S a e,' e' ' " Ictm . I . " , -.. t t --,p` rsonal ed , - .. v ­ '" *04 - , kn*.own .. � SIGNATURE OMISSIONS:. . . . ­ � . � - �- -.-,'i--.',*-" . . - . -.4 W 'I ( ` '.' .- A& - - .. -. �,-,,- . , , I .-;.,:, - .., . I. :. ,- � - ­�I.. . . 1�- � . f. sa - - ! Y. �ap : �': .: owner- dterest. in or.. --- - -�.` �' " - �'!' - I . - , " - - 7�'I� . --- . *. - ,, :'.. - .1 - '�. - : . : � -I; . , .... ­ , .. of an i -:,.7i, * ­* .. I.: . I ... . �. .. . � . . . ­­ - '' - , . - . - &c- hby - - ­­ �­; . ;.- '' � � -...- . -1. - , 1�,­ , - .. � . I � * -- �J�­:: � 'I' w.- . 1. ", ­ . � - . . . I -, , . - . . 4 . t`.!�--�,.,' , 4 .�.,�.'.,.. ...., .-I' I I - .. ­� d- R' jftj:j:W --. k4. . . . . . . - . �.., .. - '. , � -:... ,,.;,t�,',i,-­.:i , . . . . :..- ---.'t:, : il. : , . ­ I �', .�I,i-�­'­ .­�-... - ,0, . . . I . . . . . ..: .�.� :7'.';'.�,r � i--:, 1---i . . 1. . ' � : `� , .; ,.t ..".. , - �. � - , . ­� . . . 1- - . * ** - I . -1 . . .- :1 , . . .!:.­­ - - . . . I . I X!Q :- ;: ., . - . . . � - . - . . - . - . ­ -- . ­ I , . :% , '. - . ., . . � . 1� I . I � . I ..�­ - ­ � ,. , , . , . Y .� .. ight i . , ­ . . ooki, 151.0- . . � .. . . - I . .... . .. .. - . I . -- . - ,. I �, �-. U..;.-.,,�� -..', .... i.jf- .--.-,..r,. , , . -­ - ,-I . .'' . si: en t ,,.. an., . - : . ' isclosed'-.by B* .­ , . - ' e"he , "I'. 1 ;: - I" '. : I.. . . to , . . il!-'-�'t6 J;i� 1. . 'Pre- i'd - ' I- . , ��­'V, " . ­ - .. , 4 i,.�,,�,',' � I : 1 ,2;..-�,�.:.,�i I : . ., I . . ': ,.i I � . ,^. :..n, . . ......';% . �r to oil gas and miineral' rights, as d i - � 1, . , . I' ­ i'' � -",. I 9 , .. . . ­ ­ ­ , :i��:-�., :" .. J-t; .. . ­ 4;. -1". - 1: *. - . I . I :. T1 -9S ' , * :. I . . . ... . It . I . I ... . a .... . .. . .. . - .1, AIR - '..'- . . * �;� .1.11. ­ , - - 1. 'r ,.. ..."a. . I Z,*,,. �.. - - I ': ... . .. . . . .... ­ - - . : . . ' ' ' , - "! . �: ,,.--- - I : . . .. . ­'�, .. ., ; -�.' k -t - me to be :the . ­� - --Secretary 6f:'CREATIVE-COMHUNI V, - . .- - . . I I 1. ,. I . . . :.,,:I.-,-. . I - I I .1 , -L, , ,,,.. ,;.,,,..nown. to - I - .. -- I . . ... . , . . . . . . .. - ... . f . ­ - - . ... . �.. I - I - - . . � . ­ . . . . � . . . . - ­.. ­ � . I . . .1 . � . . - , .. - '. � . 't� I., -Of I ­i.�...­ ,; - ! - .. -1 -��-.'­­, T. . � , � " -... ;.- ..V- . � - * �1. ­­ . . �. I I ";"-I,*,, . 1.;­�­,' I—_ ­ U , , . : . e 387, ficial Records, has been omitted pursuant .to the. provisions :. � -: .-.1.".-. i. -.� i; � - ­ . �... "J."'.11" I ... It *..� -- . - -instrument-.On e a corpo-m;­.* % *. ...pag . . . . . . . !. -�.. - - , - - . .. I , . .. . I' ".1, " I I . ­ - .. -' -the xit in- ' I - I , . .1 . . . -i -1 " -... . . � ". � , . . . I ..., "i t* e,cor at o . . . . . I . .� - , .... . ­ -.: � I "... � . -Z, - ., .t ' '.:. . .;�,.­ - ... ­�� I INC' � I 1- h .' ­ ­po-r-" ' i "n 'tha't­ekiecute d 4 1i b'h If o -- s'aid - . '. I ,:.. , . . � . .., � � I - - - . . � . . -1 ,­ :- - - . - _ - - " , - , . . . ­ . I . - � . . - I . .... , . ., . 1: . -_­,� �;- -.1- .- - .- - ..- 11 -- -- - -I-,- . ., .. .. - .,­ . - -4 " 1". .. ... .. I - � I ­. -1 . Z�-.:­ - .j- .. I ,� -.... I - ;..'­ -.1 . � ' ' ' ' . ''. -. Gbvernm . � .- . . �, ­ - - . . .. I I. I .: .: . . .- . . ,.1 ­" ­�- .... ,,;! I...'..', -s- 1. � . . . enL' Code. - . . .. ­ I., .i 4 " ' ...... .. . . . I . .. � : * - , ,- - , � - - ., - . . . , ,: � ., - ­�..: ­J,.� .-­ --. ­ �- ., . �::: t'. I�- -1, i-3;�.,) ­­ ' - - of - - - - , , , . .0 . . . � I . . . . . I . . , . . . : ; . : -- . - ­ _- . :". -'.1"j" %,:;,", . ...... .. ­b�' "to be -one."of the-gefiet-irl t- .1 :' - 7 , ,�:.:,.; .. - .. , . . -...'- . - . . - ..I � I -* . � -- �.:., ­�­ - . , * - , ­-, �-' '. -�' .. - - e 'q ' 7, 1, . - w . . . -,� W I - , . , ­ ­ f � " -.4-A.I., in `­ id*;.corporation,.-, eing'. known:.:�.to-- me! -, . . . , - " , " .. I . ... . 1 �,4 � -. 4 --',', . ­ .1. I .1, �. . * . , ­ ; .. . , . - I .1 ... . . . I- -- - - ­` � ­ :, � -�. .., - - - - �". .- , .- . I .. � , . . ,7 - t�;� . ? ., .- ­ � I- - , . -:�:�­ - ;,.,-� - - ... - , . ,-i�-., --:-. ;,� - " . .. - - " . , , -, ..: .�:� �, , , . . . . - ;. . -. v -. � . I . i7 . . ,j , - -',--. . .:t�­ -, ;� . . ,; ! A:'. 4'. ; , : .. , 1* I ; - ­: 'I ­ - , " . � . , 1� _ -1 , -.- - " , ;,­ . . ­ . �:-.t' 1% .. I '...1 -- - � I . . ., . . . . i . :. .. � ::'_ ., "'L , - �. .. I ­ ­ ;, - I ­ . . . � ; _ . � f�.­ .- , I - .. � � . . . �:' � ,; . . . , . , , � -A, - . ; . -.:�,,� :. ; -.5' - -.-�, - � --. � - ... ­ - .11.1-'., � 11 .11 I . F1 - , --,- -.,Ct� , .1 ",-.,-.4,! , -, - - �" - I I : Z.'. ,..' '.. .� '.) :: -:- �, �!` - ­ I - " --- , - �* � , � . . -. . I . . - - - � --: .1 , . --4., . ...: .'.. - �I:-- .- �..,; �,f. : . I - . - ' . I � , - - - - ... .. 11". i . .- .1 . I , , I -1, ., I. I. - .- ' ; , - ;:: �1� ,It � f . -r - 4, . ".21" .�, . .'­­ - 1. - I I j , , I -.','r, 2 � - ,.V, -!t'---.. ­ ......�--�,.--,."-:...-.--.L�-.,"- `... ­` �`-T .'! - '--.'1-'.-' .."I` .-*, - :­�;- -,...-. -,,":i-.. - .-- - � ." .t. , .''­ , (� .. , -- I -a I , .- �.. . .., ...... 11 . :U ..;: . .. ..... , * �-Y�� : , :� ". - ,; '" - , " . .. ­ - x - it . - *-' - 1�11�1i.'i .-.Y�;, , I - ,-.:. *�..!, '.. , , .. � ,. � . . . . . .. . " ... - : ."I"., 1. , -.- , - 7' .�, . . . ,­ - ,� 1, �� �-'.,� -`. �'-' . , I , -'. -. � . � ; , . , , '.. � 1. " I . � . , ;1; - -, 1�: .-.--.-- .. ,:,.. .� , , ­ 't : V � , , - � t!/ teiralipartnershi -t at e ecut .." - ­ ,�1',,;,,.,..­. ..., 1. �)­-o-�,,i-;­;W-*i�­,. .�,-.. `,�---- ,,L_-,-;..�,� ., . 1 1-14 . . . � I . -'­ - : , I ; ., ,-. �. ­­ . �.,,. ,.-: 1� �i - ;�n . :. ',' . ..;. -,: ­. �­: I."- ­�,:-"Vi, - .­­ ­ ... . . . . -..... .., ­ ,­.: ­ �� - , , ":�MtIO' JNGRIDGE`�ESTATES PARTNER -: � "' th' .F . ­ h -�-' ' � r . . :., . /.. �, .�.. . I - PiI,1­..­,, ..., 'i...�l-,"f -I,--.* ....C."'f. ,,.­ .W =I , . (" - " -I- - --�- - ­ ­,:"., ,��'�'��-t-"f.�-,:'­,��L ." . �-;�,.t-�--`1111�..I; , . - ­., . T�, .. ' L� ' . " �I _ . , ­ .;, Ip'- A� , .. '' ­ i� - .hp 1, - th - - . I . ­­­ -..:. :,I;; : ,: .- :. ­ .._";_ � %­­­ 1. I ... � .i . .� _ , - ed' e wit i '' . ­ . Fr. � ­ .f._ � N,� h . - , . _ I . 'it :. -Ii.".-'�-, z ,.`,.,:-.,%.7 I,: �­` � ­ - I ­'­ .,...-,. * I .: ..� i�'. " - I - . I . I.. . 1- . ­ ­ I- - � (­ ""... ., . �., , . . �- . .. . . -­ . . . I . I I 1 . . It - . � . - � ­ ,'�:��.17, .�­ . � ... .. . . . . . . I . . ­ . ... . , . , " -. - I,: . . - . ­ � . . . . . � . . - . . .., . . � . ­ . ­��',�.17 1 . � . . I . � . . . . i I - �t .1 . . . I . i �. . .. � - I... - . 1 . . .i.- . I..", -. ! . . . ­ . . ... . . ,., - . . . - . . - . . . . . . , , .. . _ . I I . ... ­ : , . . . . . . I . . . . I . ., . -­�' .; I - ,� . ., �: . I . I . . . ­ - . . - -!- , T ­� - -ex c .. .1 . . . � . � - , I .. . 1 .. . , , , *. � . ' ... I " : . . �- � .. I . . .1 , ' �:;,i­ , ,- . . . 1. . -C -1 , . �­ , I , i . . , . , . , . . I. - . .;,- _ y�;L . �, -�t .. - " . . . - , : "I I - . .. , , - . . 9 , . N _ . _, . . .1 - - .. . I . . � . .I- �­ .. - -. " -.� -- . . . I , : '. � - --- -�f-,-;�� , . , . , , :,i . .­ 4 _ .'. ,i, .. " , I.,, ..�­­, . J:' --if- ., ,.. �. '­;.. 7. 1; i'.. ... ­ 1. `..:� -,.,..-,. J; -h - -: ". : ..7-,. h- -.1 - ­. . ­ . IT . . - ­ . , q . I . . , . . .��,*..­. vtf� - . , .... : � - samL.as, : -7- . . .'. . .;.. �. . . . ... , I -':t at sut corporation ' e- uted the , - .-.1. i . . - ! , . . I I I I ­ 11 "I � , - -� � , t .'. � J:.' - ,...--. ­­ ; -. ,-� : 0 f .a .I! .. . � . .� .... -, - - . . .. ­ I � I . . - .. , J " . . - :. .:�. - . .: - ­�. - -- t -1 t ­ -­ � . . .. . , , I ­ .... - . . . .. � � , ,­ : . . .. - . . - . -� I . , .., . L . - . �,).17­­ . .. ­ , -11-.-.1- -�-. I—. .....'.. ,.:.,.. :�. . �,. -� � : ". ­;. - -.,-- - . � . '., . 1. t, ...., . 1. - .t ­: - -. . . : , , . ­ ��,��:%,-­ nstrumen . �*.an ackfi6;i4ledged . oz, me - - . .. - - �� �t, . , 71, . * ' - . ,;i, . .. � t ,, ­ : , - , . 11 . . i.. - . � :1 ;Y-. *t.'.-. 41- " ,' ---'-, .- ­­ - . ip'� L . * - , - �.� . . . � �. . ­ . . �­ I - - - _jI , . - � ­ ... - ,. . - - . t; . , -1 - ' . �; , � . I ­ . .,:., . , . . . ., - il - . .: . , ; - . I . '-..- : ... .... . . - " ,.� .': . . - . - - .. I I ., :­ I . -- -. , I . � . . I . I .. . - � . . I � ­�!; 1, . . � I 7 � . ( . .- - -,.-. - - . I . .. � .. : - ­ - . . !� - ­ I .. .- ,I . " - �. . �, . -. . I . - , ' - - - . . - , , . . - - � * . , . - . . . . . , � . I .. " � ' ' - I I *. . . . .. . i , , � . - - ... � - , . . i -:.:' -. ' ; -. '. - � '�: -. ., .. . 1 1. ...!.-.,.,, - 0 : ...... - � I I - - - - . . I - �.. . .,. . ! . . I : '! ' . " r I , . . .. . � . : -, , -:.. .­ -,� . -­ �. 11 .� -:I; � -1i . * , � ,%� . .. ... . . -:, 1, --,: 'Y" ,such genera .genera *P n s .1 . " . I � � . . - ­ ­­. � " :-";:,,�- -,­�,:'­ .... 1 , .1 . : ..1; . '. , , . � *.a h d that - �6�h ' 1" art e -' - `,!- . , � .. I : I . . ,same. , , - I - I .,.*: A �!' ' . ,! , ­ , . q .." ,Z. : L . . - ­ . 1. . .�� _ 1 v* - . . - � � . . . I . . ....j 1; .; .1: ..!..' . . �1% ".", . I A .;. " � , . . .. ..i ­ . I . ­ . . ;, . I . I ­ - I U ", I :: ,:, - ­ , 1. ;. I . . . - I -" . - � . *.j. .1 I . I . I ­ - "", A --,*.- ; -,: - I ''. ­' .e -. . t, . . . I :_I . . I ­!­ I .- - 11. .: I - -'�:; *,, . � - ; , .. ... � . . I 1. . . .. ­ �-:­ .. . . . ��. - - -1. ,..;. � . . . I : .. -- - -- . ...:,.j. - *: - - . . . � . I . .. -1 . - . .. 1. I , 1. ... . * ­ - ­ '- . . : 11 ". .." ..1. . . .. .. ... . "" - . I .. . . . '.. ­ I . t .... � - ,. � - ­.�/, " I .., - .. I �, - I' :,- I I . . .'.' ...., . . , -;". - , - I :,..it'%',::-- 1., ��,,*i "­ .. ..... � - - ..:: -.. � i ­ /:.::.,. ., -. 7 -1 ­ . . . - -i,'-­� , ­`-`,-`-,: .r, . ., -i.,- I �� -- .. � �.­,� .- - : ­ . 1- .41 -:,!:w .. ... ­.. I. .: � . . . . . I :... :, . . . . . " - I I . . - I ....., . I - :%-�'­ .. . � �­. - t- . ... - 0 ... 4. ­ , .. . .. - .: - .. . , . ..; ., � 1. - I 1, -. - - ;signatures o � � . . . .., .. .1 - :. ... . . I I . . . �. . �: ,::. '..";- .., .,- - �..- -� - ., . - . - ! , �. . . .,. . , - ! . -`.' - �'-'. , , I .*..: The - ec 0 - . z; . - I . . I .- . .. �. �, . : �,.,;;i, ,...T. i--/-.`:4:��.l . -7 I .- -- - . ­ ­ * , * ... .1 . . Grayce'Reese ' 'f- - " ' ' " �- I , * - , - � '* - t-.�.,L-:�,,.,,,­'. ...,., .. . �.: - ­ .� - . . - - ; ''; ' - i�".-"." -i - ­ .-i .-I --- ,�; ... : � . . .� ­ . : ..... -i - ".. -�.-:t­-:­-/. V...:--,�-.�s-;,-4-�1.1.�'.�'i'��--l�_- ­ - ­ . . . . �11 `.*, -i", ­ .�,.��'; . .. ­ -7";11�1i'..`�`,,%. �--. . � � .1 � .. � .� .- . . I - . , - � -- 1. I . . jj.%I%'-.' ­� L ­"ji,j...,�,"­'- . 1,;., ,,, o- -;,.! - - - �. --- -,;! . ,. :if ,� .1 . - ..r� , : . I- . . . rt.Reese an - - . I . - , � . I-. � - - . . -.: .. . I. L - -i � -I.-- . .1 '. . . - , ` .. .. , . ­ i I m . . . . . � I - .--.. . . . � . - . I I..; '�, . -1 . . I .. 6!e- &=== - - - - .. . .. . - . . I . - : , . , . I . . . . . :.. . . " . . . . . ., ­ - . .. ,� �!�­.­ '-�, �!,�. , -ti.:- s ,,­,7.7�(�,- . -1 -1 : ��.- - - - I .- . .. I . . . ., . . .. .. . i� . , I � .. '. I L, , .� � .� . - ..:. -;- -. � ., ! -. .. - . . .­.-��.­�.­ ­ r il, gas an a . - . . i :. . . --- I 1, - -'F ..; ..' -, i , '­ . . 1. � �,. .�. .. ..'. -,- ... . I . y- . - ... ; . . - - . . t'. . ­ - -,". j� - , --- - - - - , - - , - . _an . I . . . .'?�'%.* . .,. ., ­ ­ " a.. I , , I - . - ,,',- - .::- r.-% I I ­ �. . . ­ .i, r, '' _ �­.T - ,,-,t':- . ;�- .. " I . -I.... yl� -��- , I d minerals, * s disclosed b ,:,:..,�-,,- ',.:.. f.Herbe d the r' ord %iners 1�,- .,i I ,.. . : L" t,-". T1 . ­� .:, ,­:: I � ;. . I . I . . . ! �. '. I ­ .:. �ti,_ -, 4 t;. *. . .:,;.;'. -1 ..: . - ­ - *I . � , 11., -.-. - I .� ­ .� . ..", - ­ I . , - ;. - ,:­ -�' - , , - ­ I - � - * -' ` ' : * . ... � .- 1: ­ I I . . ­ :; ... - " ­ . I . . I . , .. . . - . %- . 1. I.. � . --)..',.: �. ­'.. ". %f ;-t i� ­ .. 1. 1. .--. � !.. -. I . . �. -, . . ­,� . ­ . - � , . * ." �... . .. ­ ., ."- - W . , ;i,�­ - -1 , . -( - -- - - , * cord ,' ve been . . I , ;j., � L %,., * I M- .- 1�­ .. ;? -, - - - -- . -., I . I - * . .:. . . .-- ,7:, r -�- - , f f iciaf--' Re' - ' ' - .- - . . . ;11-.,r,; .:,., �� �.. L, , ,, -�: ,-,�' .,. . .- - . . - �. - - ag . - - . . 4� -I, . ,% . ­: .Z�',.'t.', ., - - ­.. -, -J�--' C.. ..:,:.,.., % . . -,, -., . I .. !.7 .- U- I . . �� . . . . . 1. . . . - . .Book p e 563, � 0 ' . . I . . . . . V I 1. j * . '. - . .-�� .,. , , -, .. - - .(. ..."L -, . -.;;,.' 11 .1 . �., . . . . - . ', 1-, . ­ - .. . I I s . ha omitted pursuant to . � .. I .. - .. .. .-,I;"",�.�.:,� - ,I .1 I - � I . - . , . .... - '. 44629 . . I . I - - ­ I . ! i . . . . � - , 4 , .,6,'-":... .. ­ ­ I . . .. . � �L. a . . . . - , . I I . . "....'' ­ �­­ .� ­ -�-, . I . . . . - - - .I... , ­:..,i�'...- '' - - , I . :1 -, : . � _: I . I.' .".. ,. .. .. .. . ..I- . I I . - , . I :: '- . I ',-t - - ". , 7 . . ­ . . . I " .:: .'�­j : ' . . --- - ' . . . -L : , ., . -., 't .." ,.�,. . " - .,--. � , ,. -. � . .. :, - . !. - � . � - : . I.. �. , , * I - . , , . i�. - .-, -v'...." �. % ; - * , - . ­­ � . i t , . I . . . . - - - �. , . - . - ­ .. * % . I - - -, . . ­ .A, -.,. - , -, - -, ­'yf "'­ F..'. -Ll -- ---:1 . .::. �:. . . .. . �.- � .. .. ,- ., . ­ .� . '..--. ... I -.: :L..: * . n-66436 . . � - . I �. . !....;� ..;­ . - - Sectio i (c) ' ­ :,:. . , !. ­ .. .. --, * - - - �1 Z�" I-, * " ik� 1. 1. . -"� - ­ - 6 - ,�- - .41., - -�� ; I - - .;' . -.'� , .. 0 "' ��- "i � .� %*-.1 I - 1�vl I ... � . . * I , ,. I . - . . j , a . - 1 7;�- � '. .1 ; �. .. �!­,-..,3.-,:` ",.V: ,.,* ,,, I , �, v ­`:� -`,V,';� ­­�­ : . �. 7 �., . , ent Code. :: � - . ... - � ­- . �. , ..; . I q . I . I . ­ - I .... - . z . ., . . .. ;.... I." ... . � . � I I .".�- . . �. .- . � ' -.1.: .- �:,;-- - ­ ­- - -- . . I...... . i . - .. 1'..'� ..,: . ­­ , -. ­ "I . . .1. - - ­ . . . ­ ..,.I . . .- . . 1. :­,.. , . I . I . . . . I , -, *� .. .­ �. . . I I . ­ - . . . - . . . - - - -il- - ­ N' I ) :�Jj;' -( i,pi,:, -� '. -, ;�L.- ­� �­!,- - , - ; -- ' ' - � , ­ . :_ . " :.,. . ,�.,,,. i. � . , ' ,� ,'� .": :. - * 7 : :, ..' - ­;'�:�- - , : � . . . . . . I I . . . . I - .1�:. � '.' �'. - � - % : : - I . - . .. I � . - . ". . .. ­ - It * - I :,:, :- . ,` -;.: � 1, , �� .: ,."V' '.'Ll" -`�'.'.."'.' "' -1, .... k L -, - - . i----..--.-- , .. . � "I 'N . . . ..,. : - ., . - . :: - - , ", �. � ".. , I i., ,�7­,.*, - -,, .i.�;"r.,f , - - . -�- - - � .. . -1 . .,.-: . - . , .. �: . �; . . I - - � , . ­.. . . .. :!-. ; �.� � . . , % -, - - '� .. , - ': ­ � '' " �- - . - , - I , , - -1 %, . .. -L ,' .:' ,.;. . I : -, -­ : - - . �. .1,1: -1 - .1 ..- ­ - ... I -:, , . - !iO ., .��.. * , ­'.� t *. 7 . , ,.t � , . - . . - . - - i: - '. �k _-_%, - - � ,.�., ,.' - � " , . I ". . . , : . : . , � . t.,;; � ;:. _:; I , - . , I .;,�;I, . . . . ,I 1 i` iil , 5,17 P .,;* �7­,�tj - . . . . . - :; ,I, . ". . ,:. 0 . I -... �.... 4 � .* '- I , , -4 . . . . .. . . I I . , . . . I . I 1- .1 . . . . � 1: - .,. --.,. " I . � . - - .. -, .. . , � �, - ­ .: . � , ­, � � ­ . . � � Z- �..' . - ".. � . . - . - . . . - . . - . - . . I . ".. .:. . � . . . . I I . . . . I -.. . . . - . ­ . � - : . - . . I . � . . �, , , - , " ". t� - ­ , : :� .; - - . : . - - . . . . . . - - . . . . . . .- I . I . . . ­ . I . -.* .!:... .1 - I - - 17 :% . I I Iq - . . A � , ". .--:.- - � - - A- ­; , ."� . , - - . .. .1 -1 . I 1. % .. , .. . _ , 1, � I . � I �- I - . I - I 1. : Id - . . * - I ... . . -;;-!., V ­ �!-C ---�-7ap7=- - I . . . � , . � . -:-�. ", - .", I -. I . . . . , . ... . 1. ­ ' I � - jj ,I.: . ;: !.'. ?, -. - !.. . *. .. . - � f . , , :-. ­ � i , ',7'-'., - . �:.. . -, - I , ­ .6 N i - . ip ..;:. " - - ­ . - r , , . . . . �. :11., �:-, : ,* . - , ` , ". , i . _- ., .....' . - .- - . . .. . I a . . . . - I . I -.. I . . ­ -, - - I : ... . . I .. . . i I . . .. . - , : ­ ... . : , - . . . . ,.' � - . . -1 . .�i:��- �,.'. - - .s. . . ) . . - . . ­ i .. . . . . I . . . . . I ­ . . . -- - . - � .. . " 4 .1 . . � I . .It ;J,�, :z,, ... ­ L .. , .;- , � ,,-�. ­ , , � - , , ­ ,; . . " . - . . I , - ";. � ..- .... * , , * , ` . " * !­ . I I . I - .! I . , - " .. - if - - . , , - "' . - . . , .. .. - , . . - - .. . ­ . . , . .. - , . . .: I - .. .. . I ; I . . I . . - -, %-% - . - . . x - '4... ; . , , ­ � - , , - -. I . . - , . � ­­ - '- . .1 . � , .. ­ . . . . . I I . � ,'.- . -'�,17, , � - . , , . - .'!.� .. - ., L . . . . . . � . . . :.--r . ". �. . . .z . � : - . , . N . - - .-z - - -f�. ". � . -',. � A;. , - , . . .". I . . * I - , - '�111�'., , J;, . . - I Z% . ;1 I ;:: . . ­ . . . - M, . . , 1. m '. . . . . I �-�` ­ , ­ ... . . I . . . . �� ­ . , � . -: : * .�. . ::: - - - . . . . . , . , : ... . � . , . . I . - 1 � . .i - ­ . . � , ,� ." ,�:' - --�.i � -, j, '. , 1 .� - - , "7 - ,.:��; - I , . * . � . - I . . " .., . . . . :, -- I . . 's, I . I : I , . _'. 7 - . , ... . ­7� . - . I i . , - . I I , - " 1, .: , - "iz' ), i - . , - I : 7 I .; . . ,:­!", :,F. , *-_:� � A -., :-_ ,7", 4 -.1 4 -'. . - �- - - - .. .. . . . - . .. 1.1"...''. . 'U6 I -) ... -, - . - .' � - : , � . - - ;��j . 1 , L, I . I r. - " tC - -, ..--. . - ' - ',I.'! I �, ��' �; . , , . .. 1� �� la, : , - , :. I ­ . i .. �, '.. j i�: �. , - . .; , , . . - . � � i �,;�� Z, . .---71. - .. . . - . - . . . , I. . - . .11. � -, - . . . .- " . . � .. .. . . . * .. .1-1. � . - I s iz . :­ , - --1 . I .. . V ­. _.;, - -- , - , i-- - . . . .. , . . .- : I . .1 . . . . . I 1. . �:- .'. �-. - . - .. : ,. ...: .* . .. � . . , � . . . . . .- . .. I � ..?f � - I . It. -t ..: . . . �� ­ �..� . � . b . . - ., I , '� ­ . - 1. . - - I . - w . - I . . . !- - . � . - ... ­ . - , . ,. . . .. � , . . 7.- . . . . . - .... - . . . . . .1 ... � . :-1 . I - . . ;; , - , . . .'. . - , I - ., * - - - I , - , , I - . , � I - I .. - - - . . . . - , , . . , . I . - . - :�` w . . . � t . ., , , . I . . . . . . . , , , , - I ;. 7 : I . - . - . -� . . � .. .. : . . . I . - .. 1. . - . . . � . . . ".f- ". t'A.1 .. �� . . , � . - , -­ - ­ i, -� . . I— .* - - " �- L- ­-" '-- ' "' �' ':- .-­­' : :. - .. : - k . " . :­ ", - . .. . . , � . . , : - 7 . . , - 11 - I ", ;- - .,�-4�,­, � 1- . . � �'-7?­ ;% -1� � I- - :1 . -1 . ::' - - 7. - - -, ��, " . . . . .6 .. I ,��'. . ,. : I ". � . . , - . " o" . I . . . I ; � � IC, . : . '. ": ­ . - " � � . . 0,`. i.. . -.....- . . . . . : �' ...* : L - � . I �. -' % - , .., '; ". . -__:_..,- ­,:,� � , .- ;, ., � . � . .. . .. - I . ­. .�, i - .. -!,-�:1-­-V:'4 ­- 7 � F - , � :��' � I I -, ': , 1. - '� I. - r. , ..L �.. . �� I .. I - ; . ; .., I . -1 . - . . s �:.- " : . , . . . : I .. . . . .. : ­: , � - * : :. . I. . . . .." . -.' ., - ­% . . m . , - - - . � . � .. , la". ­!, I *11., '.. . - ': - . . � . . -- . . . 1 - . - - ... ,- - I : I '. . ­, ;-. - �. ". -o'. : I �It�f - � 'a'.. 1'-' �!..*..,l .1%."I.: . . . '! . � - - - t . ! . �:,�, �! . , L . � i -6 t 1, I - . . . . ! 7 : . . . . . I . . :-., i - ­. - 'n . - - . - . . , . I t I—. . . 'r. . - : I T I , -: 1. . ­ .. I I . I - .." I , I . . . . - . - . . . ,�­-.- . I .. I . . .. . ­: - .- . , . . . . . .. . I I . - ­ . .: . '. . . . ,:- - ,.. � . . .. I.- . I -1. . ,� . ­ . - I . . - - - . . ,:.. -. �: � . . -r.-,1i'- . . . - I . . ,. . . . I , .. � - -- , � . ..-;i,..-j­ . - , 1. . I h . . - . - -- - - - ­ . ..-;-- . . . . W : , � . I - --. .; . .. . t r 'i I �*�'��Istatel, oi : . I . � ..; 11 . ­ '. . . - �­ ­, 1; , � SS... - . �--- '' . - i I , I . , ­ . - .�.­ '. -: %.. . � . . '. . - �. - ­:-, - . . ­. I . . .- I . .. . . , - , :it., - .. - ''.. ­­., . � !- - : -j , . ,. , ­ -�. , , * -... ­ ., �.. .. - j . . . .f.- . , . .. " , � 1 , , . - I - - - - - . I ", , . . ". - * . I . . . .�-. , " - .. . . - . ­ , :`- , . :. . - . r , :?r.,;�". ,- �1. . .,-�! � � � � . . . . .. -.. ­ , , 1 �4.,,, ,:-,i,--�'i *1 - �! :. -i-;, , . ... . - , . ­. - ": . . . ; .. . .. . I., I - . .� . - I . . , - -. . . . . . . N � .. '�f � .. - V - ;- d . IL, . .. -- � 7 , . I -. Z. , I . ... . . . . ,:1 . -. . . I .1 .. . �. . . . :1 - , . . ,.�: . ... .. ' ' �V­ ,:J11 " ' 4 .. I . , ­ (X 4!� - :j L�-,--�-, - .. - : - ;.:.-. 'I - �. - ); ..-..-,:. . i.� ,-..,,.. ;. .1. ". . , . , I . I. ..4 . :- :' , . ­-... , �. . � . I I I , . . � -, � . . , , 1 . I .� - . . - :-, I . " 1, . , � ­ - - , , I .,* I..- I- , � .;;... . .- -.,:.,-: -, :­ , .,. - I im . - . - - . - - * ­ --- , , - ": :. . -� I - ..:- .! t . 1. . . . .,., t . .. - - . . I - .­ . .. I .. - - - :' - - ' ­ ' "'' . . . � . - - . � , ... . - - . i , . . I. . 0. I . ­ - , , ­ . ­ . I .. . - . . - I . . . ­ .: . . -- , - o : - - :.. . � , .:i �, , . I I i . I . : '. -1 . - - . : :,!." � * . .. . . . . , .1 7. - - . .. I - : � - . . , � .. . . . � . . . . . . .1 . . ; ,�, . -- , . . ­ . . � . . , . .- .- I - - - . . . . - -. , i - . . " ! - . . . I ;.*i : , ..,Cbunty -.. e -7 , I ­ . . .. " ­-- - - rc '' .1; '' il I ­­­ _ � ..., ­ :,�n - .. .., . � . �., . - . . - ­ � � � - �'. .... � W. e .wn 0 n .in . ; . - . � . - .... .1 . �. .. - � . " I , . , , �­ 7. . . � - - � I I . . . I ­­,- '; �':�. . .. . . I ., - . Th' o !cord.6 er.­f.-,a. *Jinterest ..-' - - -- . . . . .� .� * , . - . - .� . - �-,.: ­ , �� - - � %'. .'L.' Z.. � �, ­, . -­. - . , College th . . ,.. � I . � .4 : , - " � ,.�. . - . .. . � - - i. .. �.- - , - . * * - * ^�, '.. . '.� . - -. . I . I - . . . . . . . - . . - . . I . . . . . .1 . . . ­ .. . - ' . . ­ . I . . - . . . I . .- . �1- . i, . . - - . ; .. Q . - " _-�`.' ,. - - - ..:. . : , -' ,. -.-..�--. - - -- ... . I � I :. -,;: -,ij- , :. .-I . . ­: ­ ... - I . . I I . . ­ : - .. � ­­'. ,- - , . , . . ­ - I .. .- . � . - I . � . - . . - 1. � .. . . . .. , . - . - . ... i, " - -, ,, -, '-� . , ­ ..f;.�-1...­.)..7... i - - 1, �-- ., - --, -�..- - . I I . . � ' 5,95 j.-'pa:ge . . I . . - . -1 . --I. -1:�*:-�..-.----:.*.'!I"i;,.*.-".,-.I ­'. . - - . . . �. � I..:"; '. 1- '. ... . 7'!-, 1 . .; , , . , . :­ . - % , . . t I ­. �, , .1 -.... ­ � .-:�-.-:.: .;'...- �- I., -­ -."--, -. ..., -, .. . ... - I .. . 1--l" I" : I I . - ­ , .. " or right. to oi . .. ., . 1-. - , � , - - . .,.. , ,Nk V - , - - . .. � 11 1 .1*7!.-.­;q , .� -�. � - .::.., , - - :­ 1 1 Ln6rals, as disclosed by Book -9 234 - . .. �;, .: '..­*, 1 ,.-::. , ".. ", - .'V,�-.-t­­­.­ I "' * .. 4,� -, .".: ,�I' ."- ,- .7 .. �. V, - . .. . - . . . ,.. . e ----v .;: i - .1 1 - . r4 ,I-. - -,."- - - . .1 . .. . . I . - . . , . . -, �. : . " * - - M',��. ; !, : '. � ." ' -­ ­ . I ;- - I 11 . . . , , * - - , , - : - . I . . ­- - . .. � . . I - . - . - � ,'. , , . I . I � . - I , --.-- � � � �. � � . . . . . . . .. -Records, as .. 6en 'omi t t ed' -- --.-' �. - : � 7 " I �. � ­ . �. � - ­ ... - * ' . I - h " -� I , ­ ­ - , ,-,.,:- - I .. �. - �. , - , , . . , . ­­ . I *. -..� -: ; .. . I . ... I ---,� -� . . . , . .... '.1 - : . . . . . ­. . �'..',-. .., , -­�- . - . . d Bo , I . . . . � . . I -.�. .. ` . - h -U'dersigne .,- a- -)tar j . . �. ", -bef - - . .,.. 1 93, both of [, , . ,:''�,'­: �."[M I - � , ""' , ,i: ­ I's - . I C? I 219 : . C� - 91, .;' . � , . I ,,�-g I . Officia . .1; , -, - - - ^ � , ­ I ­ " . I . . - . , . . , , , ..;..�. ", - 14� ..��: �-'-­,;�'� -i�:-..Ii:�-,.. - -%i'l ' I . .. . , � � I ' - � . . I - . ......, �­I, . - � ­ s.;! � -`�� �.:. . .... . . . 9321 page 24 . . . - - . I 4 :-,:\..: ,�6.n . d ' N�' * y:Pi'blic --,r. I � � . !!! I j - - , .... . - , " - .a.n ok. � I . I ; ­ .. . .. , , ' I: - .:.... . - ­ I'�- . . .. .. ­ , , .11., ... pers pe re . . . . :­­: ` ­�: .�,.. . '. . . . .., . . I �i .. ­ - .. - - - ' .1 - ns . . . !. I . . � . .. - I , * . � . : .-..S � overnment - . .*I':. . . . I i ­ �. �' � -,­� �:.:-i . I ., .. , , -:, , , D . " ­ - , -, ,u 4"..", . : '.. -, � .1 '-: -:,: �'., , `.� ' - ­ i . . . I , � -i . � cin ­�. 1 - ..,:-, ­ 9 . . :. I I � � '.... . � . -- - ' - " - - . . . � * . 1. .. - .- . . . .. .- ­ I -­.­ .. ­ .., ­­­­ .. ' . I . I : - ­ I I.-, ­,:� L... ­­ -1. . - . -- .1 ;� I �­ ­ ,­ ... . . ...., ­ �­ I, . ­­­ . '. .: I—. . - ,:. ­,; - - ... I ­. � . . : I . . - . .-I , I . . . -1. ...� . � ..':---�'. -.1'.1: . - " ­ 1. 11.1 . ..--;; - -- ., .. ­ .1 - �-- * . � r.. . I �,: -:, ;. ... ..­ I ­ I , .1. ­ - �z � 1: .,. ., �..... , *.-*-- .. � ..­- .. . . � � - I . . . . . . ;: I.% . -1 ,` - . . , : ., . � .... r �. � . I ... . . . . , � ­ . . . . I -..... . . ... . I � , � . : o I, .--:-- I . .. . '- . . . . , , - . . � � . � �-�,.­--'�:'-�- � .. �.� ;... ��? '..- ---.- I ,-,-,, :-Vice: President .and --St* ' ..: - . , '�: .. � . .- . ' - - - ' k- )..'�*.,. t . - .- . :-.--* ­ . ­ I I I " i, . . .. . .. . . . , '. , . to:, me" � - � -b ie-: the �-J­-..'-:--,-i--` - -.�,; I -_-,;. i�! I . I 'Ll. . . �'., kn' T . . ..; - ' I'd' - 66436 -- (c).,' (3): - 6f the ,,,,;,�, I -i-�,' .,... ..A- ln'an'd fo­ said. COUnfU d - . S 1.4 .*� �. I �.� . � . onally ap A- d Peter B. I errin I - %.-�`pxlrsuant t o the pro,iisio of ; Sectioin G " " '' * - , . .. . .., (..- ­ .: ". ". ei - , �'... . - .­ �� � . ­ 11 : , - ­ . . . �, . ,:-,. -*,,'- .. ... o'm . . " . . �! D . ­ - I . . , 41 1 .. . ­, - . - - . - 1. . . ., . I .�.. ,­%' -�.� � � , �,t..,'.'.:....� .-I .. , .1. I_, - . . - ­ .. Code. . - : . - .. - I %- . .. .1 - . I . . . 1 . . . : .. , . . � I .. I , ;.'. ­­­.. ­ I- . . . . . � .... .., - . . � -V'., 1..t... .1. tr�.­, .-� . .,.. ­ I. � , .,;, - - . . . ­ - . 11 1. I . -1 . . . '' .. - . . '. I . ,:. . ''. - , "..'. � '..-- - - 1. ­ ........., . , . . , , - .:.. ... I . , , - - I t - - . - .­ - . ." - - .1, � - -� : .� ­ .. . ­ . . . . , . * . .. . ­ . � 'I � . , . . , . .1 I .:-, .....:"1,.. .� *1 * . . --.!. -­ , . I - . .1 . . ­ -. - --1 ­ . ,­ .1 , * , . . - I 7 .. . . .., . -:- !,� ­­. � %.I; , �......�*. ­ - .. .1, - I.: - ­ . . - - . Ix - .. .. .. -- 1. .. I . ... . - . .. . � . I ': .. ... �- ­ . . . ­ _­ . !. . ­ �­. ­ .. . . ­k%-�­, 1'� � .. ' . . 1. . I .. - .­ .. . . . ­ .. .. . � , .. I ....-. . . . . ­.. I I. . I - , -?i `.'. -.:`:� , - , * * . . .�'. , , I . ..., . .� h - - I . - ' . - ' . : � ... . , . I '*,­�. ,� t-.� ;-�. -.:, . � -:.. . " � 0. :..,.-: I., '.-i . I 11.1 - - I - i I'4''. , � - i ­ I ".. , -- I I , i: ­� , - . , I.-, J": - : ,Ij'k­� . ..... I . ­6f4Pr4.ma'1ea1Limited` the corpora - . .,- - I . .- . - ,, . -� .1 . I : -1 -, I -: ­ : I . .. - ­ i, I . ::..,-,i:�,:-"-7- .. . ,, '.. ,..,.,,,'known to me to-­--be','t'he`-' rya 0;1�0&; cutea'., - - , . 1 . -- . , I 1� . ;. '­ -- �16 I F3 � . . I. a I - -. . - . .�, -. :, - . ... . . I - . . . . I - 4,:� . I � - , . . - . . : I ... �­ .; ..:` ­11%:� .: - , - . , . -:-`.�.-.,�� '. - " . -..-.. - �! 1r, CIE - - - * . - 1 �7- . - - , - . . . . . . . 1; . . . . , � - '. . -1 - * . . , . - ­ I I :­ .,. - '. ; : . . . - I ; . � 1. ,�., I .., - . -7. :7�.� .1., . * . , . I - � 1 ., - ;, �­ ­ . ­- .. . I ­ I - , -,-. - I .. I 1. . . . . - ': . . - - . . . -,, - " : , 1: ­-, �. � -1 I . .., , . . : . " . - -. � . . , , . . . , . � . - �. I . , . 1. L - . . . . .. . - ., I .., ;. . . " --'., - ;, � � � -­.�,, .. " " '%the.'wit iin-­.� nstrument,.and.. me- o ,,-,be -wh i e .. I I".1 - .* - - - , .Z-1'. r- - ­ " . . I "'; . - ;:�:,;t; , .. ­ <, :1 .. , t., "" .1 "' d- th ' within, ... . F . - . I . . �;. I t 1'thd persons o execute -I ", 1. ---., - .:,:t . * - - - , ", -- " -, - " : . , - I - -.V. - , , --r - , , - . �­ - �. , 1. . . . . I -, ­ ,­ I � . ­ - I . d. - - I � .., . -� � - ,�- . .. .. - . . , -, Y-- ­4;1�-­,- � . . ­ -: ..", ,'!, . ,.. . .. - .... 1, . . ­ ..­., .- . -Z.�­. , , ,r, , ­�; :,.,,' . ­ i-- 7 - ., � !% . ''i, * " ",". �� ­.. 1-.- ­� . �,;� I - .... � .. . . , . ­, . ...., - ,,,, . 1� ", �" .., i ,.". , � - � - - - -: ,,-.,.j.-.'- :, -,:-:- .. - - , .. ... - .. -T , ... � . -1 .,­­.�. . .. `. ,:, . - " I I ,'� . .: I , �` *", , , "", ­- " ­ . �:. 'I., - - � . �., ­ :--., � 1�-. ­ - ­. !�-.-.-:.-� -.-.�­ ,,�. - -­, ...--��* . , . -� . . i: I, .V1. - - - , . .1 . . :. , .-,.. -­ - .. .­ " - . -, . . - , ­ , ­ . ­ . �. . ­ -- ­ :P, I . . .­­. ...... I ", .. . �.:.� �.. - . ­, . " " . ­ ­ . - - - . � I -� � , - � - 1. -..,. . . . � � - - : . I --',�*, -.� - - '­'" 4i b'6ing - wn'' td -'me - to ­ .:- . -.�' � . � .. " . , - - �:. - � - .'. ­... ..-... -4 ,". .".-I.... !..,-: . ,-!. �'�: , ":­ �.�, , -,t:*." " ­. . 1 - .1,.*- - - I I'.- -,. - - . . "'' *: -,--..- .,.--.:.. ­ .- -- 1.."�, .- � ! .. .. ­ � . . .. . . . , .", .. - .. . ­ . Z '. . I . , ....; It . . � r. - -� '. - f - ..- .. - .,.,- : - .. ­ ..:1 .: .. r.- � a ­ I I :. .;�,.. nsttumerit''on - e , aid �. .sai . - . . �. . .. I � . . . .. - . , . ;:. . 1 i I . 1V b'hdlf,6f. s P� it 0� i' d-c6tpor t1 no' be' '-; :.'I.' ". ;".*.�'..,. .­�-.-­'� �"-;..z ,.' ?` , ­ -, .. ,- � . . 1. -�".­.%­, -1 - a o k I � * ­�.---�- -'-.--..'.-11`- ­ . - .i .- . -9 . ­ .� . , ­ ­- . - � . .- . I I... ­- t-' I '' ,I- - * ­ � �- -- . .., .-, ..�. . . -­ - , , I - -k- .. - .. - -.-: ... �%: ': "'.:�-­:-. '. - -, -, .. , * . .. , ... , ... I ­;.;.': 1, '' ­ . I . - - - ­ , - . . - . I - � . � 11. ­. '. . ....!�...!.:. - ­. . .­­- -1 . . . -, . . :) o- � .. . � _: I 1: -..`1 : �­ - � . - - -��, , ; ".. :.-'-'­ . ­­�. . ,� ,­�,-- : . � *,.! -.z,-* . I- ­ *, ,4- '--. ,:-*.",-;,,,I .-.� . ... ­ .�: , .. , . , , .. . � . � . �. -, ,:; . ., . .. t, - ­ ". ­ � � .: . I I , . - - - I... ,.�--. I., :, . 1 .". .'.. - - �.: , . ­ . . ­ - . , .1 .. . - 1% . %. - - -,::� `7, . . I �-:. .'-...,. ... , - A ..; . . � . 1 I - ­ I I J �­. _: I. .: �­ - -, . . `. .; I.''. . . � - . - ­ - . . %­ . . . .. � I I . . - . . . . . . . .. I . - .1 !:��' r - .,-,-, -'A � �. ­ - R " dg" e' Estates Partners t e general -partner- -, ..- - � - - ,., - . . . .. . 1. . .. . . " .. ­- , t - .,::; � ::.'. -, . ,,,.-;. I . -i ..d . , � . V\ ,--.­...:., - . �,:,.�.*"""!,..!.i.i.�.",:., ..�. � , - I . - - .1 ... -- . . '. , . . * I t 9 1 7' I., I ­. - S � �., . . .:.-4: �. ­ � - I. . .. I-. .,,.:--,.:t..:'­i. . .- .- -. -I. .... 7. ­ - . -;"*, , .. . . . . . - -- . .. .!".. - - . , . � .. . � . I ­.. . . . . . . I . � - - - . .:.. - , ,.:.*: I . . , , I- - . I , - -1 . � -- 1. " - � .:. ��� -.� ­ ,-. 1. - . ,.- I - .. . . i."­� :. �.Jk-; �-.-­qne 'o enera Ro 1-1 ing i. h . . '. . � - I ; . .�!­­!O�.:;' .. ,.*.; . . . .,:... . �- , 1. - 7 ., : �, ­ . f the� P, �iaz'..,, . - . ' , . . - . . I . �: I .1 - .. . .. . . . . . '­': - :.,­ ". , �. - --: - '.." � "', I --i . .. . . ­ . �, � �.. , - pora I., .. ! . .- . . I I .. . ­ :. . - - , -- . I . . . .. *4 . 4.�.. .. - . I:. ��- -!'.,.' , �/;­ Ir, . � - I - .. .. . .. : * - - ,." ­ . - I . . . . i . . - �!;.,.*,,�- . � . / - .;I... ;t) I_% .w . - -�- - . I 1. . - , . I . � . .. . . ..­� - - .' � -me that such cor - .� I ­ .. I I . � i.. . .71, . . 1. .. . . - ­�;-'-4 ' . I t. " -ship.'. that' executed th�- � with i'n:'i- -strument.' n ed to ­ . . w ... I .. , .. . .. '' -. .. - - .,!.. , ,­­,�- - - - -- ­­ �-. ::-,-. - ---- * . .� -.A '....,'.., I : 2`!, ': ` a a'acknowle"dg' . . I . Z �, I . ..I,.. �. . " - .! , . .. _p � .. - . ... � ­ -� - , . , � . .­ .. - *'----:,..,..-..":..-;-�:..'�.. . , . .. - . " 7-1- � �.,..­ 11�., � , I .t�, �t.t j .... Y ,.-:I ;:.*�'. ". -9 ­: -- . -1 . . � o . � I -­ � ... 1;: �- � .: * . . %. .7, -% -, �": - ---, .. :; .. I . ...-­ I I .. ..... -... I .1 I I - � :. '.... -, " ­ ' . . . - I � .. I t. .: -.... � .... -�:.."-- --- " -1 - � ­ -,.t---..: ­-­.. ,-�.. . I : � ­ I .�� .. 1. .� . . ... :�,.�-..­f....�, .. �­ . 'j'�`l -1 A.... . . . " ­ � ­ - ­Am'i�:. a 4 erlil, " * r, t n' er - And general 'partnership. .. i . I ­ ­ . .... �, .. � 'i -­ , .*. -.­ -- ., -, ,.:,.j--,.;;:.- . - I ...... .­Jk,1­1�­ - �-;�!-,- -0.1 '.-:.: ij;­ " �-,'�,.­, -..0!:'-:j, *.,;,�7 .... I , - . . - . I . - . * , . I , I.. . . - . . ­,� . ..... k -- -. . I .", � I . . . , ­ . t:i '. ­.� � "' '. �,' ;�( .-.,. ... -­ . " , " 4. . 1, .. � � . I Z_-:11 ­�,�.;l 1.-�.'. .�. .7 - - - ­ ..� , - . .1 - -, . . � . � � .... � . , , - ,- ­! ;�­ ...-1t:, ..� � . �, ­'­�7" I.: .- 1, � ­ - ..... t­-U.��. I . I.' . . I :, . . .. .. .. . - . : I � I . . . ^1 � � .. " I - I . ..%. . -.: � .. -! �.­,T * , - '.� :.: -J - . I :;, -� . I -�'. y - ­ .- 1:3. , . - r:!:.'-' i, 7 �, - -, , , - ­.- .. , ..:,� �,:,.�. , t on exec e - i thiE:'s . . suc� . I : . 1, . , :- , - � I ­., I -, , . I ,- - , ­ -. � � , � . .� , . . .-,� - �:: ., *: . k � , i tit -d.-:'1 IV, 3" "' ­ ­ . I . I .i - " :4- - � - I . i . .. .- . I I . . . . , .. . . , � .: I ., ­ � . . . . I .� .. .... I . I .. I . . v-;.- -'s - - - - . ; . . � , . ,� ­ -, . .,: - �.:. .. I .- - w I - I . . , i I , , ., . . p . . I - - - - . . ". . � � I �­ - . � . � - I I . o. ­ :. .. I . . I . . ­ . ­ t.--�­­;: i:7,-- .. .- - � -1 - .. . -'.. . . � , . . . . - '. o . - .. : , - - � . :% : - ;,­ I . , . : - . . . . � * . . . - '. , � , ., -*­ �j � I i, . � - ,� .. : I . -, . ­ I .. - - : I . .. . ­ . . . .� , . .- - . . . � - . I . - I - . I -, ­ . - .. . A, - -. -- 1, . . . -. . � I , . . I - - - . . . - -- - . . � . . 1� . . .. . . , - . .; � .. - ( ­ . I -: I " � .. i.'- I , , , * - c- ' d * - ' li�" "" ' * "i - - ­- - ­­ - - - I .j I . I . . . . I �..' �- - �! , ­ : , � . I , ' -� *j;t,-.,k:? . -� ". - ."... ,� ;� . ­. .. - . I - . :" .. * .� - .. � I 1. - ­ . "., . . . ; : . F , 'i* I .. , - `., �. . .. . . - � I'll . -.:*..: ..Jr"?�;,�!:i�-�,-:­:.tl I - % .- . :�- - . . - - .. %­ - �;, '. ,'. '6x ­ - '.� � 11 I � I - , : . - ­ : I . I - . ,I%. .:, I. ,!,r , . ; ,. i . . , . . ., - ,,-.:. e ute . r. e same �.,in -­ .. -. . f .. . . '� "�­.,, -.­�,-� ---, r, . .. I I W. - . "., 1. ­ . I . ­ I I . ... .: . '. .,,,.* - . . .. . :t . . . . - I . . .k ­ * -? ��'. " ' ` ' � 11 . ..­'�,­.��*%'­.- " ,: " . . . 7'. , - I I , I , -:7:L!..%.,:�'7-,�:�! ,:-7,�` - �,. ,�. I - ',! I. �'­ I - I I : ..., I . . . . - . . , - . , . I . . .) � . I , . . . -. . . . I .- . ... .1 � . . . I �. - - � ; I . : I � - . : ] W.'.nf­..- -1 , - ,�.I..�­ , . !, , .. I - ,,.: . - . 1. - . . - .. . . . - ­ I ­' , . "I. -I, -it, ­.' , , . . .: � . . "� t I . , -I . . ! . ­ , - ; ". -:,�;'-�'�,:� -?. �- .,.,;,.I ! -.�� . �� .., ,;,;-j. I .q1%­".�;.f. -k I'�.. 1� -.; X-.;.'.� �- " .:,; ... , - , '-, * ,;. . , . . . I . - �.. � *'' ..:,�: : .. ... .:, . . I, - - . ;., ., ­ . �.­. ,,, . � I 1. ­!­­... I . . � . �!,­ 1. . - - ­ . 1. I I - . - . I . I , ­- I ... - :. I . � . . . ... - - t.. -4 I - -,;, ". ­ �.I'.­,, ---, �) I . I., . , -.. .:,. I - . :,. � - 11 : -*:�, �- . - ­:, ­ - , -1 -- - .-,- --- - , .F-':'�:' it P , .- : . .., . � . ..; I.. I -'� .%. '. ­ .: .. : . . ..., , ,,-! � - I . I r - I . 1 . I . ., ­ - . . . �. I .-­ - -1. I ...- - ­ -,-:1.."­�., - I � .. '... . I .-.--,. . , . * . �� .. - ` - ­­,.- -q- .­ 1. , " � ! - - . . . *�,'� .. : . .. ..4�".."!1 .."v I �.. . . ... I:_ .. 1. , . .-.� ,�­., . - I . .-.. . . . . ., . ­ .. ... .: . -T- ..� . I ..,. . .. - -�:., ... -- - -+qr '404� , , .. j..'- I - . .. - . I . . . . .1 . . .(n ­-) " , .K- . .., � . ­ . - - . . . - � ;', � I " , �, - .. . . . d . . -- it .,,_- . . , . . : ­ . II4 1 , , � - . I I .... � I I - . I .. tt;' i . . . _--, � . ---t1-1---., - - - .j­­:,�r� . ";",Z-:- ., . - . . , . ­', . . . . . . - '. . - . . .1. ..;;- rl:.-k I . �1 1:. ;. � . . - .:', *,. . . - . , . . , . I -. .. I . I . . . . I�, - . ii � 7 - -. , - - . .. i �, . . � . . I.; I � ; ., -1- ; -. " . .. . . . . ­ . . I� . . , . . -1 . . ''; :t . � � - � . ­ '. 1. ­ I I - . . �. . . . �. I- . . - �. .- . I ; � . ... . . � .... , . " " ..:�.­ : - . ., I- *. �.�_`�--,i`,,-,.il�, - - . . - , - . I . . .1. I ­ -1 � I ­ .. - . . 1. . . : .. 1. ; I . , -1. I ... : I . -: , .., - - ; -. � I . - .­�. .,-:. , - , , . , . , . �; �, , .� . � i�,, . i , - Y 1�. ',.­'��- . . , , . V . I, .� I I , , .,: . . i , . I . . - . . . . . � � -- +- . . ­ . ' ii i. - , . - ,�-(.: N -, I . - . ,.I . . , 1 �L-�Lfi� , - I -e" �-�, . --, - - - . -�, -, �7 �,I - ;.:.... V .. - I " �_, ­ . - . ! ; ,�. � - I . � - . - I I . I � ; . . . I ': - - . , n- - 0 � 9 �;) r- I - . xi ... 1. . I i I -. . - I . . C . . . .: � . I - ` ---� . ­ ­ .1.1. -j I - ;, .t 1. ­ 1, .I . . . j . - �.'� -,T.-.: �'! - . , ..!:. , -1�i, , �1. � - .� . . I , . j '��h " -:i -.�-,,�;,' . . - � . ­i.�,�,�' ",i:-.-;;.:, ; .."". ,�,-- - �.. r. .,) , ,I ., .. � -... t .") . , -. �-- - -- - I ,. . I . - i 4:. - q �, ,- ", . .1 � 1, ­ -.1".. . , , .,. ,�!,�,',fjl­,�"4:,2� , , . , . . ,. , - � ­ - - ­­ . - .. . ,i ( I . . I i 'i I �. . �7� : - . " , " �i I - , ! 1. Y". ; �.A,-... k .. ­ , �, f. . . - .. ..s I ,,, . . . . I . . . I k : . I . - . :­� . ". -,*.� * ". . -, . :', .'.:", �. ..r :;;I!� .. - . 11 ,. ­ '? V . � : ,;­ . . . .,: ! � , . I - , -, . -t -- 4, -- ­­ . ­ . Ili �;, \- . - .-- . / ; 86, 2 � - - ".., ..� - , ` �- . , , , , .- �. - � -!:*�."a.i I, - , ,�. ,�7. 1: . . � , , , .. . . '. *, " . . : . ,:�.1,'­::,..* '�, - �. . , ­ . . . - - , ,.- ��, .,.. ., �, , , " --- Ii: ". . ,4 -1� ,­ ,�17 ..,.� �-, �,!"'.. "j, -W-1, N t" A rz-- f - �� o I . � . , �: ,:' . " - . . T .-i I :1 ..; .. S , - , - .. i... � � - r.: . - - ;f" v . , �t;. . ­ ­: " - . , : : - . I I., * , - * " " : � . I . - I I - I .; - .. . . f. I - - 1; r�. . . . � , I - .":� � .. , . . � I t . - I .. , k %," , - -Z. �, ;; � . . � . - - . .1 . , , .- : I— -, . I . I I . � . i; , . � - : I ... -- � t . :.". 11� I. %. - I . I ­ � f :. - -.! . . ! - . , . � , ; � , -, ; � 1 --�., 7, �, � -il. .1 .. .% : ,L-.,-, ,. I .. ­.; � . r . ­ . li­ 1-� :­ I ..I!: : �� � , . . . I . - . I . � . t - , , , - ;, 1; 17 .. I 1'1�* I.,- 7 . - . I ., .. . .. . . '. . �. - . , ; I . - , : ) , 1, , - �.'-' � . . - ,;- , . , .. � . � - .. 'L , - .. , , , * . . -., ­ , .�t , , , J­� - - , �' � . - . : :. , , , . :� ., ;_ ­ - . . . If ��'- -.:��..-,.-,---,-.-- � (7). � I , �, o . . I � � I : , !I , '. "'; t* . � � - . ( : . I . . I . ! I I'll . ..'... .. ­ . I - .i�L"r ti't� t - - ­- - - . �­ ­' , - -..-; I -i . . . - . - . :. � -, , ." . , . - . .. . . . �. , . - .. ,- , . I . . * , I . .:. - .. . . . . . � '- %. ­ -- . � � . � .-'. �:, ­.- - . - ­ .'. . . -- - . - I % 2 - ." ­ . -,..,-: ­ - . I . . . . . I -, - - .0. " ': - 11Z * . - . , I .... � ".­ �. � 1. I - , . , '' - - . � , . . ­­ ... ; - �� .:. . , I .. . . . ; . ., . i, . I - . ­­ - j ft..�.;, %, . ". ... � - , " ­ - " - . I.. . , . , " '� . . .. I - %. . . � ii -: - - -qf,; " - ­ ­ . - . ­ . - , , '1'I,I.r'­'At` . , * , ,­ . - - - - �­ .;­ . - ;L - . . :­%. : " ;, .. r . , I I . , . . . .: I I A � , i , ,- - ! I 1;',1',!: � ". .. 'I " " . . . , - -V �.! . . I . I ;, I ;:. ­ � t iq-., : :- .. - !;_ . ; � .. ; I z , I ;]��;, I � i :1, -. . .. - ." . � I. - I - . - . . '. i .- �...* , 11 .1 .. .. . *. 11�. ... . .%, _­- I .. . � - -%, : .: ,.- ,. . .� I . .. . . , � . I -;. , I , � ­ . - Li. ;­Izi,:,v- �* -t - , ­ - .!- - ­!, ,"::- - I- . � 3� - i -, "; .- �­ - , - - - .. ­ . . , . I .. . I , I .. , ". I . . � ­ I . - .- - -, - :. �. � .1 1, . .-1:.1*: ­ �, ,:..,. ; - 1. .., i -:��..��,,i.,��..i�­ I � I%"..';". - ;%"Ii.�- � -..j .. I - :.: ". 1� - . ­ -1 I ... ­­ - . . . . : ­ -',, -;:,.-, .�- - .., .:.,.;:.;-. - 7 .; . . 7, -- -­ -j ;, . I A- �! - " - . 1. .1 .. " !;. - . I I . , . , � . . - - , 1", �P, - � - - .;�- - - I I I - -- ��-1 , - - I , - '­ . . I I . . '- - ". . I , I . , I . ­ , � . � . - - I I I . .1-1 ­ , C.V.-., 11�1i�,­ .­ �. . ... " , ; ,:-- 1. I . � . . '. ; ". , . ..".I. ­:C­� -�: ... I . - . . ;. . , ., , . , " :' :,.,.. ; - � -"­ . .,.....d I , , , '. ! I.: '. .1 ".. � ; -..: , , , . , - - ". I I .� .1. ­ t.... . . . I :. - - . . , .11., ;, '. , V"o . .- . - . - . ­ . . .­ , 7, . . , . , �. ­ .­ � . . . . - . . . . . - ,�, , - , .1 ,. , - - --: .. :1. . . .- . , q . . � , . ,. �:; 1. ; " -":! " -. (�LCM �. , - -1, , .­\ , Ir t . . "... .'.' � . I - . - - . .., , . . .. , . '. - -,. .� I, t,-: - . ... I . . - - *1.1 . . . -,.! . - - .- - ..�-- I. :.,� � %. : � , . .. .. ­ , '. � - ..: ­ '-1. , . . I , - � " . I., . 'N.:4. "'. . � ;­ , 1�-­ . 'L ­­ - --­�­­ '�tT!--, I ..., - - - . I I ,: . I . '. ': . � . . .- - . , . I !. . I , � . - . - . , ­ - , - - , It' , � "'A . - '. , " .. L, . , - , -, . t * , . . ". ... . -, ,. ,� -, ­ .� -P -I -) " - - "' .. � .. . i . . .­.��: ,;.-. .'.. - .., � :*.' : . I . 1. , . r.; t, , . . , '. t .7 k - -.: t ., . . , - , .��4;: 1 � '. "I , �H-;!* I , �. .� . . C . ., . . . . - . - k /' '� , - i�ii .---, .� . .. , - k 11 . , .. , . ; , �. 4� .. .1 . . . - - -C\, -, 1% . - rt.,! - !'�, , . . ,� .� . -� -- . : -,! � r , I . % , �)k 0� .1. k , � ., ., - ­ � V "V. . I . �� " -�, . I . : L: �; I � . ,. i � ­ �, . , .. . ­ - . - . . ­ .- , .. .- I ,. . . . - - - . . . I.. : . . , . . I - - I I "I -1 I � , -� . � - .- I -I' - -t ;,­, .; , T r"."!j I I " . *,il - �'.. ­ 1-4i, .i� I . . .. . ! m . -�, 1 . I . . . , . 171. I. - .. ­ . . . .. ­ . . : ". ." �:' - 1!��, , - - 7 . , .'. .� , I . -. .,.: - .. :.,:;:. �': '. -, 4 1, 1. . ,,, .." '.. ..�. t t . -'­% I , � , � � .�, I - .. V : . , : .; :-:, -�. - 0 t. . I .1.1 - , ,,�'... , .". . 9: '. ­ -.r - , r % ( -, �6 , t,..�.�Wl�:_-. ��."- �% -,- , . I. , , :! , , I . . 11. . . a .1 11 * .'' I.. - . .. . ; . . .. . , ­. � . -*. � I I -.! .. - � ­­ .. � . .: - . 1: . . .- � � . . � . , . ­ , I I . . -1 . , - .- ,yv, - . t ., . . 1. I . . . . '.. . . . -r- ­:­,­ - - --. . - - I . V - ", .­� - , : �, ,." . . - � : .. . . .� . � - - ,---,,�' sr.'r 11,; 1� t), -- - .: , " - '­�,L .- , -'i - f, I - '-.�. � '� . , �' : I .; � ! 11,. - .;:. . . . � ., . . , . . . I . . � I . . . . !.. ;,- � -:-�, I '-- - ` . , 0 -.I. I . . i - . � . - . . . . . I ... - - -.. . . . . . -. . . . - ­ I I . ". I � I* : . ­ -- .. I - .!, . - - . - .., ".. � - %." , , �, - . , ,`*, ::'-* i . : I , ��- - - 1. *. . .'' ­ -, , - '. .-1. - 11 . . � --' " .. I . - , '. , � .,., .... . ­ 11. ! . . . . I I. . I . . .1 - - I... - - � - . � � '' "' , I I * 1 --'.-.-,. ­' .- ,�. - . , - , -1 - ­;­, .­., �-, . , - )f lz�.. 1 14;it . ..* I :: , j. . :. " . : ' - I .. : . . . . .. . ., I .1 . .1 - - . . , . , - '. . . � � 41--­*­�*:. 4 � ­ , � �% ?t,:, , . .. ... I . . : . � . I � , .. , - ­;� , � .-� 4 . . - . �1. ­ . . ,- -� , .. . 1. .1. � - . . , I � � - .- - - -�' ':' I , . .L � . � I , ,� " . I I . I .:. .. .. .. .- :1 ,. .- - i- :-­� . ,- I 1 41, - . . . - . 11 I.. I � ­ - I . � . -%. , . . . ... �- 1. . I . - ,-.; .1 :., .. -'; . -..:.,. � " - I ­ . -i�. - �, � - '', -A� . , -, �: ".. 1 - , . % . I ­ . ; ... .- . . I 1. . .,- . . . . . . .. , *I � , ` I . .., ". . - I . ... . I ,.A,.". I . . - �;. . �. .­I�" . ., � ­ � ! .1 I . '' , ­ I . . - .I.. . ­ 11 I .-C. - " - ­� .!­' 1., - 'I , �;".,? ,.-!1'-.%.: � " . : . : I . � , ; . . , I -' .*'t- - "­ I .1 � . � '... .. , I , n, r, , � - � . . .. I -. . ., " I .,. , . . . . . .... . - � ..... , - ! .- - -0 ��'A - I I . . I - :." ­ .. ­ � .. . � . I .. . --- * �� . , �; - 7 '' -.t .. . - ab � . :. . ­ ­ - :,�.- - . ­��, , I .. I . '. .1. . - - . - I � : , I -,� ) - t-1 `:- -,s ., i,*' ::�: -1' i " 7 ­. . . . a .. � . - . � � � I � I I '' '- -,�;Z. -'�' ­ . -, - - �­�,- � ., , , . '.. - . � . , - . I - . . . ... , - * - , -- . . . . . It - ..�-. .; .. -- . . . , I - - : - . :�&�Ji. �­"tjt, I, -Z' �!."- ` . .I- t';.-, - . � . . .- . . . ­ . . . . �v � :. . �' : .I.-.... I :* . I - ;% "', . a . - ­' " . ­ . '� - , '�' �- - t , ­ I . .. . ..��­ . I . I � . -- � - - : - I t I. .. . . : - . . ­ � i ... '... % - . - . . . . - . . . I I - - . . . -. . ­. - -:' . .. . * - . . - : - '� .:,: -;4 � . ­ ­ . . , 1-1 -1 -1 ­ .I . . . I . - ,f I .. " - " , . I j, 'If"'.1., - - . -1 -'- .:7r . - ; . , - ., I I I , , ..? . , I I . ,. �. . . ,., � -�..., I . .. ­ . -.,. * . -.. . . I �, -,% . , . ; .1 ­ . , � . , , : - � ,----0. � :.-� .---,7" . - - . -, - ;, -,;.,.,- �­ , " , . . . . . I .1 -- . . . 'J. :: �;.- I I � � , . . I .Ili,. . .� � I * , 1) i :1J,;- . :­� .. '�­ ., li . �­.; . - . :L�- -.:I., ­­ ,,�.'.-� .- �; . : .;� - -- ,:f� . , I . ..:. j4 . . - . :; -' - . :. ,.� ­--':,�",' , -:,* !, .. . - . . ,�. 1. I. I - . . � ."', .: . . . * . .. . ­ .- . -�.. lj-�:-*! i - - '. . , - - . � . I . . �­ . . .1 , . - - . :. . - . . . . . , - . , . , , - .., .� , . . ­ . . . . � I . . - . . 1. . I . I . , . " '. . �p - ­ *�­ , .. I- , I F.. -1 � . . . .."; " .1:�,� - ­ . .. . . ,' - , . " � :. . . , , I :., ­ - . � I I - - � . ., i. . ­ 1. . '. I . .. I . . : . �, . , , . ­. . ,,, .. ..... ­--­. '� :­ '' . - I ! - ,� , ?. �. . . . : . .. � . . . � .- 1- :- - ! - -*� - ;, - - -..:- - . . . -if .-�. �., : *! ,�:: � -: . -:�, ,-:-. .f-. - � , . �;. � ; -: . . ,� . . -,!, - , �� -t .­ " -; - , . .a, - . 'I, . , , � , : I - i -., ,_' - .: " � 1. _-, . ... ! 11 " . I , .. . . , i � . ­ , ,..v " - -.:- 1-� 5� ­ I i- -­­`-:j,'.t;I. w::... %, `: .'- - �, �. ! I -1 . .. t ?, '1'� " 1 2 �, . - :;T1�4,:.. �-rr% ,?�-��ti,�- �il , - d, - ,\ �,' . . I ­ � . � -----� - , '. I . . . "".. , ;� .. - 1� .''. I :. ­ : . , .-: ..- !*.. , " , % 11 , . � . 1. ! a - It I 11 .� � .. ­ .: , ­ . ) , .j -1. .�j .. .... . .- - . -.z1,-- !;J . , :,* , - - - , ID Z�i -111­�,;I.,­ '-fi't. - , . 71 - ;-, , i -.,- z .�. �117-­.-!v , ":F;� �-4.4 �. !�,.;:­ -`,-1'i-..',�.',%�, , 'P., -- . I- .. . I � :.. . , . . . . , 'n.- -�o -.-- ­- � - - - ;- - . I - I -k -a- '. I. ... .--?.� :,, - - .14 -- - . . , � - . : . .. - � ".. . . . , . , � . � . . - . - I . . . j : . . -1 ; I . "', , , , , : --;I!!.-i, - , � . : .,��?��,::- '. � . .. ­ ­ ­-, I r, � : --I'- -1 k. V'. t.. .. ­ . � ... ­ - !,-,. -�- -- .. ­ . "..; , ­ � ­ , . . , . . �� I 1.1 � t . , : �* ­ - ,:. '� .. ,: - , - ,* - . t. '� -, ` . ': .. . -: -­ . ." : �:�.�! . : ­ , ... I ­� - -�;,­Ii,.I.. - J� � ;:­ " �.,,�� -, -.*., "", �. �'. ,,� -. - . -- ��Y;�, .'-.��7�; :�­5­4 , - : �.j . 7,�- -, "".., .:. ,; �-�- .. - � . `� BI- %. I . ...:. . ,�.;, * 71;--.`: ?�--�: a .�� , . ,�, -, , I - '. . ­ I "r - - -, III '. - - . . -t` -V'-, - ;.I - - i" ". : . � ,.�, I � �. ..". . �'­,, ,; .g I -r , -)-.n.-. .­-�.,,- 7 .L - . t, :.1 , . � . . - : j.�-,-. ��,. �:-:" --i� � %-..- " i, - - , .-� t, .- I I 4, � T" %� . ". . - I . .11 '. - . , .. - .. � .. I -i :�. i� ", . ..."; -­ gt­i- I. ,--' t`1 V , "" " , . . ­ ��- 0., ,I,, I- , .., -Pt, , , I -, I " " i I , : - - �� ": 71 � I . . � .. 1. . Qn� , ;I""-,-,:- - - I - --,-iT--, -� , ;":!.�*Y,-�i� ­1�� . , , ��-.-,--,,��,- :�: li,��!A! - ",`4 ., .- ,: . :1". .: .. . z i. . I - . %. .� . , - ".. � � k", C", % -;t �.!; , ., - I -, ,i I , :. , .;" - - - -. , � ,,�.--'. ., : -,:.. .'%. J- - . . i . I I... , - �' -�:,, ­..� ,�_, ­-, i. I . - , , .. , '. - E- -,;-'.�'; 1. : , ":,� --4, - . ... - ';. -,� _., ­ � ! I 'to 1�. . . ..,.ip ... ­ . . I , I- A— - - - IT . -C . :.,. .. . � .- -i:,.-: , .,�!, - ; . - ." . . , '' . , . . . , . . . : - . . - � ,, " ­ !.I- - 7.s . . ... . . � ­ . . I . . . . % . � -�, " ­ . . I ! _�L '.' ..., 1-1. � -� V, *.�%,�;.);: .,:.-,.:, , , * -�' � 4� -, : - - e�j-,,-. ;.­­ ,,,.i',� , .--,,'� ir , .. � I - 7 1 �.: I I . . ( . . : . , " .r � � ". "',;�,J-*­ t%.A! I ,­, .* Z., ,*;:, . , , t I , - , . � . . , '. � ­ . . 11 -- - .. " . ,,�:, I � . 7. , - � . , . I . � . . � . � . . : , ..., 7 . �; - . 1, I !.- :.; . . ..- : . ,­�� * I . . ij,"t-': , . ;; .. ; I .....'.:t - - ;. -;, , - . ; o , - . � ­ � I. � t . . ... , , - . , .11 ­ -- . , -� ,Z;, ." ­ "' 11. , , ­ - , "' t , ­­- -.-,-.: -i . . . .1 . ,- . , , . k�-.Vr .. -, -� ,7-*�',0,1.",t!.'-%j; .7.",--.T-�',�' I %, . , . .1 . - I . ..; . . I . � ; - ... . I : --�­ . � : , %.. - . f . . - . , ` .- i., .. .. . � ! . - - - � � -1 . I . - . I . I ''.. . , . . . : � ., ­ , I - ,;.), � -.1 . :,; -, - " . - :� - - " , ` , - " - - .: ". . - , ;'- . .. 1. ; `e , -. � I I ! � . : ` N ,I -1 , , "�'--' ,.: 9 .t , �., ,�-. -�-', " I . ': I.. �:.. . . . , - . -%W . - Z , .- '�,.-� - - , " :, �,­- T�,i­ ": I . - ;.-,� .; , �' . - . . . . , I - :­ - . . -1. �." - ,-�-.,F"'.�.'f, -,,�-, --': �,--.�'., - . 1: - � � I - ... ''I - I . -� . - ­ '� : � - ­ . - .. ., - . -'�. � .:� ,�. ".1 . � : - I --.� - I 11 � `:.. , � 14 !-.4., ti".,:, �,. ., �.. N ,A * 1�:-� �.-.:-� * . . - . I L- 1. , .I'. --. - --, - .-- , A­;� - , - I .: . : ,�!, '; -,� - . . . .:- � . I . , . I I - -.-.-- ., -. ; -i i. : �:, , " '- . -, � " . - - .. .... , V. -, " - , , r " *;v - .'-- -..�.i t, ..�'� - - - -* " -�� 4 .;.'..--. . i-: , " , I ­­ * ,.,..:,� . " , ... . 1 I..7: - ...;.1.i -- - L:, - , . . ,� I ­ . '. .., I ­.'�:, ; 4m. 11, - I I -1: . . . , , -­ I � - - . . . , �, ... I - . , -.%. .4!: ...;, - '�);": - i 1. "'. , -: - - ... . ­ . . I . I - , �,: . , i: ��,;' . . . . . I t I - - - .. I" i"'..., ii. v '! , ;i .. - - -"' ". . . . . I . . . . . I - .:, �- -,-�?. . - - - - - -� - - . -:c �, - ­ 1 .- �� .. . ; : * : ,.- 11­.�I,.. I '. `.'11, ?t - 1--";,�'Ai".1":� 1.! �:�A� . - - , . t , -� I...,. ` ,�, - -" ; ..; ., r.,, . - .,:;, . . : - '::'-: - '�-�.. I; � ..., ----., -- . -., %-t- ., I �, . -­ - ,� ­ �'."', �* - .­ ':4-k� I.,.. � .-. , ,­ - 1. - �i' . .. . . , . .s i*- - I .I- ­ - i q, * , I " .;...�,,, .: 'I , , ... '. - ': -� ,'I , '�".'­ .� I - , -, ' ' ' .jL ' ..0 �*;v ­­�' 11 ,7 - .-� vi�,.,�-,... , .: :�, .. . - I �,�. : � , .- . - -1 Y;.- ` - - - -�: ii.'; . . . ., ..j , , � I"' -.. ­,", ; I , . . . . .. . , ,;IF q - �. . - , I ., - " . . . . . 1-1 J..-, -..�' . . '� I . � I. - . .. - ­ � A . I *1 I �-. : ".. -'.'- ". -�, -, . . - . ­ : . ..:. %-;', - ` : - . - . - , , - .1 . .;!,� � ­ 7 - I-- . . � ., I . �. � ,,-; - . , . -'e- ii�: - , . iw . . t . ­ . , '­ -.1. . . ­ '�'�.: .;.. � ,' �. : ;� t ....... , - , t .4 , - 1;� - - - . -1 - - . - .1 . .. .. . ,-­.� . .. , ."., . - , � - i, .I -... I , -,�* ::;-. ... . . ; ... L � I: " �i, .:. . '. . . , - - , I .%. � ... . . , - - .;I - , , I',- ...; � .�.� �J% .. -. .: ­ ,-,,--.J�'i - . . ... ­ .. . ., . . .1. I'll - ­ .-: . - ,,� ,.*!., I I 1. , , . , " . .. , - ..- � ,-- -W, I— � - . . . I-. , I I -- . " . It � -�... . !,: , .. .. .: . ­ �, - -1 - 2 , ,�'; -�. , -, , ", , - . . � , Tz� --� - , n. - -I.: ! "': -, �.:;.�. . ; '�, '�',`.7` � ;" t -.10 M,r.-'-,0-' I. -, ­- -.Zi I-. � � 7 7 R�.` ­ ... !�...-,,:;'�-*.1:­z,. . 1 -,' , . , :­ - A� - '... I �.` `�* - -%.7- - ..;�-...- *-,, �.-. , � I.: ".i..., . ­- I -w:-q-.-,-.-, - , ., . - , , . �' I. : .. �­ --j-,,.1j;.;.,.t:I-` -�-.­�.. j i.- .: I - 11 -� �V* I. - :,. `­ - ��rif I I -'' " � .:,:: .:, - I �, .:�Ilt - I I . - I ­.. � * . ,:�. I - I - I... .... -- . ....", I '. I . .. .. ( ­ 4--- .:.-,: .. - ­11�, -Z . . . . - --;-,. .. - - -; .­ � -- ,. . I -1 , --, " - ;.1... - . , . - , . , -- - - .;c - . .. . I .- .. . - - - , 1, -, " . ...-. :­,:� "., ... ... . . -0 - 1. ... I -, 1. . '' . . - I.: -';' - -� 4. � .. . � : .- ,::.- -7,v -.2-:- .. . . . J- �. i, , M- �, �:1�11 .. o: -�� I i" 6 - I '. .. . . I ­ . .. ­ . . . ..;­ � . .. ­:%:.!'­.,�� - .-;i --�,'.'i`lkx�'-);,"�`..%- �:�. �,..' -- ­:� .,- - 7­:�. ,1 . . . I . -*:. I... '.. 1� � .: . . . - , � . , *1 � � " �. � *,:,. . . I z .. ­ . . . . ., -..... - . .-�. ,- ;* . . . . . I .21 I . . i . - - . t .­ . . " �':%,- - , to. . � - --,',',..- -�.' ." - � .. , . . . .... I . . . . , .� .., ..., �* It- - :-.-. - .. I : * . - . r . , - - . `.: i . i: � - �,..... . ,.F . ) , . . . I -�­ , -­ . �' - . i.. �.... . i.: . . . ­ . .. ­... I - - I .i, �'. . . . � I ­ I , �� ­.. . I ` : . � I . - I t , . .. I :1 - . . '­ I ..*..-.-, .:!, :_ � 't., . " . .( . I . . . , . � . , . , �. .. - - I I .-..-.!;,' .,.. ­� ".., , I " : . ­ � , "... -:�­1;;.­.- . - . C . . ... . ­ V. .1 I . . . . - - - I . . � .. , ­ I ­..­ -1 .'' � - � .1 .,­ -, .1. 1''. . ': 1, I - :'...- I I . I . ... ..­. - w . :, . . I '. I .- 7 ­ � . I . . �­ . - .. . - ..: .; I . :. �, - �- ­ - I ;! . . " � . . . . . I . . . , - - ��l . t . I -, ; .;:'' .�t. � . - I.. , . : . . ;,.:: - ` , I ­.. ­ I . . . .. - - . - . - . . . -1. . I �. . . . .. � . � I . . 4. 1--* . - * � . ­ . . . . �.:-.: * --I-- - '.. . " . - 11. - , - r , . - . . - . .- . . -:,!:­ . ,,..�'­� - . . . I . ; � . . 0 . . -1 . .. . . , - ­ .- - .- .- , ; . . . .k.... . -1.1,., -­... -: -1 .-. . 0., .,!. � - . � . . I., . , . ... � .. - - I , . .. . - . . -:. 7. . ­ I .1. . ! � I - - . .. . ! . ­ I � 11 . . . . - - . - . - . . - . I . . /I/ .e - - * . � . I . . - I . � .:-.: ­ & I .� , ­ :,: - �­ - . . . - .. �.. I I .- - . � �I- ­ , - - I, -- ,. . - .. ! ; I ­ - . ­ , '; . . - ." , * "' , T', , . f I -, � I- I ­ .. -. I I" ,­::.- ­�j .. . � . I . .! . .. .. . .. ".. ­ i . . '.. ., I., � -:." ­ ­ " ?�. - �:�' 1.1� I . , J.� I- ­ . - . . . ( - � . t � * . . . . , i . . I . . �S, . .­ ., .: V . %%� ��i ",.?�'­J- � - . � , - .. j5T - , . , -:,�-:�­'1.7.7­­ - , 3. " �` �­ , . . , � " 7e-jii�t - . , I �- -­­ �­:- - ­ ­ " '­-�,' - - I - -. -., .. . .." - � . . , I , :. � I . . � ., * - I' � I :, L. -:.� - 11 - ,.,: r " ­,­ �v ­ ­1,1%1"t-2�, ."-1:�,­,­iJ1;,'3f : ,. . r ., ..,.:. . . , . - I - �. ­ . " - . . I . , . . .c. I-:-*-, .., ; ­­' :­­­.� . -. � , , ­ .. ,;..� ( :, �' . - .. I .. . - ... ­ . llim0t.­.Fp. I ­:, * � *;.,..I ::4�: ,".�. , ., 1-' .. ­ . ". �. .! I - ­ � . - . �;.­ ­ - I .. ,*,�, �,...., I . .. ..�­ -, I - ",:.-, - �*. . I ..I.! . , .�i'l. -1 . - ­...* . -2 . - . . ;..", - "-.., 1..:`P. "I 1''.t- , . , i-,�-,� I ­ I I , , � I�. :­ �- :­ � . , . , %'.. V., f 1".. .`:'. :'I . , 4..,... -1 I.. - - �� ­ .. I '.. . ...-:, .�: - .. �.' . . , . � �- -, - - , . , �-�- : -7 , - - . -1',--47.,,.4;!.(- ­'f,­��:r�-. i -Or- - , .;W . I; .. � I., -1 .. .... :t , ... ­'�:'­, 7"A . - _. , . - , " �. C'. - -: � -- t.-. �,�"-:, ii. .. � � .. rt . -- . : - " . � � ., -4 , , :, . . , . "'. - t' -- - j::'%:*,' %` " - -�4;r� I, . , .1 )` '' .:, - I , ".� Y-t.,:..-i�-,*,�-'r�,;i..-Y!*�,,,.-,..�,.�---�.�,,--,,,,�.--�..-;I � , ." , . .I:- F. , ,!�:;. . , - . . ; . ..:.'' ". .., - : -. I -- i '' I . 11 ? I ­. v.�,,,: - .... . - _.: ,'1%,J,'4'1 :'.- , . . . , � - ,�,. ­ - " - - "' , , . .::, -A ,'--..'-,: .: : , ... . . * !'I. "" �' I - .1. ,� �% I, . - .. - ­ � , j mi. '.� - I . I .. - , `i� ^ .:..,.!,.1 . ... . �A , , - �4 .- I . . . , , , � ",�- -�% , " k ., ­,­' ' � �� 1, �;v I - , � �F - -'O.A -%--� ,7 ,; I:, ,-� .. �. � " . -, i'- :' * " , - " i. , . , . �� I ... . ., `� " " . ' - '- ; � I, 1. . . -11, I!". �1' -� -.1', ;. I , . � .. .­ :,- - -i �. :,i�,-� ". - -. , , . . , ,� - ­ t! I ' 1 .71 1 :- . . - ­ �. . . - - �� - I . .X' - - � � " N i ,� ,7 � . . . . :.it- .1 ". . H . .� p , ... I �7­-, . -. . -L - , , . , . r; . . . �.47 - �'" - " - - ,�--, --, � I .1 . . - , . � � -:,."�, "' ., -.- .. , 7:.''. . . ­ ..:.-., la;- , " 1, f , - , , * 11 111� �,\, ` !;,,, � A , . . , � "' ....� X31- -,'-,,, .-,; z �­ I : . - . - � .. 1. I; . . ,� 1-1 Go`r,.� � . .11. �;.'., -- ,:�',� .: .. - �k . � . I . I . � / . - . . . I A, - . - ­ . I �.V­��­­ .t ­...*;I!.:.. ­ il! - -1 '. �. - ., . . . ! . . ­ - � .�,Wr.., J., .,.. - . . ... 'il :. I I . - ... . I ,% -� `,­ .:, -_ -, , , - 'I­�,-----j-- , .. - ... .. - & .. , ­.. ­ . , . I - . I . I I . . .. I , - - i . I I . .�� . , .'. . ��; , . ) . ­ I I � . 1. - . . ­. : . .. i. . -1 , � -, - i, -0�� - - ... .W;J.�­-. , 11 1'--*-' - - .4 .� . . . . Z. I . . �;. 1." .-­. -;:.­.-, - -1.17.. .. . � . - -1-16. . . I . . I I . . I ­ . . . . - . I.. . I . .. I I - . . . .. - ­.�.. 1; 1. -. :-.--.. � ­ ". . ...: : . L I_ . - .. � . . .. . .. . . . . - .. . . . - . . ­.'jz, -.1 '' s.�.""."I... - -..:. -. .. - .­ - � � �. I ...- . � . d-, 7 . " . . I I.. '. . . . I - . ... . . . , " , : � ,. ,� . . ­ i* . - .11 .. - . I - . . . I .. - ­ , � , . . .- , '. .- . . .- ­ . ... - . . - . : . . . . I . -e -'. - . - ­ . ': � .: I,- . ­ .. , - . .. - 1 - .7. � � . . � ­ . . . - - - . , . . . . * 11 .. -4 Y_%- :, ,­` ,�!. .. ��:7.'.�'!,t,.. - � .. --1*'. J-'� .��.­:-! I ­ ..-j- 4,.­;�­.-.�..'..,. � . ­�,- �- .. . . .. I --:.: ­ . . I I - .. i .. '- . ­ I 0 � . �y . � I .... .. - - - ­ -, . .. � . .. -,'.:,- ­ ,� : -!, ... - ­ I` �­-y­-?!--;-t­.. :.. ;'' � .. . -. . . - I . f,-,,.�., 1;-... ;. - - ,:: . . . % - -, . . ­ . A... . . .?� ., . .-.-,- - ii�%, - " - , - .., I '... "I - .. .. . . ". . .. , . . . -- - ,z. ..--.-,. L" . Wlit�. _,-: .. ­­ ,� I . I- I -1 : . , ..1 ...." � .� .... - . � ..,-. io .. . ­ �.. . - I - . 1: . .. . . . ,� ", . . . , i"14 ---.-l'. I-,. - . -- -.-,-- - . ,C--�� ­C�.t;. .- ' - -- . - ­ I 3'. -- ,-.- , , ..- .­ - '. I ;.; ­ . I .. 1. .. . I . . - , . ... I - .. , , , 1 * . . . .�t­ .- . . ! . I I i I - . ­....­ ,­­ , �� "'..­­ ;,-..L � , , ; ... i., - ­­ , * . - . . ...., � ... �� �4 , I'. �, --. ­ ,: ,� . , . . ­ , - . . . . ; , ­� , .". -:"4,.: , �­.;.-."-.,.­ .. I... 1. .1 I - -1 � -.-� ", ­,�,.-::.. .'- : - .. . 1. ­ . �. -: ! I " .. - . I . - ... . : - ­ . . - -.', , ... ­ .. - , �. � . ". - - .- .; 11 �r­ - , ­ I . . .. , -i. ''. 'I. . : .. - - . �, , . - - - - i , . .V".t;,j ., -.,z.?i7L . , ­ . �. ., , / ,- I .. ... . " ,. ­ . . - : I. . . . . .. ��-',-j '. - ­�­, " ., - � , '! ... --i�', , , .. -- I . - . ." , -�, - - -� , . . I . . . .,; . � ii.,. . � �, y . i � . . . , .. '. �� . �� � -1 . . " .., .1. . I . . -, . . , . -;, . . . � . - .: , - - . ; . : , '. . . . .� .. .. .. I . - - - - .., I . . . ;', � . 1%, .1 �'. -­. I . . . .. � . . . . ... ­ . . . I � � I . "", . 1; , ., ..4 �-e .. . � ,." ! :,' - - � , "'! - '6r- ­ � , .; - - I . . -1 - -.. -1 - . .. ;­ . : . - .. . 1. . . - - . � . - . . I t. - - .� � ::.. - .::r. ­ . . � I . .. . ­ - . !-c�,. :IJ , 'I '�'� .,.' , , , -, - - I'-- . ; . -. . Il - � i*.. "i 1. . '. .. . - . . . -, ­'.. � . 1� . ­ . . : .. , � , ,. . ­ . . ..� ,�; � - . ,,, ." .." 4 -'JT- ­ , E a-"*.-*, � - - . � .. .. �. ,� . . , - d .. I I .1 , - . . � I I . . . ­ - . - - . ,� . - . . - . . - 1. � ., � i 1, . k ;� . . � , . . : , .N I �� 1� , `,,� , , " -, .:.. tl�19SS- . .. .., I--` - . I I k�!` 3 � �. .-, -,��-,K, �. � . . � . - , . . . I . ­ . . - .1 . I - . I . :- ::- -- " .*-* . * - . I .: . f. . .. I ,.. - I : . .. I I . . I . . . ... - - - - . i . . . . � � - . rl. ��I. !". 1: - 1: . ,'­.. - . I*,;- Tj�,.."' �."-.­.­' i I.— .. � . . ... . .. ­ - I .. - --,' ': .-,. - : , , . , " . I 7 - -.. - ,.�f I : 1. ... . : .:, 1; '. . ­ ­ . I . * ... , . I . . � , . " .j.. I -.O . - - 11, . , & , . - . � - . I I .i, . . . . . , ­ . .­ � - - I - . I - I I , .. . , . . I 1� , , . .r ; . 1. . . 11 .: ., -ii I -- .. . . ­: . '.." . �.I �1� I 1. - .. I - - .- I . . . . ,. . . - 1,�­.i. , .,-'� - .� , - I - - . , ,; - . - - . . . in . : !.�: 1, .1 ­ '. .I . * . I , ; , 0! I I - A . . . - :;, - -, �'. , ..',--,4- :.., , - J ` -7-*-;'- , ". :� � " - ' , ,, ­ - . - - , , , I ;.-, - . I i,�-. � . -1 i -1 I w .. . , . -, . ­ . ,. . . .. - . V. , . :.. A .1 I il. q, I- - - 't " .� � - �;. .'- . i � I I ; , , '�' , , I �- -,.;;. 1- - ,., 'i:,* ...� " -, : . . . . �!j � , ,�, i ;:. . � , , . , .�,: ",4" --. -1 I * , � .. . - ­ . It . . . . ­ -. I .. I . ", .. . . .I.... � ­ -" .-,. '.. ­ -1 - I k" ,,, 1, �, ­ . I . . ... 11 . !.. . . I : . %-. .. - , , , ­ t.... . . "r 11 � . I ­ , . . ,­ -,-:"-,:*-2,', . - . - ! 7 . I,-:: -­� ..M . , , ,-- . . . .. ... , .( . . " .. . . - ; 1. -, � . .1 - . . .-.i.;. , , - �., -�, ,.� .1", . - ..,- " . ''. . ... . ... 11 . t L "r-� �,�', _� I . .. I �'; "', - . -. - - - - - i-,,* 1. , � . . , , � . -i ... . ; - I : . , . � . � � . I i � .. � � . . . . I , -'-;-? -.�.`,-. . 1� .. I. . . _-:.. I * - - V I . . . � - !�. - -.. - 4. , " . 7' , � - ;- . .,:, i ". :, , . - .!. . . I , . . . � . . . .111 tgV . ­ . . ,!­... ..; . - . . . " I '- . , - . . . - . I.. I - -1.1 .. . I - , . ... - I - .. ­ ., - . ..--.,- . . . . . - . .., '.1 t ­. I -,:. 1. ­ . . . _ I -;-,.. ki, :'-,�.'-i.:-,- . , , '? �!-.,:V , .;�. ,, I . - I - - , "., ., .;, .1-1 , ... - I I i I . '. , �� , :., � I . - ­. . � , I , . ., :, . . - ':k.! 1.p " yv:.� -, i, '�' _ �: ..:-1,1`; *� .1 ­ - . � -.1. 'r - -, `�, I - , " , -1 . . . - -:I. . , j -�'-. " ` ­ j ... . . . , ; . , '.'.i ,::- ., : -: , --, , - * -- .. :­- :*..: i'' � 1. ­� � . ­ 1: .; � . ­ ­ - ,; � I J. - 1, � ­ - ". :- '. 1 1:� 1, � :� 7 .. I , , , .! I I I , . - . I . t " , . . L15 , '0? -;-I '-O - - - ..", - . '. - . - I :;;`,,.1--- ;: - - 4' -, "V - - . . ­ X - . . , .i��,- . 1. . 11 11 . 0 . . I .- �:., ...-.,. - I ­ � t . � . . , f" � ; . . � ... I 1�1 . I :! . '' , . , , . ; : : , ; , , . � - - . ­ - . - !."fi.'. V. I 4A-:;-,, - ,;A� "?,� � , ." 6:., r�� . .-� - � ". L, 7 . � . - - I - " , 7 ` . , * - - : . i. I - ..7. I,.,- 11 ". ',t-: .,.4 . 'Z:4 . - � " ­­ ..",e" �'- , ;.", ;..-j it'j, - L.:* I - .1. '. . �: ,;".. ........., ,. , 1. :, j , ` " -7 - - I- -, ` S. �.", ".. . �. .. . . I , . ��` - ,,4- .. .- . :,1-1 �;. . " . ,:,.i, �': ­ � i .- 3", � --- 4 . � .... � ., .,. . ..� : . �; -. �'- ...- 4,- - 1, ... L i , I . � '3 :, I., , , . .-iI. , . ('��J,;,�: - . . - I I - -­ - I. I * , , , - - - - , -- - - �. - * . -,Az. �- -'-, . �. . ., . , . I .. ,.-. 1. -.t.;,., � I , ,. ,,:,,,!' I, . . I . . - �-, ". t� . .` . .- : � , ... no 1 . . . - , � ; � . .J ,%�..'Y,"� .1 �::'� I � ro'- -.'-�, `,', �,;.; 11 1 7111-" J'-- - ` � : 'r -1 . " . - -,� .P. - � . . t� , . %-!,.�:�,, :,­,�!-:­ -:,-',--;­ . . ., - i . I . . - , �,- - -,,� ,t� - ,q .� 't, J, �,�-, - '­ N iv, �, Y�; !. - -.. . " .. ,­ 1-1�%'., .! "-'-"�, . , -,., ; , - . . . - , �, , , I ! " , ;;n - � � I * - (3 , .�..4� i.. . - �..c -;I. %'�,­ 4,;- , "", . " , C- .., -,;�,-�; *; ..'t, ,-� � .:.. . , ; .", ,1�1,..Ir­-.,,,!­-j-f,.1, , ..;�i.-.,--",�,,,,�,.,.,.-.-�;., JZ - - - ., .... I ,.� '.. . � . . , � ", I . ;�. . I ... I.- ­. . �­?. I.. " . . I I .-i � 4., �;! -1. ­ �� , - . - . i � -t� ­-%,.,;'­.; �' � " - -I- t 1, !�. ­ .:�. . I . � .�,,- ­,.. '. - '.,�;.,-."":­.�L � - �Y",..�11�;.­11­4� .. -1 .-, .�-,'- - �7: '­'- -,:, ��:: � �.'I­�: 1, �.L' -: - ,. � I— - ,. I . .. � . - I - - , ­ - 1 , - - : - -I - � , . .` :., - � - -. .. %, . � : ,,77�..-'.-­­�'. ­ . - . , , , )�-- - - i . , � - , , - , I I I- I - - - - - . . . , , , "i `,`:4� . , Z.- - ." - - - . ­ . .. . . -.11 , - I ­�-- ;. � �' -. ,- -. , .. . . � . . . ,:� �. :��!;,,,�. -., . . I .. IL, "71 v - ( - , !*L -i ;1., : - . . -, - �t,, :t-,.,�� ", ­ .­ , .I.Ir ; ., , 1, " . . ..� I -, � . . ." . . - . . Z' , . ­,,�",; ! -:;­- .,,,, -j . :� 9, : . .., / ; - - .!i . i7.. - . . : . I . , .'. L., ,J: , - I ­­ � ) 1r,,i�yI!.'-1:; , , ;. Fi. -,::;i - , 'j �- , �,*�-' , ', ,*�i.'i '� -j.-, 1. , ; . I . - - - .':`� . - � . - I . .,­ ­ z . - - , , . , , �;: L, - ;, .!, -1 I I ­ . , . . . , . ;1 . .- . ; .- , - ii-.. . ,-, -'.. � . - ... f I - ..­'.. --- . , . �­ ,4 . r - . .. ­ � -,., ­­ .q.- � I �.�. ­ ­�.. , . .. ­' i� 11: �;�, -A I- . - �."�; .(%'. " - - - -,� I. - ;�, L - .:.. . ..f!`.�� / 1.� ; . !, .. .,. ­ . ... - I ;: . I , .; . . . : I .��. 1, _ , " * , , , , t " ��. .1.. -- . . - :f . . ­ , ­­­. . . - - ., I 11 -- . , " : ... ..: � , , ­) ­ '.. '. . . -!!,: - � f " 4,� * " , , . . . . 4., . ­ - �-�- - - -- - 1-:'. - ­ �. -, , ­ - -- � .. yz:- ! 1�' Y� - � . � , ­:­ ­ - ­ - . . . . .. " - ", ,­ -Z% - -- - " . .. 1 ­ � . I 11 � J� ;", - J.� � .1 � ! ., . .. .;. .., ­; -- � , I . .-I ::,."�' * , , -1 � , , ,'.I;. ;o­.�­!; : . .. ,.,., - - . I., . "r-7 . . . . : . -�j4 i�i , . � � i kl� - - . � - i,l 1: , : , - � . '. , . . . � ,� �.' r�' . . � ; . ,� . � ..... �. I , I., � ; ... ;, .: - -�� . I - T:�� ( : r . - - ­ . . - ,. . .. - . . . I 1�.,­ . ;� , : � � - -1 . . . . . . � ; ." - , . . . � , - � - -- - -- \. j".. - . ", ";. . ­,.. � . . � - . r , . . ­.� , , . . . , . 1, . .. , 11 I. - �- ". - , !'��', -2111 - � %­ , . I . -Iltovl I -'-�,;. ;. ­ .1, I - - - , k - . . - .1. ­ 1. - - . I , . I . . - �jj' 1'� - , ­ :� - .i.-... '. :1. . . . - I T . - I . I t . . ­ . - . i - -,-- . I 1?�� . t- .,'.' -, ­- Ir . * , , , - ­ ­-- -� -, 1-�'.,::, -*1', -1';7,'-'-'L:-- �7 -',--.;.. -,.,. -.,---v' ­ ;",�, ... W I - � . .. . .. ...V, , * . ­ -I. .'T . �,","' -- ., -; - ;,, ­ ­ .1'.. ,� ,.,t. � ,L-.:r�'��%�I.:�7'.'oi, , - '. - ­­.o� 1.,.. - .��-,­�4�..fg.,!e.� .- - j - -.;i,:-, ,---"I: -�i.,-:-*,�. �' 7j---,'. i!.� .,:- ,�� -.�. :i �. I I I A I ­ 0 f , ,... , , " , , ,,-J, ., y , -7 ." �, i -.- ­- ., �'. " �.,-..­ ,1 ��­­­J,�­:; .41 . .... ...,%­:&�.�,,�-, - , . 4.t . . ��k, ,11 � 0* " .,;.­­­;­�,.�,: � -f',.� '�' ­ � ­ �'­� ..,L-.- :�­ ..­;:-i-,-,�,-!; *;"--,-,-";.�,,.',i;. ­ .;,-,.t'.. ;�.l - ".1. * , .. , A " , , " ,,,'.,!,�t-�"�,­�:i!L -I-, , '.. I .. 11�t `.'­ �. ,�,T` 01 . � .-,. 'I - ----..-.,-.,-,tt-.-.-i-";�.,-,:7, . . -� ­Ii� 't� -. - - - 11 --il."I'A. -'..,'-,'-.'(i*:' -.,.��-, I . . - I � , .. .� . ;"�.-,��,.�*;�- ,,:A� � ',1%'A'.�,tj';,: -,;.Ijfig�, - ,;�-" iq� --r ,­ -�?,�4 1 -��1;7;­,--�� -r- f .. ­1­11� . -��',�* ` '-�.-:,;�,rF ; ,� , . -y,z -.�14 I . .11 - . - ,&. 141.1t, : � .1 ., ' , i .1��4$,.. , i�� :V� 1 , ��, -� 4:t,l� � .-.,d 'r ", � , , .7'.%�1.1." . . "i � ., � � , . , - . i�-.-.A , <z " - 'I .." � '.0,* `-1A.. ,."; [, -OiI4:�,­ *,- I . .;, I k i : - - � - �, ", kL,.��;'­' , ! : � �1' t . . ", : . . . , ! . " ,f��PWA, Q�- I 'T,61: V L , i :,i Z L�,,W 41, . ,, - , '� ,� "'t -Jlt� � ": .�,� � . - , 1, , y - �-' - I . I - - .� 11 1'.-i, 1.1 1, - .;� .,-� .,. . , ­* � -, - -�, �, . t �Vl j - . �' _:.y . J! i.--.;��;',,'j�'.�.*!,'!�-,".-',�%; 1, .... �411-11 ­ .. ".. ,,��, * I !I'.' ""t t.- "; Li. �: 1�1'. .- - , . . - 9- x�, ;..,.'�-- L'�,.,' ­f� , 1- ,,, - .�L 1k . 1-� �- j " , , I t �m 7-- - * I I *11 - )N I ,I --.- � - -� ,� . . �1- � , , � - ""', , S, , , , -, � , . . , ,7 '. � I i�- . . . I . . . 1-1 (I . - - )-. I -". - - I- -4 TRAC7F N 0 9 6 � , � I � ­ - . r I I V5 "' , ­­ "' Ilfi- ", - I - 11-L I -�� I,;, I I N� - .. ., -� L"'" .11-.1 , -.: ­ -­:�.,.." .,-,.- . - I I.... - .1�4,:C11.AN111­ - -�­ 1.i.t. iw', �,,4. "'� . . ­ ''. .1 -1 ­ L'.1 I- - I . .;? . � ." 1. AN411'� - . � . . -- . . , .1 .. ,- . , - ­ - - -'I -r.�',.'­ ... . , �. -, , "I i .,�, ­", - . . ­��i,.",.­­J,,. ­,.�'­ -'Vil..* V--�'.-,'�,�..,;. "i.j. ,--,­�'7,.'��?�, ,'.'�' t i!�'.1.,�",-,:..,.Il."-�,.�,;�..- ..:�.'..�46it7al'!� - ­ .. �.--',�U .�,�,.. i "., ", !%. `S�.­-,T,Z-�;­ . '�, yr;,�, ".-.1 -;�, '. j _ .­..; �, i�l ­ - " � ­ . -.-.,:,---,��-�-,�- � - - ..... '.1 I , ;�.,"`,V�-­­i I .�: " "'i. ---";i ";: -...; ; J::i,:.,��"..:.�"( :,'.f­��"",.!�. _ -.,.�., , . . L. . ­­­ .-: 1,k�l -1 _ W.."i" N.'-s."A" - M& ;1� .�,.,�,ji "-T .,.t, `,�14 �!."T -�4?`.'��, -.�i..�:;�lg,;.�.,�.*,-..-.'..,�.'ri--;*,-"".-,, .- -11-1. , ... I �, .- ­-.­-,- P,- � . -i:-i' -4',t��l��--P.,t,-f�t.-,,,.Vq,�,�A� I " �!R-,� ..,.-­­-'­f,--P , `ff`.,i� ... . . '44 , - �, ,Z',,,'- - , I ,.n. .,� N. , . Tf,,;j�:;. g�,��', I ., .i'�. �L. -;-.,I�,.­-..­, . , . 1. �,.­ -�X,i,..�!,:;. ; ), 4i'�. T, ,-`�'Z:;:f�d�' .i` ,O �.I',(. " . ,Y -i' i ,� ,,-`,i,-.-,.;, iji'�; .... .. ­r.n41�'i­*f-;, U 31 4 1 � * , ,i� & - "il �i , . , � . - - . L I .- cc , , : 1c, , , ��,..,,; " � -.-� i.'�ij , V -z , -.�,'i,'.�T,';',;--.� *�Z,'.­� , , f .. 7 .., -,., I rt- i, y ,�- ", I \ . , , .;� tj.,�? I, .��,?�4� . --) Fft I . - R .1 ,.[' , , Nv-,.. ?a, - -(-. - ­.?��.k'1.1-:;%.j r;,! ., � , V , .,­,� - - I al .-P- . t L f_' . ­��';�.'71'Ij! .! V :.-.11" 'L . ..* " -T - - * - . . . - %11.1.1i. - - - . . - - I ­ L, - ­ * 4,11.- ,; -IV-`ri­' - - . .., . ,,)!;" - , . I , " . . I—[ -�" , 1 , I ­�-,-I:t,-,,.;..�-.�.I;, ­tii.. r. ", i , : f--`!!�� (-,". .1.1; ".�111. -. 1, 11; ,.6� .. , 1. ­ -1".. , '. , - -­­�, .... .. ­, ,­­ . '. , '.. " '�' - - -I.... I - -- . J--, - ­ .. � -, %� . . 11 ­ ­ , , ; *4 I - - A . . - . :,7.11i , �')"�, , - - ' P.!, . .1 .. , I ,� - 0. S1, . I � ,,!�,; 11 "', -1; -, :1-� �i­,- ti*rl.:�;��Z-; .%.'1'-,.:% ..: .,,,., � .­ I , I -1: , I - . . - . . .. �. , , ,.;.- 7- '--. - , L r I,— r...il:. I.. � , - .0 .i er t �'.... - -S T 5 � . . ­ � L - .�.�:;",-� .. . . . - . I I V -�­ - ,-_, " , . �., ?, .� -- I - -4 ,,11 �,F 1.1,W-1 ­.­- ,i-q��D,V!t, �6. ­ - -I Q, , -X k ,1-,V-.....�. ­:-"� F, -rPi�,;? "r�?,.'� �::-;"' j L. .- -:.. , ,<T, 1 , NY !e,.r," , ":�. � ­ �­� i ..e ." , , , ;.� . - t". - - . -A, I . - 1:1W.111-; �, 1. - I j---- -1­12::�I_-. ­: if-.*. I 1. 11H - 1 .t� " ... ,,1,,';- -1 � - - - - . , ji,v-,�ji ,4714.,%" t �,",'-,�-;�, , , ­,t...,.,,t'1J�;; j �'..�(;- L. -,-I I ." 4- . - -A J� - - - - - *... . I t'; --�41, J'., . I . , , . , - ., - �t �. ­ , � - , - 41. ­ .!) L - I �4� ­.tA �� . jm �,.,�5 , , il V . - t, i,4-. . . 11ii?1-144 ,Ix,'�� .1 : �Iljv�,�.-,Y:%,, k-4 ­ , `!.�,z!:,.*i�T �i: .. : V� 1, . � � .-., ,,, , �. ,!� �.-' i � -�` ";.,.ZW. �;!,zwl­ i ­ I. , � .W �-IIL .�-�. �:­..� .. -­ . - . , , . , .1 , i . �11 - - �F:F. , �. . . .� . '. � - �� * t.,'l -1.,;, �:,. , , -, ?�.. .. . ­­ -� -Z;!i,.,V` -1, . . - � � � � - 'IMM, X - 0 .4­rZAA. ,-,,;h,,, I­r��O,--­J. ­­ -.,.I:, . . � ty-, rI -, It �: . L - -t4,.,t� .-, .-.�,l -, - , - , " �- Z . ,i, -j!-- 'P:i:1�-V!5t1V;L.7"U;.r , " �k Mwt 2 � q -�� . I— -'.-' ­ ."�.! , t , j��',' -:� "j) A I ;f , -q� . - r, " ,- -, I ,%l "; j 1� �, tI.,..­.71,5.i,.1i1 , . , 1, ,�t i - - 1� L.'.,66; -,. 1;.. .. .i -p, ;.1 W10D'i-t.; A` I-, -1 . . : Will !.�W'-` ­.�W-, [.,;� A: -Vv. ;, Z.,-Y9.i,-,J . . . -", 'Iflln�-,; ly"1111 ". �fiz . _ . A j .; * -',. � ­ . . ,;, C, ­­! . , � I', - ,tt '.7 --- �` . - , I , ­ . . - : , ." ­. -4 , ." Y T:2.,;:;� , . �� ; Ari'll z I , , . 47;: t�, . 4- -- � 4, , 2 - i j . .��.,i'.!�,, ,')�, I - ni, - , --y '111.4,114R. V -arn-. .- -j- �' , � j%'1f.,Q.t:,,4' -�;,": :';!,.-i.-�V-1 .111A4* - -- - �-,.-. .. -,i',' ;, , �. " � .., �7 . , & ­� . - -1 . , .,. , . � ,V.,!:%, -41., ,�::� ,- �- �-11' - . . -� -,::?, , , - 11, ,. 'i . A " , ";4 3 , �,g - i;,�,�,7 - . - ,�� , - . Ak� o;wi,�',,� w,-�w P��­ 0!� � . ! . . , , I" .- .. - ­­,­,­­­ . - . "" �j7,5.1p,!4 ..);- i. � - ­­-� . � , - . .'� - - - "., 1. 11 .,J, � - - , . ,�:--,74..;�..,-. , " :,.I, 1- I I . . - .1 -4t', e. I-, " ­:`­ - . . . . - ' � - L I I - - I I I - I'll � . . "' . ; I - . . ­ . ­V_� '. �,' I.; .. . ". �,!�.-'.'�-IG � " ." - ... , ?.- 1, .-1 I F - &.4. it., . it z�-. -.",-"."�', ­ -, �;.,� y .4 1-.? ,; . . . . . - , . * - " , 4 ­ . I? ;� ,z�?.� - � :I. ,:I- 1'. q-:-, ..;'1."-" .k� ­ i .. I - , . � , ­ " , ­ .;-��I.Z-�,t;;:-::�ill I , ­ . " '. , - 4 � , i�,,l If 7�, �� .- - * , . , - . ; - ,!.� . I .. ."'. � , ,i:..( ."f-."!,�,'-I,J;�.'�j , , i., ,'-..,:--N,7��,-",",;-*:�-,.�! ".." L ,-;r Iv!i'', :Kt�j­j � .,-*, ;,:.V. � , , . . . . . ­ I W 1,ff�l ­­, ­­­ ­ 41t - ,; -. - L ': - -.,,,,- ­�,��";,�*,,A-�- i` T.' littl.lctr.� . ..... ��...l � LL t'� I "'."'.. �'j ­,­ -I-- A - " * " I ,;­.., - .. - I � . '... ­ . . . . . . ,­' -. - il �.- - �. - , i ­ . - . :,�i. �-_'; � , - t 717;r ', - 11-�I .., - ;at , �,;i(.'-�.4'... zz-�,.,,�:. , .- - - I -'� '.... -. . - . ­ r I _, , ." '. --r -- i; � '...'r.14I... � . ,�, . - . - . .. ­.. =X L' ­ i , I " . � It. - I � , , - ­­ . , � - t - - , - ­ : 7- ' . -:-' . i. �t­ 'SU ,, , , ; *1 " -11�t 11;.t ; . ,.­­ ­ .. .. . . :V , ­� 'I 'I 1j.1, I -� -�. , - � ", � - , f;,., "-., 1, �. . - I" N-, - W, 4A, - � I I. ��h -Air- I - - ­ . . � I , � P . . , �1 ME i ". � �, &,� ­ -� Li. ��,� r- 1. . : ­ --- -- - ---- ., �i'�;2.-, ....�w , ..%P; ., .- . ­. - , � " �' '.. � - , 1- lii'� I ,­­T;1­',`,i,`-1i)L -,�,A,5��6�..`, - _5 ;., - ,, 7--5,L,!=� a) �_., V!,T "�,.� -, .:: , i� 1.11,;,;�i"`- I - ­ i ;� f - - ,:z V, I � . . ..� Ogg V �. . .. . . ; - .j :.. : I . . . . . . . -� . . F. 111. .;���;4111.1 11!��­- -!4�,l 111pr I , , -; ;, . , - - , - - I . . - �. .1 -, � . -,;x .'.i-1--1 1.1��`­­... �'I. 7 ­ " *:; - - , - I" L L�"� - -,-- . . . - - - -_. . ,: - , 11 ��,;�� . . - A. � . . I --,w. . , ­... 1, � . i - - . , �� . ,�.:1:41 - . - . . - ­ , : L . ­ . - . , - -C - . �' '. �- - -- I - - . - .. . ,- 7 .-.0 ;f .: .,W' . t""', :-",j"%�,:,-.-,:..�1e -,i,71,4 --:,-, - . . , . . . I - . �� _.w ; :- - , ,, .1. 1. I,- . : _ � . . �. - - ­ ,.--Z� . -41 - - � t:*:� ,-; L'' ,. L - . � - . ­ . - " ­ . .1 . . . . w - ­ -_ : 'm . ­ . �; , .Z..:;.�, ; ,,,- . --� - : '.'! T . '. ­�� ., !: . � ­ '­. ;.. .- -1 . .... .. � . . . . ­ - . ­ � I -. - � , :. :, . . . . . L,tl !��.. . ..-. .L �.. , . �� ­17---�--- , -,- �* - , � - . I-,?- . - - , , . . ., ­. . . - . . - .. ., . . . ­ 4 . ­ . . . . � , -L�'�-­. ­­ - � . - . 7�..'�*. ­.. .. . - r --:. %. . - . . . - - . . . . � . - . I . - - . - :" . . . . , I . � . - r �<- a 0 (n W z LLI M A z f2 2 :3 40 . W IL 0 ,� z (D 0 z 0 z 3; A� Cn t3 4 a D 0 a . C3 IL 0 0 LL 0 .. I 1 < 1 U3 cc 409 LU I M 2 :3 z CD z 3: < cc C3 . I L- I �<- N M V1 ED a: W In 2 Z) z �- Cc [<L >- In Ir W 0 rl 0 LLJ Ir 0 Cn LU z ?= cli 2 Ln L0 Ld co a- ci 0 LU M � 2 �Z) z z �- (r 0 9 >- Cn (13 �- Ir (-3 LU :3 0 Ir 0 0 0 LLJ Er Cc IL 0 L) U- < Cn \ � .il� ,., ., ­, . 1-- -I- - W! � ..'-',I. - ­ . .. : Z- ,- - . L �.� - _ ­_­ . 14, 1 . , . . " . , . . - I. . '. - .4 .; � ,.� -��e,f,4!�. !��.2� �, , ". %i.. ( &;V- ply . . . . I � " . 11� - .. . . . .- -, I , .� . , fre, A �� .. "'r." 1� IP rj "i. - . . . I * - :.,.., " -----, I .11 ;,. .1 " .. .. � . I- #Z.,- - ­�� .,. * "' �', 1, '. ., - -".. ­� ,� * , e - I � ! - �, - %, - - , , , , ­­­ - . , -q-;1,.0 - ;��;,�.+�­-­ - _-, -, � -, 7,.-.V1- . 1-A - �, .,,..-- - . %� .. -�­ , I.- �1. - tz-,,. , , .,,,r ., - t , �.,, I ­ .. ­ " - .. . .r`�- PIZ_* . ".. 1% .- I ­.. .., � I . ­. - . I . -11 -14i; �'- I . . , .. -I-t . , ; � - ­-� '., 1.� - - . , 3" - I I , .- . . . - _V10 ­, �.- I _777. -, 1. . I �J�! , ;:;L41� - ---�4 I . I T --------i�.�.-,. . - *i� I -11 ..:- "N, ---,� ....1. -41 .. . !�..k ,j , , ,0,�V,��W,i�:4-- T -� ­ " , . .. . - -­­ ­-.. . '.* � . .� t ", .-,L -. , K ; ,��. : , . I . I . , I � -- - -.. :- $I - ­ - 1C." . � � I . ,­ - "" -A.- � �.., . . .. ; � , . -��- - -7�'­ � * . . - . .g.- -, � " ­ . -- 6 � , 'A I .. . I .. , , . j -i" � I . . ., � . , '. , , .: :."* it*. . - ­ I- .11 I .i. . � � I . ­ , ..I" --,. - , -­ --- - .1 : ­�,T,44hl. -­ - . . . - �.. . . . .�. �� ­ , .. - � ., -�,., .;-.'..-.­ ': . ­0�'..'.- .,.. . . .. � . ��.- �, , - 1�. -: 0� . I ­ - .. I.. .1 , - ,!*--, -: - ,.., . I �­ . . . - - !�_. ­ . . I . : ': . .. . - , . I... -,- � - - -I . .! �;,-­ -- 1, *,i,� - - - &:. ­ 1- t -1 �'.­­-- - "I .. . . . . . . 1. - "I - -�, V�21��.�"21 - 1. . V r -,� -- .--. -1 .. - ­ I - I - �r . ­ � , , - , .k-,. . - , I . 11 I , . ­ - ��- ., - - - -1. . ....� - -I.. .. � -­ -- .... - ­ ­. - ­.��-- . - , -"4W -- �, . . . . .. - . . ... :�- "' ­­ - , -1 . . , .e . . I . . .. 11 .... . ­., � ":- -. , "; * . I � '..." � -o � . � - - � 1. . . .. ... :. . ­ '. � � - .. j..,: ! - . I . . . .. . ­ I . - I . � lt�,., � r . � .. . !­­- .. t .,�­,�- ­­­:­t;� -i­4:�­� ­ t- � . . , -��, �11 . .. . . i�. : 1:� , . , : . .., -, - .. ­ . I 0 11 , ,� .1- I -- I .. t. I ­ 1�- ­ - . .-,� 1-1.11 . -.1. 1. , , . � -- -- .7'. tr .. I I - ­ I - .. 1. Jj! . . I . . . I T* . ". ­ .. .. . .­ - -, - 4.1. "­ --1 --.I.:. .----.*...."..-.,-.�--_Ig-.-,.-.. 1- ­,­ , " ­ .. � '� . �,. . 11., �.tt­iL - , '�6' �,. ,. I - -,. , .1 I 111: . . - - I I .. I . � - . � I. . I I., ­:�y . .. A * r I . . , ` Or. -- - ", " " ­ . I , . ". . . -'.14.T .'.',.i,- . 1 ! '�". , ,., . - 0, IT ­ t`t4 �M� ­ . ­ .. , -, " -, -, .t.3 I .. I ..P . 1. . . . . . � � . . 1. . .�L I . k, . � ­ . I � I. - , ., , -1. , . I; - --o . a . - . 1, . . . . ------, -'\ - ., - ­ . _J: - ­ I , I,.- � I .. . 11 . . �T '� , �`. .7 - .- - - - I -. . . ­,�..,. .-,, %I, I. -­ 11A. . .. I `7-,i;4- i -I , . In't, -.t ­ -L "' ., � I., :. " , i�- �. . 1. V "i � - ."��-, - ,:-:�., , .;:"- ,�,­­�.,�; ,� � - . - -11� ,; :e4 , (. e . . V� ��.V�tl� - lq�, ". -;: , r.*I. . . I � - . - " - , -I,.-.- - -� - ­ ""�­,v ,;jt., - - . " ,:, ,.Y.WF i:� L.�4. ,4 ." . I , . . - , .1 , -,, V, * 4 , . . , li ,0�� , ': ? . ." � ­ - - IC ? - - . -I;,,.� -j.-:.,. -f;��, ,1"� . 'j, .� i. - , : Ll I 1, . .. .. I .- i : - i - -.�, , -1c , -, - - �-, - ���. *. s.. I I I ­, - . � :., " , - � It- '� F -�Y, r - ,. - ­ , ­, - - 7 `7 ,;, .e ..'".;,"r ,- . . I , % - ,-:"-. (:. vg.-: ---b- .. -� -i , � : � . - 11 -­ , . . -�, P.O.. �'. . . � ... � �!;..', �,- .---': .,F' J, I V .". -,.:�!k i " , , -L ,:.,. - 11 I., -� ` ,,�..­p .� � ;J1 1 7�� -. -.;�- 7'.,.,,. .. . I - . ­�:.�­t��-:;.�:�:,Jr- ill ­ .1 , . - I Z,� , . g !;,� - . . �' . . , 1::,�,-';*-1'*r-;,-,�'tz. . '11*-� V , - - �. �- - , J - .1 - J :� -:il-.`�-rl I" �v �. �, - �,.2,:, �� , ji Ir - , - , , �,;', - , . ;i,A%:,.­j, - ; . . I - , I , ­ , --,::L . 1�- . - -Z�� -�,.J!,..* ., zh%T�- 7, ,j -,:- ,E-.-�'.�, � --�i; .,.,.I- , 1 ,�T;,x�­ - a"-"..:;. , ,�­�.;. .,.:, ­ --, - ": - . --t . I 1, -;�­ - - -, , .1 P;` ( 4- . j " - . . . -�- --�T�,!t,, �,, . I - . -.) I . , , �. �7 � ...' .= , - �- v �Igi ,,-�� -- - .0 - � . ..... 7 . . , . . ". � ­ .f �' � :" . .. ,� ­? I ­�. - ­ 11 . V �, I - - , 01 , , , .­ . - , . - Z-- .. i, ":,i - ­ �. -- 't " � . , I ; � I : . I . I- V --i... �. ... I . . . . I I I il -­ , t , - - .., � .�,�!. -�4 4 ;� � --�-w ­, 1- 4 , , . 2 , . t.." , - ,-.' - -, '. . . . . ... . - . �..:L -� I . , ..� : ... I .. . ... I . . � . I . ., .. � - - . -, 1i . . , .. , , , , , .� .1 ,:� . .1 - . - I - 1- ­ - . z:%. - , . . ,,I,;- -.4 �. ­­. , , ­­ - - ��. . . e .. .? " ­ i. -i". -. - ,,� .1 . � , . V, ... ,. f I - , . I . ., . . ..-,- , . �',: - � , . '. 1% .., :1 . I ­ . ��.t., .1 -� U'L, -,�v . . � . � m .Y. I' .. ,z .� I . . . ... - , , " ­ : . I ;. . - �t -ow- 2� " � . . .., � "�- ,-"% , - , . * . . -� �! .1 .. I � . ­ I -i- - ��' . � .I.. �- . . . I ;.� - . . . . . - . . � . . . . .- . �Ic- .-'-�.Aq . -11 . - -- .::, �. ll - ­-v� -,! � -:� I . � 11 - . . � �,_ . .1 - I ­ . .. . . . .. .. .., , , . � �1��".*, , ­.!V�%' . , we . . I . :,�.. z�;,.:,;4 81.1;�. - . I . 1l, I 6, t , ­ - t � -­­T� ­1� '. ­ , .... �-,%� ..;�� ,-........ .��..-­. - - . ­­ .. !.Z,� �:' I . . r. --.-. ,11 , -, . - - - : � � , . . � :;. - '.' I . I I . � . �1. . .: .. I . .. . I - " . . , � . .t ­ .. .:i'' :,I­t::��­,,,* it. .1, ffilli:­,�'..ji­ t.l­ " ..'.':-7 . I � . �;�! - . . . , ... . . . . '.. . . , . � .-I . ­ ,-­ ": ­.�-j '. - ....'.."? � ''Zr� -.�­� , $01 , . - , ,7,- --i;, ­ -1 - ;-4� - �, , 7 ", � s, *: �, � . Ii I *1 - - -- , ,�:, -R- -V ­� - ��-� - i,* '04 R. Z. --., j , , , *- . - t I - , - -� , ,�,. ": N,.-., ;. � , ,-, -, " - , - : " 7`1 - - t ". . 4�1 .��­ - 7�4. ., .. , I . : i, A ..., :,t.'i 1 . . .�, - ­- - . I ., 1%. - 1 '2�. �- ,. � .�i�,-,;) �, � . . ­ � I . ,J.."..:��- -- �' , -1 � . �P., � �f � , ,� I . ,. I �, ,JI I, � .1.11 . I O,t 4 - - . 4 1 - .1 Er .. -;:: " , . t X , I .?,'. - -.. '. ,� ", - :� , _. J.-!., - . -i, % - -; � ,J� . -'! �J:, - �T'J.-; -i-, - ,)4 - - , . si,� �:: 4. ',....� : I � � � -., . .. - ', ., I . (� f"'. , . - tiT. . , ; ,7. . , , ­ ­ . _5 . . . � I . ,Z ... ! ,� � , . - ­ - ..� - .�� .1 ­ ­ A �., I I. . -` I�1� J - lx� . . . .. - , � -W.. -,r,. . -C -- --- : . '0*1 , - , . . . 11 . - " !�� - - ,IA, " - ,",I,- - " i , 1 -rl;, it .* . z . I. .. 11 1 7 . . . , . �- - . . . a . I , . ': , . �Y, ti; 'A. . , ,�- ... .. . .,;�- ,T.T - . . - . I -- - .. -- - - -- mmmwnw� = - - . ­- - :,.I- -- -,-- - --- ­ . --=- - -: - � "'��L',:t . - I ­�. . - , . . . � , . ��, . . I . . I . . . 1. - I . . ... I- ��., - .�­ I � I . - , -; ­*t;�' . - -;,.. ! .. . __: . .i,' � r -.'.. -� .. I , t -, f . . �, I - -. I j,". -Ab .-. ... . . - . .�:i,--t­i.: - .. �-,;, .:. - -, ..:, I "� � , .. "'i , 11 I - , ­� .. I - . i I - � ,�.J.l Z,J i�l .. . , It � , - '. - , � I . �. . r '. - ;," . . ) . . "' , I I ... I , , � 4 . I I ... . .. I ... I I I /- �. .. I—, 1_1..:� ., , ilf ­� 10, , ,4" i*,:- r.;:�-41- e-�,�,, , "��. I I ­ .. " �., - . , � .. * ., . .. ,I '* �' � - - ­ -. ­-�--. -., . . C. . , , . I . '- -- - ?� : :� . �, " ,;. . . . - 4 . " . . . . .. '. , , . . - . S 11 k I . .... - . .1 . . : , I I . I I. 'I; , - - , � - - 7 . -,�­ - . ­ .!!Z�,� ­ �- lizu. -'�4­ `,­ , -.1, . ... . ; ­ ,:1 � 4-.,.,: , , , I .1 1, . .,..1. ,� I . .1 . - . . .. . � , . - f 0 F 1 2 S(1� E,T '-- . ­ . - . ... - . , ��- '-fe -­ - - - -.-* - ­I:� - � I ": -: . , I!", . I � 1.i -V-1- -,.,--'., ;j- -:,:.,;-��, 1­,-�,.­.;L Zgill -,"; Y."J--% - �; i`, %; -, - ­,­­ - I . . . �- , * -1!4,.`.­,­�� , f--t:---j�, - �* . �z .­- � I �1 . m:., .. .. �:' A- `- ­ t . .7 1 ..,:: .'- . , -, * I " . , , ,�,� , X; . rAi� -�--'�-.%.i)� t?':.��:,-,�,^� �;� �,,-2.""'I',.7- L�* . - , � ; , , �!­ - -, . - - ; . :' ,� :.0--1.1Mt . . ", ;,�,, - .-, - -- 0�,x. , r, � � - - . t; . I . I.,. 7.t, - ".". .:,�. � .� .11 :. - ­ �- I -- 1. ; ., I � ­ ­- I it) I �: -�i,; -, -I.- I;, V ., , , 6 . , ­ ­­ ­�,�.,�­17­11;�'. - - :,-� Ar . . I ,. : . .I. P. - a � !. .,.: ...-. ­ � ­.Ri��A .­�t",'�-(a--J­A, .. -- ­ - - ­ - -I... ­ ­­.... * - - ` . ' I - . . . . . . � - . . . .:- . 11 .� -i; " 1� . :. I .:1 -- .­ ---.,---1 -- -1 ­ I ...... 4:- -r .. -- ­­­ . � .1 - ­.- .­ -1 . .. ...- ... ­ . - - , ... ­ -- �, �. - .11. �­--::--,­.j2!'­----,-- - t. ..'. , ­ -w--�, 1�4--­­­­ - 1* " ­-­ ­ ­ ­­ ... � .1 - .. - !..,' . . . .- .­ ,- . . I .. .,. � 7... . . -, . . - � , �'.:�';e' �;l , Z&,T ­�-A- -, - i - - - - , ". . . ­ ..� .. . - -.`:-� ­- . ': '. I . - - I � ., � . .. , .� . ­rV7ji` . . 4. e� , ­�...­ . :­�-�­-­,�*�:-�,- --. .: - � , . . . . . . 1�1` -, -j't - -- " �J. " , � A, '*-.,, , I. . ...It'- -!-:.,: . , " - SHEE T -� .. � , kri- -, �.-.,.,--:t--'-'­ - - - � -- �­- .. i- ..( ­ ­ 4 ­ &�;­, - 0- t - �- I "I, - .. - - t, jr;�- - - I .-- ..� ":. 44% . I .­ .'­., . ., . . . � � I . I - ..-,­-.'­� ,­ , : . . ­­ . - `�,­: . . . . �-, - ;,-�-, % . . P o,� - I - , , , . , I -, -1 " ""�� - - - . . - . . -i- ... I . . I . . 7 :� , . . . . . I ., . .__ . _ - r, . . A4 ( " - I'' * ��' 1.-4 ` I . . , f ­ -;i. i. , , . . . ". , '! v I , ­ � ' - ­ I - . .� . ­ ' -- �; 1. . ,, � - � ­.7.�- -- -. I - ��'�-- �., - . I , ­-� .,I - . � � - � . ­ -, -_.- .. .r -.,,.-I . -.1 - ­ ., ­ T. : -1- . - ­ .- -� .­ , .. - , . .. ., -­ .,---- .. �� : . ,�.:. .- I ­ . . - � .- ­ . I I ­ . I - - ­ . I .. - ,:: . . . - I 0-1 , . -,�--. z . ' - '�' . .1. ­ . I . �� . , . ­ - , . - -- � . .M. . . . I . I . ; . . . " - . : . .. - . . - . ­, I . . , . .. I - . 1. . . . . . - I . . . 11 . I . - .�,*�- .;.. - - -S .-. ,,�. i, '. . I -V , "' -- 1* . -r`: � - ... : _r,:) ,: '. ., � 21 , I -. . . . .1 I .:- . 1, -. �, - . - ­ ;31:,� V" !�fl,�.'�A �t­A - ' !q&.-.. -'- - '.­�W- : .; . � . .: . , . . �'­ . : " .! I . . � . . I . I - '. - - . - * ,. - ;. I, I . . . . . " . - . -, , � � ­ �. I. ... .. : . . - I..: : ik 1, ­., ... . . , . ... I , - -, -, --- --, � . . I . . . ­:,��-j4, . 11, . - - ­ � . :,:, ,i .,­ . . - :3. , . ... . . � - - . . , ­1� I . ­' I I 1:? . . . . I .. . . I -:. . . . �t , : � I , . I., ,,, . � d �11. It. .. . . ­ ­­ . .:,11. � ­ - : ... . . .. ­ I ­ ­ 11, .. . . . . �, "�i�­ ­ . , - ..... - : ..." t- -1 .. . : ,:. . . .. � . . ­ - : E - -�- ..:-�,�*>­ ,;�,­­ ,,�qr i�,�-jj 7� - ....., .�, " , I . - -, . - :. . . I . .t - �� . . � I. . -�* , I , , - . . . . . .. I I . . . 1� : . - ­ f'7�� I . ­�� - .- �.71. liii - . * .�; , :. - , '­�, - "' - - �11,�' -5i . . . � . . .. - - k - I �.' , ­ --:: �, . i: I , - I - . ... '' - I .7.1 1 . A- � ­ - 'I , , ` . �110, WL' ., - - - �14. . ­ . . , . .... . - * ­ .. . . �.f . - . . . I . I I' ­ : " . ��*J,ji!7-' Irr": I" r � 2.,il - . - � .. - : � .:, . �. . , . " I 4A. - I ,2'4r-' -4 -i -- " -�,,? -- -I' - - . I �� � �.s�,�-,� A . - ,* !P, ,,, .. - " - .-,. I , : I . jr,� - � ­ -.. I . NN- . ,;. 11, �i':,, -be - ­­ - . - . j ; � 1�1; I- � --;c- -- W,4;�t I . ­ , . - .-� . - ", I I ;�� �� - . I -- . , -I - -..ij*.'-. . .- !�Si , �.-. I . ­ ;.- .-- -t- I � . - . . : � ,� . . 4 -il � - k .. A ;1;1; X, ;�� 1 �� --4 �W�- , t .',..-t '-11:11 I . , , - . -N '�'117�:24::,. ,'�-. ;-r. ­ - .,-"; - - .'k I --, g" �- , ,;,,;,...'� � , �111-­ )1;--W-, ';". " �,.. - - 7 - IS ? � 24 !, , ;"'_ 7 A.; n I .1 - , . \ : I - ,,, - .. K C. ,..�. , - - . - 11 � ­ . � w . . , ". . . I ,- , ,� � . ­ W ?.,I -.V, -7 ­- , . . . ,�' , ,­'r�­ -."Z. " .�11 V -:-�- -�-... ­,--� �� .--, . V: � . "�.� - ­.., -, -­ � "'. -, ­ - I :. -N ... � : 4 . I .r -1' It` - . , . :f `Y" , I ; � . I: . : . ..:. . -1 . . b, , � , a . . I . :: . .,. .. - -i' I � -:�j .a., .)� - �! - I . , - - . ol - . . . . , - , - , ,,�. 1% ­ I. � 'I', , 11 . . . Z. . . � - . �, . - . � . I 9 1'� . - .:,� 1. ­ I . - . . , . , Imm , , .. . .., . I I ., � ­ . , . . I . . . . t - -i � ., , . , , ., -.1 . I - '-1 . . ­ ` .f;F -1 .- ..,-.I,'. . - , � , . ..... . . . - ,.,� , -: I I .. - F - . .1 . . I . � , - - 'Z�� IV .. .- - rl . - -��". I 14 , , . I; k� , , y r e.4 . � . . I , `, ��. �4--, :;;, - - - , �` -, T. t!'� - - - �� . . I . . .. . -11- X!�.�".,.,. , I t , - - V - - ,'.�-�I. �..'�'. . . . . . :..-I. - ,.;. -�. .. . - I I.. . . - -�,� :. j '. . . �� . .1 . - . . . .� . . . -, I :&, I ., .. -_ . - � , . .. I . " - .., . . , .: . - . ­ . . ,� - . . I . ­ - � -7 . - , I . I . ; .: .- � . . . ..:...I >,, I . I . . I 1. �, - �. . I " , , ,;.I�-;-,.;" .. � .1 "I : '­�:. , .�: )-, i ., .. .. . , - . , ''. , . I . . I .,;. : , I . . . .. ­ . I 11 .. - . . , ­ -..i;.. " - * -- . , 1. � . , � , '' , " `1 ., � F.. - . . - - ., .1 . .. �T I � . . . I *..-.. 1-r W - � �m I I - .., . --,. - 1� 0-1 � .n, .i.1f.`--iXj-1�.*.-L- 1,0A ".i '... �;:�: t .::, . �j �. ­ '.1 .2. I .,P. C . . . -.,- � -... -, - .. . - I - j� �'�r­r. �' -1 '. I-`. I -- - . , . 11 - " 9. y . .V .. . ", .. . .i ,X , , N--,171111`1� 4A, �' ". - A Z �4,, . � I . '.. , , .2�, -ill , - . ,z t',� ,., , . �4!Vx 1�- . .. -r-- . . . . . , . ­ ,:,;,-2,,�Tua'�: �:...ie -'­ , I ­ . - !- * ­ -C �A j7� 1 - -� I,- . -il. � V ; t 4 I" . I - . . r. - F �,, - - ! !.,J r�� : .1 --i I 2- 2.7 (�' I.I...;r,---,-I�,-T,,��-�ij,�-., �--lj".,;F,4t,31�,�y,f,-,(f.;"*,;",��-.:. I. . .! ': ", ­­ - - . . ­­ , . I ,:. . . -11 171*: - ­. ... ....'. - , .. �1,",­ '.4,,L*'­��.::,.., ­ :.. 'i � ., lsll-i�­1.1­1.o­ Ii: ­ . � , - . . I -� -..'�.*. .�, - ...:,.: . * . . I", . " , " .",c­� Z,:�', "L.I.. V.: ` " '. . �.i`--.',:t-,, z; I—- , �:. "".L.�', 7. " '' � .., ­...:,�:*­1�0�..­ �.'-,., ��-` 1. :`.: - . ")i - ....., .... � .,� ..!; - ­ - .:I',... ,�; . -1 � . .. � . .,� , I. -1 . ,. ;­ , - I . � , � I I ': � , - ­,?, --�f­�J­...; It -T'�-,.�-­y -.j­­.r-j-­ 1, ­­ P. ... .."-..,-''.I. -:'-..I..... . ,;L:. I .. . .. . I I . ,;�, - ,,, . . .. 1'%- - ... ; .: I- - - . , , ...'- - - .- I . ...., ­, - , . . .. i..-, -I � "t ­ ­... ....:�.,.!�,,.7�.i .��­ - ----f. -..-..-.,.-�-11--i�:--.,-.--3...--�-. - ­... ..... -...-�.-.�,..-..L--�.,..,'-�..�.-I.-I,.-.,-----,.. -.­­..... . . . .1".---, * . . . . ...­ . .I , - -.:� - . . . -­ .. - . -..- - . "'... ­.. -- I , ­ 1. ,b. . � ­ I , , I I— .;. . . :, �'.­. ... ­ . . ...L.. ­ - 1. -. -. -_ :; �- , ­ i. . 'I �.­� - i . ... %. 4 - I � .­;�,... �, . ­ I.� I 1% ....." -, . I 1. . ' ­ ­ ". � : �:. . �� k .., li:.". V 1-1 ,; .. . . . i . . . . ­ :.1, . . ..,c - , . J- -1 . It . � I .. - � - . I. - - - -�! � '.. i... 1;1.. 7., -',:. . � ��, ­ - � I . . . - . ..., . '.'.* , -,�' - ---_'��.I�­. . -. -f--z -��-[,--qA-��,: It ... ... : . - .. rr N T I U . \ I , ­.;­ ��T--,�;;W.­.-Jl " r% : ot'j�,!�,' -, . �1 - :�:­ J, ': .1 j:..--=-,-.--,-: ' - " , - , - :., . . .1 ­ ­ . .1 , . "' * �. , * . � . -` ,­­ -,:�,:, . - %, I . ­ �-; . 1. . ,. ­�� . . ;�j ; -7 A. �' - ti, - � :�, , . � - - 1:1 I . ... : t; : ; , , I I . .- -4,;,7,� ,�.r,,,-",pr- -, - .. - I , .: � ,, . :" ��". . I., .1 I ;.� . . . - . � . . . . . . ­ -.'� . , :�:, j, . - "'ji , Q.,;�N,N:,`-.111. � .­"� , .. . . - . :.;* �.O , ` - .�.:: '; '�­ `:.i:,:` - - '.;, , ­ ! � I . . I � .: %. . .S1 . . : .. -, .. . . , V. - . f . . ., .. I . * . . � : - .. t �, .�.w:, ,,;2 � . ­ I t -M . , '. Z �11'4 ' ' -- I . . 1. -. . � ­ I . I; t %� 1� I . , . . : .. . . I , 7 ".1. . . , , �, z", , . J�Ml * , - i, "" . ii� ' .4 "&�,,-, . '. iyi,;-11'L. �t, - - ' . . . . I . ' .. - � - I . I ': ­ . . - \ i - . 1� -- 1. 1.� . -� I., i -.1 I �'-,� , - I"!' ­- . , . , '. - '. i� � .e,�W _ , � 'j. ;4- ­ � - , x ­0NIT*: -DEVECOPMEN ' -.'.-... - --L - L; ;�. ­,o..�,T. � ,:. A - - : . ,*,,-,,-.�,,'-...,.:..:Z�'..,.,..;i-.-'; ­':;--!-�,-�?-,-:-,.- ,:, ­ � , .� p .!� . , - , . ­ - - . i . . : .?:�.. ­,... -f-:.�,,l � I.. �1 .. .. .2i�:- . . -. . : :­ -1". - - . I I ­ %, . , - . " � -"fflrl�i ­', r �'4, , , .,I:, :­ . ��' � . ­� -., .'. - ,��, ,- .1 . ;1' I �, al,e-V,�-�, I-. i� --�J--�, . . � , , K ." I , V .-- k, . t . , ­ -�-- - - .-. ,�,!;'UV� . ED ..:.-W-I'�W-5 - I �­...-� � . .;.-., -I4.. - .r �.j !��­�F -,,I, ;4�, I . .,i .:.. ­;,�­. ...- " ---' - '' . - � . 1- .. ­ . '- - I - -­­;.�%­% . L � PORTION OF FRACTIONAL - - . . . ­ . *,I - . J 55 ,,, - ;1 . I 1-� , , - , �,,, , _ gf , . , , , , . ' !, I '!�' .I- I -.. 1 !4 � .... . .- i -: .� - , , � *. ;' ., `�!, - . - .... - . * ,�,, : ., , "', ­. , ­ . * " . . . , �.. � , -!, 0-- . . il: 7 � ,.': � -i. - r - -, - I'— - '�.. . :: : - ­ ', .� �, ,; . , I .� '.-,i� , , , .. .. 11 1%�T -�- - -FR CTION4 "'SECTION 6 .N D .:.A' .� : ! - -, -L-.;' .. " `�'t , - �� , .: 14�* --..,�L-�,�",5-,� .11�1 . 'J, , . . -�;4 § -f .1 . I-V-tBEI NG � A . . SU8D[ ; VISION .OF A PORTION *OF A . - A i ,. ­*: I�-j A.- - ,- �� - - --' : - . .� . - . , .I- It % , " .. ., . I - . . , I . . I - - � : ­ 11" - . -; I : .: - . - .. .. , � . � - , `-fA '--1 , -t- - - - , , " ."Jj�l -.�,'4.101.-g.h-*.!� - % ,- �: � � , : : - . ­ : : : I,% - . - - I. , , , - , i , . ; . : : 1, �; . I - . - - `7 � � -k D :.-�: ,. o,� �� - - . . .. I , . ,� - , I . ..� " " ,� .,r ,ftt --I. :�i� ... , ! 1:. I , " I .1 ; .:. . �, : , - - '.*,� -, - . ,9,. I .... r, ­: �. � ��, _ . .. ;: ,. . :. . . � I - - . . , . . _ i . .: , . , -�, - ,­ -., . ­ , � . � . . . . 1, - ,�., .. .� " I I , I- Z0'4i� I 1: f I �w . - �. 0 . - , - � , z;i 4V M , -%i , . � . . .. - .. I q� . ' - , .,;,I. e.;"O . . - - ,, �, -X , . . . . I ' r ,:' -:; i' - * . _ _ * .. 1. I. ­... --- '�`,� -j , .;u,. I - W ''. I . : - .-- , 1 . - :... �. - ... ! - - .. -. �: ',�*,"�,; ! -TV 1 �7. � - ..'. . � �.' . . � - " , ­ :1 . 1, S . , r . � - - . - , 1 . � , , I . ,V &� - , I -,:, : .i:".. ,,�.Z5 . ., . :1 .­ , ; ". %�,". . I , lk.. i-, � I I .1. �� - . . V� . -- I -:'-',, 111--�:Y 5 X W�* , 1.11. .-1-1 1t ---.:--,..-.:. ',L,.., ­.L ��4, ,'., ,..: ,,. r ..., .. I � * . - I . 1. .2 :;r"",;-.. , - , `4 I 9' ` , - --:��,; , " ---M� 1* � 11 ­.. 7 .* , '. r . . .:,�",.t..�t;..�;..::i,,�-...",Z:,?I . 3!1 ._!:, I il,RtECT ION * ii:-7):.--� BOTH.'�. IN J -. - * S'13 M. ACCORDING TO TH E *U.S. -GOVERNMENT SURVEY ALL WITHft ,:,1�.,--:"*-;,,- . - - ��c .. -, -, '�LT � , I--,", ­­ - Ir - '� - - - - ...� 1, ;..,' . ­ I ... . , Wr,t ,.,., - - -iz�t"-.:-.--*,� .:.-;.-.. T�,­�:'­.­ -.' ­-*;L1.­'�'.'.;.%C, "ti;V":r'.,:'1':' ji._ : �, ,.. I ..." - �.:. -, , . .. ' '-I-- - - - I ­ --.-.%,-'- - .:I, � .. r � I ., - - . .,q f.�''.-�.-:--f��.-:-,-,�-.'-�-�.t-.--.I..,,-..��.�; - , -­ ­- - - . . . I r -j* I �. 17., 1: ­�.-..� - - ,� - , '� 0:� I � � r t1i'::.!T�'! ­­ ­ ­ �p . . � - 1,:;,;:. I . -�, .' ... 7�.. " - . . .-,- -1� %'i'.. ,. " -, � -.-,it - - - S -:(�A j;j..'�A7...'M�t.., , . �.�q it.. . . � ..� r,)-.-,.- _ ,- -1, . , r .;, . , I I - - ` ..... ­­ - - � ­ -- �,7.� ­ 1. ­,­ ...1 1.. ?- �. - '.... 1:11 . ----- --" -- '' .. -f:,i:--� V 11 - �M,4 .�:-J:2.S;'. _I$ ­­ I I �,%� -:- �: ./ T.,, i. . ' " �: ". - � - ­ . . ";�:,"r",�. - . '.. . _ _. . .!-i- . - _ .. �.,: . ,,, I , ': , """ , - -- " �,'.-:' .­,� -, j" � ., I 11­­.1­F'I.. � , ,� W, iik ,..,.:-:. '­.,%,.� ..­ ��.,. ` .,­., ­.. . . ,'� ­ - , . I ... I ­ , . - I ..­%:,-1:!z111::.�­­ .. - �... .. r. -..-­ .. . 1 - I ' " t . ­ � [ ­ - I ". 2:';Z '.. �. '.- - ­ . ...... , , ­ . .- ; . -.� .. . . . . . ��, � - '7�� , , . � 'y .."..", -.V-1. ;*1'011-�..'-457 ;: . , . .. , ­ I L - - - - . - I � I - . ...-. - k - - % .' , -1 r . .. V­'­� ", ' ..�, �.. , 1. r:!:., - I 1: r, _�: - ,-- - - , " . . _ . . " ­--zj:-� . . .., �; , .:' .,�,.,: �- .. ;�� �-. - - -e!-,,. - ; . - ' ' .. L. � ­ �... . :, ." -,6. _ - 1 : ,­­­ -­r�:'�,.­'.1.­;,i;.z , r : ." , � - � ,Z �­ , " , ,.,.-. * - - .�-----. -.- . , �'. ; ­�' :. � , , I - . * . � , �� - -. i ---.- . , -1.1i - , " ,,.-: , . � . .�'. , I�i­,.:- ': t . -0--t., I B I - I . 'I. - -, ­­., . ­ -r ­­,-­, * s.-:. , .- ; I �. i" -' T"t.' .;., , - ­ 1A, , , ,0 -4��t'!%ti,�,',�� '-,t% ; ': ­�4, .....-'--.1.1;1 �. -:ij!ft lo *7--,,' �.: !'.,;� --- � - . ­ -4" � _:_ � --r!7 k:'�;, - .., ­ .1­,�, L.,.; - ­ .. , . . I - . " 1._;,1�,,­­.1.. . .,.L,- ­ lw.�k*l ­ r � , I - 11 'W . .�'... _ ­. . �:- - - . . - .. Z. L; ' ' j. - :f":-,: -!�- .- �` ,',.�',- �,�12r7%%P I I _ _ � i -1: , " , ;� � g . - � - -1- y -, I. J-4--- �.��;�-: , - -��;i­`:". ��:*,� 7,7i'' --.",.� ­� Ak: * Z.�t�;�'. , '.. , , ", .. . 1­P�.:,?-.,.-. ��-,_-,-� , , � 'S 'S TATE OF '-CALIFORNIA - ". .� - .`:�If�, - § --W V� . . . . I I ­­ j ­ "'. I " . r , .. _ � . _. . , � .� ! . - -. 'J'..- �,;* .. , t , "!.:� - ­.,-� , I IN , - . '.., . - ,., I 1. il - - : . ;Q��Ji- S.% A., � .--.:, - . .-- � ­ :1'-' ­­- '^t-- a'. .4 e ­j -?�,Y-"�,;,..---,it�"--,:L��-.-,.,- -��- ­­ . 'i OUNTY-I: `OF�: RNARDINO, - . . , ­ .., M . .j . - ­� . � : ,:1.� .� � ". � 't� r . ' " .:­- - -- .� , . � -- W- ­ ,. ­ -1. � -­-,..-:��,�-�.- �.. F ;� -,­�,, . '­ ­... �. , � ­ � - .. I ; . - -,;j:­.-;­­�'Lt'-­.. '-.;"17.- ...­ 17 , � "...­."..�-1. - . .,:..J.-: . . ... ; ­­ . . ...-, - . ,,.-. , .. I . .. 'IT I ­ �; .7. . ,..I! , .. .,: , .��:,� �-­- I � �� ", .. �?�",!, ­­ ,.:� � I "'! - ,. . - -",.�­­­.� . -- I..... - � . , , �-, � - ", . � m-, '.1 '.�.. ­�: ­... -1 .- . . I ... . ­ . -1, ­ , , . ­ : _,­­'.,­�� ,,..... * T, - -- -­�-�'-.,�:.:: �.% ��. . ­-­' - - - - Jr.". '­ .. . . , ­ . , .�tl,7�­ ­ " - � - .. � : ­ - ­. - .1 . ­� . - '. , , :.I - ... ..., .. ­ �, ­� - �1.11­ ... . . 1� - . ­­.". -j ­"... .. :i' :1 I) t�-"�- " 'j, , . ,­­ .. ."; , , . i .., ;,. i . . � ­ , , '' , , , , "' ­:-;.* -,,.,.. - ­­. . ... , ­., ...-. . - - A � - �.�o . I , - ;-,e,�­A,ei, I -.-.-..- . . - - ,� -"� " , ' - r- . . - : . I . . , ,;, . , . i7! %­','-� .'�,,; ,,.�I:" i ..:: .. � . . �,-:,.;­ 7 j,:-." - ­ ,!j- . -. �..�!::.­.. "_i' . � _.:__ - - -­:�' '�'-""'�,;,.,�,.,,,-,.��.i"i�-,,;-I.; �::,.ljt­ , - I- T',it 11 , I - �'� , , 'I ;-, -.-,. ": 4.- -.. �,' 7i " - f - . . -1. . - " .1 '. :.' ­ .-(' " r -.,-" - - - ­ �.: I Z - , , , I ­. , , I , , . -... , . ��: !�;` %, -�.,-t. 7;,-" -, " , I - �' - - - I �..�,., .�. ­ I �­ r ­ ­ 1, ­ ,,.r,j, - - I , r I 1� . - ... 1. _ r.! - - - - . , �, t%. : J � . rr . * " , - -7-.. -!­�,.­' _ ,. . . . � .. .. - , .­ - - . ; . .1 : ­� I -!��­-,�,- . V. ,�., . � -. - I .,�i -�.-.­! . I " . ­.I.:1:1...� I , ­ .j� � t, - 't�-t;,�- 1, , '10,t;:�, *1 . . -411:1� � - i 1!; .- .,,�. � ".1 -!. I.' .': � ,.' ---�.- � -.. . ., ,.-,.-. �.. . _�- -._, ,�, ':�'..!­ -.-I- " t., � "'I'. ­. , � ,:­.�', - 4::, - ...- ­ . .. ,F: . .,.� I . . . , I "'., �: r , r . I I.IJ: " , I .. , .. i'!�'� ..!. :. : .." . _ 7,!.A,. � . . .. ... - . . ­ ­ . . ,... _ .. . ,;: -i"',.,:i;­1.,,­;. ,-,,. - - :-- - �". -� ... .... r ... ­ : -. I %.� .�s -- , . . . I :., .: . �:. IC � -.1;;- , � ,:. . . . . . 1. . . �, � , ': A.,7.. I . ... . - I . . I . . .., I .: -.... : ' - . - .. �. '.. � . , .. . . I . . : ; 11 Ir!' ,.".-7...-A;,. - --l-....., -,­;­ ­.;� ... ;--- � �rn-. ...,-'i.:-,-,.;�,-:�:.,.,:--� �.,�,p � I . 'NG . . I - -.I- .­,�:,:, -1- ,.,: ­. � . : .1 10 - .-' -:- ­. :- ,..,­ r � , . . . ­ �:t,.? " - " ' '' ' ' " �L.,O�.,�­ ._..! , " . . . Ti ­.. ­ ��- 1. -;�!,­.�:, . , - . -...,..,. , .., i , : . i. , 11 I - - - ­ -­ - , ,*:,, � -i; -,' *­� * 1, --� -�: � I - I . ,: ,I ,i�. �­�-, --.-- . , - , :: �." ­: , I N E ER:, - � M'C' CUTCH A I . . '1� ­ .. t , .�%- :� , �7 ,'� �; * . , . :!%"... I.... . - :.L.. : .. . . . -, .. - , - ; 0� ',- I:! ' I .---1-..'I - - I ­ . - -1 : - .:: ..,. . . .. ­ -:�..-,. . � I !. , ",;' ­.... W . - 11 ­. ;Xlt.;,.!�,11�4. "'. -.�­ r .7, -, .! '' ��.: * �,:.%. ;;;. '� .. ..... L "..;;w,.--.-:-,..�.;-."-,..:'�;.- .."..., *....'1-'. *�., . I ' I ... . . .. ,%.:-*... � L2, 1. .- - 1.4:�-�, r�,:', . ­.1�1.., . .".. , ' i �S C 1" T ' __ , `;,!�"`- '�'-­,A; -�-­4.-?�,: - W--�`. . .1 , 4 -1­t---"�,0,.' ­­: -� , * " -­�".gi,,� .".. -,..,;.: ,-�. I . . . a '. . - -�. --- "' " ; �"` ,- " �� �- J7'. 4 " "7-1 � "- 7 r -, - "I' )I'� - , "I A N; z - .1 I . " , , '. , i `- ., - - �: , `�-­ - .I. � -.'- L, .-'. , , , - -- - ­�' : , , - -;;, - 1'."T 4� -, --. -,� , 3.- -.j.. � �:;(;.",. :`I-.: " ­ . P; - ­ , - , , '", - . 1: , I : - - I - . ;� � , --I I __ '.." _ . L ...... " ­­ - , -�:,* -*- , I? I * * ` .", I` -� - -,* _ I 1! � , , , , I . � ­, . ­ 1. :', - - Y� ,i:"�i�-­,.:.-..,!.�: '- ;1 � , . * ........ - ,.,-T,. �:. _,.._,% � ", -,.� � --,----� . � .�,,� - . li� I , , , , - - �­". P � I , � ". - ".. ., .. . _._ ­t�.a I— '.� 'r 1 R.7a�,�Ij .. --- ��­ - , ­'� - ­� - , ­ - MPIV :.�­­ * 7 - _ -*.."t ,,._-,.,-�-�, r . �. .. I-., I I - -1 11 -,;, ­­-- .7'. �. I.,"I. ". , . " _ _ . `­­­�-.­4 1 � ',,r ".,11z;.�... ��:�.-..'I�'..r',�l!.,..,'__-_'_' - - _ , ­-� - --�� , :, - , -�-I' ."t ...�.-�:, � . - - 7 - t -, 7�' _ �. . . ��7� -:., rV.'�'! ` - , -. ii" , �.11,11 . �� ,;. .,­�'-!. ­!- -�s- - .. .; . , ,:�,�- -6 . �, �.!-- � ";;.,:--.!",��l;�--'�-:��r""�'....';,� ­", - ...- i,�O--, " i'�-,i.�- , ; . ��,'-----.--:, ,,,, ­­� -�.i'�,iN.,.,Z,�t',��-..,.',�l'.ii�""- (�. ,,W, .,; :,*,�,:.-7�7%..:i:�(. - - �;;­ ,;,Z:;' 115V :: . - . 5&V,!jf�,.,0.,. -, .i.; ::��..-.��-�!,--.,���,i!,-,--:!�,�,,���, , .-'�'. --., ,Ii, , "' � "I , ."', '. . , ". - ­ .� .- i;�." i -.-A OV L I� ERI - 19 8 -fti,, �, C - t� . - , ir igxf..�. I , I . t I -- 1, - ­:`�� . ­-;�' - � :,t , ­ . , -­ 5 .1 ..', . ��- � . I - ., t2 .� - I , ", , . 0 M , I r. .., . -.-- - - - 'i .. I , . . .I- . , ­.. 11. . . .: �' ,C,L., .: ;I: .. 1;4 � �--.,!;���,�.-.f..�,-,..,.,-,�.'�..�i--.�-�- I .. --- ro . , . .. -.--- � 7-1 - .." - - - - 11 - , ��r. . � ;, a .�, . , , � .., ,f, � I � . :­,�!, ­�� i�,'ik�.:--��,­,'-,:�� �01, vi�� �: - qz�,�W,�, �'. 'A" -.­,�,.,��.*"?�:,, hli,l -.� .,:�� : I . . lik. " .,��' . ­ ,.i. - . . ­., 1, �; -:,�,-- .­ - %­.. �.11�j 1- . 11, _��:,k, ":-Im -­ . -'i , - ,­ \ . , .� ., - %��,,.> I . .�.�' 7-.�:T t e, . - !"t ­­ , . "::­ -, . .�-! .... .. �, . � .. . a A 0 A ES, INCORPORATED : . .-­ . . . - , . ;�":.,.�."qli;.�..t;�,�.�.!:7-..iI r - -4, - .t.; , , -�r r ­�-- :: .'. J'.'-.� ­�' . , - lk,�!�,.. -N I r, 'I . .. �.! - ''. . ­ r I . I .�.. . i t... . .* . �. - . . .�! :1-- '15 - r, ; , Jl�., . .1.1 �'..­ r . . I 1. I . 1z � - , . r . - �,I?k�--.,�,� - - .. . -.,,* .. 1- ... I. ­ .. 1!t , 1. � . � . .: � � � " ----':-�-�l,,-�-!...�l;�...,Z.�--�r,j,* , ­. "L.. . . i .. -� -( -, '�.,� ­­r,�� .� I. , ". . , .... � ; ; L'I, "r - I- -. _.':, r _ ;:,;;_ . . :... : ".. : . . -.. -.-,. . � I .� . . . .� .. r . . .�'..";,.. I.. '# - - .w , I �'. ­- � V I.;..I..'., .. ` ': . . :� .: : ­ r ­ , . . ... .. . '. t7 - ';:: _ 'r I.'. I , 1� 1 . . . ` '! .. ... I I - . , . . ... . ". � �.. I . . ­.. . . . . . - : . - . . . . . / I r .:. . . . .. . -1 1--:'!;, . - .� . o, .. .: - .. . I I ­', . . - . . .1 I � .1 ..t-t.-'�:';' .'r r - � T� ,:!, .- ,­ �. r I! .-,; ... . - .. I . � - I ­ . . . I . . . ­ , !. I . . : �. '. r .. .. '! . �. . ­ . . . I . I . I . I . . . " ­, . . � . -%.%,�­:., ­. - ­ , .. . - .. �'. 1. ­ . .... . : - I . . r -. , ;� . �.. ­- I . � I ::. .. . .-. . . . . . I -�.. : � . . . . . - �.r' . - , , r - --j - * ' ; . . - . . ­..... � . ,--:r .,.:-,­'�-,i&� . I �, - I :.. - ­', ­ . - , 1-`1 % L :. . ­ . �.. . . . . ­ - , . �,;..L� .- :z. - . . . ,, !7 � - 1. ­� .�,X . - .. -. -: , t. .: '.. 1.­`r�, _ - .. i r , ..", I� I 1--9 % � r I - .. .�- ,It--� '%-�-T.,?"v,f -�-:- --,L� ,;� ',�- ��,:!%'�t;% v: . �� . . ,, J* * .r . . !`­�­ '­',".L�..,'.. ..-_-.I. - '.�*. ... ­ - .... : :­. - - .� 'r'�;�,j ­ �:: . . i, , " � . � �*�. %11j� I*- '-;-",. . .r.- .j ­�.;�.. �.. , �,!'­.;.,.-,;--, - - �.'­ ,, ..: . . . . . r .,- I . '. ­­. ­., - ­ .. , � "I' �i I . - . � I . . I. . .. ­�­, .:.. , � " . L� ! - `;r '.--.- �.-: . ':7'-�: - - , -­ ­: . I . t : .... - :I ­ " '' . . . **:,�-'­ * - -, * -, - - ,,, � . '. - r - . . ,�,­ . I ­ . . . - 4,',.�, % , ,�, , r. i" r . - '. , : - . . ... �&' �. , -- ;. �'.�;�. I I , .,� ,­,��­,­ . .'-I, -­ . J. - , ..'�­ '!.I",- -1 -;": . - -;�! �"� � . . ...­­ I I . . � . . � � ;.�*- 1* :, I., �� '. . '7 -it . .. ­* . � . 1. , -, * - . - " _ , . , 11 r., i : t - : - � . - , - . ­..' .�i . - 4 . �. , , . � ,,�':, - . . I .. .. Im. . �k ., � I �! 1,zi:1.1 ,!� .,' r. . - :F - . ­ . . . r I. ... -.;e -­-t:-.'�_1­%:4 V - ,:,I , . . ­ �, - * - . . i, . . � . .. It ., . . � , . ' ' -, .. . �,� . : ­� . ­ '­.­.::,..;.:�..­�. " r'...' . �k2.: :�' .' .1 . I - ­ . 11 . .. . � .- .. � - . I -- i�' . .. . . r.. _� .. I . - . - -, --j-' 'r , � . I %,.. "'. ., �4 '! -i, . , ­ - ­ ,. .. : I . . I . ­ r . . ­ .. . � r . .. . r . - I . ­ - . .., ,-�-��-,L�... , , . 7 i.,.; I .:�t . . . � . � . � . ' r . . : " . . ; - . - . .r .. . . - ': � ­? 4' -� - .- - ��­ :. ,,, " - " .: � � . .. . . � I :­ , ­ . r I , : � - . I . .. - -, I - : . I . '10 . - , . - �� -- - - :r;".'.' :­­ � 4 ' ­ .. ­ . . I . , . ... � I . 2��:-.­.".- _"-, . �. r, ­ ' . - .. . ... , . � ".11 � - - " I ' i�� - - �i - .1- . . r,� �: r -I _ _ '.' ' r.'.: - - `V . - .. .� . ��,. s - �,-� -, ... . ­ I I . � . I ­ !.­ -, �. � -.. -R S* ' 41MROCATE ( CO * - . b - ,�-�Wl - .� , . . ' ,� , . - t : � _... % - _ '. . .. ...: � :1 : I � - - ... . , OVNf ­'.. N . . . - . \, . ' ' ` " .­ I., , , .. ­,� .. . i. -. . .­ .. -.1 . '� � - - -�, - - I �,*.� ` -.*.'�' . , - , r .: . . . -: - .1.1. .. .. . - I- . .,i!. _'. N ER11 � I -8-`:-,-t----, - ,� ` -- .".., � I . . -6 ), I.. - - 1, � . ­ -, ­ 1 .1 :`.'... I ­ 014 S, CERTIFICAT ­ - I - .: ­­­­ I ­. �.iv .I . . ... 1. ,r- . ; , .., , � ­:� -- I I . . . I . ... - _:r . - - - .. . . . I t - , ­.. I.,.. . ,, T � ­" , , �Iot. .9, * . -,.,:: " .... - :­ .I..'.".. ­: .��, - I. ,1� 1. . . I . . . I I -. .. .. I . ­ ... .... . ... ,. . I. - .. � - . ­ . , 1:; , , � r . . . � , - - -4 ` e , - A �i .!,. -n�; - . - . .1. . . . - i . . I . - I . - . I. ; ,� , '1� � �E , .1 ".. . . . I - � �% -i ..X.-�t..�---:4�, ., . 1, & . . I,, . , , . . � - - . , . r. - -, - iiv:,f". , . t tie.. ­ � I- -_ ... � : , It . . . , ­� . ­:�. I . . � . ; . : :r ` - . � . I I � . ," . .. � . any e I . . .,.�.. �. ..".7. . . ­ -- .. 1. - .; - ... I . .1 . . � I -. : I..: ..,. ­ 1­�.. , - , , ,� i I" "i 6cord titl­ ,.. -�-,, Title' Insurance aild' Trust Company, a Californiacorpoiati6' . -.� ... -;� - -.7 1 . :,-.1- . , .. ,-+.-?..-We her *eby'--,c-dktif'y.i�we.,-*aig��.'. - I . " 1 fi 11. : I .: I , . .... , I .. � ­ --�.,:­;�, , -j" k, ,.� 7 �?­.:. - - - ;,. .. � .�. . . . . . , ;.. . - ­,"zi :!��-��.;�,:,�.�:,.­�,­N. ;,-k- , . . . . r," . . .. .., I . � 1C 1, , '.... ­ r �­ .. ­.­ �­.-. - -, I . . : . . , . ... ��- ­­ ­;� "��,, ", - I. -i �.'­ 1,.1,.a ��', ''.T. .t."i �-.A',J',�, � -� - � -.;z � .1. t . ...:.. ',..'r . ;­ r. .;, . : . ­- . .. I I .. ­ � .. . � I I .. . ­.. - ­ 11 .: - :. .:. .. . - .. ... �'. . - .. - * . ... L -r : :­(- I.- - I I'� - ­ - .I ­--� � , . ­;., __: I �: I ­ � -, ".... -.-.. . - 1 7 -,.­�� � . - � * 9 i�&,4 s'shown. -on r. .tn-&,�Annexea -map,, -and - -consent:- ' , �: I . I J% ­ I . , I 'j.. . .. � - � - .1 ;I .. .... . ; , � - �";,;,.- . --,:.! - ' ­ I ..'r- ­ ....- . - - .- , r I ­.. ...I : - i .: ­ - .­ ­?� ,­ . . � .1 . . - :: I . :7� .- �'. -"� *'in t-9,- �7,1 -­ - -�v +. � - �� � . ­;�,%,j: . ".. �: "'.... - **. �.,,., I T . ... . � , ":Wt ­ ­ " - :r::., " , ­ - -�',31­ '-hd 14fid.. subdi;v �­ "", '"we. - . :. :� und - - -1 -� - : � 1:�,,. - ' , . , , , . . - . . -, ", ,_, res t..' liffi-, .. - 7� . , . I . ­:­.� ., q "' ... , I . -?I . 'i . .. I I j:. ­ -.r . . ­ . .1. � .,!.::. � .. . . . .�:­�"�';r',-.t.­:'..:1" ..',.*r�!-'j.j-1,--r.­7- .... .. - _, .. -. er De 1645, a 'r .- 1. ... -. I I . . . . . . " ... . �. z....: I—; - 1Z I 4 ... . ­ I_lr.._.. �-;'-. '.. -.-. ... .4 .'.;-,;.;- !k; - ...­ : ,: I ;-i �­�; ,; . ­.`!, " - - r.. . . . .. .. .": . � . . ­ .,­-i..,­?­01- " - ,A'; .,;, ' " -�`- . -1.1 1. ,��, �­;.,. . ­ ­­ , It ­ . .... I.. ... ­ ­j�* . ­.. . . - . . .. - ­ �. :.: I . I.. ,, r. � ... i , . . r � - . I � I . .. r . . . � .., . � -...:, i -:, * � . I'- . . . . I - . ­ . . - , . . . . , - ., � . I -, '' % -� - . � :.: - - I., - i -­;-�, , - - ., I t . ;`.`.--,­ . ­ .. . :. I . r . ';*- ­%­. I �� . I . . . I..-! � _ r I.- j'__� ,..,,.: ­ . . . . � � . - �.- -., . I... : .., . . . - I . . .; -: . - I . - :.-1: �. :*.:. . ­ . ., - , - -- -­ - * ­� - , , I I - ­ . :'' - :-­!�. t�-,..'..`­. . - 95 11 ' 3603, both of 0 fi'ial Records.: :, I r ­ . . - - . .. .. :,�. . .r ­,.' ­''. . ,:, -1 I.- .."!, .., .. , --, *40 'page . I... �. � - ... ::: . ". , . .-.., :, 7� :: .. J`L ..' r,% the re . . A` ' - ,6:]N - .. ' : - map,,-�, , ­ �..t.. ,�. I - r .. j. VrE_f-jj',' ., . , :1 � ., . t� -rec __ a of :.tihis."lina " �- -- -hdreby of f er Lt)' r.: f C p garat, on,an �,*. . r J, - � �-­ , , I ­.­tv ­;­ .�", 1 .'.7- W L*- . '' - - ., - ­ .. . . -,.-�:. :.r � "' '-' r' . Ir I . . .., .. ­ : . . . . .,� ' ­ ., ..- ­��, r. , . r . i. ... . I..- I.,- .1 I I ; . � . . .- I., I .. . . .. . . I ,��. . .. - .;­ . . . ­ lo" ng . -- --' - i,� ,'�: .:. . . . . . I . - :.1 � . . . . : . . ­ I . � 'S 0 6 . I . . . . .: . . - 0 1 e- * ''' , ", '' .1 di ' - the.1 ol wi` . , .:: I .. . -' - dedic'at I .r tfi 'COunty.,"Q .. am- Bernar � ... � I . . . �, 1. . -'.'-- . - �.' - , . � *. I . . . ; . I . . , e .. � . I � , , ... - - . . .17 1 . . . . -. . . ­ . . w.i - I . ... . . . , . . . �, .. / . . � - I ­ ,­��., ...- I ... . . (R . T . . . .. , "" , - ;-� - ".. -":­ -,; ;*. 3!,T. '414i"; I . . .. . . I ... . , '. I 'r:� .:..:.. .., , . , : .1 . . .. .�- �ze . .. - I .. .1 .1 ...-. . , -F;:;, I . . - . . . . : . ­., ! i. - ., i.--.. . -�, - .. . ,�-. �4­:� �f'..'�..� -2 . - - -i- ": I . . " ;, � . I - 1. . I :: .-"j]- : -, - .,'7-.. :� ; ­ ��4. 'i - . %. . . 11�, ,� � , - : � . � � . . . . . . I . - : ; . . .. . . ! . . . . . I:.: , , I , ;:i � ....1. I �- . - "I'. . �. r I - - 2 . y i�� I . 11 . - - - , , - , t . 'j. , .- I . ... ­ ... I I ­ I ­ - - ... ­ . . ; . I . . . r I - . . I . 2t : . .-. .1t,r:*.- - . :, .:. I . : .. . � . !". .. I I - I - ,!..:;� . - B xle_� //L.11�� - - I J, i . . - . . L . . . . � Y: B :* J ,&r . . . - .. - . It .� ..;: - .*1 11-�A- ",... �' ­ - lz..­�' *'j %�-.-­ -I -..,:: �.. .. 5-1- '' # � `­ . - '. - ... % -,.., �. ,,f,.( . . I � r . . � �, .J- .. 1: I 17. . . � r ". ­ - - . - - " - 1. I ;,r- � .. ­ ' ' . I— �­'­ . . - , � � . ' ` ' ; . .1 - . - . . I - . ... - I, Yiew Rimrock.Avenue n -. . _ _ ... _ _ _ . , . - , ­,� .'7 Scenic � Ridge. Drive j jraj L' ;6 d fhe Son Bernardino . . .;�: �. .,. -.! ;'L : � . . . . . . Iss"7, - S,6 C /F e 7;R11!1 . .., . � � . - 19S 5 r- V/ C- CT, 101ft,=S1,6&A'.:7- - . ./ C, . . - .. a .,.-. .. � .;. . .. I I I I , . . . . . � . . I ,;�;-. . -1 r . I . I . 1. . . . r . . r . .. . . . . 'j:.�.' I . . . �­ .'- r I.:% ., . �. . ­ .,. 4, . . . . . I . . ­ .. . : .. .., ­.. I . . :;i � �' . 'i."; ,-- Cou r�y D�-6inai ' s .1. J ., -��­­. - r., t - : ... i, .-- � . .. It . r .. . r � ... - I �i '.�' �.,.: ,.�,:., : .. I ... I ­' - ii ­ ­ - � .1. . -1, ­.. ­ . :, -, I:. I . . : , . . . d -. - En fi� cts 5hd%�in -.' , " .�* : :7: i. . ­ ­ Z.. ; . ., I. . I ) . I I - . . - , . " r I . . ' le I . .: -, - I - -!� , I - � - -1 ­ - - r : ..�, - " - , ge ... . . ... - - , . I a : �.. .': :" - . . I::,: - - ­ - - ` ; F ...�. ­. -11 - .. - .. I . ''..., . - - . . -.1. -... . - , . . . .- 1. I I . . . . I .. .- ­... - . . .. . ­ ­ - "r . r" ..., - :-,t- .. .: :..-. ,.,.-. ,''".A.; . i:1, ­. ­'. -," -­ . I I I I. . . . .... lld� ,� �'�. 7... .,! r., .. . .:� ! ­: - -.- -:­,.; . I - . . ... :.'. " �.:. I., . . . : � ,., * , - . . . �-.,!:. "" , - : , 1"'.,.! , ". �.'�, : ". A '. I , 7-1:,:. ---.,.*.- -_- . I . I. 6:_. , I ir -.-i 11. ..:�: ::i. - -'. . I I . . ­` . � . , r. I . . :.� I ­ . - . r . . I . .. - . I . ;- ! _. �'..:, . :!. ,','-�.� ",.,,,r i.'_ '. ::" It - .,. .,. �:. .��. 7 ".. I . ­­ ­.. ...- ­­ - ..: . - !.. I . . . I . . . '. -f . I �­. . ...::.:, ... .r*, .^i- 'i-. -� .i ,.r'r � "'., 7'..nr-.. ­.. -­ , , j �,:� ­;*, �`.'-' -, f �,; . . .. . . .. - ; . . �'. ":.. I " ­ 1: �:� , , � I ... I - ­.. r � _ . - - �, � . - ...�:t"..,.. 1.� I .. I . ' ' ' - �. � Si I . I . - I ­ " - - - .. ::.*. 1 7'­�..'.­. * ...: � , I � "., :4"..'A" 7., ".. -,. ­ ::I:,:`. ­- J.. , � '­ .. - - . ,...- ''I . . ... % �'. I : *­;,­ r ... . . ' . , . . . ': Z� . - . . � '. -- . .i ­ I,- - . - U . .� - - "', ..f�, J.�, . . ­.: ­:", .� t . - . .. � . . . I . . . . ­ ­­ il".., - - .. :� '. - ,-­. -,V,j':.'. I . . ..' . It 'r, . . 7,: � '. ., .. -. � ­. . .. _1 ' . ,. - - - , ­ � . ­ * - . I . I .: . r ! . ­� r . - . . . . � � -,. � . �-- . : r - . ,;I- ; : . : .:.,�..r ­"­., '. ....7 , :�.. '�' .. ... . . . .. - . . . : . �, .. , - ,....'�,­. . I.. �i-r % .: � : -:.. - - , . . I . . .. -� '.:, -.: ii... . I , .1 - .!..-. %. . � - :, 1� ­ � - , . , ... .. . : I .. . .- � I .. .. i ­ I - '� � -',,�, - .% �'��- 4 , .. ­- I , _ � . . 1�­"­ -7i..:` �::.!. - 11 ... -; - d. ­ , . . 1, '-r � .11 - . : ": I ..... . � . ­.. � � Ir - . .. . : ... -,. � - - � . . : - I : �- 7 - - - . MENT ' . '. :: . .�- �- .:.- . '. . : L, � �. - .., -. : 1: i. - i.; .: _; - - , . ­ - . - '. .. . . ..... � , - . .. - . . I - . . . .� d . . 1. - ' . .. . .1 . - - . - � - . � . . .. r - .. . , : : . ­ . 1, , . � . . . . . : I . - , - . . , - r 1, . . . . -i,�� . . ) . . I .. , � -:t� r - .'- - .. , . .., . . � 1. - . , ... � ' . - � , . - -- . . ;; .'- :",�'­ �- "�-' .;-. .:��' . - �,f. . , , , * .1. . .. , ...: ­ . , , � 1:-1, -* . .:'.I : . - '. �� . '�­7 j r �.: :", , r . i I.. . r � i ­ . I.... - - �: . . , . . STATE OF *CALIFORNIA j- . '.. �r . . I. - . ? � �C- - , . .:. .. . . .. - . . I.. . . . � I:. ­*� ­ .1 . . .. ­ . . �, 1. . I . . . ­ . . . r - . . ­ . . . ­ - , . 1. .1 . r .. . - �.- ­. . . - �, I- SS. . I . . ­ . -0 . � . . ­ '. .- ­ . - . . � .. � . � . � -; - . I . .. .. ... ... . .. . . . - . I.. I r . . I . �. ..� "I .�. . . . I . � . : . ". . : . -.'t,. � -i.. .�. - � "":q�;i, . r. n ;1 1. '' . , . .. . . . . " � .. . I --; . ­ 1. - ... -'11:�-. ... :.-' .. ­-7�3" - "'., .r : ­-�-. .. ... . �.�. . . - . I . . : \ I COUNTY OF LOS ANGELES ) � . . r �. �.. . t. � , � . , ­ - I ­ . . .. . . . . ­ - . . . . . . � , . . � . . . '. � . . . - � . . - . r I I - . . - : _.: . '; "L?,.,':'1AK:�1'XV ACI "Al&fX'A - 2117- r !. . . .. . . ­. , . .: - . CMA17,K SZ�f4lIZ'"IflF,,P NO. 70./ il'�f 61 . . . . ­ . ., wwl�o//i 4/0 . � . : I "... ­ . . i, . . . . . I . .. - . . . . I" -i.. . - ., 0 "" I 10 � .; " . . . . . . . I I - . I : , . . .. . �., I ..; . � . 1'.-r � . '. , � .1 . . .;''Z11 -1411e- 6. 1 . . I . ., . - 11 0. . , .� . . -1 -:;110* . -Miz&;,e� � . . I ,-. .1 - -1 -alf & - 5 V0 Fl, f 2 � 0, 0 P., 0, aX. ii �-X' I � - XhV91111 01YXX11,0 IW,f,v r. . : . . y of , . . .1 9 . . �- . . .., . . . � .: &I Z/, - .. . I � ." � .- . I -/ - F - * . . . : I . - r I . '.': � .... I � , 1. ;571Y SVX,:F'",eA 7 0..-f AW,eSZ,fl,�PAV R11,fR-,0,7,6'X4FJ ZX11,001AI O/V ,Y,oVZ0 UAF I:; I . ic anO for ate,* personally a�pear'ed . . . . . . , , - ; 4. � . . I . . � .1 . � .11 : , : �;. . ..�. , �. , . "; - . . � . - I. . . . . . . . � . V . . ; 1� - �..­ .. � r . '', . ... �;.--. r . . . . -: . . . . I . . I I . � � � . . . .. . . , I . . .., 14:.. .. . I I, .. r. .. : . I. .. 1. . . . I . . , . . . r - : �# A A� A I/- jo V eOA,,jf. L,j.,-, .*J .0../-.--20zand . .:. . I . I I .� -. I . -..; ... � �.. I:. . � . I " I . � - - A.44'r -..I - I � ��, - -- . . k- , � � � . ., I '. . . .!: * - -. 15 r -. - I . � . . . . . I . . . . . q 40 � I .. , : � . - .. . - . . . I . . .1 , ., r I 6 . - . . . . .. . . . -, ."t - I:— .. . _ ; , ­ 11 - . . . : I . I . . I . . . � - - I . . . .. I 'I . . . I . . ;1 L�': .. "... ''.1 . , � � 4 . - : 1. I . . ..: 9 known to me. t( : . . .. . I . ;. i -r: . . . . .. ... I . - . . � . . .. ­ -- - -AA 99 A' ,Az,z . :. � ., � ' r .-' ... . . . I . ,. �, � , r � . . . - I . . . . - - n a yn - +10 . .1 . � . - !- ­ .. r I .. - - a7e' r . . , *L nd execut the A -H thin � �. ­ I . /_ X . /402r Ze_ & / / / .1 � -: ,.��'.o jgff. "7 '9,0r,� r Z 7 / - . . . I . .. I . I . :.:-�(�: . . 11.1 IOV1149 . re 46. r46W.0 ,+NO ",oPIN7;�Illtl,"5�11W,0,f WX(Ilf::f'S / Xz- of Title Insuran e a . . ed . . ­.:...­ . . -� . . . . r , . . . I .. . . . . .1 �.:! '- . . . .;r, '1/ . I r ,,, I - r . . . I . r I . . �1. .. � I .. .f-- 7c. 9!pIewlOW10�PrIaW Irz Z .in .� . . .. "".:I ,�. r *. ­ � .) �L . � I . 11��;;��;N - - strumentand known to me to be the persons who.executed the within .,.,:. I.. I . . � I. . .. ­ . . . , . ­ :.''. ..�­, � , . - I . : * . . .. I . .... . ':- -I zdr ,',�/, -9Xf-11e7a',f -,�-J7 - I �- .- , .1 . � rz w,�V11,!5710-:r xw/v Lrza,zwx Of ,6-1W-&",f-1W,6-,V7j aw -,aF,�q11V,,9,a,---r - lf e nd acknowledged to"'me, . . ,-: -'.':r .: - . 'r:`.'.. I , I . . r . . . . . . . ! i ' I ,".:, � ,­ I - -ZMelrjl A0,0/W,.-'F ,016f 7"- .-?1a117X',0,o=* W.,f Jv­ INCe 40e,,,9 / 11V X-fWer , . - as T ­- . . . .. I � .: - . I . - � - , -:,t'-�7257,40 ,&,f:�-,0A1,0 rll.e I ,Ve Allrl - . . . r . . , ". ,... r . . -�� I . I.. I � .. .. r . . ­­ :. . . . ecuted the�same, . . .. . . . . . . it, � I... . . . 1. - . : - - e 7h- -C - M,oR1A17T1-W1f1M- 0/-n- /f:'2.1,,5W - - . . . � . . /V10- 9207-a. W,WW,*7 e.dWell,f" A0 �F .0W7,off1e77,0,j1,f N,0 .56,OS .. . I . ' . r . . I I . 1' ,It* . . ' . . � . r . . * - - - O:e- R ',.,g-. - . . . - . . .. ...-, � � . . 0-crae,yl.,va r."k,f .,=.//4/- wwrll -0,off Xf1,0 P -OW r1,-V11X' ,fZ,74 '7h ,fla& ^,6: "10 IfIS117- 2-10 . ­ �. .. J , . . .... 11 - - - ' ' . . - I . , * IIOZ41111r�lflxd /W­�`/Wz`�/W ae,0;XX, A--1-00,A1-,X ,oO%�Ia,? 7,Ve,5J.�,0,V X,fl,0 .X,e0A&-X ,,�.,f Sk9ll- e--�2�Mal;l :. . . . . � I ­il. I .�. 11, . .. � - . . ... . I j .. . . � . . . .. .- . I I- . � . . v: ' -- �'e - , . : I 1%�,.,�72--C71 w-1 0,!,�.P,p1W,:t--. "/,o ,,V1P�1Z4467,c& � . . .. 1. . . ,4,fl,a, : . - . . . . I . .1 . .. .1. . . . � . 1. . - 4� . . * �- .� . . � . I I . . -- ,I I I.: � ,6�e 19 f W4 V ///1 d �/, f A r1XS,, 44N, 0 , A vla, 4�,�f 7a "/2 � P4z , W/ d Pa., e7 . - 14'.. .� : " .. ­.. . . - �,���� . I . . 1?1,1�;,Illl.fll,l�zze,Lo,,f400,,�5pla,e,ro zW1f1a1117a111�*1111zr " I :.., 1� I Wl$'�'aA - . . . . I . . . . . ; ­ . I , . W1. 1-7� 1 I—, ­.. ' I -1 . . . - '. ., :1 - , - . - � - . .� ' '" " 'Jjr4C'P . - . . � I I . .. I ­ . . . . . . .. , 4,,V al'FN. S1 W4 r . I . .1. .. , . - I . ­ ,,!F,eW .:. . .Y4.&W .., .... . . , . . . ,6VI 4ae 11W I/, - . �O . r ". . . . I - � ". . . -- . :­ . . - ,� . . . . ; . , 40 ,.O/ 6e4el 411 ,eW7 .. I � L . I . I ,.f aivelezalID7 / t/ Itla I/C767, A. S. ,r.,//, ( I.: �*. . . - .,. - i . i , . . . . : .., I '. - �,;:. . .# to . i I .- �, ., - L I L:-. !, .,. ..... I I . . :. I , - ­� . : - . .. S %a.., WW I , � � . - . I ..... . � . � 1. . . . . . . . . ... - . .1. ­ , � ;... I . . .. . . I :1.1. I., ­ .. � � . ' - a P",; VA'r- F 111S SA! �1� 9C � FA'd5 I . , . .. .� . .. . . ; . : -, , : ,00 , ,.40 01 . I . �. . � " � 1/6 it -'V. A'Z 45 ZkeZ1A1,o'W12=40 aN' j 1'e C,32CA /MF ,Ora ,O,W,e . . ,; :.w .r .0 . . : !­"'...j�s*,'-�, b -'.pt- ,'I":, .. ­`%­ : - . . . .-*. . �. ! /�o I . I � . il -A. � . .� " I j - .-: i I �. I . .- . . . I �­ . ­ -q. - . - S167M.f. ,rll,ec�ela,,�r,,rO4O�f,ger",e'IIA,ol�,,eZ-YI,VaZ,41V,a;--a,,e.,�Ze��,e4,�l�AI V/It?��.07 , , . . . . . . . '.... ­ .� A�r . I .. I /9��, . I . .. . . � . : . . . . .- v�. , : . 1W1jea1,�1f1,gFW,7' -A I �- -.�-�-­­,~� �4 . . . . . . - � � . . . 10113ealvIoKa. ���71wlr'eleealer"Y 11-f-'Wa-Z'aZl��IFZIWAII alel�WIVV- : . � . . . , . :, . . � n mpany, a .corporation Lrustee under deed of . �.. *. . $4* P// Y& "I 0 all �-�, I � � a rz, 4 � r2l V I e&e I'. � �-, 4 r1a V/ -$ Z, / 1 5 � le/z///2:11. f, .- �/ 5 eal- W/Z al C � � no e - 4 W, I 0 0 V. I N: -- /S . . I . . . . � . . . . . I o .� .­. .� a"Ivlp .: . .. .. . i. . , 11 . . I . i . I . . . . . I . ... - - I I . ,�: . , s1we"ke, -e�s4xo-;ow . . . 4 - . . . ; - . .�.. . ; �j. . , - - ,���1�1111 . . .. . . . I I : . - -1: ". . . . . . . % � . . - lt�;11,1,110 - , . .-.,:'- --, .. 0, . I I . I.- - . 1.11 - - - ,. - . � .: , . - . - ; . . - ') . - � ,.;..., . -.,. . � ,",a ,,�;It . . . . . . . . . ,. I - ..... I :��! J1141 I . . .:,.. I., ­ . , ... 1 , ­ - 1; ­ . 11 . I ­ . .. " . . .. I . �­­ . , : . I . . . . . -1 . , ,� - . ,- I , . , . . . . I .. .­� I , . . ". : . �,:! - ­ , � �, ­ .I-; - :.-. j , � "". . ,:,..%--:- , , I . . I .. - ...-I - !.....: �� - - � . . . - -'; ` �.".,.- , . . . .t. � ., - i'.�,!� , , . �s .. i�­. I., . . . . I -, I ...... .;:.� I .� . ,�. �- : , - �, .. '. . .. .: � w-. .1 � ...., : . -. � ...:. � .. , . ,:.. , I . � . ­ . I , - , , * . . . . . - . : ­ : -:; � - %. - - " ,� �:.: . . , - .. ­ �X ....''." . .. .. . .. : " :..: .. I , , - . . � . I � ;: , , ,� � . :: ­ I �.; , " - - �:-,��­:,,, ... J I --tij,- .-� : : . . V--.. . - - , .'. - . , . , . .L. ,,:, , . . - . . . -11 - , . "' -,..,. - .:: ` ` . - . - . � . . . , 1. I . I ... - - : . . . . . . I . I -%!iF - .1 ­ " ­.(:,!. , -y - - "".. � ',i'::-.-. , �.":.: - ,i-:�:-�--;.-, .;.' %,�":,�I­ -X- -;,�- - " "..... - -- - ;..1-...,,,'i:.-,...'A�-.i-, " %- ­ . :.' By: - ,,� .. By: . .. ­ . %, .. - , . " - , , -z.1 .-,.;-��.'.... �-�,i�,­..,;" `­ .-- ­ . .. .. -1 .. ­ - ­ . i..... . ­,�. I V. ...-I I .. � . �. . I . � . - - " i- , , .:::: �- - ! , -� ,;,�, ". I .. . . : . . , " �-;,..,­�, -1 , - ....'.. . ;, .7-;.-,. ; - , ..... ..­ '' ,.­ ­ r. , . . -11 : .- rlr_x . . ...... *ZS. . � .�­, ., .,: ,.'.: - �,�- 7 .. I ,,:::z� � .. - . .. .. , - 'i -I-J?*�:-. , � . ..t..- . '' '.!---.-I-..-- . -:T...'.,�:­.. ��­, ; ".. , "" ­­ ­� . . . �­ ". . . .: I .�� .�- . I. : . �,­, it�,�*� .; -L*�', ; .,'� i;z .. -- , .: ... r : - . � . ­ . % , ! . . .i --,:- - " - ;� !--,.;.",� -.:-,`..-:,j,. * - , - �-­-,4 ! - ,,-,��.�i�* .,,I.:-:. .- . . , i - - : . :i ­' . . , , - . ,.: . . I . - �. ,. - ,� -. .i:.n..: I -I, ....) .-.;-I - � - - , '' - ,- , � . , . .- �'. .-: � r ... . . . I : .-- . ., . � . � . - , . - ,. I , - ­�'-. , - ­ I . . . . - . � . . : . . 1. .. . . . -, ... .. ­- . i. .. - I I I , , :. - . . I. . . 1. . : ,..-: .� I . - .. �. . .., - -, -!-I' - -, P -, , " - `i,� ; 1-- *-. ­: . ­ , . . - .V .1.1� I.:. . �, I .:1 I 1j 1 C�t4l �F. t -:-; --., --i,-�, - Z'.' ;, - - ; : , .1. . . . .- . I I . -1 - �-: .'.'� : .. � -: .., � . I . . "; �. ' - I :, ,-'I'.- ­ I' '. ,. .. , . I - . . . .. I q ., ., ... , .. � . Z--.-,*, - %. - , � - I - ­ - .: I " .. .. . . - . 11: . . - ­ . :. . .; -� .7'. -- - - . - '. I .. ;.: I .1, , , , -1 , ­­: - 11 - . '­t*.�.'.`I;: :, �-:. ;.-- ". - -� 7L �. - � :. �' � , ­ ­. I . . .. . � . . : . I ... . , -, ­ - ­ �' "I .1 .. ;4 ._ %, !� ... .... . .� . -­ ., . ., - ".. .. I . . . . I . .:. %. -. . 1. . .1 . .� . I - . .1. - . 1. .1 - ... I . . . I .. .. . �.- . . . . , . � . � . .. I I . I , . . . . .; I - - . : � . . ­ , . .... . . . . � - 1. .1 .1 . . '. � � . zi,': , , ,�. ­. - I - . . ; , - , ,;­ I' - . -.4.".....".." ,., , . - ': � .. � .- 1�1- - 1. I I . -1 -5', ' * .. .. ,-,-..,. - - � ..., . �i . �`­:-.-f' �-.'.�,,;�,,-..-.,.*..,.-�-�-:-t :11.i ,::' . .. ­.­ - !.,; 1 A*� -:,:i";, i .*, ts.: - - - - . -,.�.,�.f,.".;!,i�l!-�7�,�.'�.I..., ,�',;:�`,-.,,'�:��'..;., .. 2 4. :,! - .�'.,...;�":!'.'!;,..".".k�,�-,.*� " " ­� ,�. __. 1: -, -1- 1, �i - �,F;,*,�.'-.i�l;.",.�,'.'.--... . - . I_ � -r .; . 4 .-� -, - " : -.1..1. � :,.:: ". - � : :_-.: , � ..... . " , ."..,­;,�... .!- : ­, �. .. ... . , - . � - I ,�. i - , . . ­- , -, -� - -F ,;,17 q��,r,�,­�,,:;.:;�t . .1, I. -­ - ­ , . 7 ,� , . - . ,qs,;p : V1645" ' P12& /��V IF . . . - -;. - , , ... ­A,.,�..- -4if �%:. -., �..'-� ­ - . .. ** .; .�,,*)I�i,-".,14,;�,-�,;�,t--�7-".�'.--.i-:�::,.*-.:-'.; .Ilq";*� ­ ­ ..., * - , ­ *, ; / r .45� .!;r141V7`.' . . : , - � -).',`!T!-`... - -,: -.-. 1. - - , � .! . ­�., -­:.�..� 'q. Vi I -- - - ,.� ., ., . - ­.,,7�'. �--; . " ". -.... Af -,,. ,`,V--,,--,;,.:---.-, ­,;,--`-.-- ., -�,-'*.t,.i�P�;-, . I , �.-,.-..,�.;i.,-,,i,:"�l:(..,'t-�,; ;,�7�%' -*� ., -­ _`�. ­ I . .1. .,- �,,�'W, , -;t`:--,;-`.'- . . . v : . -:"t:�:.�-� �. �.'I�,,.�,; . � - ..:: "­�:- . 1 5 7e6 tz e rAl2 - ;, .�. - :� .� i..'" I.,,-,,- z%%..;.. - .. . . ,.!..,. f.- ; ....... ; , ' ?,�t If.,. � ,;,t,.,.,.,, ,,. � � 1. , .I -, i I - ' 4 - . . , . - .". o, .. - .4, -�'.,,'.�.;4 -, � _� I ­ . .., .,�;, Z , . , . , . - , - �- L%. '' .:: " � .; ... ..'­ ___ , 1. . � ­. . . - . .....- - I . - - I . . .;. ., ..; : . _;:! - � . ­ . -- . ­ L . � I . � I - � . �� , ­� - � '. ? - :: -* , , ,� , : * ­ .. I . - . . . ,­ j X-- � _; ': - I . . . . ": . , , I I . I � I . . - . I . , I.-!'. .-. . .. . I . ... ! . 11 .. .1. - . I I .: � ; - � � , � - :.. . . .. . . . 1� ; - 11 . . . �. ..� I. .:." . ..., � I I . - - .. ;;. i - . ,:,� . , �,,'. �* -, , - , , . � ,... . ,� "'. . � .: ­: - .'. ., I .. I � . . I . � - I - .. , . , ,�;,; - -1 .. - ­ . I.. ��­, �.% ­ '. . . . . - . - 'If ,­ :�' , - -".-,2.%:.;".i-.: :-i..� - -: -- .,*,'.'.t�.i - 7,-,i �I� - ­' -, , - '. -.". -, : I i : . a 11 I � I . .1 I I I - ; '��, ., . � '�l,,-.���-.-,:-","�-�.'�.�'-;;', - -�,�"­--.-",."i`4 , . � i6:... , :v . I - -i 4 . ." , : . ., .. � " *�, - J, � " . ,;: -f.: - :, Ii,,. - - .,�Ji� .%'! :� . - . . ;. . - - t It I � , ; , �r ". .. � i 4 , I ; . - ,.­� , .. . , �It , � �,!­. , , , - . , � , , - ; , I . , , , , . . . " . , 11 . , � .- : �,�, - . � ­- ­: ­­ � - I .. . --ii !,.� . ,. , '�* � - !: . ­ . . . : * . , - - , �. I'- - . I � .0: .., . , *. - - - 1. -1 -'.."i': . I , ..-� . . . � . . . - - . . . I . � - , . I . ­�..­ ,.�.. ­­­ lk�rl� �.�, ­ - ., , . . . I.. . - . , I . - . .; , I i - . . . - . � -1 P- 1-1 �:­: . 1 .. I.. 1. - - 'I , . .. .. �. . . - ; -., I .. ... - , - ;:. I ­­ :, ,1. . . . . .­- � .. : .­ "I-.-' . . . .. . � ,:i,. i . -I. I , r e . I ", - - . ('��i .'. )I' I . .i. .-� '� �;; -. � . ­ ­ .. . I : �. .. . .. -. � -- , , - , � . I I''. ,­. .:� :. �:� . � . . .. . . I - , * i� , . ..-, ­. . ? " ` �,` T. "? ,:-, "­' " - . , '.. � - -�. ­ - .',: I .- 1 - - . .. . . ,,:, .: �- � ,. ­47.',---.,,.� -, ,., .�- �'- .. -." J:. -, .:, - - T Z ;,-:.C, ;..,.%' � - . I - I� . .: ..i , i�:, .1 I . - . . . - , I '': , * . ;;* , , - . .. ":� I-% - . . . ­ ­. : �L I . . I ­ . ,� �, ., ., I , I . ­ ;' .;. A. ��,."�-. ;4;.:,;1- ,.,. . . ­­ - --,'.I . -, : . 11.1 . . . , . - * , :, ;:. " , * ;, �t .*, * ­ - . , '­ -- - - - " . . I . . - 1, , - . -. . I . - XL .: - ;�', .... _'­� �j-'.�'; - - � I -.1. r -: . ,.r,�,,, -, 3--_' . I . ; . .:. . i . I --- .� - , . ,. . : � .. I . .: *.'� , I ­ - - - - - . - . , - � . - � , . . - . . � . ,-, -, ". , ... ..�, - . , ... - i. .1, I -A- "I .� ,% . .. . , 4 . . I - . . . - " . I - -, - , �..: ti�, � :4- . �': . � . ­ . � . , . .. -1 I ,� � - . ­ 1, . - ' .� , - � I . .. . ... .­ . d � I.. j: , ',.- �.. 1, - - .. . .- -, . . , .. I ; r � , !I,.,. � : , ­, - - ­ . . . . I . . . , - - , I . . �:� . , ": V. .. r - '?, " ; ` .;, �. .: ..., : � .' 4 1 ­ �, . ... '.. ­ . 4 . - I . , .,i*, . �' ` "' -:,- , � , *:. `-.t ` � . ..: : - . . � I '.. . - � . . - . . . . It : . � ., , Y.. ;,!;:,,; .1.1 ! '�' - ` - ` - '-* "'. "' - -% ::l ... .. . i�­ *- : � -. , .­�. � , t�* . f y - 7� ­ 7. ; ­_ _ . . �iI._- - � _ , .... . . I . , .. . . I . ,- - . . .", I` - - '. .�; , ,;. - I - �. � . . - . . "i * � .;,* .:. ; 1-.' . , , , . . . . . . I . . �. I'M— � . . . - . .. .: � I . IN , - - " ,.,i * , "I .. ... .. �. *. � ,.r, - � . . . -. . . . I i - - - - --111"; .1.1 *i4;,."'i,,-q, .� -.1 * - �. -j::.- . � � - , t: -.7 '�� , - " .. ;1. I . � ! ­ , " ...� � � . , . - , ![� .1 ..... .- ". 'I -;� . , ,1 -.1 :1. � � .j , , .;.. - .�* . , . �: �� "; I . , I , -- -;�, - , 77, . . - - . .., ­ 2 :1, . . - . - - �- - : �..'. ,�,, 'W . .: �'; -'.., . .*. I I . '.--. . ... ­ ., .� . - -. . - 1. ., , � . .. - ... I . . .: . I- �- . - ­ : , i . . I ­ - -_ _-. � . i .., . . - �i* �: . ;1" z ­ . I ..... ;.z . . 1-1� . . . .1 - -.­ - . -. :1 � . I., 1. . - .. I - : --. - � . .1 ... . ­ . . I ,� �.,��, -. - . : Iml- .� : ". , 4 .. � ­ .. � ... e., � .:., i . , . .. I I . - .. I 1. - . . . . I . . . . . . .... . � I 1. . " . I:- - . . . . . .. I : 1, . : '. - .. �: . I . . . �.. - . . . . - .: . I . � ., � I . 1. � :, 7 : � - � I!. 1- ­ ... - .. I . � , , '�'­ .� � ., d �.: , *.:. . . I.. , . . , I . . I . . : I. Z . . . ... - I .; . , - *1 � - . , 1. . . � . : - I - . � : - " . ...., -I ; . , . , . . . . - I I . . . . . , . :. ., �: , , . - * �1. I ... - - ­ . , . I . � , i I . ;, - ,. '. : ., C -, - � :� X: -- - , �1. , . 9:1.. . . . . I . ; . ,. . - .. *- - I . . . . . I . ; . " I - �..' - j . . . , . -, I , . ­ ­ . . . z �­ � I I .:,. ... . �.;� .1 I.. . . . - . . . I . ,� - ... :. - .;',­ .. . , , . -1 . ..., � . . .. -- . . . . . I I ­ -. . . 1. . . ­ - . . � % . . - :, - I , ."', -i .. ; . . . : .,-.I:-!: . . `-I . .. .- .. ­ .. t � . - . . . � �. . . . , - . . - � � � -: I . . - -i � ­ . . I - -�, - -�­ :.; 1 . . � . , . . . � � - . '. '. I . . . . . � .1 '. .;: ­ ..�....::%- '.I--- . ! 1:; , . -., - - . , . , " � ­- � , '. . - ., . I . � .. ,,,, 1. ..'�. . : . " : . I . - . � . .1 . . I � . :- ­ ­ I .1 I - �k . . . I . 1: .1 . . . . . I - - - , � . .i. , - .. ... . , , , . 7 . . .., , , .; .. ; 1: : . :­ - .. I . . . . . I., , �- 1, ! . � "t � ...., . . - %., - I �, . - - . .� � . .. . -. . ! .7 - : , .� 'I.-'.-: . . . .. .. I .. . .. . . . � .1 . :-::. . -, . . . . I . , . - . . . . . . �.,i � I . �� ��, - . !. . -k . . . - . -";'' . . i, -- - . .-- - , � I.. - - 7'. �5 - . � .. . . . I �. I . ; . .:.'�)-.*: ,�*; - . - - " , . . , - - .. � .. 1, . . , .." NOTARY ACKNOWLEDGEMENT. . .. . 1. : �­ I ­ ­ ­:. � � ... I . ­� I .... , , . . , ­ . .1 - .� . -1 � !.,i",. -- I .:..'�­, " � ­�.:,,, � i . - ­­, .-;''.-,.,--, r. ., -��< . - , - - . . . p . . . - I , � I.- ,IV;! . , ..; I .- " , - ':,--.,. �- .. - . ,' --'- j -j - '. ­ ,-. --- .1 I . I -o V ; � . ­,�. - , -!, i.:.,...�.:"-". q, !!, "., ­ A ­... ,-�'' it,'�,4 � . .�.;,:­� .1 , '' - , , - .." � . I I . - . � . , ...;.1j-'. , ...f - -.. . .. I . ,­­ � ­ . -!;`1,11.; .. - . - . , -1 .. . ­' , - .1 � --- Y " " . ­ � z ­: ,j% - . I � - . I . . - . , � ., .. ­ .. , �. I .. .. , I ­­ - " ­ � ­ I ,­ . .. 1. . ­ 1''. ,. � �* �...- ­.­ ­­ - . .. .-:1. � .:��: I . . , . . ... 1% . . . I, .- -. . � -':'... ; ., ", � .". .. .. ..1-j.-. - I,- ":1i...'i!1�.--­.� - -.,.: a . . .T. CK �-- 1.4 * I . I . I ... ­ . . .. . . I . I . . �;�. . - . . : . -::. -.. - -: I . - , , ­ ; - -. - ­ I I ,, -11, .�. .. .'': .11-1, I . 1. 1-1 - I .. .. . ­ .. I . .. � � I ... v, . ... ­ . ­ .. 1. � i..., ­ , � ; ­ ,­ . I - � . - . - ... I,, .. -y -i---, ­- - ,.:� -�-­"�� %ii, ­ . .. I .... . .. �n !�7 !1W .-� .... .. -- ". ,. I , - . I . % � ': � -�-� -,:,: - -..-., " '. ) - - - ­ 7 - , I ­ . - I .. . , ­ " * - I- . . ­, .-I--- � .- , , I, , I,C,- - .. , -- -.J. ,:Af ;:.-';*-! *. - : Il - o.-. -."-:­­.., ,".. � I . I M . ''. - .1 - I � . 11. .. I ­.. - - - �.' � �'­ , . ... . �. . . � - ­ , . ­ . . . . , I I � :,.. . - -1 ­ . - . ­ . ­ -.. ,Z: :­ a , .1. . �: , . 11 - . .. . . - '' :,* , I I .; "''. .,:. ..-,., . --,.!� ,:­!,�. . .. ": . - '%��'I. .��-. .-.' a - --­.% . I , I . � ­­ ­'..� -1. ­ ­ . . . . I '�;, ;: - --:. - 1; �4 ---:-- -I'- . ,:,W4 , 1. I ".., . . . I %' 4 ­ , -, .. j� tA. .- - , t'z - - t�. . ­.- C) ,-. . I 'i�-t I . . 1. - SS - - �. - : � - :� . � I .. . . . . - t :, �` ­ I - ..... . ., ,. � ­ .. -- -_% 1".; - - - , ;i�" ., -�I I ,P . .. ., . . T� 05,`.'T�.�_,;` :.,.., . - . .. , " *�,:.-- "', .- ` V--`- -V, , ;��;-­, . � - , 1�:,� 1!�, At"" 7;�..,j ­ . - .. :%. .. , . - . : 1� - -`r t �". -�.'., --�i .1 g %. -,­'­ '�'.*" -.8, ".7:., , I � �;­ �,., . "". -. -- L:"�. . I -I , � �-;. m-.- -� �- - 7:!.`�:,.:-:;,,.. I*-.:,.-.:�t,.`. i,-�:!-,� , " ': ­­ ; ,:, " :,7 .. L " .... . -� , - , , - - 1'.. . I- N 11 . .. - -.,-, i�.�--.-�,, , ,., V, ��*-I""';A.:-1f, . .. ! � , , 4. ,; - - - 4, 4 i r , " - - " ­ , I I �t -,';,`,�:.� -, i "-:.-�-, � . ,.:- � ii, - � I . � . t'. . , " �; : �_.:_ . -+ " - 1. -, - .1 '. � . "!,:�,,� _ ., - ��7-;---.,I,-,,�.,. �-;W� i, , . � � State of California : : ) :I: , *--- ­- . - , ­­ X . ..� , I.A, - ,r � I - 4 ­ , , ­ .�1-,zt�.1,;;.'.i,--. , . V, . . ,�v: -�:�'.�,'-p " , . �'. , V ­ � . L . �:,. I . I .. ..P. �,.; . . I . , .i i.:1 , : - �: ,,-, �, - : N;,, I rt�.,�-,.-,.,i-,.'-',...-',.�,,,�,N,:;.,.-�,;I:.,.,L..i-.t;.-.�t�,.-- - 1 4 1 - ., , � , . . 1A.,:, � , ­­ -,,., 1, 1, " ,. -... - - � . . . . . . - .: ­ -, ­�­.:, , - , . I . , ­ -1 ,�',., , ­ ­ I 1; ". ,.!­­ ­�. . . I . - - I.- t. . = . . , . . . - I . - : - . %% . .. 11 : , .* . ........... . - 1. 1. . - . , ­ '" * " Le, I. �"!� -1. I - ­; .%: 1.!. .. ,... ­ : - : "; -,* . - , . ;, - . '. , . � , . . . , !!­;-.`.- ­- . ,.--1, �!, - - I . -14 . - ; . . * ­ . . , ;- -;- . 111. . � ;.1. � ... ... �. -, ; . 1, , :. - I ­ - - � - . . ''.. ­ , I. " .-. ! -­,.­�:%.,� , 1-� . .;z ` -1 . . �.­. , ; - ,f^,.,, , . I . . . . . . : . , - : , : : : , . I -:: . " -". .. . '.' . . .. It', --.--. . 1;....j ..' ',-,:c '.'!'i"-.',Z:�*:',;-­,., .1. -�- 1.-- 0. nty.. 6f . -San e r - nfa' ri'd i n-. 6 - - ; . ! . ., . �.- I" �.w -1. : , -.' .. '' � . 'I; I.- , . � .i. . , . , --�;, , .'� ): , " "t i ".... , . -,.*, , .� li,f� ... 14 . , �­ , . ­ . ­�, -;. .1 I . ­ * ­ " �,;-.,. , , - .... - - . Lt�,;�'�.T . . , -,. . , . - . . . . I �. ..�., . ,.: " . -.;. t I I . - .". - ,.: , ;-; -1 ­�:!. 0. . ­ I- . i . - 11,11 . . . I � �. . I., ... . ,�-..-- �;t:- ­'., � .� .. � ... � . 11 - -i- 1� . I I . . . -­ ­. * I .. - 1 -'.-I..'. I I,.-.. ­ - I � . :. W, t ..... 11 . . . ­ . '­ , If, - 11 -4, 1. - . ....- .: .- =-, - 1. �, .", "... , '' ­ . I . . . . . .. :.1 :._ I.., I— . 1. - . ­ n. ­ .. !'." I':'.. . - - -C X CE ,. . ,4*: �'-­�"­.,�,­:.�, . . .. - . :. ­ . . . - . i, -.- - ­ ,. :,� � 4 " �,' '.%' ­ - .;­ �'I,--:.2.--.�:" ...:It III 11!,.1. ... �!" ;*,!,.­­ ...�;�'T , - . . . .: I -. - ..... .�� .� , . . - - . 1111111���,���, ­ - . -�-,7,.,.,.,,.:;;: .. -,. I 11. -!t , ­� - ­�!­,.­.. , .:- ".,;, . I I . I , . I'll, -. .­ . ­ �.- . : - � ... - .,. I I . I .. �­ . ft . 1. .� . I . ....;,,:­:�.. .. .::.;...: .: . ­.. -1 .". -U - , -, I.,% - - ... .. , � - . ., - I ... . ­ . ':-,..,- - " I -:,�!.i ­T�*k:, - " . ­­.;-) � ��1111111111111. . . , .!,:­"-. ­ , . . ­ :.. � � . - 11111 17�11111111111111 .. .. ­ .1111, 1, -', ., -.1. �:: ','�;, ­ ... .. . . . . - , '. 1- .1 . '.., - .. ­ .. I .­;. ". -Ii. . . :-ZW." f:i- ,:�: . , I , - - � - .,: .7. � .­'..!!.q­�.- I I-` -� -, i-.1%, " ". � I 1. - -..--- "', ,,� - - 1. � I . - - "'. 7 , . . t--', ­., ." '. '4 , . ­ 1* ��;. . . .1 . - -­ - , I ;.. ";, �' * * , ; . . . - ­ ';��':- 1, V4, �. . : � ­ � '. - Z. . . - .'.- ';- ; : , - � : - ..."', 0 - ,:, 4- ... . . . . . t . I - .- . - - . ­�:;:­- �­:.�:- - . . I .. , . � . . - ... .., .1 � �--.-i.'.. 1 , .- . , .: - �� -. ­`. ...�. - .. �., . . -11 . . .. _2 r . .. . - - - ­ I - - - -- - I -- ­ ­'. - . & , . .. 1 -L .,I 4-1 . . . . . - , - - I 7-.1e,;:'- : -' IL - -F 1.t�... - I * -:"!,. , 11 � � . .. " Q ' ... . . z: - , , - ­. � t .'r - . . - .- ­ .. � ��: - - . I . I, . . . . ... - , . - � lt.:.�.� - : . ;.-., , ­ :­ - _j � '. . ..... :. I ­ . - . . - I - I . . .. . ­ �*­­ .::: I 1. � I . I . �' - . �, ,­ �:�*.,'--'.- .- - ��,�:� . . �. ­ , ,� : ­ . . I '. . " ­'­: '' .. . .1 .. ­�,- I -..-.t-,,�,.�t-,-�-"'t'.-'.,,'��.,.,.:"�i,----�.:.- - I ., � , -m c y f . . ­- , .. ­­ .. . . . . ,",;; . " . --.'. -, ­-.:....�,. .. ..-.. . .:- f:.-.�.­'� . ,- .::---:;''..1.- -,:-- 1. - :.­"., 1:� ­.. ,;!�: ­ � . ... .. - - I -­'­ - �A , - �d - - - 55 -%4<35-R ,. 199Q, before Ime..' -A��6�' Ir e -W . - .;, ­ ­- � -,Ll P'. , '. 1:� %1,4, , . ��. -- .; - " ..:.;i:�� , ,��. -:I!-.' . -, ,,�­ ,,-..,,. -� �,. .- .�`,t,o:7� k-', ;,.,:, . . �. . � ..� .- . -�,.'- : . rj). �� a �= . �: , : ..., . . -1 . ,.'i�, :1' � , 1. --:!� �!,�:,.; - 'I. . : " . � 1� I .... ... �1 ',,�.it�-.;--�,-,�,-,�-:�,.,!",". . -;,:i,t.V�,�.--,.-.:,t..."--Ii,i-.'I - � -1; --.*t� -,� , ., - w --:,.t- U: 17�. . : �:­ -::,* ­ - -,,�', ;Z � . . . , -i�.,­'­,",t5v%.� -!:,��,4 -t -- " , - to: .. `B . .. 'I . .) ­ .';;�;�-. -.-,­��. ".�;, "-­��.--.--,-,�,;-,�-, '­.:"!.�.�I - .. ': 11 ­�,� -��r,­-:-...'t----'.� I , ,� 14-,-,,�*­­12,.�;F. , ti, - '; i.": *,, F, �i' i �' t r4 , 1-:, � - " . ­ � I 1; I ", - - , -�-;,-,`,'-'..- � - t:` "'. , -1, L:"-�'-ir.�,-,j;'j.':?'1'- : : -`� --' ` . .-!,. ;4 , - ­�, � . ­ . , --.L! :!,�;. -`� � ,I' �' . ., - ` �11 , . . : �, ,,, ,. :,.; ,.'.-, I . . � . --, � - , . ., Cou Y " , � I ­ - - � ,i. . .. . -1. ;­­ . .1. �� ::j .,� ,,,_ .� , . . -, , , If' '. " ; , . . . . . - . . 3-: - -:;. . -. C .. -, -',�- %.- - 'I:,��!- �. . 1, ­ _,�- � . - � .- - . , �'. � II- ; :. ."I . ,�� .. ., . .. . .: . 7 . . I . . - . . ", : t. r . I . - � - . � , �':!�L .:!. .. �- ­!, I 11 . .1'i" -­.­ .. ­ - %! , -* !"ZI � I -, �. . � , k .­:. , ,-� ,�,;, ;�'. _ . , I. , " . . . ,!L . � . , , . - , .. ­ .- / - ­ ".. - . .. - ­ -,71 ... ,.I ­� . -S , , "I I'll ".. - " ;.. I .P1.1 ... I I .;,, - : . ! ;., %� - �� : .. , , , I.*. -: � � . .. ,� ;.�' - -F 11 n . - , V-. �� a o - PM , -,.. * � -.1." - - . :­ ---.,-. 1�il,- :. ­-­., .1 . , . " . " ..". 1, -� u., c.a - :on this .. .. . - � I ­� � .,---,�-" %�,�;�.;. ­ --.,-. .. . ­. , . /:,�. - . Is - ­ � .1. I .... - ­ -:`,, . -:- i L.", ri...... . ; . -. -,� I, * , ..�':-I:�:%-�:%­ '­� . I.., . .. �, - . I. . 7- 1 . - ;­...Z-%��;FI�.... ..;.. � -Ili;- --­ . . . ­ I -­�:-.. . .1.1.1:7 1. I.- ,� . 1. ei... - �� - �. :. -:r�..:: :. '' - ''.'-i-1. �1. � ­ 1. , 11 . :Lr:.71 ... . - . . ­� ­., � T'. .1. .. " I -i,-:-- I.' i.­�'yi� _: I . - - , , 1'. ­�­!:.....'­­I., ­ � ----!,:.'1- . ''..... ....... �-: ­,- .r_, ;!� , . 1. . ... . � . . , . J.- , . - ,t 1". ".... Ll -.-., .1 - ;, ,��-�­%f,-:'. I:, -.. - 'I , . k . ..V ­ '' .­ .. . . . . . ... ,:,.- t',. -�: --- -,­­ -,'.. - .. I . . � , -3 . . . .. . - ­ -� �, �- - . I 1!. � : .1 . - ­­.- .....- .­ � -� t, - A!1-..,. .�!: I , . , . , : � .-- . . , : 1'*. .. - ­�, . . �-' - �,., .: ­ .. .1 .1 ­ . . - - . � , .. .. ­ -:'-,-' -, , CC ic'in nty andIS - - . -,.�! � -- . . , "­% ,- - . .. . . . ­. . . 0 - . ­ . I -1 - 1,,:;; - .:,�!.­',�:;, ". . . 1.14! "� , . :. �. �­ f I ,� .. r. ­ . .. ­ ­ Z.� :.--'�� , � * �% -;, ­ .: , ,.; .., - , I -. . . It-_ Z ... � � " . : : . M ,. - . - " ;:,-:.­.,` ': . �.- ., ., . .. zi­ - . " . ­ -. ... - . � . . ..­ .. .. *. -1. . . . I ,­��,,;,*-,*­'., - .. 4i ,:,-L, --:...'--'-,t - - -'- 1, IiiII... - .-::-4;-, - . . ­ . .: , - Publ and for said .C6ui tate....pe ed - - ::�� � .� . : , y ­ .. . . I . � . , - , " ­ - . - . -, ­ , . . z , � i , . . I . ­ V . ­ I � .. ; 7, .. . . .. - " ., - - . . . : ' - I � � .,.'... - . .:� I I �' . , " ` . . , . ­ . 14. I I. ­ - . . ". . t I , I � I , "�11- , L ' I -­ I '­. -,'�. '--r. . � '. . � , I - ­ " . , - - - I= 00 ; , . -,:�j: . ..: -.'. . ... �% C ;­ . . , �,,.' -1. , ��,- �.-`.' -.:-" ";" �: ': -.- � - � i � , - -2;, �,"--, ;: 2., --- �:,, �1'�--�­ - - 1. - . .... .. .. ... - : . .1 I , * - . . . ­!.. .- �; � I � ! , .::.: �.' . � ,...: - T'-1 !),- � , : ... . - , . �'�,.;" I .t'!! *�-. � I T . .. - t- -) , * - �!­ :, :. . , ,/., e 4%, .. I 'In ". -t , . d ii,;�.I'�:.,�i, *:-.". �,,,,,..,..­z,:,.-" --;I" ... I I— w .1. . 1. - . I ­ -.;i-,�.'--I,q* 1, I .1 " . . :.:�A57 . *-­.,�:- -- I .4'. . - ...:�. , 1 ­.". "'.",­ .1 , , ", .. . .- .1� .. - ­', - . . "- . I . . I ".. . - . e I I t:..., ­ � ...:� ''I : -- . , - -''.: , �f; -;'1...;i- " "' -1 , . .. -: i.*'I­, " � , - I .1 - : :.. , I - ­ -:,-- - . . ­ ii'- - -. ..t . .. known., to me..t6 b6-'th'. .�'j.,5'r,41v?-..,... -, - 7.. - -.; . .�..­ . - ,Y.:,­,�'. .4 ".. ,:,.,.:­ -:--`;,-:-,.. , , - - ��: - � :,.�,­ ­­�.�-.t'-­ . . �i;­­,.. . .. - , ., ­ - ... , I ,:t.. . I .. - . ­- . �, .. 1. ­ ��i,,---�."�---, , �, - , � , . � � .. . .,:. - � t,.,.�- .­t.�: �,-- , ­; ...".. � -- pet4llj -V ... I . ­ ­�i ­­.. . . I ­` - - - .1-,-,:,.I -� - , .?��, ­-;--.,:.,.,­-.%, 'I 7!� � - I �. .. � * . : .,­­ � - ,­­­ .,.� . -1 � 64 ,,�; 0 �j 9 . . . - . :,,. ­ :;.,,--�, I .1 . . -1. I ': '1- .'- - . . .. - >:- - CP a � , ,-, 1 ­1� . ­ ­ : :. .. . . ,-! '. , , ­.-.­:�­.. ­ -`I..W­? - . -/ -�� .. I - ­ . ..iw.... < .. -,. .,�'. I - , 11 : 1� .- .- '... . I - ;;- - -;4 .­­ . - - .. � . . - ;:,;:1Y.:�­ _,. . - -..-,,� �!i­.7..f I.. . � . . . , . . - .... i; - - 4: " . �;'­- - .... . . .1 ­ ­ . - .. .... . ­�, I � .. I - , . - , * . it , �. -. *, .. . . . . . ,. � . I . . I � -f.... �' -.1 .1 .... � I I . " 1."'.iI; "'o. .2�. , : i'� -.: -- - * . - . . 0 1�t -0m -,:-Z-0")/91ZK . he - .: . --' , � - , � .'­ . , - . ...; : . 1�1.' , " ... �, ; . . -.i . . : . .:��' . : � -W, ... '. . � � .- 4- - . . � �..­-- i-7'..-41-;-,1'.­,--;�t1- ,�� : � , -X.- - �!� t: 1, ­ � ., : . ' '... . 7. -; ,�­ . , J,., , , . .1 -- ­ - - - - , .­ ., LX ---- " - '. . .14" � .. ­- " '' � , -,. : ... ­ . i . ... O.. '.'�.' ,1�,':'-.%'- --- ­ - .., -- , %-O, , . '. . . .. -,. � - I,- . I r.. .',.,��. � . - -!, ,.: . I 1. I - I . ­-­ . .. 1. . I . .. . . . . I "'....'-i"I'll � .',*:;:� ,';., ::,::. , :.".. - - 1- 1. � . ,President 'and -.1 . I - - -- - -,. I -- "' *"*.-,' -?.�, . . . . ... . -9 . .. I . .,. ­ . .-I.-IL ­ . . -- I., ..I. . I . 1".. I � . � . �' I .. ! . . .. t. ..... . . . . ..., ,V�. �­ � . . ­ � :-. - , - * . )-- . . I .. - I . . ii.,�".,'...��.�-,.-".-;-.'!-'-,� S -7.1-t '7-.� 1 " ­� ,4 1, ­ 1; ", *.,. .�...... , - ­ . * I ­ - - , I % ,.n. . ., . ­ .1 , ., ­ I.; . � � ... �.. . . �. ­ .t ... 'r. LL� -., . .1 . � . . - - .."'; . , ­.:". -1, ... . :: * ---. ..q., - . ­� .. . . . ; .: . . , . , . -.... � ­ . ..e--, . � - - -K. I .. ,�:J! ," -, :!.. - ; . ,;,:...:�.�Y I , ­ - - .. ,. : -': �',:-.., .- q - .J. �:.. '.. , . .. -1�vlt.. .:,:i. . Ck .1. 1� I :*: ­ � ­­�::' ,*7., , - . - -.:: -- I - 1: -:... ",11 I ,." - . . . , ... - �­' - * - - ;- - , , )7� . . I-- - - "--..-.:: 1. I ". , ..' -�­�- ary. 9 . . . . � ..I'.- . 'I... . . . � . ­ - . ­ - a I .. ­­ 5 -- I I ­ �. !I:- - - * I , Z: ., � - v : , -: 1. : . I . . - � -7 .''I -11'.1 -- - -:I:.., Secret . i . I..." - , A 't. - . '. - -,o... ,.--: :. : -: --: ­ ., � ...� . . . C . � : f First American Title ,`;!i-: ,�.., ..;;-. I � -- ­ I �. . ".. � - ��." ..:..R, , 1­1­� . . I . � 1� --� . 1, �-. i. .." . ­..­­­-. . .-. ". - . , . . . � .. .. . . *S:S; t.5*7,*( 7 � � . .. , . ..i I " 'i ­ ; -11, � � "A� , " ", ­-�l : -,�.l -.:,7;A:,-.�: !::.*:,.: ­ .. -:- , ��. �, 1"'.-'.., ,­.:.,, -- . , -i-: - I - � I C , . - �. ... 1. . . . I- . ­ - , . � -�� f.. .. ... : '- , - I . .. � - - ­ ..­ � - -- I " � .I.. 11 . . . � ..- . .. .. . � w- .-.- . - ­ I . . -; .­ - ;'i. .. - i-l".,za. 1". , " " - ., .; - I . i, -, �, �. . ' . - ". . * . .... il., "''. - .,.I.,-* :. .. - .­�;.'� - ­ ' I . I.. . . . .... . - ";- '. T. ­1,�;,.-. .­:�,'.; - . - - ,:i, i. *,;� 11 .. ,I.,;-::.-,--.'-- . - I 1-.-I.., - . I . ...... ", ­ . .. .. .... ­. - - .. .." . .. . ­- . ­ - - � �.. ., .., . . - - - .. - .1 - 1-1 - ­ . - . 1, . . . - . ­;��' �. , .., `- :. 'i.... -1 I -; . .. � - I . . 1 .4"T..4. . . - - . .... , . . - ­. , - I. ­�-,%i-'.,��!.--";.",, ::-*:';, -'-' 1:�'!�-­',`I'w-�:;,' ': 7 : .­, .::. ...-; ,.: - - - I .. -11 �, �. I ' "",­'. , -A , -14. , , ­ .... , : ., ,. : , ' -'th - kiibwn. to . - ." ''I :, � -i-oli' " lt-;- - � . .. .. I � ; - ..., , , -::L�I;% - , . I . . ­ . . ,J...,-!,�-, - - -1-1-.... ��.. . - , . .t� . , , . . ..�,.. --! --"'.' - -:�. I . . � It ,,�,,,,-�* ­... . : .It , ,�... , " .:..-I!,;,*, �;�I. ­ ' ­ .:,.". :: - ­�j: ��!%,.,:­­',- (- ..''.." .*'. I - ,,,.,�Jnsurance Com any, the corporation 6d' the' 'within In and .n--,-- - .;' .. . .., -i ". ..�'. �.Z�­ 1. 1. - ..;i .:!;­ - �� . 1. _: , .. - ill.,:��,­,.!,.. . 1;��7, , � ...... -.� . -; -1 .. . I .. p ­ -­ . �. i�,;'.�-:,:.:;. � , ; ,,-,�.,.,...��;-:,.;,i:;,���,�--'-i�,�":-.1���.,--.- , . _ ­,J�Z', ".','. _ I ...­�.:. ­.. ......;,"... .. , . '.., , - , . . . . . . . . I.. ­ -.1. ..:..!,. i1b. , . . ...­ - �. . . . . * . . :� -­ .`.-, .j, - 1 ­... �- I ; . � .. I - ... - ­ . . .. .1.. . . .... 1. - "'::--i-i. ,:��..i".";",;.,..--�'-,-.'�-.�--.--�� �;�l'.�i-�.,.-.",..-,.--.:-�'"'!i��-'',.,;�-',:�-7!-!�,�---,�--.:.-",;', -.�­ --'!*.:: . I * ... ** - ".. ` I I ­­. 11 1. . . -: � - �- , - ,:�.­�,:­,� .- .. - . . * - on eha .. 1 - - "-.,- *­ � I . ­ - . -1.;- ";.­ -..,(-;" .. , , ­ ..'T I ­.-, . - I ­ - 11- , .: - E - -6tp tz"*�:­'. �. ;I; 7. I... - ,. t.-�'.%.4%13si, . �­ ­ "'' , '14 c t , a' ''t fi:, * ith .'instrunieh 1 f of.',.,#e, c orat on ... , " .- - - ­ I. "'. -*,-t , " w n nt .-I ­­ . ­ . *­. F- . --- I I .1 . .. .. . ... I . -1 ...." . . ­ . . � -. �. I * :!:; *�,. -:.:. - ., ��, --, :- - :- ­: ,� -. , , .. '. � ��-.::­', `­ i " . . 1, I � . . . I . a . I . ­ . 3 .. ­ . .-� 1: -1 ,-.--.' ­. : . ': ­ .... . -;,� .. - ,.i�it"��-�.-,,-�,;::,..,."�.--��l., '..:�.-I....­1 ­­­. ,­ . � 1 � ': -',:- - . . . . I .1 ­­ . ... ! '11'­.1.1.zn..1 . . ;tI­­.-­ 11 .... '..:I. - ".'.. I . . ... . I ... �. . ' ­­­ ­ ­ ... ,.. - ,.; 1�­ - 'ted.the saL�eil­ ­ -T ustee.'�,-"-.,�, - .:- I -� - --fl . . , - - , . �'­. . 4: !�'!`� " , - �­, "-- . . ­,." -.. . . 4 , . -c I I , " . . 1, - -,­,.­. , , - ' , -7, . . :-:,..','-i;?,-- ;- ­ ­ .­ ";, ­ �� ... - . - 1;� __. - I I:- . - - - , I � * ­�,.� -.... ..�,.j'.-.-_�- '.-"�'!� '�7 -�71 - , . �. it . � " .1 . .­ - ;I.,.,*�,�,,.j...:_� *U.4 ; , i��4, - I 1, Z�, ­_ ­-, �.-- - .11 . ."...... . ,herein. name .c, rporat on exe u .. : . . :�:�,,-­7 -,� .'.-'.�.� � .1 t I,; - - : - ­.. ... -* I . . 'JI, ,,,* - , -- ,.�'.... ",i":,.:' I : . . . . . .. . . . . - �. ,.:. -11 . -�� .:,.,. :,. -A -!� , "'! , �, ��,�, V " :". � . A �.,! * ",'.'�'- , -- -. .� - " :,X--., , ':-.. - - .;!"(.-*.'�`,-:`-. . . * ' *­ * ' " 7'' ' i "' h " � �'-. ­ - .r . 1�.;, � '. , , .� , . I . --� - - - . ­ - �-- "' ` -- - -. * , , ":.:.. .i�tl- . me -to be� t ns who. exe u e - e" ,,i5,,�,_,��t'---,�,.­4. ­ - . ; ; � ­ " 4IJ�`--, . - - , he per'so' ' ' ' , `i;� - ;.vt. '� - . ­ % -­'j�*.- -.i.1". -.: .,,*,.,..-,�.�4,..,'�--..-.,,';'!,.-,- ,:�,�:� ".., -:,.j�--- - 1�--" ,.�:.�.'..� ,.,;--,--.­-­i.�:,.�­­ �-.��-�,:'­-;`C:j; ;­�.. . - , .J.- .-�,.;, , -,;:-, .-:-,;�v.)4.'�-: ­q��:-' :�,Z;. � . . -f .1,-`,.:,-.L-i%,-�.,- ­'--�`,.­-, �`-...'fr -.`,:,.-�.-��.�..J; . ,,---.-.i`... "-.*.'.��.','-....!�,�4.^.'-�'�,.-,"�,;I!L'� . �14.ii. ��41. , �,!%­I­�'­I,.'F'i'.;,:,' �. -, '' !�'. " - . , 4 .I` - � _ - - I � , .!; , - - ,, . : 1. . �, . ., , -, ,I:- � .� .�:,. ;�.­ - ,-,-%, -:-,1.*.,-" .". , , - - .' t .. 1-1 - ­! A, .�, I �--. --' 4, i.% � - ­ ­ - - � �,,: �;,,ij�--'.. 4�:, . ­ - - , .:--, -,,�. 1 ..;",.�i�`%,�,T .�.-,-- � ­!­, ., -­:��;!�­, ��-, , _ _;��;..� .. , -'.� - "7,�- �, I. �1��,,, %, -",. . .r,�� , , I . _ , " , .. 4 d d .. . ­ .. - ". �� ­ - :, . , ., , - . - I , , . � .. ... .. ­ - - . ­. :_ .1 - - - - - . � - , . , .o I ---,',; ! 1. ` - I ,- I . . I - 7 . . -� ; * ­� -, .11 . . . . .. . - . � .t . -�­­Llj �. . .":­­, .. �,'., , :... . - . ­.. I . . ;" -.,. . . I . I ��. I .. I.,-,. � . ,. ,% . � ... ...... 1. � . - . . . .11 . . - - - !. , . , '. ­. ..­ ',I­J.� ,� ,.'':-,-;..It*��,,�-.L,l�'��'�'-,., k ��,`. ��.,; I , . ­ , � - . :: : I - , , , , , � 1� , ; j , , - . . .1 p ­j , �-,, .4 I .*.� ZZ I. � - ..*. , -, � ,If I .t-%..-".1.-, . .1'. I - ... �V.%- -;-;�,.:. , - ir -:7�*r".,-.�:..-...�,!"I.:.".�-, *, I_, .'I �. -, . . - -1-. , . - - , , -- . , . ': -?1. - . ,�'-. � - i . - , . ;. .�, , � '. - - L � , I � ,-1,­.-,.�i ;­-�-, .­�r .'.' - - - - - '. -,-.,' , -. .. I ­ � . , - - , 1, '.. - I . U . I I - , " , . I I .. I . � f : .. � - . . : . ,�,�i':. � i �,. i , , ,.`�,' .g'�� ; ! ..,.:. "!,:z�; . ., � , .. '! , . . . .- :. ! 1. :. � �. .,.- � - � - -- -i, -.1,- ., , I ­ ` -. - , _-_- - . .�., ; , , � . �: .*. :i ., . .,%!I .. - " , ­ ... -:,-�'? �, t� . ­ , - , ; -� ;:�'.�:. .,Z-:--*�,,;. 4, -.!­:�.�.4. t - ', - . .: - � . . :: � - - '� I.., . I �:, - -­ , ::: � . , :­ - , . N , - - - 1.-- . , ;� - . .� I -,., � .. � - - % � " . 1. � . �: . . .- I : " t, . , . . , .. � .'. - , �, ,*., `.�. , " : *L , 7 � , .7.1: .- . . , : .. . 1;111) , t� , , I . .,: , I . .,-,.:�. �t . . . �,! z � -.!. ­.'. -- -- *�;, �. .. .. . 1 7: � �­ : . -: t- ­, . I) . . . 7.. ,!;� � � .,: � � ---.i. -'­,- - ,,, �- �_. - - .- i.; ^, - .". 7,:. ,,, 1� . - ,�!­",. ;:: .- -..., . -, - �-�.�; ,:� !., 1. .%­.'F��-�, . >1 I � �:. . ­ .. . I I . � .. . - . ­ .. ... I : '- :' I �­ : ­ . � . ...�". . . . . . . � ,� . � I � I - , 11 . - 1� , . , - . , , . .. I- � I . � I 1 77�' �-­ �. " '' ...- . ­ .-- . . * . . - . . * , . I . . :� t-:.-.;, �� .J., ­ .., , . i . . . *o , , . - ..1- . ,. -:� . .1 I i 4' Z; 'I ,; .. I --­-,�-, :,I,.%,-1�,,-, - -..... -1 % � .- '­ -1 - -, ­ , .. , . - �'.'. -,, !:. - . � . :, . .,-'..',. .." . .1. � , � . - , - --.-.��,,',,�..!, , .,i ": ..,-. , ,1. � . ,, . . - ­ - . ;:z . 1�, , . ..! :,., ." !, ; j, : ,,J� .!�-'�: --, -.:,l -� :� � � , , , - - -, ­.��,%Z---:". L � �, " I , . . : . .. ­­.. - , . N ,­ . . � - ,� .' , - 'i I *!,. - ", * , . S - .1 I - , . : . : - . - � -: - -�5 I..,:,,.;r -- - --r - - .. - - � ...- .. - -...., ��- .. - . �-, ;.; . ,,%,,�, . ty. -� ,i'. - I ,,I -, . . - - - � - .., - - - . . . - .-.� - . t , (� ��_ ,..,, ;r t A - . � �... .. , . . I ---. :. - , ;-"-i.',,', '. . ... . I . . .. . . I . d - .... --'.' -..,­-*� � .... � '-i� . -:: .-t�V,t I � -� -:;, - ... .. - � ..: ".. .�.­;� . . . - ­ --- �.. ::Ii! 1: .. . ..'III ,!ml��7;,j . t - �,,.'p ­'. , 'i . . -1. .. .�:. - ,- .1. . . '.. . .. i. . �'. � , . ! �­ ­ I . . 11 .� . � . �C:� t .." , ­ ­., ... '� . � . . . . .3 t f. - : . ", - 1�:�, �, - --. .40 - "' , � �,.�., ­� ­ ­ . * : , ::, -1 - .. . , - -- - - . - 1 . - -:4,ii�;'.�;.�, ­ - : � -1 . ,� . .. " - 7::­J�- ­­�].", .-,-t-�216-.. I., .i, . - ­ . . . .�.­ ,�. 4, . . .. . , � I ... t '. � , "". � . , , �,;i:.j, - .�­':­' , I: � , .� , - - , *,- - � , J:,� ." �. =. .. �- I -­`; �, ". , . . . - .-. - - :*- I.. . I .1�1 :, -, I ... w . ­ 1 -.1 � . ': I , . . , - .. ., I :1 , . . � : . � : , " . . . -, . ­� .. " �­ . I . . 'im ,,, .., .­! 4 , 11 -... . -::-:.Y it, . . I . � - : , 'r , : - . . . . ­: � 1 . - . I . 1. I , � . . -� ; . . a .: ,, . � . - ­ , . . . -... .. . I . . . . . � . 'i. I . .(,.: I . . . - ' I : " , � . .-I , . 1, . , .. I .I . -­ �,- . -1 ­ . I— .., ..I... '.. . . . . - ar . p, own'er -I-:,..-",'-,,- . . I .. %�. - . . . - ­ .. . .. - . . . I -...c . 1 - , - - - - - IA .- . . : . - .. , � . I ml. . . .. ­ * ;." . . ­ r., . '. ­ - � � .. 1. �... �. . . . - . . . I - - �:. . ��­­"- .. - t' . . . . I .." . , , . - I- . � . , � - . . ... , I. � ,:. . ,.. . �. , - -,, NG: RIDGE- -ESTATES. . PARTN ' S:-* .a a. ifornia genera , �.., ­.. . ­ �­ -, � � . -I:- - - .­;-, � .�- - -, - ­ - - ­ 1. -. ­- - ,.,�.. .., , ;�, "' I I . .. . ;. , . . .� . - .� I .. 1: NJ ..;�::­ '. I p­­tnershi - . ,; - - .- . ­ .. , . .. � - -jROLLI1 - , . ­ ­ ..; �., - ­ - . .. --, 1. 1. - �� - " �- ". ­ . . . . I— . -- , .. ­:. - .. , ­ � 1. � . I . .. . 11 .. . - .. I., . ... 1. . . - . . - . - , - . * %, - � I - . - . . �­j".­'-.1", . I ....... ­ . . :,.t.i. , �. ,� ­-,., � . -1 ., :.*:. : . . ­. I .. .. 'J - - - ,!, 11 ­ 1, ': -,' .'. ": " - -i � ..'., � 1. -,,." - I I ­ "" . . .. " , ...� ...'.. -..:.. � j, .. .: I .1- : - �r -­, . . ­;,' �,.;.� . . - ....;("t, -, - , , .-­: I F -1 ­'� . .1 . ,. . .1. .- - , -*.-,��`. . -i I— . I -:.. -� I- . � . - � . �', ­ I I . .1 I .. ­�,j . . ..,.. . . . .. . �. . ­ . . � -�-'�."i,;�-,,� - L -- . .... . . . . � . -i �. ­ ! . .. .. . .�.:. .: .: . � . . '- ­ , I - � . � I 'j, , - .I, . "" `�,­Lrj-�*.;iw -..!: .3 -, : . ,.:�::`­. . .. I . ­ " - - ': .-,-.,-. *- *,*,: - � - - 1 �,71.:, - "'�-* i;. ."."-. . ... -�.�. � . ­ . . I I . . . ­ :, ..� . . 1. ­ I . .., - - - ,,;';,�:, .,,� -, ; .. I.; ,,- , ­ .. .� it. - .. ...-1 � 11 - -*.: - � - . . - - -..,. � - ­ - .1 . . . - . . ­ 1** - . -- I . . . . . " ,P � � �v I '­ 1-., i� - -- ..­ 1. ­ 1. . . .­:'­ -- .. .. , . I i. --. ­;,� .:, :... ­' . ... I ....t . - . .1: .... . - ; - . - .. 1*1 � . , . , *.,� ,�� . . . ( I ,,� . . ...- -, if]­4�4, ­ - - - ­ .i�. . - . . . . � . . . .. �. . .. . � . .. - . 493 .. . . I - i'l :--jj',,";j1.'­ I I .Y., ­ *f.-. .,.1-P-­'.,�-.,;,L1- - -,`-�k­.': ­-, � . -0, '... " -1 -I o .1 . . . . : . .... I --'1'11- . . ,=-., ­­.-,.�,; �­­ I . . - , - . ­ . . . . ...- ' I I � , � . ....'. . ­.. ­ - - ' - ; � -:":.I. .� I I-.- * . ... . . . 1. ''. ,-; - ­:.�` '­� ... . I_ - "'...­­ , , : .- . .. , . . ­. � ,.a*,- -1 I . ­ ­ . ­ ­ . . .� ­­.'�.A I ­ 1, ­ -� .:�',) .'�,7; � ` .;' - � .- - " - ­. �. I, ..'' . .,� . - . .: ;.,. . 'I.. I. -- ':­,�­'��I� Z�� ,I,- :- ..� .- ­ - !% � ".: :: ... , ., - - . . .! . I I � ­ - I -I=; - s , j: -, ­ - ­ --.-- . . . I - 'I .�,;�-­.A . . - ­ . . I . - %. - - . �.:, - - , - " - . - :�ir­;- t1'.. - :1 -, � � ..:, ­ - ­- .. .. I �-'. 1-1 1. ­. - - - I - -1 ­,.: " , . � ­ . ­'. . - ., ,,, , . . . ` , - , , , - ­ L: - .. . ... .;.. fl;., . . ­ , ,--;, -, :* I . . , ,� I . .11. 1, . . ,� ..;1- � -1 I .. .1 . ­ � , " � .. .. .11 - . . 2 ;-­­­--� . ..... :.::. -.:!� 7 . ,'.r::, - � � - ­ '.. V . ­ - � -6 I , . . . . . I , . ­. 11. ­ " ". . , - . , ...-.. , . ,.r . ,.. t:, ! I I - ; I 1- - � - 1;:,,4 ­ I 1'. -,'. .,t'-�' � - " . .."'... - . . . . '. F . . �--�,!-�.­�..,- - . In , 4 !* . - ... . ., ­­ I . � ; . ::. .. , I � I , . - . . -- - I . J � I .., . - . . . . -. . �'� � .�� I"' ; ...' ." - T­iT. * - .- , '� ,,. '-'. j . Z -f "', ­ ---..- -.- -'.7 " ., " " '�'. - � . �". ., . . - � " . I - :i:,�1-;1:,'1-.; .:,:�. '-.,..'. , .... -I ,. . . - , . - ...:: ­ v � 1 . � I , ­ .. .. ... �­!.-� - 1'*.,.-,:�!.­.: ­�:,;,,- *: ,i'--, .:.7. "':�'..st -� .'�..:. ­,"', -, .. 1 . , , �-�k-`x":,-- �­;:... , 11 - ­ --*,.,k, I " - j �::­'.-?I;';­��t;: ... ­.­ ­ � I'., -!.- I wz'. �,:" �, �!.- *. ­ -.:,.. . - . . � , -� -­ `- '- * , ,,�.­J­­ I .. .�, ,,-,. -.L I ":�' -.:. . .. -.0..-- ­ .. . � '17 t�, . .. . - , .. I . ­ I -1 -� . �­r,........ � ­ ­ .. . . . , . - ...... .. . I ." . . .. .. 7::(. ­ . . .. - , �,;,�7,- �.,. - � -*:,t.-:. .. .. "! ;--,�:,-"�."�.-­-, -,-.;"-7�:`,.!:,-.-:, ; - -,'.�-.-.:,,,�-�r�� ��.­ ., . . I I I , 1. ­ ... . ,,:-_ . .::; '' . ..: . .-illj'�� ­ .,j i �`.; � . . , � J ­ --* . ! � ` . � � I - . �, ., - I �' 7 '­i`;;��:­-!-'- :I - �i: --'I- ,�� �,­ �',-:,'-;.-�7 - :- - .. . . �.. - . . ; * �.�- , - - � , ... ..I .. ­- . .- - ­ . ­ I .. k.- ., 1�. :��. ­: , ,�� . :,I. .�.'­J­-.- ;-:� - :.-,',*'. "".." .. - . . - .. , ;1 .. .., .. - . .. . . -� - - - .. . -- ., � ­ . . ­ I I .. - .. 1 - I '. 1. , . .1 - - i. �' , L -. , -.", . . I . . . * . . . I . � I',.? - - . . I . .. ..".. . . . ­ , . ­ . , ­ - : . '" , , * - 1. I I... 11 -,,� - I I '; fo ". , ,% . �.,; �� -'; - - ; -, -i�,7 , ,,, - ".-I .. �- ,�::�,i. ,,,, - , -"-.:... ,'.� ..".I % -,�'. ,;.. -�-',^. " I.. I . � . I' ­ - * - .1., I . .-I :., 'A-', . .. ­ .;..., !, . . - '. ' * , -` - . ': i - .4. . . , , . . . . . I -. .: - . � - - -- - I I --,-,I ""r - , "; " - C ' i 1: - '�, 1%, , - . , ­ - - .. . I . "--,: -z-.�,.'��-­."`--,--z-­:. - - ", ` . "') -'-',-. CREAT IVE, COZ I.TIES , % "a* br'a'tion; n - .�'­.4".'�' - . � � . --.,,, J, 11 :­ ­-. . : ­ . .. �-,.. . - � � �; I . ,� .-, i -� ,-.' , , . - .: . - ,�.t, �Z,�-",'-J: . . . . � " ­,.. i ,-. - :-'.;7 . i� -. - -� . i , .- �,-.` ." r �� , �­ �-- � � I � I ;.'� . - I .. ... Z - - " -,-- ic- ,'�'­=�-i ,�' �' - �- , , �,--, - -, : � . . � ,� ,:.i � -7,�.- - - . ��7-,:i , -a:,�j 'Zi, - ".. . - .�-�-,4F:,; '. ., , - I �--, .��;' , �­ ,.r:'-;;. - . .:i: , , . 1. ..I . . I - -, . I . ''. .,­­­�. - It -�j , q . . . . . , , ., .. - : �1 . 7. I .. 17 � - ,.." ; .. .- . , " '!.,� � ,,-, -. . 1. I-. 7... . , , , � - . :.:1 ., : �:, -.: .. . ;.. 11� I I - . . , . . � ... . .... � I ... . I . . . I . . ; I . ". '.!: -- , ,� . ,.� � 1 : " .. -_4 � *%, -1 - ­­ - - .. i . . - . � - .- I . . . * , - - - - 7 -- � - " . - - 7. - . i - -�! . . ­ I �7 . - . . 1. . .. - . .. - " ­ - � j ; I . . . . .. I . � I ,. . '. '! � -1 , - '. �­: ,,, �­ - . . . =!.:. . , . . - . I. .. , , . . , . , 7.��:- . . .*. ­ - , 1::, , i, : -, ­;! �­ : � q ��­!:- . z�-­'.­­­ -,t ­�.­.­ . .- . -I .. - " ­- -- . - �, 1. - - " - i; ',;: - 1 - ,- - ! , . J - 17, 1.:� j, , �. , ­-­­ . . .-..I'. ­.:,... I- -, - .". - - - . . ­ :- � I � . - � , - , . - 7 : " , -- , , - . ,.... -!z ,:-; - . 1:11..& .Iiq�. , - "i , - - � �. ;-i'- -.�. - ; ­�%.­ , - .- " . , -1 , .. ,�. " I .. . . i- 7 ��.',' .-­,'.-� -...-.,,, J, .,;j� .� . _1 ­ . . . ::, . - �­' n. '' � �%.­ '�.*:­, .1 - ­ ..­.­ - .. * .. I - , . . �.. , . , . ,... , . '. , .1 . -: ---. 1­-�­I*.' , - I -. - ,.-: .41-.1- -1 1. .1 ...- I ,. . .. ­ .... : . -,. ,, � . ". ­ I , ,'- .- � ., ." ", I . *.*. . - :;, ; . ,.- ". � " ; ,I , , 4, ". ;:." . - -.,.. . ,.�­ . I � .7 �. � . . ... ...- � - , -��." -.��;-�; ;-Ii. I -., -- ", S -- �-�, , ". �: I . . I - - - 4 ,:, ,� i. , 'f "`-� 7.. � � ­­:% �1:1'­-­, --� -�;1- - ! ., . . . * - % ;o: 1-1 . Z, ----..-�-�l".-..t.,��,.---,--�-��� , �� - , �4'. ­:-.--��:­­ , z � - . 4 - . ..1. - . . . :�� �'- . . - . , -�­-'i'.." �-t,�. �-�i:....,. I ­�n - ­ .�,�. ­�!­�:,, , ." - ,' I, � .C... . - ­ - �:.,­ ;, . , . .. . . I. , I . � � 1. - -.;I.-.-., .. 11 .., �­ � - --,.---., -- .,.,.,! I . '': . .* 'L, r 1- - -,­­­ �----­ � .:-.1 I - ... . -..-,-. 1. I- ­- -­ . ,--- - -:r*. - " ,- " - ;- : M., , .. - , , " - . . . ­ �� ­ ­ ­ �" ---.I . . - - .. - . I ' ' . I I .. -- . v% .., . .0- , ., . I 7 :--.A!-,: - -- �'. - - . , ` '"' �" , ' ' L�_ _ ­ _* !.:. ..,._-,j_1 :.'.*. ,_'- . ­ , t . � . . . ­ ' -: -:. ' - ' ' . .: . I * � . � , - - -1 1. .. I ., - ­­ . _ _ � I.., . - _ . " * '- - - . Ill . -: �. 1. . .- . . � .. .., :. , I�* ­ , * ", *'-.' *7, '-*'. - 1 1 1 . - . 1. .'­�;J.,­.�. . I . . . -­ ­ , .. .i. .. ;..'�,�.�� ­ ­ .­ - -- �%­ .. - - .. ... - �. .. I ... .,... ­�� t I � -- � . , ­ - -. 1. . , , ­ I I . ..., - r -.' �� - .. � . . ­ . . - I � . - '. ­�, I . " '� I ­., ­ i , I - ­ ­- -7-, , .__ , -- --- - -�. -'. -, I '"'A e r i t,�i fi-- Z it 1 . . e ­:Companv, . a. Cal i . f o . rnii . i corpo rat ion,,,*. t rus�tee - un er-de'(-d- of .- trus ":* - .1 .. I - . - - .1 -­ . .z�. .� ....- i . ­.. ­.- . , -- -- ; --_ - 1.'� -�:�.' .,�_`n ,-;*-. . . .'�.:.. -.- - '. -g*, - , , I .!, ­�­­.,-� ­!.�1,�-:.:�'.71­...*'­.-. � , .. ­­ ... .�,:,r1X;:-1,,,; .:�­, ff� -.!;,��-;- ` - . �..­ ­ ; ., , .! .,:"..-i'j­Z, ,; -j ­­ . t�,' ­i-­-z-.:�:�:*.,.-,. , . _ .. .,--.-- . . ": "i ...... i.. .... I ­4!:.1�:--,-- .i I I ­ ... -1 . . ,!�...., -.it, :.: -,:� 4. ­ � I . .. . .... " 'ZI J. -, �:,� . I-. -- -,:­-:-. -, -,� ". -� . I- , N.: . . . ' �1- ,:; . , . , I ,-. , i ' ' - . " ­`;` ' " z'- ­ - ' � - ­ --� � ..'" I t- .,.'� . . Tj 1'47.' : .. , , - -�. � ,- �..� .".,z:.:",� . , - .", " ..".:! -, -.; t . I ­ - ,�'. .* - . . ,.. I . . ­.. I -�. T - .. .7: 11 ­ . -- 11 -: --,... -, -, .' d ;� 1. :-i. j�-� - --- "T : . .I�.,; : : - - - . �.:., .j.�..:,j;,) ..... . ­ . -, - ­- ...,.- --.�- . .. I I . . , " .1 �.:: . . -1 .'�. : ' ­ - . . - .. � -� .%-. .: , . . . " .... - - ;I -,� � . .. ­ . .. ­ - - . ­ -." , - � , - 'I ,; . -. ­ I .0 ,� -, 'i , �, 't. ... .. . .. ,. . - 1. .. . . . - ­ � , I.: . -: ::. t .�: - .. . -It ...­-. , - . - .. . ,:. :.'�4. - I.- , . . . I .... .: ". . � . , : I --- I I � - : . - - - 'j'. ­ - ­ -.. I . . ,:,� . ­.. .. - . . : , . ­�­ ,; .. .. I ". :1 ., . - , : . 1. . I , , . . . , - . -�, t, -. - . .,�­ "... . -I... . . ,� - ., , I . �. :��. ; .... � ..:, 1:., .., ­! � 0 " - , .., - - , - . . '. . . . a " -ds- " , . . , � r . :: - �_, . I ..: � - .... � -1 :* ­., ­.. I . - , : , *� '. ­ . . I , :-, - . �. ­ ­ .. ". . ..­ - .­ ,- ­ - W:�­,.­.- - , -: � , .,�,­ �� . *­�Ii .. -� �., . -,-:,ii. --t-.'.�--.",:-.'�-';..;--.-,-..��'..-� F.". -.-'- �;,":-E;:: ...... ,. �. i�­. , �., � , .. *,�, :-,,. - -,­­ : _. -*�­t, " .., reco r e( .1 n ook 9595' Pa ,6-2-36 , . f-0ff1c -Reco' - 1. -1 ­ . . . . . . . !%-�! " :. " IL t ­. , I 11 - � : -.". �' " : 'B- -j ' . .. ;,��'.­ . . ­.. III.111�.- -i.-. � 1. -1 � .... .,. .*, , �, I . � ":,;,;,-: .., ­ . , - A, 1. - , .. � ­ . - .. ir.-11�i. - ': i-.. I d f . . . , y . I , :. : ...... �.:.. . . . -,i . . . - , ­ - ,.: .1... - .1 ': - - .. . . I � . ,. : . z. I ": " -.i­:.:t . - ­ -` . ,. -- ­ . . 7.: I �., -- :-, _ ., -7. :,.:*.� -f ,,.. . - ... � . . I . ; .� - . ... .L . ...... .. ... - � .1 , . - I -- . , - . i;, . -- I .­ ­ . . - , , : Z-11 . . . -... , I . -'--ti ---I '�' . :, - . I . - . : ­ . , . , r '' . I I- . . -*t' . - 1, tz. __ �. . � - ­ . .., - . , L�, . . � . . . I . , . i . , . ... . � -I.--- � - . _ . � , , - � , . " ... . ,�- -; '� I i I :. � P . - . Z - - �, - , ..­� , ! . . 1 . i �'. I ' ...r= ' . . : � " . ;:-..: .t � � . : %­ ", : ­ � ! ­. - - �.. I ­ - :! � . - .. ,r.,- - .. , .i 17 1� "�--, '; -, , .1" ,.,.-:1 ­', I ., . . . ,,�; .� . . , ::,-,:."- - .:. , ". - ­ -' ' BY' ,,- . .'- ­ ..1..,*. . I I , .. . .; I.;. -- " .,f . � . . -: . ,,�.i­ , '.--. - . . . , ­ ... , . -- . . .. . ­. . :, . � � . . . ­ -... ­­- - ­ .... � i, .11 .. ..., . . ., . I:— -.1 . , -. , - , . �- . .. . ­ - . . , - ­ -:.-: - -.,. ­ " . .:.. -.,....:- -­�..�4- -* ­ ­ . ­ . I I.. i I - . . ­ . . -,-� ­ . . . . , . . 4 ;.-'r-- ...­ --:� ­�, -.�­ -1 -* " ­ '-;ji -,;'-:�- �' - 7�­' '! " I . _:;7 I.- . - !, .� -� ­'. �.­. ., ',Z­,.�, . I . I . . . .: 1. .i. . &00; �- - - .- �­ ­ - - . * ` . . .; . i;% ,I ,- .C. .: .. . . . I - 4 .� - . ,,, . . . . - . 11 I,'!'; - z- �: !,I,* . '. , , ­�� �, ': ; . - :.,�. , -11". , , - I . i -, - I, . ..' .,.1 � , ,, - . - . .- �.-,:.­ .. -.1 ,�: � ��, 1 , 'i �'n i;Ei'­�­i,,�-�� . , ­ - ,; , �Qi dpnc2jk.�r�- r;! :�.�" tt "7,:, t ,...-. - -. 7�'. .. , - , , , -, . i i . - � . . . - , . ,­ . .. I �,*.,�­ : �-�.:.: z _f *Z , I . " , I �' - , ­ - - , , , - , " � .�.,'�. '.. -. �­:' . , . - , , , I - - , : I , ;� ,;- , - 1 - - -, - �'.'. .. - k. t -- , - ­"!:� i .,,.,- --`1 . ,; I . - , !.. 1, .. ... . I � - I .. t.:", �!.. i, .i�,�­*;,'.'�!.�- , , , .'! - . ­ . .., I - . , , I '� , - ` � -, r. , �., �., . . .:7 1 - � , I.. 1. � -",:­?' ;�4, -,-� .. , , , " �,�.,, �'- � -'. , 1 - * '-� I . . . � : I . . I �.. , -:,, ... "... I':. - -.-I I , - , .....'... .. � .111.� ..-I - , � ...- � . , ,-., -". ; . . . -, , ­ --, . . �, . - . ; . I .. . ... I . t .. .. I":" ­'�. - T -t- ­ 6 a - .... .7 � � I ,'. - , 4 . '�' - :I . - -� I ,� I.. 1. . I , . . . .� � .. . I . ­ . . ., . I ., . i I -, -....i. -. , -..-;, ".I..... � . . . , . .1 . �� . . .1 ­ . ­ I ­ ­ i'.. . 1. ­. . �. I - - 1.� . ­ �-. .1 - . I . 11 .- . . : , . . , .. I . . . . . . - * . .. , � . : , . . I . - � , ": : , ., :-. "', 4: :­�. r :�, ." ­ ;*- .; - .., -t..--� -:i.,. . -...-. . I �. .. I ­ ... -, , . I , - . . - . I.- .. I . , ,- *. I . � �- -, ,:, I : , - . - - I I . , Z �-. � - ,- - , , i " I . , - .: . . .,: - , ; � . . . .(.:',(, - Wi. Ashb­ '.Pre -s ' ent- �,, ­li��,� �­ � - .., ..1. .. �,­;,..- , --- -7� ­ , k :* � I '. " �- . .,... " am: . . -1 ��': .. !-.�:, , , -.1 -��]`--.-4:.,4�,.,--, , - . . . - . - . ".. �*�yi - - . . . . .1. 6 I, - -, -, y j, .. . . . ­, -- .; . ­� - " -, '�: . ­",:, - . I . (, . I ­*­:.: �- . . . . . Iri , id'* .� I ­-, : - -%Jet hr'?,;.., �.'­ - , . "�--­-,." -*-I..!-�. . � � :,. 1 ... , , . : , . ; 4�. . ,� �.: ., 7r - . - * .. . - -- .f... * - , I ., . . � . I ': ,. I ... � , ..: - . - .. , ': ;, .. . 1 ­ . . ,I ­ 1. -�....,-. - , , - �, I , - .., - : .��:.. . . . . , . I.. . . ,� . I—, . .. *- ...�:I..'. f, I .. ­1�tj.­* - -, �­., . .. - . ­­ � '7 -. . ­­ .. ­­. _.: . ,. *. . . -- ---r .,Z,T - . �1. - - " , �" '"', I .� "­:.-..-..---. - - - . � . I., ... �., - -.... � . � . ..; : : ­­. - - . ,,� ...:,, . I" ,01- 11. .- '� I W! -17 - ". - !" ".: -7 : : - .' *., * ­­­ ��­��,.,-, I ­� �. - -w� 4. .:: ­,�-: ­ ..­;� ­ ... . . , - , - I ­ : ­ ;-�-. 11 : 1. ! - . . - , . . '. I - . - - - , . "'.., ­ ­ I . . , 1. . ::, .;� -­ . -.,:. � . , " " - w: .., 7.:�,'.. - , - . , " * -, I � ',�.��-C-1 .:.*-.'. .. -� - - .? ­�7 . - � - . . � .. . .1 . . . ... . . . . ;. . 0 . : � ..... . , �:, .1 1. . . � � . - .. ,.;,� *.7; ....� . . , .il -'. - ­, : ., , , ., .. ,�� I . - -.: :�, . . . . . ; - . - . � "' , .­ ;­ , ., - I -, . I . ­ - :i� .1 �.'�j­ �� : . - ?­ ., �., -,"k-1., " �, A* 1, . � - .., :: f! . �',.� , .: - . . ­ � . ... '.. I i . , 11 I , . ., . . . . ­. �­'- '' . . .:" � .... .";..., . . , I I � ­ - ' - ' � BY - - ­ -'----" ­­ ­ - --- -� %, .. ;. -- . : '' ---' '­_;�...-. . . _... _ .. BY:, - ,a-- 0 W ; , � -, : ,..�:�­­ -..,:, � . . ..,;, "" 7 .,�,� . . ­ . .- , �.. It , �*j I -:�; . . . -� , . , %;­� 1. . . ` . .. * ...: . ­ . --- M.vi.: �. . - .: . �.f 7, ", - t, . . - , � - ; .� "! - -'i ": - -T !:- ­. - ; -", . . . ; ., � -I- .-, I - .�.. . . �! �.�-.�-­ , .. ­. . * ,� 7* . ,: . I .. �-. , - -.: ..: - !-� I I �. � . , . . ,:, w . . .. . . -1:- I . ­;.". �. ��-; ­ I -L- : . . ­; . :. . . : : � -,,'I . ­­. ­ ;� i-,--�,41..'� ).. , , ** 1.1"t. I . . ".. . ­ -', , , :.* 1. :-. * .� ­ I -, , ­ .-­` , , , - . I ­ - , i- , .. `�,II:�., .... - ,­:. - - Z- .. .",-'. .�-.-4-�,..:.�.? ­­.!, ...': :.. .. 1-: -i'..' ­�-_-� �-� -, -.: � ­­ " 4-I� -, - . , .-'. .* "; , , ., ­ ----:-. "I . . -,,'..., .,;4,2----�-�-,�'.-',;!t­ "n'. -,!�, - - ­ :.�-.-*:--.'.':-,­';*,,'--- ::� , �.%:. -. � - . . ".. - .:,:��'­L:,w.�.,:�', -,.;,., :� I �; ., - 'i"'I., - . :. ... - ;, ­. ;� ,. , , , -..-: .. . . .,. .. . . . . . � ,,, * 0 j 5 "' - . . �' . . .- . . . ..... ­ . . I I , , . , - --- � -.­,� !-2t-.r,�:��:''- - . , , .� , �:?�tz,�­:---;.1':-­..�.: 1., ,1%;i-."7;�:!.­:��-..-.­:. . ­ � I, . , , . 0. a '. - ." :-:. . -I. I, Z.: ,: : . -, ­.."'..- I . I � . ­.. . .� - 1: � s , . , � -.. . . . . 1. . I . .. . , *�, - . ­ ;,"... t; ,.� "I,. ­' .. I ­ . . , I ., . I " . - ,7 -, ,�.. . � -1 . ., . I �;;�� � . - .1 . �-7 . I I . . . I . ..... . .... . 1''.. . - - , 1. . . . � ... . -, - A� - �,��":,�- "' . -­�' I -:. : . ) ,V . --- ­ -!I. - ­ . �. - . . .- , : . . -,.�, I. � . - . . . �. 1.�7� ­:-�,. e;..­'r.- I,: I - :!: . I I * ".., , * -.:, - . . .. . . � . . 1, :- . � O',�� �, - . . � - . . . . . ; . - - * .., . �- : - -, � 1 .-, ­ ; , � " I . .. I . .. i - - . . . . - . . I .. . . . . . . . . . . : . � - � I . ... . I . - - , .� . , ­ 1. . � I . . - . - I � , , - . . t/,;t��' - . . - I - I . . . -.. . . ,. . - . . . . . .:. I . .. - ­ , . �q * -­, * , 1� . . . . I ., . , " .� ,.,: ­ . � . : I � . -.;... .. . . . - .- . . 1. . . I . . I . . I - . / . . � . . . - . . . . . - . . : - . . . . .. . . . . . . . . I ­ : --. , . ... � ; . � I .. . . I . . . . . . . - . . . .11 . ; , ' . . 1. - . . I I . - I . . I . . . I . I.-'. I.. _:I..,-. BY: -.7% . . .. - . .. . . I . . . . . . . - I I . I . ., - ­ ­,, ''. . �.,-,-...­;...-. . I . . . . I . . . . � - . '. I 0 . I . . . .. I - ­ .. � . . 0 . . . .. I - ... . � . . , � ... . . , ­ ­ . ­ I L. - � t--�. , �-'�"� .1-71' - '' I 1. . ­ -j * . . . � - . � : . . ,7!, -,!- - , - . -��.:­­­.;.-­;, ,-:-,-.-, . J; �/ - - .. : 11:�?­� - - , /,Z, I I -e -A . .. ... ­­ "'. - , , ' 8 ��� . . . . . . .. ­­ :.;, , , - �-- - . I I - . - . . . - . -, NOTARY ACKNOWLEDGEMENT, . . . ,; ­ . .� , , - . . . ., :,;.--, .- - . . I. ­ . . . . . - - . � � . . � . . . I . . I � .. ,:..­:. . -Ashby,,Secre'tary . . - .. " . ­. - .. � - . . I I � 11 I . ... . .. I . . ,� � . ­ --: .. .:,-.,.. Ricliard K � ... � . .. - � . � . - . I . �... I :ij. ... : � .. . . .... - ­.. - :. .. .: �-..'­: -.­­-.­.�i - :.-:-­�. .... .. .1. . . - ­ ­. . ­ . ­ . '. . :, . .� .. . �. . - . - - P .. � �. I � . 1. ... ..� . , -F, - . ­ .. ,.. . .. , .., .: I. ..; - 1. .. . . - � � . ... . . STATEOF CALIFORNIA .! . . . . . . � . . : . .. . . I , -* C.11.,Nil - .. ..,­.. ''. ... . ..,-.. - '... , I - � ­ . �, , , ­ .... - . . .. I . . - . ) . i . . I . ... . . - � � � - "; . .';T:j!'.,,,--.*; . . . , � ... � . . --i- F.:- . - ..-... , " .� .. ­ 11. . r ­ . .. . I -: . .... -.. . � - . '., . . I : . I .. . ,�. I 11�1 ­� ��ki��­ ..... . .: �,. , . ­ . , ­ '.. , .1 , ��­ ,:I.: � . I -- . ". . .... . � . . .... � I ­ I . . .. . . . I �, . -� . .1� -1 "'' :'­ - - ., - , . ­ - . �. . .1.. a / . . - . . SS . . . I . I . - . . ; - . . � �. . �- - * -I1�.i-,4�-.,:i--L1.-,'..':I -: . --.-.---?,-.-.- 1 .z ­-;­ ��'­!:i.��.-:; .. ,�.. ­ ­- - . I . . :,. . . : ­ , * : --- � . I . . ­ . I—; - :�. 1, 11 :-;-, " ;­�-w , , , I . ... 1. � ­ --:"-�.,..'-,', �­:, - : , � . . ,.- � ,::... .. . . I . 1. I . - * , , . . � � ... - � �. ..... ­ ,,, - -1, -..... . I , ­ , , �.:-" - !"! .. ­.... I I � . -.. - �- ­ . . � ­� I . , ­... . .. .. ��. ­ . .. ; ..:, . . J . I , , �- . ­ ,­ . - .:.. , ; ita ,-, , 4 " . , --.. " � :.'..:'..�-.��:'I.Ir" �­%"��..-­-­.­'Z, , . I . ­. . - I .,. . .. .. . /', *: . , ?.-1%. ­ ", . , . . - � . ..;� ­.,.;� -`.­;: .1 - .�4.. .-�..: , , . . ."".1k3: i�: . ­ ... " ,. , , -COUNTY OF SAN BERNARDINO ) - .,,, . . . I . . : . ",!;'' �_-�i­r, "., . ­1�. . -..' - 0: .� ... . - . - , ,­ . . . . . , .. :.. � , 1�.-� , ,� i :- ;. --. -. 1, :; .7 -- - - - .. , . ,.$, : . . , I., . - . I . .. I . ­­, - .-:-.,-, . - . .­ . .:: ,1: ­ I �J­ . , , . .. - .w � � . . . .. . : . . . I t . I -�! ." . , � �- .. . . '� 17 *, , . . . . . . .."! , , - - . � . I . . - . . . ". . I 11 .- , , y I � " -:. �.- �'�-: : . ;I, , ' ., . : . - " ­ �- �,:�, �-'. ,,:,,. ", . , I ,A7.!.1;.. , I I -.-�- -, ­`-. �-' - ..* . . ... . .I . :I� ­ - /-, " *!� . , * * I, - , -, . I . ­ , .,,I,- .,: � �. . , I. , � . ., . . . I ,­ --F -7��. �, ., .. � ., ..�.� , I . . -;r, �7,., " 2::! - . . :.. :. .. - . I .; , I.1 '.. -.',;��: - "".."7! "! . ..., -,,�;i ;� I 1 - ­ - ". . .1 .- . ... " ­ � . . - , * . . . , p I . . - - : . . .4 1 � , .d:I . . . ." .1 - . . 1'.. ": . . ". ­... I . I , , . . . - s . . - .- � . � ..., I �. � .. - .I- . * 1. � ., . I . . I I. . ; . . 1, . . . I . . . . . . � I I .1 .�­ - - - ,- - I. * - - , . I � -, . - - ; . - � . ­ '. � I . . .- . ­ . .. - .. ­ I : .:.i , . .., � .. . . . - . � - - t, . ,:;;;:;, , I . - . . . . . . .. . .. . . . � . . . . . . . . . . I .1. , . I . I . �.. � .. ­ - .! " . . .. - . - I . � . . . � ­ � - . .. .: . - . . ill . - I .- , : . j -- .. k L,\ - . - ' i .: ... � � I . L I ,;.. : *: .I , ., �- . 1-11. . , � i �!z - '.. - �;` - :.". � -.i: , �-� - '. I . ­ ; . . :�­ . . . . - W ­ . . . . r , ... .. . - I'- . . .. - ­ - , - .- - . . . - , .1, . -0 I .:: . ; . , ­ ..., .. . ­ , * , .:.- - - - - .-I,S. :,�,:, . V. , , . � - � . . n ay ay - 19 - -,: I- . .. t. I '.'�... 1. -,., - 'S , , --LL , '' � -j, , .:.. %­! . . . - - - ': ...- ... I - it - I .. - , - � . I �... ..: , I " .. . . . - : .... , . " , . 1� I ' � .... 1 - ! "' " .. .-- I - :,. * ;, , . ­ , . *�-�Bi6��EA -LikITED 'w'&i Oht'atibi 1. c orat ,on . 9 ­ genera partner . I , . �.. - I I . ....; - . � .:-, ; � .o., - .: , , - � ,�-, . . - . . . , Iz I I I 11.1""'. ­ . . - . ... ... :: .­., I �,� ­ .:-'...... -,i. .. *,.. : ­­�� ..�� i�...-..*,'_­..;. ­ !. - ­, �., . --.' . 1-�, I ­ -1 . . : ... , � : .., "�. . '. . -.. ... � � , - I ; .� go . . ..", .... ­ . , , :: . , . , .!.;.,. ­ V - . � , . � ! ­` . . .1 0 this d d' of =!�� i' 9 befor e . I . ..I. . . , I . . . I .� .:�.,. 11 . I .1 .; - I ;:;:'1i . �! . .... ..; .. . � . . .. � - . I e in .. , ... - ,1�.;, -1 - I.. - . I.. I- - �.,.! ..,�, . � ­ � .--,-- .: �:* �1!1 . I . .­ . -i,. :. �. I ­ I . I �.. . .. . . '. :.,." *.*."�l I ,: I I . - . . -kl", - . . . �, . ­ . .. �.­, ." .. 11.,. 11 ... . - .. 'i . I .,,� . . ­ . � I .. . I I 1. dA:::�-��� . I . . ...'' i,,?�. , 'I.. �. .... ,�' 4 " .1 ,;� .: �' , . �J,i.�:.-­­ ­: !%.,., . , * * - - ... .. . �. .. . - - . . . , .� .. ­� . I:" , . - -- -­ :-.- -. - .ii,t . �', - �.. . ­ .*.:. .-. . ­ .: ; ...'. � .1 . .. - ., . . . ­ �. .. 1. � . I - . . . -:. . I . .� .1 .. I:: �:­, . . - . . . - ' � - ; ­. '...17 - . , .1 �- - I . - � , - � , , , , , , . -".L�'­ '.,:-'' . , . '- 1. - 7J "-� , - I * I.. '. , - , :, '7 � . -� . . / �­­ . :-,�,.­­ * , 91 . -personally :,. . . ''.. 1-1 .!., -� . : ..., --. -.- , .. .- , ,�:.:,i-',�...' . :- - .. ­ I � I., I "...­ � -81 . , '. " ..:":* J. ;­ .­­ -1. . , ... � I... .. .!:. . . ­ . . ­;'­-- - � �� . m ". , �. : :..., " -- ­ , * , , . .2 � I . , . .. ­ -. � I a Notary Public%lin' and for said Co -, . , -4- -� ­-- 14 - � . , * ­; - - '. * I.. " .. . " I '. ; - . ., I .:� . --- . . . . " i ..-.-: . - - : , :J :,:... ..v-. 'I ! �� ,. . . I :. . . . . . . I . . . - .. .. . . I . . . . . .1 , , I -s� ". 1. , - , :, * , . : .1 . . , ... .. . . , ."". .w , - j. 1.11 "� :. . . - � . . ' � . .1 I .1 - � ... . ! -- . . . . .. - ! , ­ . . - . I . . 6� ... . .. ­ .. . .. . . . '. 'I, -. �. ; I , I - :1.: . ,­ ..... "I . I-— .1 - --. I. . -.. .:.t. ': .,;: .: �: :­- ..:appeared .'.-knowft to me to ­ ..1. .;" . . "... , :� ­ .�.­ �,4%,­J­­ ., � , : - . , , ��. :1... ,*.".I...: ­-­ 41 ,­�: - :��­ . I .� :,:" . i , -- . . - - ­ �­-'­,�, .. " -".'j. , � " ... - . . I I - I . . . ., . . ! - , , . - . .; **I . ? . . !. : . I : . . . . . 1. �.. . .- I -- , - � - ­ .� - .: ........ 'i.. .. I . . : ­! . . :.: .... I .;:,., :: - , I . . I . . . I . .... . -C ... 'ILA -U, . - be the . . , f'... ­ . -"ty,: "' �i-:; �­ ,&,i I z . .. , J , � - :, . I ... . ,� '. �� 04C,11� 9* I . ,;.,.,j. . . %­ :-3 . . -. . -:,:, . I . I I - ... �,.. . . . . - -i ... I. I . . . I . .�. . - 'i"..- .. - , . . '', . . /� I . � I . . . . . ­ .. , . . . � . - .. ­ MA&fni- : . I I . I .. - . . . . . ­ . . . ,.I . I . . . . . . . - � . . I . 1. . . - " - �. . ..... . . q �.� , . ., - ..." " ,... I ..., .. . . . . , :, ��- 4�) .%� � �: I I - ' '. . 1. . . .. . .. . "i- -1. , . . -. , -.'­,�.+. � . I . . . /' - 11: - - .. ...., I` ­'� . I..- !!ae�- - 1),-,L-�� - e!L President and .­� ' . . . . .. * '' 41 ­­ .�. . ,:� ',' . - . , .. - . '....'' I .:1 '­­ ,.". . ---.1I . � i, :F -,-:,. �'.. --.Peter B. Perrin; Vice PressidOW . - "", I .� . - . . � , ". . ..... . ­ . . L-11 ......, �;. I - 'I ...... � ': . . . . .. .. I I I .. - . . . I . . . . . . % . , '!* - �, .... - -: , . - -4 ;, .. ,,� I . , ... . . :..- .-!: ­ - - . ) - . . . � I I I . ­ ... I . I . . � - . . � ­�� . .:, , I - . .. . . . . . .1 � ­". . . ­ .I s. : . . . - ; . . . � . - - . .. ..". ­­. ­ . . . I . I . - . - . I . -of American* Title . :�, - ..., .: .. I 1 ..,. . .,;. I.. - , .. ­ - t ... . / . .1 - � . I . .. Se'cretary � , ".., - . . . " - . i. . - . I . . t`-� ,.,:!, - . . . - I - --1 . . -j I I 1. ..: , ­ - . . I . . . . - . . . . . ­1�.,:. , . I . . . . . I . . . . � -1 ­ . .e ...­ I '. . - . ." , . . . � . I � . I . � . - . . . .,..-,: . �'. . . . " a I � .- - ... - - �.... . .. 11. .-.,. . . I . . . . . ! I ., '; �. "" ­-­­ - ­..' . . ...: -.­.O�� -- - �.' -. . . I I . - . . � I., . , : ,�, ". .. L, � - ­ .. . I � . . . � . . , ,-­�! ,-. . . . ­ � ... .� . I .. . 1. . . � ., .;r .: *�-'­ -1 . .. . .. :. I .'.�. � * ''., ,­ � . Company, the'corporation that ex lwithin- i nown to me .to be I , . ... I-' ­.�­ .- I - 1. ­ : 4.:.1-. -07- 111.-I, -f..S..'. '. . . I - - - . . . . I I I . I I I . � :-- f�., , . , %%.�--�,,�: . 1-�: -::.- -f� : - . i. I. - I - . -'111 . . . - ... . . . I I . . I .1 . . - � . . I ,�� . - 1 1 .1,; . I I . ;.::.- .. .. .1 . . . .- � ; . . . I . . . .. . . . - . I . '�-.:­ .. . .. , . ­ '. .. .. 7 . . - . . � . . i I .. I - . . . : - � I . . . ; . 1: " . �.. : .. -:- -:, i , � , t. 7 . � . . . ­ . . . .. - . . - � .� ..1, �'. - ." j : I .-��-. . 1 -,3- . . -t I � ", I' . .; � .1. . . � . . � . 1, I - ... . - .- . I . , . I . . . .. 1 . . . . ; I .� . - ument on behalf o, f .the on herein I .� I.-.- - . .". ,:* , . . . I : - . . . . �.­... 1. .; ­ : "BY . ".-, � - - . ,-the persons w I � I , � :.. .... . k�. I . ,. - � . . . . ... - ... . . / _: . I . . . . I . . .- - . . t I.... I ,:,..',' t..: . .. .. - � - I � � .. . . . .- . . -... . . - . . . . . � . I : - - - I .. . .7 -.; ­ . I .- I . - .. .. � : - � . � I . . . 1. . ". -. - f. .. ­ I - . - � I,/- . . . , . . . .... . ' ' . I . 1. .. .: . . * .... - . -.. . : - �. " ­ - . . - . . � . .L. . s u -on execu"ted: the same I I .. - I , � � ­ tewart� - Davidson, Vice-President-� :.. ­ - . . I,- : . . .., - named-and--acknow"edged..t-4D,- ma� ch corporatli. . I A.s. Trustee.. . . ­. �L : .. .... - 1. ., ` I , .-- . ­ - . . . . . .. . :: . . . . . .., .. . . . . - . . .. . . . . . . I . . I . . . .. . . I . . - I . " " . . :.*!. .., �' I - - .:.--. -i . � � . . . .. I . . . . !�, 'I)'- .- ­ � ,:�,.�.. - - -., . . - .�- .. . ... �.-., . �:.- ­ ­-.. . . ,.,. .: . 1-1 . -� - I . - . . . , I .. I 1 :­ .: .. ;, �� ­ ". , .. - - - % . .1. ­ . � , I . � , , " - . � . . . V ­- -1 - I—.' -11 -. " , .- - - . , .. . .. ....., �;.�. --� . . I . . , I . �. . - - , .... -- -- � . . . ... . . � , - , � - - .. , ­ -:.. . -­7��;­,;:� - -:-, .. �; .. '.'�.' . . .; .. . . . : � . . .1 - .. � I � .- � . . - ! .. - I . - . . . , .. . . . . . . ., . � . . .1 . . .� .­ ... .. .. I . . !- ­" -Z, -...:-. - I � .- � I I I I � , . I . I, ; ', , � I : . . . , ;, ­ .. , , ­.. . . ­ . . . ­ � ., ,. . ) � - 41,57 �'.. ­ , ­ . I.: , , - . ­: .. . , - - . . . . . 1. . ..*:.:-t � I �'. �, I , -. -. ... " -.­-:,-,'�'r1','.* ",;:.:. . -, --,�, . .��, , :..,.. ..­ �. I- � 4, `� 11­17-�.' 1, . . -. I . ....,:. I .1.. ­ - , '... ­ . * . . . . . .- -� , � � ;:. , ,,I'-, "' - � 11:. . . . - - �: . (. / , . . I . , , . .. � :,: - , .-,"!,�, �� - I : .. .. ", I . I . .. I .. - � . .., .­ , . . 11 �:, I I . . '' � - : 1. .. ., - ": - , . 1. . - . - .. 7 . . . . . . I � ­ ! - .. . .. . . - ��, .� , :*�� ­ ,� ­ i I . . q . �.:.. � . � . . . - . � . . I %� . . . .. * -4 0--ta--e- - I . . . . . . . � : .. . . . ..", . . . . .. !­ --1 -,:: - �,-, � . . .: ­ . - . . . - . . ., ..: . - ­.. .. ..' . ­ . . -:�� ... . . - . . . � . I - . . I . . . :.­-::-,.` � 1.,.. :­ ­ I .:. ­. .1 ..� . 1. . . � . ­ . I . I I : ... ­ . .. -:, �:.-' , . .. ... I . . ... '.. - . . I., �. I -�-., - 1'. - '-' .4 .. . . - .. * . . ­ -' � - ­ - . . . ..; - * .....I., f; t. �': :. ii... NOTARY. AC KNOWLEDGEMrS: -. '' - � . . . - . . I . I.: ; . '4, I t. . . -. .1 � i ..� . � - ,��­:-,- I . �.. . . I I .. . .. I. . I. ,. .: .... I I I.- * I , '7 . : -�' . 1. . -- .. . . . � . . I : - - . . . .1 ­ - .'.'�. - . . �'. I . . . a . . I I . . . I �� �. 1. ,- ATE :11 . a , . . .. . � ) - � - : . . . . ..;i,:;:: 11,� . . A -. , , . . , -1 I - . it . . . .. I— . . . -* , I �! ,,, - *;;:-, , �:� ST -FORN IA-'.'. - - S . * . . - . . . - .�4. ... . ,,, .. OF CAL I S - \ , - . . , - .'. . r .. :.;: � ". .. -­ ­ , ­ . . . . . . ,. . - i - . , - .. . � I . 11 . . . I . . - . .1 . I 11 .1 � ­ ''. i ". I . .- ., i � , . . . . � . . Z. . . . . .­ - . . . .. . .1 � . � - . . ­ - , � " ­ , * i: - , * .� . . I .. . . . .: . I - . I - . : - . � . . . � . I ­ I . ,;. 4 , . . .. . . .S: 4 - , ­ , " , " <--, 1� j. -, . . I . .3 - . . . .. ��:.: - �­ - t - - . � ,- . .- . - . . - - - "-::,. �� �" , ­ . * I I . . - . . , . * . . . , ., . . . - � -1i-* ;".% '. F .-,- - � -BERNARDINO . . 1. ,..�,­ � . ... �. . . I I . .1. .. I . . - ... , :. *. I � . . . . � � . 1. . * . - - .. - . ..i . - � I',' -1 ­�, ,, - - . ICOUNTY OF.:SAN � . - �:" : ,�': :.,- :-, .,.,., j - %.I'- ` *1 . . '. - - . . . . . . a . . v .- . � I � . .. .. . . 4 . . ; , � :, . . . . . I . ., . - � - - ­ ­ ,�, ­�,.'.­ -I- ., - - - .! -, ­ 1. -1. , I - . I . - My Qon­;It�,in I ;*-.(, .Z, N" 't :*--.1r � . . ; .- � . . ... � .1 I . . -� - . .. I I . , . . I -!L' Z.: -,: -..`;­'­ - --­�;-,.-4,'.�..;,. ... ` -,-. P. - ! ... ­. 1; .11'. : -... -71 ....- - , ­'....'.. -t! .. ­ � �.,� 1- ­:, - . ­ . � . - � -1 ... . . . . .- i .- -j" ­ ..'s .. - , . .'I - . , . ; �: ­ - ­ . . . - I . ­ . : ! .� . . . � , � .. I - , I ....... � . Z. ,-: � ...... - - I .... . , . I .� . I . . - . � .�.. . I . ,�. :, 'i .I- . I , ; � - , I : ; , - .: * � ­ I " I . ; * 1. . .. . � I I . . . . , . . . . . I � . . . . . �L, � -, . 1'..� . - ' , - * . . I . , . - - - . .1 � . - :: - : .. 'i � � � .� I �,­ , -�:, 7 ... . � . . ., . ­. �.':: i'�," . . . I . . - . . . 1.: , � I � I ­ - �'. , - . . I - . " � . . � � - . - I �� , .1. - -. � . , . 1. -,.. . . - . I ... I I I . . � -, � -1 . ,�%�'.. . . . ­1*%1. I -,--..- -.7 .:.�.:.., . --.-�, v....-.] * . .) '' -. . � - ,�.�..;�.�, . , . ,. , J, _­ � . . - . . - 1. . .: � �. ." � ,��.:It*411i'...' � - . . � . I . ; - . . - . . I : . � . . . . . ; . . �--., I ;;�;,, , , '. � I ; . 1:` . . . ­ . i- .;� -- ..,.,.. . ­ ­ � ,�­ , *-..-. , ­., . ,:�7 -, : ..�. .i�!' , ­ . - .1 '': .!�. �1. . .. . .1 - ­` ! .... ". - . :;,� .1 - ........ , . ­. I --­­-^1­1111'1-1�-1 ..."'.I.. - ­ . I .. . -.. : . � .. -,! .1. r... � "".. � � , . ., . , . . .: . . .� . . . , .1.11 '. , .­. I . � '' , . .. 1. I.........' ­ , ' � . . . . . I . . . ... I i , -i ,,, '. " . . � . - - .­...� . . . .. - I . - .. : .. ,!. . .. . � . ­ I I . 1: I . . � � . . . I . . ..: �- �: .1 - I .. - --- . .... � I :!n - - . . . I - . � ,:.----i.t.. , �­,�.,, , � . . I:, ­- .. . * ' o r I I ... . .;:. � . I I . . I I . � . : . I .- � , -1 ....... ;O .11 . .. ­ . .. . . . I .. . .. � I .. ­ . . . . . . ... .� . i. �. .i I. -1 ­ . .. . . .. !­* ­ ­ ... .1 I � . I . . , .., .7 . . - . : , .-: � . . ;' ­ . ­ . . .. � V. - - . -., the-. un e . � . . ,'. - �-., I .:. ­ I :.... ; . :- - . * , - . . I . - .. I :-.---:I.-,: ,e; , , ..".. �: '-. . --­ .- C .- d r's i. N Public ­.'in* ' - '- - -.-i. .. .. . ..., ­­­ , ­, .. .:, .. :.a - - . .: . " --.'. � .'. - .�.!, -,:.. , . M , 6� IS'_ - - -fore me I . .gned .. . .. 1. . .� .- ,.-.: ----;%. I.— ­ . . . , .:. - . . . : . , . . - j I :,,..: : ­". . I I . ­. - . ­.. .. -; - . ' . *:%.. , - - - - - .- ..... 1--:1 I .. . �--.�: . -. . , _: -�) I .. , . 1. :; '. , .. - .. . .- "'. , .... - . ; . -:� . . . .1 � I . .- I ­. . - . . � . :1. . . , ,. ­ , I .­ I .. ­ � .--..-.-. ­�­. ­­­.. . � 1. ­ � � . . ­ .- I... '... .. . . . . � -.. " . ,.. ".... - . .. :-,.,.. ..i. , - .,I .. . . 1. .. . I., . - .. . , . . ­ � - .. . -r "�; ­f',;S..­ M - , * . � .1 ,;:'-,',�,V:,.:;- . . f. ; ,.be 9: I - I . . -:,��,.-'­':�-�:-.*%��;; ,'�,;.1'.:.,v;S­, . I.:-'. - .. � ­ - ., .".:., . -: �. V ,. I � to me , .. . � . - � ,., : . � �-.�-� � - . . . . . . -. . : I , . �::­�i�,,4��,�-a ­ " 1 pear -k 6' " . I . . . , , I ' ': . . " .�­' I '­'-,..'.: - il - - ­ - I . , . ­.- or. - "id '.S a e,' e' ' " Ictm . I . " , -.. t t --,p` rsonal ed , - .. v ­ '" *04 - , kn*.own .. � SIGNATURE OMISSIONS:. . . . ­ � . � - �- -.-,'i--.',*-" . . - . -.4 W 'I ( ` '.' .- A& - - .. -. �,-,,- . , , I .-;.,:, - .., . I. :. ,- � - ­�I.. . . 1�- � . f. sa - - ! Y. �ap : �': .: owner- dterest. in or.. --- - -�.` �' " - �'!' - I . - , " - - 7�'I� . --- . *. - ,, :'.. - .1 - '�. - : . : � -I; . , .... ­ , .. of an i -:,.7i, * ­* .. I.: . I ... . �. .. . � . . . ­­ - '' - , . - . - &c- hby - - ­­ �­; . ;.- '' � � -...- . -1. - , 1�,­ , - .. � . I � * -- �J�­:: � 'I' w.- . 1. ", ­ . � - . . . I -, , . - . . 4 . t`.!�--�,.,' , 4 .�.,�.'.,.. ...., .-I' I I - .. ­� d- R' jftj:j:W --. k4. . . . . . . - . �.., .. - '. , � -:... ,,.;,t�,',i,-­.:i , . . . . :..- ---.'t:, : il. : , . ­ I �', .�I,i-�­'­ .­�-... - ,0, . . . I . . . . . ..: .�.� :7'.';'.�,r � i--:, 1---i . . 1. . ' � : `� , .; ,.t ..".. , - �. � - , . ­� . . . 1- - . * ** - I . -1 . . .- :1 , . . .!:.­­ - - . . . I . I X!Q :- ;: ., . - . . . � - . - . . - . - . ­ -- . ­ I , . :% , '. - . ., . . � . 1� I . I � . I ..�­ - ­ � ,. , , . , . Y .� .. ight i . , ­ . . ooki, 151.0- . . � .. . . - I . .... . .. .. - . I . -- . - ,. I �, �-. U..;.-.,,�� -..', .... i.jf- .--.-,..r,. , , . -­ - ,-I . .'' . si: en t ,,.. an., . - : . ' isclosed'-.by B* .­ , . - ' e"he , "I'. 1 ;: - I" '. : I.. . . to , . . il!-'-�'t6 J;i� 1. . 'Pre- i'd - ' I- . , ��­'V, " . ­ - .. , 4 i,.�,,�,',' � I : 1 ,2;..-�,�.:.,�i I : . ., I . . ': ,.i I � . ,^. :..n, . . ......';% . �r to oil gas and miineral' rights, as d i - � 1, . , . I' ­ i'' � -",. I 9 , .. . . ­ ­ ­ , :i��:-�., :" .. J-t; .. . ­ 4;. -1". - 1: *. - . I . I :. T1 -9S ' , * :. I . . . ... . It . I . I ... . a .... . .. . .. . - .1, AIR - '..'- . . * �;� .1.11. ­ , - - 1. 'r ,.. ..."a. . I Z,*,,. �.. - - I ': ... . .. . . . .... ­ - - . : . . ' ' ' , - "! . �: ,,.--- - I : . . .. . ­'�, .. ., ; -�.' k -t - me to be :the . ­� - --Secretary 6f:'CREATIVE-COMHUNI V, - . .- - . . I I 1. ,. I . . . :.,,:I.-,-. . I - I I .1 , -L, , ,,,.. ,;.,,,..nown. to - I - .. -- I . . ... . , . . . . . . .. - ... . f . ­ - - . ... . �.. I - I - - . . � . ­ . . . . � . . . . - ­.. ­ � . I . . .1 . � . . - , .. - '. � . 't� I., -Of I ­i.�...­ ,; - ! - .. -1 -��-.'­­, T. . � , � " -... ;.- ..V- . � - * �1. ­­ . . �. I I ";"-I,*,, . 1.;­�­,' I—_ ­ U , , . : . e 387, ficial Records, has been omitted pursuant .to the. provisions :. � -: .-.1.".-. i. -.� i; � - ­ . �... "J."'.11" I ... It *..� -- . - -instrument-.On e a corpo-m;­.* % *. ...pag . . . . . . . !. -�.. - - , - - . .. I , . .. . I' ".1, " I I . ­ - .. -' -the xit in- ' I - I , . .1 . . . -i -1 " -... . . � ". � , . . . I ..., "i t* e,cor at o . . . . . I . .� - , .... . ­ -.: � I "... � . -Z, - ., .t ' '.:. . .;�,.­ - ... ­�� I INC' � I 1- h .' ­ ­po-r-" ' i "n 'tha't­ekiecute d 4 1i b'h If o -- s'aid - . '. I ,:.. , . . � . .., � � I - - - . . � . . -1 ,­ :- - - . - _ - - " , - , . . . ­ . I . - � . . - I . .... , . ., . 1: . -_­,� �;- -.1- .- - .- - ..- 11 -- -- - -I-,- . ., .. .. - .,­ . - -4 " 1". .. ... .. I - � I ­. -1 . Z�-.:­ - .j- .. I ,� -.... I - ;..'­ -.1 . � ' ' ' ' . ''. -. Gbvernm . � .- . . �, ­ - - . . .. I I. I .: .: . . .- . . ,.1 ­" ­�- .... ,,;! I...'..', -s- 1. � . . . enL' Code. - . . .. ­ I., .i 4 " ' ...... .. . . . I . .. � : * - , ,- - , � - - ., - . . . , ,: � ., - ­�..: ­J,.� .-­ --. ­ �- ., . �::: t'. I�- -1, i-3;�.,) ­­ ' - - of - - - - , , , . .0 . . . � I . . . . . I . . , . . . : ; . : -- . - ­ _- . :". -'.1"j" %,:;,", . ...... .. ­b�' "to be -one."of the-gefiet-irl t- .1 :' - 7 , ,�:.:,.; .. - .. , . . -...'- . - . . - ..I � I -* . � -- �.:., ­�­ - . , * - , ­-, �-' '. -�' .. - - e 'q ' 7, 1, . - w . . . -,� W I - , . , ­ ­ f � " -.4-A.I., in `­ id*;.corporation,.-, eing'. known:.:�.to-- me! -, . . . , - " , " .. I . ... . 1 �,4 � -. 4 --',', . ­ .1. I .1, �. . * . , ­ ; .. . , . - I .1 ... . . . I- -- - - ­` � ­ :, � -�. .., - - - - �". .- , .- . I .. � , . . ,7 - t�;� . ? ., .- ­ � I- - , . -:�:�­ - ;,.,-� - - ... - , . ,-i�-., --:-. ;,� - " . .. - - " . , , -, ..: .�:� �, , , . . . . - ;. . -. v -. � . I . i7 . . ,j , - -',--. . .:t�­ -, ;� . . ,; ! A:'. 4'. ; , : .. , 1* I ; - ­: 'I ­ - , " . � . , 1� _ -1 , -.- - " , ;,­ . . ­ . �:-.t' 1% .. I '...1 -- - � I . . ., . . . . i . :. .. � ::'_ ., "'L , - �. .. I ­ ­ ;, - I ­ . . . � ; _ . � f�.­ .- , I - .. � � . . . �:' � ,; . . . , . , , � -A, - . ; . -.:�,,� :. ; -.5' - -.-�, - � --. � - ... ­ - .11.1-'., � 11 .11 I . F1 - , --,- -.,Ct� , .1 ",-.,-.4,! , -, - - �" - I I : Z.'. ,..' '.. .� '.) :: -:- �, �!` - ­ I - " --- , - �* � , � . . -. . I . . - - - � --: .1 , . --4., . ...: .'.. - �I:-- .- �..,; �,f. : . I - . - ' . I � , - - - - ... .. 11". i . .- .1 . I , , I -1, ., I. I. - .- ' ; , - ;:: �1� ,It � f . -r - 4, . ".21" .�, . .'­­ - 1. - I I j , , I -.','r, 2 � - ,.V, -!t'---.. ­ ......�--�,.--,."-:...-.--.L�-.,"- `... ­` �`-T .'! - '--.'1-'.-' .."I` .-*, - :­�;- -,...-. -,,":i-.. - .-- - � ." .t. , .''­ , (� .. , -- I -a I , .- �.. . .., ...... 11 . :U ..;: . .. ..... , * �-Y�� : , :� ". - ,; '" - , " . .. ­ - x - it . - *-' - 1�11�1i.'i .-.Y�;, , I - ,-.:. *�..!, '.. , , .. � ,. � . . . . . .. . " ... - : ."I"., 1. , -.- , - 7' .�, . . . ,­ - ,� 1, �� �-'.,� -`. �'-' . , I , -'. -. � . � ; , . , , '.. � 1. " I . � . , ;1; - -, 1�: .-.--.-- .. ,:,.. .� , , ­ 't : V � , , - � t!/ teiralipartnershi -t at e ecut .." - ­ ,�1',,;,,.,..­. ..., 1. �)­-o-�,,i-;­;W-*i�­,. .�,-.. `,�---- ,,L_-,-;..�,� ., . 1 1-14 . . . � I . -'­ - : , I ; ., ,-. �. ­­ . �.,,. ,.-: 1� �i - ;�n . :. ',' . ..;. -,: ­. �­: I."- ­�,:-"Vi, - .­­ ­ ... . . . . -..... .., ­ ,­.: ­ �� - , , ":�MtIO' JNGRIDGE`�ESTATES PARTNER -: � "' th' .F . ­ h -�-' ' � r . . :., . /.. �, .�.. . I - PiI,1­..­,, ..., 'i...�l-,"f -I,--.* ....C."'f. ,,.­ .W =I , . (" - " -I- - --�- - ­ ­,:"., ,��'�'��-t-"f.�-,:'­,��L ." . �-;�,.t-�--`1111�..I; , . - ­., . T�, .. ' L� ' . " �I _ . , ­ .;, Ip'- A� , .. '' ­ i� - .hp 1, - th - - . I . ­­­ -..:. :,I;; : ,: .- :. ­ .._";_ � %­­­ 1. I ... � .i . .� _ , - ed' e wit i '' . ­ . Fr. � ­ .f._ � N,� h . - , . _ I . 'it :. -Ii.".-'�-, z ,.`,.,:-.,%.7 I,: �­` � ­ - I ­'­ .,...-,. * I .: ..� i�'. " - I - . I . I.. . 1- . ­ ­ I- - � (­ ""... ., . �., , . . �- . .. . . -­ . . . I . I I 1 . . It - . � . - � ­ ,'�:��.17, .�­ . � ... .. . . . . . . I . . ­ . ... . , . , " -. - I,: . . - . ­ � . . . . . � . . - . . .., . . � . ­ . ­��',�.17 1 . � . . I . � . . . . i I - �t .1 . . . I . i �. . .. � - I... - . 1 . . .i.- . I..", -. ! . . . ­ . . ... . . ,., - . . . - . . - . . . . . . , , .. . _ . I I . ... ­ : , . . . . . . I . . . . I . ., . -­�' .; I - ,� . ., �: . I . I . . . ­ - . . - -!- , T ­� - -ex c .. .1 . . . � . � - , I .. . 1 .. . , , , *. � . ' ... I " : . . �- � .. I . . .1 , ' �:;,i­ , ,- . . . 1. . -C -1 , . �­ , I , i . . , . , . , . . I. - . .;,- _ y�;L . �, -�t .. - " . . . - , : "I I - . .. , , - . . 9 , . N _ . _, . . .1 - - .. . I . . � . .I- �­ .. - -. " -.� -- . . . I , : '. � - --- -�f-,-;�� , . , . , , :,i . .­ 4 _ .'. ,i, .. " , I.,, ..�­­, . J:' --if- ., ,.. �. '­;.. 7. 1; i'.. ... ­ 1. `..:� -,.,..-,. J; -h - -: ". : ..7-,. h- -.1 - ­. . ­ . IT . . - ­ . , q . I . . , . . .��,*..­. vtf� - . , .... : � - samL.as, : -7- . . .'. . .;.. �. . . . ... , I -':t at sut corporation ' e- uted the , - .-.1. i . . - ! , . . I I I I ­ 11 "I � , - -� � , t .'. � J:.' - ,...--. ­­ ; -. ,-� : 0 f .a .I! .. . � . .� .... -, - - . . .. ­ I � I . . - .. , J " . . - :. .:�. - . .: - ­�. - -- t -1 t ­ -­ � . . .. . , , I ­ .... - . . . .. � � , ,­ : . . .. - . . - . -� I . , .., . L . - . �,).17­­ . .. ­ , -11-.-.1- -�-. I—. .....'.. ,.:.,.. :�. . �,. -� � : ". ­;. - -.,-- - . � . '., . 1. t, ...., . 1. - .t ­: - -. . . : , , . ­ ��,��:%,-­ nstrumen . �*.an ackfi6;i4ledged . oz, me - - . .. - - �� �t, . , 71, . * ' - . ,;i, . .. � t ,, ­ : , - , . 11 . . i.. - . � :1 ;Y-. *t.'.-. 41- " ,' ---'-, .- ­­ - . ip'� L . * - , - �.� . . . � �. . ­ . . �­ I - - - _jI , . - � ­ ... - ,. . - - . t; . , -1 - ' . �; , � . I ­ . .,:., . , . . . ., - il - . .: . , ; - . I . '-..- : ... .... . . - " ,.� .': . . - . - - .. I I ., :­ I . -- -. , I . � . . I . I .. . - � . . I � ­�!; 1, . . � I 7 � . ( . .- - -,.-. - - . I . .. � .. : - ­ - . . !� - ­ I .. .- ,I . " - �. . �, . -. . I . - , ' - - - . . - , , . . - - � * . , . - . . . . . , � . I .. " � ' ' - I I *. . . . .. . i , , � . - - ... � - , . . i -:.:' -. ' ; -. '. - � '�: -. ., .. . 1 1. ...!.-.,.,, - 0 : ...... - � I I - - - - . . I - �.. . .,. . ! . . I : '! ' . " r I , . . .. . � . : -, , -:.. .­ -,� . -­ �. 11 .� -:I; � -1i . * , � ,%� . .. ... . . -:, 1, --,: 'Y" ,such genera .genera *P n s .1 . " . I � � . . - ­ ­­. � " :-";:,,�- -,­�,:'­ .... 1 , .1 . : ..1; . '. , , . � *.a h d that - �6�h ' 1" art e -' - `,!- . , � .. I : I . . ,same. , , - I - I .,.*: A �!' ' . ,! , ­ , . q .." ,Z. : L . . - ­ . 1. . .�� _ 1 v* - . . - � � . . . I . . ....j 1; .; .1: ..!..' . . �1% ".", . I A .;. " � , . . .. ..i ­ . I . ­ . . ;, . I . I ­ - I U ", I :: ,:, - ­ , 1. ;. I . . . - I -" . - � . *.j. .1 I . I . I ­ - "", A --,*.- ; -,: - I ''. ­' .e -. . t, . . . I :_I . . I ­!­ I .- - 11. .: I - -'�:; *,, . � - ; , .. ... � . . I 1. . . .. ­ �-:­ .. . . . ��. - - -1. ,..;. � . . . I : .. -- - -- . ...:,.j. - *: - - . . . � . I . .. -1 . - . .. 1. I , 1. ... . * ­ - ­ '- . . : 11 ". .." ..1. . . .. .. ... . "" - . I .. . . . '.. ­ I . t .... � - ,. � - ­.�/, " I .., - .. I �, - I' :,- I I . . .'.' ...., . . , -;". - , - I :,..it'%',::-- 1., ��,,*i "­ .. ..... � - - ..:: -.. � i ­ /:.::.,. ., -. 7 -1 ­ . . . - -i,'-­� , ­`-`,-`-,: .r, . ., -i.,- I �� -- .. � �.­,� .- - : ­ . 1- .41 -:,!:w .. ... ­.. I. .: � . . . . . I :... :, . . . . . " - I I . . - I ....., . I - :%-�'­ .. . � �­. - t- . ... - 0 ... 4. ­ , .. . .. - .: - .. . , . ..; ., � 1. - I 1, -. - - ;signatures o � � . . . .., .. .1 - :. ... . . I I . . . �. . �: ,::. '..";- .., .,- - �..- -� - ., . - . - ! , �. . . .,. . , - ! . -`.' - �'-'. , , I .*..: The - ec 0 - . z; . - I . . I .- . .. �. �, . : �,.,;;i, ,...T. i--/-.`:4:��.l . -7 I .- -- - . ­ ­ * , * ... .1 . . Grayce'Reese ' 'f- - " ' ' " �- I , * - , - � '* - t-.�.,L-:�,,.,,,­'. ...,., .. . �.: - ­ .� - . . - - ; ''; ' - i�".-"." -i - ­ .-i .-I --- ,�; ... : � . . .� ­ . : ..... -i - ".. -�.-:t­-:­-/. V...:--,�-.�s-;,-4-�1.1.�'.�'i'��--l�_- ­ - ­ . . . . �11 `.*, -i", ­ .�,.��'; . .. ­ -7";11�1i'..`�`,,%. �--. . � � .1 � .. � .� .- . . I - . , - � -- 1. I . . jj.%I%'-.' ­� L ­"ji,j...,�,"­'- . 1,;., ,,, o- -;,.! - - - �. --- -,;! . ,. :if ,� .1 . - ..r� , : . I- . . . rt.Reese an - - . I . - , � . I-. � - - . . -.: .. . I. L - -i � -I.-- . .1 '. . . - , ` .. .. , . ­ i I m . . . . . � I - .--.. . . . � . - . I I..; '�, . -1 . . I .. 6!e- &=== - - - - .. . .. . - . . I . - : , . , . I . . . . . :.. . . " . . . . . ., ­ - . .. ,� �!�­.­ '-�, �!,�. , -ti.:- s ,,­,7.7�(�,- . -1 -1 : ��.- - - - I .- . .. I . . . ., . . .. .. . i� . , I � .. '. I L, , .� � .� . - ..:. -;- -. � ., ! -. .. - . . .­.-��.­�.­ ­ r il, gas an a . - . . i :. . . --- I 1, - -'F ..; ..' -, i , '­ . . 1. � �,. .�. .. ..'. -,- ... . I . y- . - ... ; . . - - . . t'. . ­ - -,". j� - , --- - - - - , - - , - . _an . I . . . .'?�'%.* . .,. ., ­ ­ " a.. I , , I - . - ,,',- - .::- r.-% I I ­ �. . . ­ .i, r, '' _ �­.T - ,,-,t':- . ;�- .. " I . -I.... yl� -��- , I d minerals, * s disclosed b ,:,:..,�-,,- ',.:.. f.Herbe d the r' ord %iners 1�,- .,i I ,.. . : L" t,-". T1 . ­� .:, ,­:: I � ;. . I . I . . . ! �. '. I ­ .:. �ti,_ -, 4 t;. *. . .:,;.;'. -1 ..: . - ­ - *I . � , 11., -.-. - I .� ­ .� . ..", - ­ I . , - ;. - ,:­ -�' - , , - ­ I - � - * -' ` ' : * . ... � .- 1: ­ I I . . ­ :; ... - " ­ . I . . I . , .. . . - . %- . 1. I.. � . --)..',.: �. ­'.. ". %f ;-t i� ­ .. 1. 1. .--. � !.. -. I . . �. -, . . ­,� . ­ . - � , . * ." �... . .. ­ ., ."- - W . , ;i,�­ - -1 , . -( - -- - - , * cord ,' ve been . . I , ;j., � L %,., * I M- .- 1�­ .. ;? -, - - - -- . -., I . I - * . .:. . . .-- ,7:, r -�- - , f f iciaf--' Re' - ' ' - .- - . . . ;11-.,r,; .:,., �� �.. L, , ,, -�: ,-,�' .,. . .- - . . - �. - - ag . - - . . 4� -I, . ,% . ­: .Z�',.'t.', ., - - ­.. -, -J�--' C.. ..:,:.,.., % . . -,, -., . I .. !.7 .- U- I . . �� . . . . . 1. . . . - . .Book p e 563, � 0 ' . . I . . . . . V I 1. j * . '. - . .-�� .,. , , -, .. - - .(. ..."L -, . -.;;,.' 11 .1 . �., . . . . - . ', 1-, . ­ - .. . I I s . ha omitted pursuant to . � .. I .. - .. .. .-,I;"",�.�.:,� - ,I .1 I - � I . - . , . .... - '. 44629 . . I . I - - ­ I . ! i . . . . � - , 4 , .,6,'-":... .. ­ ­ I . . .. . � �L. a . . . . - , . I I . . "....'' ­ �­­ .� ­ -�-, . I . . . . - - - .I... , ­:..,i�'...- '' - - , I . :1 -, : . � _: I . I.' .".. ,. .. .. .. . ..I- . I I . - , . I :: '- . I ',-t - - ". , 7 . . ­ . . . I " .:: .'�­j : ' . . --- - ' . . . -L : , ., . -., 't .." ,.�,. . " - .,--. � , ,. -. � . .. :, - . !. - � . � - : . I.. �. , , * I - . , , . i�. - .-, -v'...." �. % ; - * , - . ­­ � . i t , . I . . . . - - - �. , . - . - ­ .. * % . I - - -, . . ­ .A, -.,. - , -, - -, ­'yf "'­ F..'. -Ll -- ---:1 . .::. �:. . . .. . �.- � .. .. ,- ., . ­ .� . '..--. ... I -.: :L..: * . n-66436 . . � - . I �. . !....;� ..;­ . - - Sectio i (c) ' ­ :,:. . , !. ­ .. .. --, * - - - �1 Z�" I-, * " ik� 1. 1. . -"� - ­ - 6 - ,�- - .41., - -�� ; I - - .;' . -.'� , .. 0 "' ��- "i � .� %*-.1 I - 1�vl I ... � . . * I , ,. I . - . . j , a . - 1 7;�- � '. .1 ; �. .. �!­,-..,3.-,:` ",.V: ,.,* ,,, I , �, v ­`:� -`,V,';� ­­�­ : . �. 7 �., . , ent Code. :: � - . ... - � ­- . �. , ..; . I q . I . I . ­ - I .... - . z . ., . . .. ;.... I." ... . � . � I I .".�- . . �. .- . � ' -.1.: .- �:,;-- - ­ ­- - -- . . I...... . i . - .. 1'..'� ..,: . ­­ , -. ­ "I . . .1. - - ­ . . . ­ ..,.I . . .- . . 1. :­,.. , . I . I . . . . I , -, *� .. .­ �. . . I I . ­ - . . . - . . . - - - -il- - ­ N' I ) :�Jj;' -( i,pi,:, -� '. -, ;�L.- ­� �­!,- - , - ; -- ' ' - � , ­ . :_ . " :.,. . ,�.,,,. i. � . , ' ,� ,'� .": :. - * 7 : :, ..' - ­;'�:�- - , : � . . . . . . I I . . . . I - .1�:. � '.' �'. - � - % : : - I . - . .. I � . - . ". . .. ­ - It * - I :,:, :- . ,` -;.: � 1, , �� .: ,."V' '.'Ll" -`�'.'.."'.' "' -1, .... k L -, - - . i----..--.-- , .. . � "I 'N . . . ..,. : - ., . - . :: - - , ", �. � ".. , I i., ,�7­,.*, - -,, .i.�;"r.,f , - - . -�- - - � .. . -1 . .,.-: . - . , .. �: . �; . . I - - � , . ­.. . . .. :!-. ; �.� � . . , % -, - - '� .. , - ': ­ � '' " �- - . - , - I , , - -1 %, . .. -L ,' .:' ,.;. . I : -, -­ : - - . �. .1,1: -1 - .1 ..- ­ - ... I -:, , . - !iO ., .��.. * , ­'.� t *. 7 . , ,.t � , . - . . - . - - i: - '. �k _-_%, - - � ,.�., ,.' - � " , . I ". . . , : . : . , � . t.,;; � ;:. _:; I , - . , I .;,�;I, . . . . ,I 1 i` iil , 5,17 P .,;* �7­,�tj - . . . . . - :; ,I, . ". . ,:. 0 . I -... �.... 4 � .* '- I , , -4 . . . . .. . . I I . , . . . I . I 1- .1 . . . . � 1: - .,. --.,. " I . � . - - .. -, .. . , � �, - ­ .: . � , ­, � � ­ . . � � Z- �..' . - ".. � . . - . - . . . - . . - . - . . I . ".. .:. . � . . . . I I . . . . I -.. . . . - . ­ . � - : . - . . I . � . . �, , , - , " ". t� - ­ , : :� .; - - . : . - - . . . . . . - - . . . . . . .- I . I . . . ­ . I . -.* .!:... .1 - I - - 17 :% . I I Iq - . . A � , ". .--:.- - � - - A- ­; , ."� . , - - . .. .1 -1 . I 1. % .. , .. . _ , 1, � I . � I �- I - . I - I 1. : Id - . . * - I ... . . -;;-!., V ­ �!-C ---�-7ap7=- - I . . . � , . � . -:-�. ", - .", I -. I . . . . , . ... . 1. ­ ' I � - jj ,I.: . ;: !.'. ?, -. - !.. . *. .. . - � f . , , :-. ­ � i , ',7'-'., - . �:.. . -, - I , ­ .6 N i - . ip ..;:. " - - ­ . - r , , . . . . �. :11., �:-, : ,* . - , ` , ". , i . _- ., .....' . - .- - . . .. . I a . . . . - I . I -.. I . . ­ -, - - I : ... . . I .. . . i I . . .. . - , : ­ ... . : , - . . . . ,.' � - . . -1 . .�i:��- �,.'. - - .s. . . ) . . - . . ­ i .. . . . . I . . . . . I ­ . . . -- - . - � .. . " 4 .1 . . � I . .It ;J,�, :z,, ... ­ L .. , .;- , � ,,-�. ­ , , � - , , ­ ,; . . " . - . . I , - ";. � ..- .... * , , * , ` . " * !­ . I I . I - .! I . , - " .. - if - - . , , - "' . - . . , .. .. - , . . - - .. . ­ . . , . .. - , . . .: I - .. .. . I ; I . . I . . - -, %-% - . - . . x - '4... ; . , , ­ � - , , - -. I . . - , . � ­­ - '- . .1 . � , .. ­ . . . . . I I . � ,'.- . -'�,17, , � - . , , . - .'!.� .. - ., L . . . . . . � . . . :.--r . ". �. . . .z . � : - . , . N . - - .-z - - -f�. ". � . -',. � A;. , - , . . .". I . . * I - , - '�111�'., , J;, . . - I Z% . ;1 I ;:: . . ­ . . . - M, . . , 1. m '. . . . . I �-�` ­ , ­ ... . . I . . . . �� ­ . , � . -: : * .�. . ::: - - - . . . . . , . , : ... . � . , . . I . - 1 � . .i - ­ . . � , ,� ." ,�:' - --�.i � -, j, '. , 1 .� - - , "7 - ,.:��; - I , . * . � . - I . . " .., . . . . :, -- I . . 's, I . I : I , . _'. 7 - . , ... . ­7� . - . I i . , - . I I , - " 1, .: , - "iz' ), i - . , - I : 7 I .; . . ,:­!", :,F. , *-_:� � A -., :-_ ,7", 4 -.1 4 -'. . - �- - - - .. .. . . . - . .. 1.1"...''. . 'U6 I -) ... -, - . - .' � - : , � . - - ;��j . 1 , L, I . I r. - " tC - -, ..--. . - ' - ',I.'! I �, ��' �; . , , . .. 1� �� la, : , - , :. I ­ . i .. �, '.. j i�: �. , - . .; , , . . - . � � i �,;�� Z, . .---71. - .. . . - . - . . . , I. . - . .11. � -, - . . . .- " . . � .. .. . . . * .. .1-1. � . - I s iz . :­ , - --1 . I .. . V ­. _.;, - -- , - , i-- - . . . .. , . . .- : I . .1 . . . . . I 1. . �:- .'. �-. - . - .. : ,. ...: .* . .. � . . , � . . . . . .- . .. I � ..?f � - I . It. -t ..: . . . �� ­ �..� . � . b . . - ., I , '� ­ . - 1. . - - I . - w . - I . . . !- - . � . - ... ­ . - , . ,. . . .. � , . . 7.- . . . . . - .... - . . . . . .1 ... � . :-1 . I - . . ;; , - , . . .'. . - , I - ., * - - - I , - , , I - . , � I - I .. - - - . . . . - , , . . , . I . - . - :�` w . . . � t . ., , , . I . . . . . . . , , , , - I ;. 7 : I . - . - . -� . . � .. .. : . . . I . - .. 1. . - . . . � . . . ".f- ". t'A.1 .. �� . . , � . - , -­ - ­ i, -� . . I— .* - - " �- L- ­-" '-- ' "' �' ':- .-­­' : :. - .. : - k . " . :­ ", - . .. . . , � . . , : - 7 . . , - 11 - I ", ;- - .,�-4�,­, � 1- . . � �'-7?­ ;% -1� � I- - :1 . -1 . ::' - - 7. - - -, ��, " . . . . .6 .. I ,��'. . ,. : I ". � . . , - . " o" . I . . . I ; � � IC, . : . '. ": ­ . - " � � . . 0,`. i.. . -.....- . . . . . : �' ...* : L - � . I �. -' % - , .., '; ". . -__:_..,- ­,:,� � , .- ;, ., � . � . .. . .. - I . ­. .�, i - .. -!,-�:1-­-V:'4 ­- 7 � F - , � :��' � I I -, ': , 1. - '� I. - r. , ..L �.. . �� I .. I - ; . ; .., I . -1 . - . . s �:.- " : . , . . . : I .. . . . .. : ­: , � - * : :. . I. . . . .." . -.' ., - ­% . . m . , - - - . � . � .. , la". ­!, I *11., '.. . - ': - . . � . . -- . . . 1 - . - - ... ,- - I : I '. . ­, ;-. - �. ". -o'. : I �It�f - � 'a'.. 1'-' �!..*..,l .1%."I.: . . . '! . � - - - t . ! . �:,�, �! . , L . � i -6 t 1, I - . . . . ! 7 : . . . . . I . . :-., i - ­. - 'n . - - . - . . , . I t I—. . . 'r. . - : I T I , -: 1. . ­ .. I I . I - .." I , I . . . . - . - . . . ,�­-.- . I .. I . . .. . ­: - .- . , . . . . . .. . I I . - ­ . .: . '. . . . ,:- - ,.. � . . .. I.- . I -1. . ,� . ­ . - I . . - - - . . ,:.. -. �: � . . -r.-,1i'- . . . - I . . ,. . . . I , .. � - -- , � . ..-;i,..-j­ . - , 1. . I h . . - . - -- - - - ­ . ..-;-- . . . . W : , � . I - --. .; . .. . t r 'i I �*�'��Istatel, oi : . I . � ..; 11 . ­ '. . . - �­ ­, 1; , � SS... - . �--- '' . - i I , I . , ­ . - .�.­ '. -: %.. . � . . '. . - �. - ­:-, - . . ­. I . . .- I . .. . . , - , :it., - .. - ''.. ­­., . � !- - : -j , . ,. , ­ -�. , , * -... ­ ., �.. .. - j . . . .f.- . , . .. " , � 1 , , . - I - - - - - . I ", , . . ". - * . I . . . .�-. , " - .. . . - . ­ , :`- , . :. . - . r , :?r.,;�". ,- �1. . .,-�! � � � � . . . . .. -.. ­ , , 1 �4.,,, ,:-,i,--�'i *1 - �! :. -i-;, , . ... . - , . ­. - ": . . . ; .. . .. . I., I - . .� . - I . . , - -. . . . . . . N � .. '�f � .. - V - ;- d . IL, . .. -- � 7 , . I -. Z. , I . ... . . . . ,:1 . -. . . I .1 .. . �. . . . :1 - , . . ,.�: . ... .. ' ' �V­ ,:J11 " ' 4 .. I . , ­ (X 4!� - :j L�-,--�-, - .. - : - ;.:.-. 'I - �. - ); ..-..-,:. . i.� ,-..,,.. ;. .1. ". . , . , I . I. ..4 . :- :' , . ­-... , �. . � . I I I , . . � -, � . . , , 1 . I .� - . . - :-, I . " 1, . , � ­ - - , , I .,* I..- I- , � .;;... . .- -.,:.,-: -, :­ , .,. - I im . - . - - . - - * ­ --- , , - ": :. . -� I - ..:- .! t . 1. . . . .,., t . .. - - . . I - .­ . .. I .. - - - :' - - ' ­ ' "'' . . . � . - - . � , ... . - - . i , . . I. . 0. I . ­ - , , ­ . ­ . I .. . - . . - I . . . ­ .: . . -- , - o : - - :.. . � , .:i �, , . I I i . I . : '. -1 . - - . : :,!." � * . .. . . . . , .1 7. - - . .. I - : � - . . , � .. . . . � . . . . . . .1 . . ; ,�, . -- , . . ­ . . � . . , . .- .- I - - - . . . . - -. , i - . . " ! - . . . I ;.*i : , ..,Cbunty -.. e -7 , I ­ . . .. " ­-- - - rc '' .1; '' il I ­­­ _ � ..., ­ :,�n - .. .., . � . �., . - . . - ­ � � � - �'. .... � W. e .wn 0 n .in . ; . - . � . - .... .1 . �. .. - � . " I , . , , �­ 7. . . � - - � I I . . . I ­­,- '; �':�. . .. . . I ., - . Th' o !cord.6 er.­f.-,a. *Jinterest ..-' - - -- . . . . .� .� * , . - . - .� . - �-,.: ­ , �� - - � %'. .'L.' Z.. � �, ­, . -­. - . , College th . . ,.. � I . � .4 : , - " � ,.�. . - . .. . � - - i. .. �.- - , - . * * - * ^�, '.. . '.� . - -. . I . I - . . . . . . . - . . - . . I . . . . . .1 . . . ­ .. . - ' . . ­ . I . . - . . . I . .- . �1- . i, . . - - . ; .. Q . - " _-�`.' ,. - - - ..:. . : , -' ,. -.-..�--. - - -- ... . I � I :. -,;: -,ij- , :. .-I . . ­: ­ ... - I . . I I . . ­ : - .. � ­­'. ,- - , . , . . ­ - I .. .- . � . - I . � . - . . - 1. � .. . . . .. , . - . - . ... i, " - -, ,, -, '-� . , ­ ..f;.�-1...­.)..7... i - - 1, �-- ., - --, -�..- - . I I . . � ' 5,95 j.-'pa:ge . . I . . - . -1 . --I. -1:�*:-�..-.----:.*.'!I"i;,.*.-".,-.I ­'. . - - . . . �. � I..:"; '. 1- '. ... . 7'!-, 1 . .; , , . , . :­ . - % , . . t I ­. �, , .1 -.... ­ � .-:�-.-:.: .;'...- �- I., -­ -."--, -. ..., -, .. . ... - I .. . 1--l" I" : I I . - ­ , .. " or right. to oi . .. ., . 1-. - , � , - - . .,.. , ,Nk V - , - - . .. � 11 1 .1*7!.-.­;q , .� -�. � - .::.., , - - :­ 1 1 Ln6rals, as disclosed by Book -9 234 - . .. �;, .: '..­*, 1 ,.-::. , ".. ", - .'V,�-.-t­­­.­ I "' * .. 4,� -, .".: ,�I' ."- ,- .7 .. �. V, - . .. . - . . . ,.. . e ----v .;: i - .1 1 - . r4 ,I-. - -,."- - - . .1 . .. . . I . - . . , . . -, �. : . " * - - M',��. ; !, : '. � ." ' -­ ­ . I ;- - I 11 . . . , , * - - , , - : - . I . . ­- - . .. � . . I - . - . - � ,'. , , . I . I � . - I , --.-- � � � �. � � . . . . . . . .. -Records, as .. 6en 'omi t t ed' -- --.-' �. - : � 7 " I �. � ­ . �. � - ­ ... - * ' . I - h " -� I , ­ ­ - , ,-,.,:- - I .. �. - �. , - , , . . , . ­­ . I *. -..� -: ; .. . I . ... I ---,� -� . . . , . .... '.1 - : . . . . . ­. . �'..',-. .., , -­�- . - . . d Bo , I . . . . � . . I -.�. .. ` . - h -U'dersigne .,- a- -)tar j . . �. ", -bef - - . .,.. 1 93, both of [, , . ,:''�,'­: �."[M I - � , ""' , ,i: ­ I's - . I C? I 219 : . C� - 91, .;' . � , . I ,,�-g I . Officia . .1; , -, - - - ^ � , ­ I ­ " . I . . - . , . . , , , ..;..�. ", - 14� ..��: �-'-­,;�'� -i�:-..Ii:�-,.. - -%i'l ' I . .. . , � � I ' - � . . I - . ......, �­I, . - � ­ s.;! � -`�� �.:. . .... . . . 9321 page 24 . . . - - . I 4 :-,:\..: ,�6.n . d ' N�' * y:Pi'blic --,r. I � � . !!! I j - - , .... . - , " - .a.n ok. � I . I ; ­ .. . .. , , ' I: - .:.... . - ­ I'�- . . .. .. ­ , , .11., ... pers pe re . . . . :­­: ` ­�: .�,.. . '. . . . .., . . I �i .. ­ - .. - - - ' .1 - ns . . . !. I . . � . .. - I , * . � . : .-..S � overnment - . .*I':. . . . I i ­ �. �' � -,­� �:.:-i . I ., .. , , -:, , , D . " ­ - , -, ,u 4"..", . : '.. -, � .1 '-: -:,: �'., , `.� ' - ­ i . . . I , � -i . � cin ­�. 1 - ..,:-, ­ 9 . . :. I I � � '.... . � . -- - ' - " - - . . . � * . 1. .. - .- . . . .. .- ­ I -­.­ .. ­ .., ­­­­ .. ' . I . I : - ­ I I.-, ­,:� L... ­­ -1. . - . -- .1 ;� I �­ ­ ,­ ... . . ...., ­ �­ I, . ­­­ . '. .: I—. . - ,:. ­,; - - ... I ­. � . . : I . . - . .-I , I . . . -1. ...� . � ..':---�'. -.1'.1: . - " ­ 1. 11.1 . ..--;; - -- ., .. ­ .1 - �-- * . � r.. . I �,: -:, ;. ... ..­ I ­ I , .1. ­ - �z � 1: .,. ., �..... , *.-*-- .. � ..­- .. . . � � - I . . . . . . ;: I.% . -1 ,` - . . , : ., . � .... r �. � . I ... . . . . , � ­ . . . . I -..... . . ... . I � , � . : o I, .--:-- I . .. . '- . . . . , , - . . � � . � �-�,.­--'�:'-�- � .. �.� ;... ��? '..- ---.- I ,-,-,, :-Vice: President .and --St* ' ..: - . , '�: .. � . .- . ' - - - ' k- )..'�*.,. t . - .- . :-.--* ­ . ­ I I I " i, . . .. . .. . . . , '. , . to:, me" � - � -b ie-: the �-J­-..'-:--,-i--` - -.�,; I -_-,;. i�! I . I 'Ll. . . �'., kn' T . . ..; - ' I'd' - 66436 -- (c).,' (3): - 6f the ,,,,;,�, I -i-�,' .,... ..A- ln'an'd fo­ said. COUnfU d - . S 1.4 .*� �. I �.� . � . onally ap A- d Peter B. I errin I - %.-�`pxlrsuant t o the pro,iisio of ; Sectioin G " " '' * - , . .. . .., (..- ­ .: ". ". ei - , �'... . - .­ �� � . ­ 11 : , - ­ . . . �, . ,:-,. -*,,'- .. ... o'm . . " . . �! D . ­ - I . . , 41 1 .. . ­, - . - - . - 1. . . ., . I .�.. ,­%' -�.� � � , �,t..,'.'.:....� .-I .. , .1. I_, - . . - ­ .. Code. . - : . - .. - I %- . .. .1 - . I . . . 1 . . . : .. , . . � I .. I , ;.'. ­­­.. ­ I- . . . . . � .... .., - . . � -V'., 1..t... .1. tr�.­, .-� . .,.. ­ I. � , .,;, - - . . . ­ - . 11 1. I . -1 . . . '' .. - . . '. I . ,:. . ''. - , "..'. � '..-- - - 1. ­ ........., . , . . , , - .:.. ... I . , , - - I t - - . - .­ - . ." - - .1, � - -� : .� ­ .. . ­ . . . . , . * . .. . ­ . � 'I � . , . . , . .1 I .:-, .....:"1,.. .� *1 * . . --.!. -­ , . I - . .1 . . ­ -. - --1 ­ . ,­ .1 , * , . . - I 7 .. . . .., . -:- !,� ­­. � %.I; , �......�*. ­ - .. .1, - I.: - ­ . . - - . Ix - .. .. .. -- 1. .. I . ... . - . .. . � . I ': .. ... �- ­ . . . ­ _­ . !. . ­ �­. ­ .. . . ­k%-�­, 1'� � .. ' . . 1. . I .. - .­ .. . . . ­ .. .. . � , .. I ....-. . . . . ­.. I I. . I - , -?i `.'. -.:`:� , - , * * . . .�'. , , I . ..., . .� h - - I . - ' . - ' . : � ... . , . I '*,­�. ,� t-.� ;-�. -.:, . � -:.. . " � 0. :..,.-: I., '.-i . I 11.1 - - I - i I'4''. , � - i ­ I ".. , -- I I , i: ­� , - . , I.-, J": - : ,Ij'k­� . ..... I . ­6f4Pr4.ma'1ea1Limited` the corpora - . .,- - I . .- . - ,, . -� .1 . I : -1 -, I -: ­ : I . .. - ­ i, I . ::..,-,i:�,:-"-7- .. . ,, '.. ,..,.,,,'known to me to-­--be','t'he`-' rya 0;1�0&; cutea'., - - , . 1 . -- . , I 1� . ;. '­ -- �16 I F3 � . . I. a I - -. . - . .�, -. :, - . ... . . I - . . . . I - 4,:� . I � - , . . - . . : I ... �­ .; ..:` ­11%:� .: - , - . , . -:-`.�.-.,�� '. - " . -..-.. - �! 1r, CIE - - - * . - 1 �7- . - - , - . . . . . . . 1; . . . . , � - '. . -1 - * . . , . - ­ I I :­ .,. - '. ; : . . . - I ; . � 1. ,�., I .., - . -7. :7�.� .1., . * . , . I - � 1 ., - ;, �­ ­ . ­- .. . I ­ I - , -,-. - I .. I 1. . . . . - ': . . - - . . . -,, - " : , 1: ­-, �. � -1 I . .., , . . : . " . - -. � . . , , . . . , . � . - �. I . , . 1. L - . . . . .. . - ., I .., ;. . . " --'., - ;, � � � -­.�,, .. " " '%the.'wit iin-­.� nstrument,.and.. me- o ,,-,be -wh i e .. I I".1 - .* - - - , .Z-1'. r- - ­ " . . I "'; . - ;:�:,;t; , .. ­ <, :1 .. , t., "" .1 "' d- th ' within, ... . F . - . I . . �;. I t 1'thd persons o execute -I ", 1. ---., - .:,:t . * - - - , ", -- " -, - " : . , - I - -.V. - , , --r - , , - . �­ - �. , 1. . . . . I -, ­ ,­ I � . ­ - I . d. - - I � .., . -� � - ,�- . .. .. - . . , -, Y-- ­4;1�-­,- � . . ­ -: ..", ,'!, . ,.. . .. - .... 1, . . ­ ..­., .- . -Z.�­. , , ,r, , ­�; :,.,,' . ­ i-- 7 - ., � !% . ''i, * " ",". �� ­.. 1-.- ­� . �,;� I - .... � .. . . , . ­, . ...., - ,,,, . 1� ", �" .., i ,.". , � - � - - - -: ,,-.,.j.-.'- :, -,:-:- .. - - , .. ... - .. -T , ... � . -1 .,­­.�. . .. `. ,:, . - " I I ,'� . .: I , �` *", , , "", ­- " ­ . �:. 'I., - - � . �., ­ :--., � 1�-. ­ - ­. !�-.-.-:.-� -.-.�­ ,,�. - -­, ...--��* . , . -� . . i: I, .V1. - - - , . .1 . . :. , .-,.. -­ - .. .­ " - . -, . . - , ­ , ­ . ­ . �. . ­ -- ­ :P, I . . .­­. ...... I ", .. . �.:.� �.. - . ­, . " " . ­ ­ . - - - . � I -� � , - � - 1. -..,. . . . � � - - : . I --',�*, -.� - - '­'" 4i b'6ing - wn'' td -'me - to ­ .:- . -.�' � . � .. " . , - - �:. - � - .'. ­... ..-... -4 ,". .".-I.... !..,-: . ,-!. �'�: , ":­ �.�, , -,t:*." " ­. . 1 - .1,.*- - - I I'.- -,. - - . . "'' *: -,--..- .,.--.:.. ­ .- -- 1.."�, .- � ! .. .. ­ � . . .. . . . , .", .. - .. . ­ . Z '. . I . , ....; It . . � r. - -� '. - f - ..- .. - .,.,- : - .. ­ ..:1 .: .. r.- � a ­ I I :. .;�,.. nsttumerit''on - e , aid �. .sai . - . . �. . .. I � . . . .. - . , . ;:. . 1 i I . 1V b'hdlf,6f. s P� it 0� i' d-c6tpor t1 no' be' '-; :.'I.' ". ;".*.�'..,. .­�-.-­'� �"-;..z ,.' ?` , ­ -, .. ,- � . . 1. -�".­.%­, -1 - a o k I � * ­�.---�- -'-.--..'.-11`- ­ . - .i .- . -9 . ­ .� . , ­ ­- . - � . .- . I I... ­- t-' I '' ,I- - * ­ � �- -- . .., .-, ..�. . . -­ - , , I - -k- .. - .. - -.-: ... �%: ': "'.:�-­:-. '. - -, -, .. , * . .. , ... , ... I ­;.;.': 1, '' ­ . I . - - - ­ , - . . - . I - � . � 11. ­. '. . ....!�...!.:. - ­. . .­­- -1 . . . -, . . :) o- � .. . � _: I 1: -..`1 : �­ - � . - - -��, , ; ".. :.-'-'­ . ­­�. . ,� ,­�,-- : . � *,.! -.z,-* . I- ­ *, ,4- '--. ,:-*.",-;,,,I .-.� . ... ­ .�: , .. , . , , .. . � . � . �. -, ,:; . ., . .. t, - ­ ". ­ � � .: . I I , . - - - I... ,.�--. I., :, . 1 .". .'.. - - �.: , . ­ . . ­ - . , .1 .. . - 1% . %. - - -,::� `7, . . I �-:. .'-...,. ... , - A ..; . . � . 1 I - ­ I I J �­. _: I. .: �­ - -, . . `. .; I.''. . . � - . - ­ - . . %­ . . . .. � I I . . - . . . . . . . .. I . - .1 !:��' r - .,-,-, -'A � �. ­ - R " dg" e' Estates Partners t e general -partner- -, ..- - � - - ,., - . . . .. . 1. . .. . . " .. ­- , t - .,::; � ::.'. -, . ,,,.-;. I . -i ..d . , � . V\ ,--.­...:., - . �,:,.�.*"""!,..!.i.i.�.",:., ..�. � , - I . - - .1 ... -- . . '. , . . * I t 9 1 7' I., I ­. - S � �., . . .:.-4: �. ­ � - I. . .. I-. .,,.:--,.:t..:'­i. . .- .- -. -I. .... 7. ­ - . -;"*, , .. . . . . . - -- . .. .!".. - - . , . � .. . � . I ­.. . . . . . . I . � - - - . .:.. - , ,.:.*: I . . , , I- - . I , - -1 . � -- 1. " - � .:. ��� -.� ­ ,-. 1. - . ,.- I - .. . . i."­� :. �.Jk-; �-.-­qne 'o enera Ro 1-1 ing i. h . . '. . � - I ; . .�!­­!O�.:;' .. ,.*.; . . . .,:... . �- , 1. - 7 ., : �, ­ . f the� P, �iaz'..,, . - . ' , . . - . . I . �: I .1 - .. . .. . . . . . '­': - :.,­ ". , �. - --: - '.." � "', I --i . .. . . ­ . �, � �.. , - pora I., .. ! . .- . . I I .. . ­ :. . - - , -- . I . . . .. *4 . 4.�.. .. - . I:. ��- -!'.,.' , �/;­ Ir, . � - I - .. .. . .. : * - - ,." ­ . - I . . . . i . . - �!;.,.*,,�- . � . / - .;I... ;t) I_% .w . - -�- - . I 1. . - , . I . � . .. . . ..­� - - .' � -me that such cor - .� I ­ .. I I . � i.. . .71, . . 1. .. . . - ­�;-'-4 ' . I t. " -ship.'. that' executed th�- � with i'n:'i- -strument.' n ed to ­ . . w ... I .. , .. . .. '' -. .. - - .,!.. , ,­­,�- - - - -- ­­ �-. ::-,-. - ---- * . .� -.A '....,'.., I : 2`!, ': ` a a'acknowle"dg' . . I . Z �, I . ..I,.. �. . " - .! , . .. _p � .. - . ... � ­ -� - , . , � . .­ .. - *'----:,..,..-..":..-;-�:..'�.. . , . .. - . " 7-1- � �.,..­ 11�., � , I .t�, �t.t j .... Y ,.-:I ;:.*�'. ". -9 ­: -- . -1 . . � o . � I -­ � ... 1;: �- � .: * . . %. .7, -% -, �": - ---, .. :; .. I . ...-­ I I .. ..... -... I .1 I I - � :. '.... -, " ­ ' . . . - I � .. I t. .: -.... � .... -�:.."-- --- " -1 - � ­ -,.t---..: ­-­.. ,-�.. . I : � ­ I .�� .. 1. .� . . ... :�,.�-..­f....�, .. �­ . 'j'�`l -1 A.... . . . " ­ � ­ - ­Am'i�:. a 4 erlil, " * r, t n' er - And general 'partnership. .. i . I ­ ­ . .... �, .. � 'i -­ , .*. -.­ -- ., -, ,.:,.j--,.;;:.- . - I ...... .­Jk,1­1�­ - �-;�!-,- -0.1 '.-:.: ij;­ " �-,'�,.­, -..0!:'-:j, *.,;,�7 .... I , - . . - . I . - . * , . I , I.. . . - . . ­,� . ..... k -- -. . I .", � I . . . , ­ . t:i '. ­.� � "' '. �,' ;�( .-.,. ... -­ . " , " 4. . 1, .. � � . I Z_-:11 ­�,�.;l 1.-�.'. .�. .7 - - - ­ ..� , - . .1 - -, . . � . � � .... � . , , - ,- ­! ;�­ ...-1t:, ..� � . �, ­'­�7" I.: .- 1, � ­ - ..... t­-U.��. I . I.' . . I :, . . .. .. .. . - . : I � I . . . ^1 � � .. " I - I . ..%. . -.: � .. -! �.­,T * , - '.� :.: -J - . I :;, -� . I -�'. y - ­ .- 1:3. , . - r:!:.'-' i, 7 �, - -, , , - ­.- .. , ..:,� �,:,.�. , t on exec e - i thiE:'s . . suc� . I : . 1, . , :- , - � I ­., I -, , . I ,- - , ­ -. � � , � . .� , . . .-,� - �:: ., *: . k � , i tit -d.-:'1 IV, 3" "' ­ ­ . I . I .i - " :4- - � - I . i . .. .- . I I . . . . , .. . . , � .: I ., ­ � . . . . I .� .. .... I . I .. I . . v-;.- -'s - - - - . ; . . � , . ,� ­ -, . .,: - �.:. .. I .- - w I - I . . , i I , , ., . . p . . I - - - - . . ". . � � I �­ - . � . � - I I . o. ­ :. .. I . . I . . ­ . ­ t.--�­­;: i:7,-- .. .- - � -1 - .. . -'.. . . � , . . . . - '. o . - .. : , - - � . :% : - ;,­ I . , . : - . . . . � * . . . - '. , � , ., -*­ �j � I i, . � - ,� .. : I . -, . ­ I .. - - : I . .. . ­ . . . .� , . .- - . . . � - . I . - I - . I -, ­ . - .. . A, - -. -- 1, . . . -. . � I , . . I - - - . . . - -- - . . � . . 1� . . .. . . , - . .; � .. - ( ­ . I -: I " � .. i.'- I , , , * - c- ' d * - ' li�" "" ' * "i - - ­- - ­­ - - - I .j I . I . . . . I �..' �- - �! , ­ : , � . I , ' -� *j;t,-.,k:? . -� ". - ."... ,� ;� . ­. .. - . I - . :" .. * .� - .. � I 1. - ­ . "., . . . ; : . F , 'i* I .. , - `., �. . .. . . - � I'll . -.:*..: ..Jr"?�;,�!:i�-�,-:­:.tl I - % .- . :�- - . . - - .. %­ - �;, '. ,'. '6x ­ - '.� � 11 I � I - , : . - ­ : I . I - . ,I%. .:, I. ,!,r , . ; ,. i . . , . . ., - ,,-.:. e ute . r. e same �.,in -­ .. -. . f .. . . '� "�­.,, -.­�,-� ---, r, . .. I I W. - . "., 1. ­ . I . ­ I I . ... .: . '. .,,,.* - . . .. . :t . . . . - I . . .k ­ * -? ��'. " ' ` ' � 11 . ..­'�,­.��*%'­.- " ,: " . . . 7'. , - I I , I , -:7:L!..%.,:�'7-,�:�! ,:-7,�` - �,. ,�. I - ',! I. �'­ I - I I : ..., I . . . . - . . , - . , . I . . .) � . I , . . . -. . . . I .- . ... .1 � . . . I �. - - � ; I . : I � - . : ] W.'.nf­..- -1 , - ,�.I..�­ , . !, , .. I - ,,.: . - . 1. - . . - .. . . . - ­ I ­' , . "I. -I, -it, ­.' , , . . .: � . . "� t I . , -I . . ! . ­ , - ; ". -:,�;'-�'�,:� -?. �- .,.,;,.I ! -.�� . �� .., ,;,;-j. I .q1%­".�;.f. -k I'�.. 1� -.; X-.;.'.� �- " .:,; ... , - , '-, * ,;. . , . . . I . - �.. � *'' ..:,�: : .. ... .:, . . I, - - . ;., ., ­ . �.­. ,,, . � I 1. ­!­­... I . . � . �!,­ 1. . - - ­ . 1. I I - . - . I . I , ­- I ... - :. I . � . . . ... - - t.. -4 I - -,;, ". ­ �.I'.­,, ---, �) I . I., . , -.. .:,. I - . :,. � - 11 : -*:�, �- . - ­:, ­ - , -1 -- - .-,- --- - , .F-':'�:' it P , .- : . .., . � . ..; I.. I -'� .%. '. ­ .: .. : . . ..., , ,,-! � - I . I r - I . 1 . I . ., ­ - . . . �. I .-­ - -1. I ...- - ­ -,-:1.."­�., - I � .. '... . I .-.--,. . , . * . �� .. - ` - ­­,.- -q- .­ 1. , " � ! - - . . . *�,'� .. : . .. ..4�".."!1 .."v I �.. . . ... I:_ .. 1. , . .-.� ,�­., . - I . .-.. . . . . ., . ­ .. ... .: . -T- ..� . I ..,. . .. - -�:., ... -- - -+qr '404� , , .. j..'- I - . .. - . I . . . . .1 . . .(n ­-) " , .K- . .., � . ­ . - - . . . - � ;', � I " , �, - .. . . . d . . -- it .,,_- . . , . . : ­ . II4 1 , , � - . I I .... � I I - . I .. tt;' i . . . _--, � . ---t1-1---., - - - .j­­:,�r� . ";",Z-:- ., . - . . , . ­', . . . . . . - '. . - . . .1. ..;;- rl:.-k I . �1 1:. ;. � . . - .:', *,. . . - . , . . , . I -. .. I . I . . . . I�, - . ii � 7 - -. , - - . .. i �, . . � . . I.; I � ; ., -1- ; -. " . .. . . . . ­ . . I� . . , . . -1 . . ''; :t . � � - � . ­ '. 1. ­ I I - . . �. . . . �. I- . . - �. .- . I ; � . ... . . � .... , . " " ..:�.­ : - . ., I- *. �.�_`�--,i`,,-,.il�, - - . . - , - . I . . .1. I ­ -1 � I ­ .. - . . 1. . . : .. 1. ; I . , -1. I ... : I . -: , .., - - ; -. � I . - .­�. .,-:. , - , , . , . , . �; �, , .� . � i�,, . i , - Y 1�. ',.­'��- . . , , . V . I, .� I I , , .,: . . i , . I . . - . . . . . � � -- +- . . ­ . ' ii i. - , . - ,�-(.: N -, I . - . ,.I . . , 1 �L-�Lfi� , - I -e" �-�, . --, - - - . -�, -, �7 �,I - ;.:.... V .. - I " �_, ­ . - . ! ; ,�. � - I . � - . - I I . I � ; . . . I ': - - . , n- - 0 � 9 �;) r- I - . xi ... 1. . I i I -. . - I . . C . . . .: � . I - ` ---� . ­ ­ .1.1. -j I - ;, .t 1. ­ 1, .I . . . j . - �.'� -,T.-.: �'! - . , ..!:. , -1�i, , �1. � - .� . . I , . j '��h " -:i -.�-,,�;,' . . - � . ­i.�,�,�' ",i:-.-;;.:, ; .."". ,�,-- - �.. r. .,) , ,I ., .. � -... t .") . , -. �-- - -- - I ,. . I . - i 4:. - q �, ,- ", . .1 � 1, ­ -.1".. . , , .,. ,�!,�,',fjl­,�"4:,2� , , . , . . ,. , - � ­ - - ­­ . - .. . ,i ( I . . I i 'i I �. . �7� : - . " , " �i I - , ! 1. Y". ; �.A,-... k .. ­ , �, f. . . - .. ..s I ,,, . . . . I . . . I k : . I . - . :­� . ". -,*.� * ". . -, . :', .'.:", �. ..r :;;I!� .. - . 11 ,. ­ '? V . � : ,;­ . . . .,: ! � , . I - , -, . -t -- 4, -- ­­ . ­ . Ili �;, \- . - .-- . / ; 86, 2 � - - ".., ..� - , ` �- . , , , , .- �. - � -!:*�."a.i I, - , ,�. ,�7. 1: . . � , , , .. . . '. *, " . . : . ,:�.1,'­::,..* '�, - �. . , ­ . . . - - , ,.- ��, .,.. ., �, , , " --- Ii: ". . ,4 -1� ,­ ,�17 ..,.� �-, �,!"'.. "j, -W-1, N t" A rz-- f - �� o I . � . , �: ,:' . " - . . T .-i I :1 ..; .. S , - , - .. i... � � - r.: . - - ;f" v . , �t;. . ­ ­: " - . , : : - . I I., * , - * " " : � . I . - I I - I .; - .. . . f. I - - 1; r�. . . . � , I - .":� � .. , . . � I t . - I .. , k %," , - -Z. �, ;; � . . � . - - . .1 . , , .- : I— -, . I . I I . � . i; , . � - : I ... -- � t . :.". 11� I. %. - I . I ­ � f :. - -.! . . ! - . , . � , ; � , -, ; � 1 --�., 7, �, � -il. .1 .. .% : ,L-.,-, ,. I .. ­.; � . r . ­ . li­ 1-� :­ I ..I!: : �� � , . . . I . - . I . � . t - , , , - ;, 1; 17 .. I 1'1�* I.,- 7 . - . I ., .. . .. . . '. . �. - . , ; I . - , : ) , 1, , - �.'-' � . . - ,;- , . , .. � . � - .. 'L , - .. , , , * . . -., ­ , .�t , , , J­� - - , �' � . - . : :. , , , . :� ., ;_ ­ - . . . If ��'- -.:��..-,.-,---,-.-- � (7). � I , �, o . . I � � I : , !I , '. "'; t* . � � - . ( : . I . . I . ! I I'll . ..'... .. ­ . I - .i�L"r ti't� t - - ­- - - . �­ ­' , - -..-; I -i . . . - . - . :. � -, , ." . , . - . .. . . . �. , . - .. ,- , . I . . * , I . .:. - .. . . . . . � '- %. ­ -- . � � . � .-'. �:, ­.- - . - ­ .'. . . -- - . - I % 2 - ." ­ . -,..,-: ­ - . I . . . . . I -, - - .0. " ': - 11Z * . - . , I .... � ".­ �. � 1. I - , . , '' - - . � , . . ­­ ... ; - �� .:. . , I .. . . . ; . ., . i, . I - . ­­ - j ft..�.;, %, . ". ... � - , " ­ - " - . I.. . , . , " '� . . .. I - %. . . � ii -: - - -qf,; " - ­ ­ . - . ­ . - , , '1'I,I.r'­'At` . , * , ,­ . - - - - �­ .;­ . - ;L - . . :­%. : " ;, .. r . , I I . , . . . .: I I A � , i , ,- - ! I 1;',1',!: � ". .. 'I " " . . . , - -V �.! . . I . I ;, I ;:. ­ � t iq-., : :- .. - !;_ . ; � .. ; I z , I ;]��;, I � i :1, -. . .. - ." . � I. - I - . - . . '. i .- �...* , 11 .1 .. .. . *. 11�. ... . .%, _­- I .. . � - -%, : .: ,.- ,. . .� I . .. . . , � . I -;. , I , � ­ . - Li. ;­Izi,:,v- �* -t - , ­ - .!- - ­!, ,"::- - I- . � 3� - i -, "; .- �­ - , - - - .. ­ . . , . I .. . I , I .. , ". I . . � ­ I . - .- - -, - :. �. � .1 1, . .-1:.1*: ­ �, ,:..,. ; - 1. .., i -:��..��,,i.,��..i�­ I � I%"..';". - ;%"Ii.�- � -..j .. I - :.: ". 1� - . ­ -1 I ... ­­ - . . . . : ­ -',, -;:,.-, .�- - .., .:.,.;:.;-. - 7 .; . . 7, -- -­ -j ;, . I A- �! - " - . 1. .1 .. " !;. - . I I . , . , � . . - - , 1", �P, - � - - .;�- - - I I I - -- ��-1 , - - I , - '­ . . I I . . '- - ". . I , I . , I . ­ , � . � . - - I I I . .1-1 ­ , C.V.-., 11�1i�,­ .­ �. . ... " , ; ,:-- 1. I . � . . '. ; ". , . ..".I. ­:C­� -�: ... I . - . . ;. . , ., , . , " :' :,.,.. ; - � -"­ . .,.....d I , , , '. ! I.: '. .1 ".. � ; -..: , , , . , - - ". I I .� .1. ­ t.... . . . I :. - - . . , .11., ;, '. , V"o . .- . - . - . ­ . . .­ , 7, . . , . , �. ­ .­ � . . . . - . . . . . - ,�, , - , .1 ,. , - - --: .. :1. . . .- . , q . . � , . ,. �:; 1. ; " -":! " -. (�LCM �. , - -1, , .­\ , Ir t . . "... .'.' � . I - . - - . .., , . . .. , . '. - -,. .� I, t,-: - . ... I . . - - *1.1 . . . -,.! . - - .- - ..�-- I. :.,� � %. : � , . .. .. ­ , '. � - ..: ­ '-1. , . . I , - � " . I., . 'N.:4. "'. . � ;­ , 1�-­ . 'L ­­ - --­�­­ '�tT!--, I ..., - - - . I I ,: . I . '. ': . � . . .- - . , . I !. . I , � . - . - . , ­ - , - - , It' , � "'A . - '. , " .. L, . , - , -, . t * , . . ". ... . -, ,. ,� -, ­ .� -P -I -) " - - "' .. � .. . i . . .­.��: ,;.-. .'.. - .., � :*.' : . I . 1. , . r.; t, , . . , '. t .7 k - -.: t ., . . , - , .��4;: 1 � '. "I , �H-;!* I , �. .� . . C . ., . . . . - . - k /' '� , - i�ii .---, .� . .. , - k 11 . , .. , . ; , �. 4� .. .1 . . . - - -C\, -, 1% . - rt.,! - !'�, , . . ,� .� . -� -- . : -,! � r , I . % , �)k 0� .1. k , � ., ., - ­ � V "V. . I . �� " -�, . I . : L: �; I � . ,. i � ­ �, . , .. . ­ - . - . . ­ .- , .. .- I ,. . . . - - - . . . I.. : . . , . . I - - I I "I -1 I � , -� . � - .- I -I' - -t ;,­, .; , T r"."!j I I " . *,il - �'.. ­ 1-4i, .i� I . . .. . ! m . -�, 1 . I . . . , . 171. I. - .. ­ . . . .. ­ . . : ". ." �:' - 1!��, , - - 7 . , .'. .� , I . -. .,.: - .. :.,:;:. �': '. -, 4 1, 1. . ,,, .." '.. ..�. t t . -'­% I , � , � � .�, I - .. V : . , : .; :-:, -�. - 0 t. . I .1.1 - , ,,�'... , .". . 9: '. ­ -.r - , r % ( -, �6 , t,..�.�Wl�:_-. ��."- �% -,- , . I. , , :! , , I . . 11. . . a .1 11 * .'' I.. - . .. . ; . . .. . , ­. � . -*. � I I -.! .. - � ­­ .. � . .: - . 1: . . .- � � . . � . , . ­ , I I . . -1 . , - .- ,yv, - . t ., . . 1. I . . . . '.. . . . -r- ­:­,­ - - --. . - - I . V - ", .­� - , : �, ,." . . - � : .. . . .� . � - - ,---,,�' sr.'r 11,; 1� t), -- - .: , " - '­�,L .- , -'i - f, I - '-.�. � '� . , �' : I .; � ! 11,. - .;:. . . . � ., . . , . . . I . . � I . . . . !.. ;,- � -:-�, I '-- - ` . , 0 -.I. I . . i - . � . - . . . . . I ... - - -.. . . . . . -. . . . - ­ I I . ". I � I* : . ­ -- .. I - .!, . - - . - .., ".. � - %." , , �, - . , ,`*, ::'-* i . : I , ��- - - 1. *. . .'' ­ -, , - '. .-1. - 11 . . � --' " .. I . - , '. , � .,., .... . ­ 11. ! . . . . I I. . I . . .1 - - I... - - � - . � � '' "' , I I * 1 --'.-.-,. ­' .- ,�. - . , - , -1 - ­;­, .­., �-, . , - )f lz�.. 1 14;it . ..* I :: , j. . :. " . : ' - I .. : . . . . .. . ., I .1 . .1 - - . . , . , - '. . . � � 41--­*­�*:. 4 � ­ , � �% ?t,:, , . .. ... I . . : . � . I � , .. , - ­;� , � .-� 4 . . - . �1. ­ . . ,- -� , .. . 1. .1. � - . . , I � � - .- - - -�' ':' I , . .L � . � I , ,� " . I I . I .:. .. .. .. .- :1 ,. .- - i- :-­� . ,- I 1 41, - . . . - . 11 I.. I � ­ - I . � . -%. , . . . ... �- 1. . I . - ,-.; .1 :., .. -'; . -..:.,. � " - I ­ . -i�. - �, � - '', -A� . , -, �: ".. 1 - , . % . I ­ . ; ... .- . . I 1. . .,- . . . . . . .. , *I � , ` I . .., ". . - I . ... . I ,.A,.". I . . - �;. . �. .­I�" . ., � ­ � ! .1 I . '' , ­ I . . - .I.. . ­ 11 I .-C. - " - ­� .!­' 1., - 'I , �;".,? ,.-!1'-.%.: � " . : . : I . � , ; . . , I -' .*'t- - "­ I .1 � . � '... .. , I , n, r, , � - � . . .. I -. . ., " I .,. , . . . . . .... . - � ..... , - ! .- - -0 ��'A - I I . . I - :." ­ .. ­ � .. . � . I .. . --- * �� . , �; - 7 '' -.t .. . - ab � . :. . ­ ­ - :,�.- - . ­��, , I .. I . '. .1. . - - . - I � : , I -,� ) - t-1 `:- -,s ., i,*' ::�: -1' i " 7 ­. . . . a .. � . - . � � � I � I I '' '- -,�;Z. -'�' ­ . -, - - �­�,- � ., , , . '.. - . � . , - . I - . . . ... , - * - , -- . . . . . It - ..�-. .; .. -- . . . , I - - : - . :�&�Ji. �­"tjt, I, -Z' �!."- ` . .I- t';.-, - . � . . .- . . . ­ . . . . �v � :. . �' : .I.-.... I :* . I - ;% "', . a . - ­' " . ­ . '� - , '�' �- - t , ­ I . .. . ..��­ . I . I � . -- � - - : - I t I. .. . . : - . . ­ � i ... '... % - . - . . . . - . . . I I - - . . . -. . ­. - -:' . .. . * - . . - : - '� .:,: -;4 � . ­ ­ . . , 1-1 -1 -1 ­ .I . . . I . - ,f I .. " - " , . I j, 'If"'.1., - - . -1 -'- .:7r . - ; . , - ., I I I , , ..? . , I I . ,. �. . . ,., � -�..., I . .. ­ . -.,. * . -.. . . I �, -,% . , . ; .1 ­ . , � . , , : - � ,----0. � :.-� .---,7" . - - . -, - ;, -,;.,.,- �­ , " , . . . . . I .1 -- . . . 'J. :: �;.- I I � � , . . I .Ili,. . .� � I * , 1) i :1J,;- . :­� .. '�­ ., li . �­.; . - . :L�- -.:I., ­­ ,,�.'.-� .- �; . : .;� - -- ,:f� . , I . ..:. j4 . . - . :; -' - . :. ,.� ­--':,�",' , -:,* !, .. . - . . ,�. 1. I. I - . . � ."', .: . . . * . .. . ­ .- . -�.. lj-�:-*! i - - '. . , - - . � . I . . �­ . . .1 , . - - . :. . - . . . . . , - . , . , , - .., .� , . . ­ . . . . � I . . - . . 1. . I . I . , . " '. . �p - ­ *�­ , .. I- , I F.. -1 � . . . .."; " .1:�,� - ­ . .. . . ,' - , . " � :. . . , , I :., ­ - . � I I - - � . ., i. . ­ 1. . '. I . .. I . . : . �, . , , . ­. . ,,, .. ..... ­--­. '� :­ '' . - I ! - ,� , ?. �. . . . : . .. � . . . � .- 1- :- - ! - -*� - ;, - - -..:- - . . . -if .-�. �., : *! ,�:: � -: . -:�, ,-:-. .f-. - � , . �;. � ; -: . . ,� . . -,!, - , �� -t .­ " -; - , . .a, - . 'I, . , , � , : I - i -., ,_' - .: " � 1. _-, . ... ! 11 " . I , .. . . , i � . ­ , ,..v " - -.:- 1-� 5� ­ I i- -­­`-:j,'.t;I. w::... %, `: .'- - �, �. ! I -1 . .. t ?, '1'� " 1 2 �, . - :;T1�4,:.. �-rr% ,?�-��ti,�- �il , - d, - ,\ �,' . . I ­ � . � -----� - , '. I . . . "".. , ;� .. - 1� .''. I :. ­ : . , .-: ..- !*.. , " , % 11 , . � . 1. ! a - It I 11 .� � .. ­ .: , ­ . ) , .j -1. .�j .. .... . .- - . -.z1,-- !;J . , :,* , - - - , ID Z�i -111­�,;I.,­ '-fi't. - , . 71 - ;-, , i -.,- z .�. �117-­.-!v , ":F;� �-4.4 �. !�,.;:­ -`,-1'i-..',�.',%�, , 'P., -- . I- .. . I � :.. . , . . . . , 'n.- -�o -.-- ­- � - - - ;- - . I - I -k -a- '. I. ... .--?.� :,, - - .14 -- - . . , � - . : . .. - � ".. . . . , . , � . � . . - . - I . . . j : . . -1 ; I . "', , , , , : --;I!!.-i, - , � . : .,��?��,::- '. � . .. ­ ­ ­-, I r, � : --I'- -1 k. V'. t.. .. ­ . � ... ­ - !,-,. -�- -- .. ­ . "..; , ­ � ­ , . . , . . �� I 1.1 � t . , : �* ­ - ,:. '� .. ,: - , - ,* - . t. '� -, ` . ': .. . -: -­ . ." : �:�.�! . : ­ , ... I ­� - -�;,­Ii,.I.. - J� � ;:­ " �.,,�� -, -.*., "", �. �'. ,,� -. - . -- ��Y;�, .'-.��7�; :�­5­4 , - : �.j . 7,�- -, "".., .:. ,; �-�- .. - � . `� BI- %. I . ...:. . ,�.;, * 71;--.`: ?�--�: a .�� , . ,�, -, , I - '. . ­ I "r - - -, III '. - - . . -t` -V'-, - ;.I - - i" ". : . � ,.�, I � �. ..". . �'­,, ,; .g I -r , -)-.n.-. .­-�.,,- 7 .L - . t, :.1 , . � . . - : j.�-,-. ��,. �:-:" --i� � %-..- " i, - - , .-� t, .- I I 4, � T" %� . ". . - I . .11 '. - . , .. - .. � .. I -i :�. i� ", . ..."; -­ gt­i- I. ,--' t`1 V , "" " , . . ­ ��- 0., ,I,, I- , .., -Pt, , , I -, I " " i I , : - - �� ": 71 � I . . � .. 1. . Qn� , ;I""-,-,:- - - I - --,-iT--, -� , ;":!.�*Y,-�i� ­1�� . , , ��-.-,--,,��,- :�: li,��!A! - ",`4 ., .- ,: . :1". .: .. . z i. . I - . %. .� . , - ".. � � k", C", % -;t �.!; , ., - I -, ,i I , :. , .;" - - - -. , � ,,�.--'. ., : -,:.. .'%. J- - . . i . I I... , - �' -�:,, ­..� ,�_, ­-, i. I . - , , .. , '. - E- -,;-'.�'; 1. : , ":,� --4, - . ... - ';. -,� _., ­ � ! I 'to 1�. . . ..,.ip ... ­ . . I , I- A— - - - IT . -C . :.,. .. . � .- -i:,.-: , .,�!, - ; . - ." . . , '' . , . . . , . . . : - . . - � ,, " ­ !.I- - 7.s . . ... . . � ­ . . I . . . . % . � -�, " ­ . . I ! _�L '.' ..., 1-1. � -� V, *.�%,�;.);: .,:.-,.:, , , * -�' � 4� -, : - - e�j-,,-. ;.­­ ,,,.i',� , .--,,'� ir , .. � I - 7 1 �.: I I . . ( . . : . , " .r � � ". "',;�,J-*­ t%.A! I ,­, .* Z., ,*;:, . , , t I , - , . � . . , '. � ­ . . 11 -- - .. " . ,,�:, I � . 7. , - � . , . I . � . . � . � . . : , ..., 7 . �; - . 1, I !.- :.; . . ..- : . ,­�� * I . . ij,"t-': , . ;; .. ; I .....'.:t - - ;. -;, , - . ; o , - . � ­ � I. � t . . ... , , - . , .11 ­ -- . , -� ,Z;, ." ­ "' 11. , , ­ - , "' t , ­­- -.-,-.: -i . . . .1 . ,- . , , . k�-.Vr .. -, -� ,7-*�',0,1.",t!.'-%j; .7.",--.T-�',�' I %, . , . .1 . - I . ..; . . I . � ; - ... . I : --�­ . � : , %.. - . f . . - . , ` .- i., .. .. . � ! . - - - � � -1 . I . - . I . I ''.. . , . . . : � ., ­ , I - ,;.), � -.1 . :,; -, - " . - :� - - " , ` , - " - - .: ". . - , ;'- . .. 1. ; `e , -. � I I ! � . : ` N ,I -1 , , "�'--' ,.: 9 .t , �., ,�-. -�-', " I . ': I.. �:.. . . . , - . -%W . - Z , .- '�,.-� - - , " :, �,­- T�,i­ ": I . - ;.-,� .; , �' . - . . . . , I - :­ - . . -1. �." - ,-�-.,F"'.�.'f, -,,�-, --': �,--.�'., - . 1: - � � I - ... ''I - I . -� . - ­ '� : � - ­ . - .. ., - . -'�. � .:� ,�. ".1 . � : - I --.� - I 11 � `:.. , � 14 !-.4., ti".,:, �,. ., �.. N ,A * 1�:-� �.-.:-� * . . - . I L- 1. , .I'. --. - --, - .-- , A­;� - , - I .: . : ,�!, '; -,� - . . . .:- � . I . , . I I - -.-.-- ., -. ; -i i. : �:, , " '- . -, � " . - - .. .... , V. -, " - , , r " *;v - .'-- -..�.i t, ..�'� - - - -* " -�� 4 .;.'..--. . i-: , " , I ­­ * ,.,..:,� . " , ... . 1 I..7: - ...;.1.i -- - L:, - , . . ,� I ­ . '. .., I ­.'�:, ; 4m. 11, - I I -1: . . . , , -­ I � - - . . . , �, ... I - . , -.%. .4!: ...;, - '�);": - i 1. "'. , -: - - ... . ­ . . I . I - , �,: . , i: ��,;' . . . . . I t I - - - .. I" i"'..., ii. v '! , ;i .. - - -"' ". . . . . I . . . . . I - .:, �- -,-�?. . - - - - - -� - - . -:c �, - ­ 1 .- �� .. . ; : * : ,.- 11­.�I,.. I '. `.'11, ?t - 1--";,�'Ai".1":� 1.! �:�A� . - - , . t , -� I...,. ` ,�, - -" ; ..; ., r.,, . - .,:;, . . : - '::'-: - '�-�.. I; � ..., ----., -- . -., %-t- ., I �, . -­ - ,� ­ �'."', �* - .­ ':4-k� I.,.. � .-. , ,­ - 1. - �i' . .. . . , . .s i*- - I .I- ­ - i q, * , I " .;...�,,, .: 'I , , ... '. - ': -� ,'I , '�".'­ .� I - , -, ' ' ' .jL ' ..0 �*;v ­­�' 11 ,7 - .-� vi�,.,�-,... , .: :�, .. . - I �,�. : � , .- . - -1 Y;.- ` - - - -�: ii.'; . . . ., ..j , , � I"' -.. ­,", ; I , . . . . .. . , ,;IF q - �. . - , I ., - " . . . . . 1-1 J..-, -..�' . . '� I . � I. - . .. - ­ � A . I *1 I �-. : ".. -'.'- ". -�, -, . . - . ­ : . ..:. %-;', - ` : - . - . - , , - .1 . .;!,� � ­ 7 - I-- . . � ., I . �. � ,,-; - . , . -'e- ii�: - , . iw . . t . ­ . , '­ -.1. . . ­ '�'�.: .;.. � ,' �. : ;� t ....... , - , t .4 , - 1;� - - - . -1 - - . - .1 . .. .. . ,-­.� . .. , ."., . - , � - i, .I -... I , -,�* ::;-. ... . . ; ... L � I: " �i, .:. . '. . . , - - , I .%. � ... . . , - - .;I - , , I',- ...; � .�.� �J% .. -. .: ­ ,-,,--.J�'i - . . ... ­ .. . ., . . .1. I'll - ­ .-: . - ,,� ,.*!., I I 1. , , . , " . .. , - ..- � ,-- -W, I— � - . . . I-. , I I -- . " . It � -�... . !,: , .. .. .: . ­ �, - -1 - 2 , ,�'; -�. , -, , ", , - . . � , Tz� --� - , n. - -I.: ! "': -, �.:;.�. . ; '�, '�',`.7` � ;" t -.10 M,r.-'-,0-' I. -, ­- -.Zi I-. � � 7 7 R�.` ­ ... !�...-,,:;'�-*.1:­z,. . 1 -,' , . , :­ - A� - '... I �.` `�* - -%.7- - ..;�-...- *-,, �.-. , � I.: ".i..., . ­- I -w:-q-.-,-.-, - , ., . - , , . �' I. : .. �­ --j-,,.1j;.;.,.t:I-` -�-.­�.. j i.- .: I - 11 -� �V* I. - :,. `­ - ��rif I I -'' " � .:,:: .:, - I �, .:�Ilt - I I . - I ­.. � * . ,:�. I - I - I... .... -- . ....", I '. I . .. .. ( ­ 4--- .:.-,: .. - ­11�, -Z . . . . - --;-,. .. - - -; .­ � -- ,. . I -1 , --, " - ;.1... - . , . - , . , -- - - .;c - . .. . I .- .. . - - - , 1, -, " . ...-. :­,:� "., ... ... . . -0 - 1. ... I -, 1. . '' . . - I.: -';' - -� 4. � .. . � : .- ,::.- -7,v -.2-:- .. . . . J- �. i, , M- �, �:1�11 .. o: -�� I i" 6 - I '. .. . . I ­ . .. ­ . . . ..;­ � . .. ­:%:.!'­.,�� - .-;i --�,'.'i`lkx�'-);,"�`..%- �:�. �,..' -- ­:� .,- - 7­:�. ,1 . . . I . -*:. I... '.. 1� � .: . . . - , � . , *1 � � " �. � *,:,. . . I z .. ­ . . . . ., -..... - . .-�. ,- ;* . . . . . I .21 I . . i . - - . t .­ . . " �':%,- - , to. . � - --,',',..- -�.' ." - � .. , . . . .... I . . . . , .� .., ..., �* It- - :-.-. - .. I : * . - . r . , - - . `.: i . i: � - �,..... . ,.F . ) , . . . I -�­ , -­ . �' - . i.. �.... . i.: . . . ­ . .. ­... I - - I .i, �'. . . . � I ­ I , �� ­.. . I ` : . � I . - I t , . .. I :1 - . . '­ I ..*..-.-, .:!, :_ � 't., . " . .( . I . . . , . � . , . , �. .. - - I I .-..-.!;,' .,.. ­� ".., , I " : . ­ � , "... -:�­1;;.­.- . - . C . . ... . ­ V. .1 I . . . . - - - I . . � .. , ­ I ­..­ -1 .'' � - � .1 .,­ -, .1. 1''. . ': 1, I - :'...- I I . I . ... ..­. - w . :, . . I '. I .- 7 ­ � . I . . �­ . - .. . - ..: .; I . :. �, - �- ­ - I ;! . . " � . . . . . I . . . , - - ��l . t . I -, ; .;:'' .�t. � . - I.. , . : . . ;,.:: - ` , I ­.. ­ I . . . .. - - . - . - . . . -1. . I �. . . . .. � . � I . . 4. 1--* . - * � . ­ . . . . �.:-.: * --I-- - '.. . " . - 11. - , - r , . - . . - . .- . . -:,!:­ . ,,..�'­� - . . . I . ; � . . 0 . . -1 . .. . . , - ­ .- - .- .- , ; . . . .k.... . -1.1,., -­... -: -1 .-. . 0., .,!. � - . � . . I., . , . ... � .. - - I , . .. . - . . -:. 7. . ­ I .1. . ! � I - - . .. . ! . ­ I � 11 . . . . - - . - . - . . - . I . . /I/ .e - - * . � . I . . - I . � .:-.: ­ & I .� , ­ :,: - �­ - . . . - .. �.. I I .- - . � �I- ­ , - - I, -- ,. . - .. ! ; I ­ - . ­ , '; . . - ." , * "' , T', , . f I -, � I- I ­ .. -. I I" ,­::.- ­�j .. . � . I . .! . .. .. . .. ".. ­ i . . '.. ., I., � -:." ­ ­ " ?�. - �:�' 1.1� I . , J.� I- ­ . - . . . ( - � . t � * . . . . , i . . I . . �S, . .­ ., .: V . %%� ��i ",.?�'­J- � - . � , - .. j5T - , . , -:,�-:�­'1.7.7­­ - , 3. " �` �­ , . . , � " 7e-jii�t - . , I �- -­­ �­:- - ­ ­ " '­-�,' - - I - -. -., .. . .." - � . . , I , :. � I . . � ., * - I' � I :, L. -:.� - 11 - ,.,: r " ­,­ �v ­ ­1,1%1"t-2�, ."-1:�,­,­iJ1;,'3f : ,. . r ., ..,.:. . . , . - I - �. ­ . " - . . I . , . . .c. I-:-*-, .., ; ­­' :­­­.� . -. � , , ­ .. ,;..� ( :, �' . - .. I .. . - ... ­ . llim0t.­.Fp. I ­:, * � *;.,..I ::4�: ,".�. , ., 1-' .. ­ . ". �. .! I - ­ � . - . �;.­ ­ - I .. ,*,�, �,...., I . .. ..�­ -, I - ",:.-, - �*. . I ..I.! . , .�i'l. -1 . - ­...* . -2 . - . . ;..", - "-.., 1..:`P. "I 1''.t- , . , i-,�-,� I ­ I I , , � I�. :­ �- :­ � . , . , %'.. V., f 1".. .`:'. :'I . , 4..,... -1 I.. - - �� ­ .. I '.. . ...-:, .�: - .. �.' . . , . � �- -, - - , . , �-�- : -7 , - - . -1',--47.,,.4;!.(- ­'f,­��:r�-. i -Or- - , .;W . I; .. � I., -1 .. .... :t , ... ­'�:'­, 7"A . - _. , . - , " �. C'. - -: � -- t.-. �,�"-:, ii. .. � � .. rt . -- . : - " . � � ., -4 , , :, . . , . "'. - t' -- - j::'%:*,' %` " - -�4;r� I, . , .1 )` '' .:, - I , ".� Y-t.,:..-i�-,*,�-'r�,;i..-Y!*�,,,.-,..�,.�---�.�,,--,,,,�.--�..-;I � , ." , . .I:- F. , ,!�:;. . , - . . ; . ..:.'' ". .., - : -. I -- i '' I . 11 ? I ­. v.�,,,: - .... . - _.: ,'1%,J,'4'1 :'.- , . . . , � - ,�,. ­ - " - - "' , , . .::, -A ,'--..'-,: .: : , ... . . * !'I. "" �' I - .1. ,� �% I, . - .. - ­ � , j mi. '.� - I . I .. - , `i� ^ .:..,.!,.1 . ... . �A , , - �4 .- I . . . , , , � ",�- -�% , " k ., ­,­' ' � �� 1, �;v I - , � �F - -'O.A -%--� ,7 ,; I:, ,-� .. �. � " . -, i'- :' * " , - " i. , . , . �� I ... . ., `� " " . ' - '- ; � I, 1. . . -11, I!". �1' -� -.1', ;. I , . � .. .­ :,- - -i �. :,i�,-� ". - -. , , . . , ,� - ­ t! I ' 1 .71 1 :- . . - ­ �. . . - - �� - I . .X' - - � � " N i ,� ,7 � . . . . :.it- .1 ". . H . .� p , ... I �7­-, . -. . -L - , , . , . r; . . . �.47 - �'" - " - - ,�--, --, � I .1 . . - , . � � -:,."�, "' ., -.- .. , 7:.''. . . ­ ..:.-., la;- , " 1, f , - , , * 11 111� �,\, ` !;,,, � A , . . , � "' ....� X31- -,'-,,, .-,; z �­ I : . - . - � .. 1. I; . . ,� 1-1 Go`r,.� � . .11. �;.'., -- ,:�',� .: .. - �k . � . I . I . � / . - . . . I A, - . - ­ . I �.V­��­­ .t ­...*;I!.:.. ­ il! - -1 '. �. - ., . . . ! . . ­ - � .�,Wr.., J., .,.. - . . ... 'il :. I I . - ... . I ,% -� `,­ .:, -_ -, , , - 'I­�,-----j-- , .. - ... .. - & .. , ­.. ­ . , . I - . I . I I . . .. I , - - i . I I . .�� . , .'. . ��; , . ) . ­ I I � . 1. - . . ­. : . .. i. . -1 , � -, - i, -0�� - - ... .W;J.�­-. , 11 1'--*-' - - .4 .� . . . . Z. I . . �;. 1." .-­. -;:.­.-, - -1.17.. .. . � . - -1-16. . . I . . I I . . I ­ . . . . - . I.. . I . .. I I - . . . .. - ­.�.. 1; 1. -. :-.--.. � ­ ". . ...: : . L I_ . - .. � . . .. . .. . . . . - .. . . . - . . ­.'jz, -.1 '' s.�.""."I... - -..:. -. .. - .­ - � � �. I ...- . � . d-, 7 . " . . I I.. '. . . . I - . ... . . . , " , : � ,. ,� . . ­ i* . - .11 .. - . I - . . . I .. - ­ , � , . . .- , '. .- . . .- ­ . ... - . . - . : . . . . I . -e -'. - . - ­ . ': � .: I,- . ­ .. , - . .. - 1 - .7. � � . . � ­ . . . - - - . , . . . . * 11 .. -4 Y_%- :, ,­` ,�!. .. ��:7.'.�'!,t,.. - � .. --1*'. J-'� .��.­:-! I ­ ..-j- 4,.­;�­.-.�..'..,. � . ­�,- �- .. . . .. I --:.: ­ . . I I - .. i .. '- . ­ I 0 � . �y . � I .... .. - - - ­ -, . .. � . .. -,'.:,- ­ ,� : -!, ... - ­ I` �­-y­-?!--;-t­.. :.. ;'' � .. . -. . . - I . f,-,,.�., 1;-... ;. - - ,:: . . . % - -, . . ­ . A... . . .?� ., . .-.-,- - ii�%, - " - , - .., I '... "I - .. .. . . ". . .. , . . . -- - ,z. ..--.-,. L" . Wlit�. _,-: .. ­­ ,� I . I- I -1 : . , ..1 ...." � .� .... - . � ..,-. io .. . ­ �.. . - I - . 1: . .. . . . ,� ", . . . , i"14 ---.-l'. I-,. - . -- -.-,-- - . ,C--�� ­C�.t;. .- ' - -- . - ­ I 3'. -- ,-.- , , ..- .­ - '. I ;.; ­ . I .. 1. .. . I . . - , . ... I - .. , , , 1 * . . . .�t­ .- . . ! . I I i I - . ­....­ ,­­ , �� "'..­­ ;,-..L � , , ; ... i., - ­­ , * . - . . ...., � ... �� �4 , I'. �, --. ­ ,: ,� . , . . ­ , - . . . . ; , ­� , .". -:"4,.: , �­.;.-."-.,.­ .. I... 1. .1 I - -1 � -.-� ", ­,�,.-::.. .'- : - .. . 1. ­ . �. -: ! I " .. - . I . - ... . : - ­ . . - -.', , ... ­ .. - , �. � . ". - - .- .; 11 �r­ - , ­ I . . .. , -i. ''. 'I. . : .. - - . �, , . - - - - i , . .V".t;,j ., -.,z.?i7L . , ­ . �. ., , / ,- I .. ... . " ,. ­ . . - : I. . . . . .. ��-',-j '. - ­�­, " ., - � , '! ... --i�', , , .. -- I . - . ." , -�, - - -� , . . I . . . .,; . � ii.,. . � �, y . i � . . . , .. '. �� . �� � -1 . . " .., .1. . I . . -, . . , . -;, . . . � . - .: , - - . ; . : , '. . . . .� .. .. .. I . - - - - .., I . . . ;', � . 1%, .1 �'. -­. I . . . .. � . . . . ... ­ . . . I � � I . "", . 1; , ., ..4 �-e .. . � ,." ! :,' - - � , "'! - '6r- ­ � , .; - - I . . -1 - -.. -1 - . .. ;­ . : . - .. . 1. . . - - . � . - . . I t. - - .� � ::.. - .::r. ­ . . � I . .. . ­ - . !-c�,. :IJ , 'I '�'� .,.' , , , -, - - I'-- . ; . -. . Il - � i*.. "i 1. . '. .. . - . . . -, ­'.. � . 1� . ­ . . : .. , � , ,. . ­ . . ..� ,�; � - . ,,, ." .." 4 -'JT- ­ , E a-"*.-*, � - - . � .. .. �. ,� . . , - d .. I I .1 , - . . � I I . . . ­ - . - - . ,� . - . . - . . - 1. � ., � i 1, . k ;� . . � , . . : , .N I �� 1� , `,,� , , " -, .:.. tl�19SS- . .. .., I--` - . I I k�!` 3 � �. .-, -,��-,K, �. � . . � . - , . . . I . ­ . . - .1 . I - . I . :- ::- -- " .*-* . * - . I .: . f. . .. I ,.. - I : . .. I I . . I . . . ... - - - - . i . . . . � � - . rl. ��I. !". 1: - 1: . ,'­.. - . I*,;- Tj�,.."' �."-.­.­' i I.— .. � . . ... . .. ­ - I .. - --,' ': .-,. - : , , . , " . I 7 - -.. - ,.�f I : 1. ... . : .:, 1; '. . ­ ­ . I . * ... , . I . . � , . " .j.. I -.O . - - 11, . , & , . - . � - . I I .i, . . . . . , ­ . .­ � - - I - . I - I I , .. . , . . I 1� , , . .r ; . 1. . . 11 .: ., -ii I -- .. . . ­: . '.." . �.I �1� I 1. - .. I - - .- I . . . . ,. . . - 1,�­.i. , .,-'� - .� , - I - - . , ,; - . - - . . . in . : !.�: 1, .1 ­ '. .I . * . I , ; , 0! I I - A . . . - :;, - -, �'. , ..',--,4- :.., , - J ` -7-*-;'- , ". :� � " - ' , ,, ­ - . - - , , , I ;.-, - . I i,�-. � . -1 i -1 I w .. . , . -, . ­ . ,. . . .. - . V. , . :.. A .1 I il. q, I- - - 't " .� � - �;. .'- . i � I I ; , , '�' , , I �- -,.;;. 1- - ,., 'i:,* ...� " -, : . . . . �!j � , ,�, i ;:. . � , , . , .�,: ",4" --. -1 I * , � .. . - ­ . It . . . . ­ -. I .. I . ", .. . . .I.... � ­ -" .-,. '.. ­ -1 - I k" ,,, 1, �, ­ . I . . ... 11 . !.. . . I : . %-. .. - , , , ­ t.... . . "r 11 � . I ­ , . . ,­ -,-:"-,:*-2,', . - . - ! 7 . I,-:: -­� ..M . , , ,-- . . . .. ... , .( . . " .. . . - ; 1. -, � . .1 - . . .-.i.;. , , - �., -�, ,.� .1", . - ..,- " . ''. . ... . ... 11 . t L "r-� �,�', _� I . .. I �'; "', - . -. - - - - - i-,,* 1. , � . . , , � . -i ... . ; - I : . , . � . � � . I i � .. � � . . . . I , -'-;-? -.�.`,-. . 1� .. I. . . _-:.. I * - - V I . . . � - !�. - -.. - 4. , " . 7' , � - ;- . .,:, i ". :, , . - .!. . . I , . . . � . . . .111 tgV . ­ . . ,!­... ..; . - . . . " I '- . , - . . . - . I.. I - -1.1 .. . I - , . ... - I - .. ­ ., - . ..--.,- . . . . . - . .., '.1 t ­. I -,:. 1. ­ . . . _ I -;-,.. ki, :'-,�.'-i.:-,- . , , '? �!-.,:V , .;�. ,, I . - I - - , "., ., .;, .1-1 , ... - I I i I . '. , �� , :., � I . - ­. . � , I , . ., :, . . - ':k.! 1.p " yv:.� -, i, '�' _ �: ..:-1,1`; *� .1 ­ - . � -.1. 'r - -, `�, I - , " , -1 . . . - -:I. . , j -�'-. " ` ­ j ... . . . , ; . , '.'.i ,::- ., : -: , --, , - * -- .. :­- :*..: i'' � 1. ­� � . ­ 1: .; � . ­ ­ - ,; � I J. - 1, � ­ - ". :- '. 1 1:� 1, � :� 7 .. I , , , .! I I I , . - . I . t " , . . L15 , '0? -;-I '-O - - - ..", - . '. - . - I :;;`,,.1--- ;: - - 4' -, "V - - . . ­ X - . . , .i��,- . 1. . 11 11 . 0 . . I .- �:., ...-.,. - I ­ � t . � . . , f" � ; . . � ... I 1�1 . I :! . '' , . , , . ; : : , ; , , . � - - . ­ - . - !."fi.'. V. I 4A-:;-,, - ,;A� "?,� � , ." 6:., r�� . .-� - � ". L, 7 . � . - - I - " , 7 ` . , * - - : . i. I - ..7. I,.,- 11 ". ',t-: .,.4 . 'Z:4 . - � " ­­ ..",e" �'- , ;.", ;..-j it'j, - L.:* I - .1. '. . �: ,;".. ........., ,. , 1. :, j , ` " -7 - - I- -, ` S. �.", ".. . �. .. . . I , . ��` - ,,4- .. .- . :,1-1 �;. . " . ,:,.i, �': ­ � i .- 3", � --- 4 . � .... � ., .,. . ..� : . �; -. �'- ...- 4,- - 1, ... L i , I . � '3 :, I., , , . .-iI. , . ('��J,;,�: - . . - I I - -­ - I. I * , , , - - - - , -- - - �. - * . -,Az. �- -'-, . �. . ., . , . I .. ,.-. 1. -.t.;,., � I , ,. ,,:,,,!' I, . . I . . - �-, ". t� . .` . .- : � , ... no 1 . . . - , � ; � . .J ,%�..'Y,"� .1 �::'� I � ro'- -.'-�, `,', �,;.; 11 1 7111-" J'-- - ` � : 'r -1 . " . - -,� .P. - � . . t� , . %-!,.�:�,, :,­,�!-:­ -:,-',--;­ . . ., - i . I . . - , �,- - -,,� ,t� - ,q .� 't, J, �,�-, - '­ N iv, �, Y�; !. - -.. . " .. ,­ 1-1�%'., .! "-'-"�, . , -,., ; , - . . . - , �, , , I ! " , ;;n - � � I * - (3 , .�..4� i.. . - �..c -;I. %'�,­ 4,;- , "", . " , C- .., -,;�,-�; *; ..'t, ,-� � .:.. . , ; .", ,1�1,..Ir­-.,,,!­-j-f,.1, , ..;�i.-.,--",�,,,,�,.,.,.-.-�;., JZ - - - ., .... I ,.� '.. . � . . , � ", I . ;�. . I ... I.- ­. . �­?. I.. " . . I I .-i � 4., �;! -1. ­ �� , - . - . i � -t� ­-%,.,;'­.; �' � " - -I- t 1, !�. ­ .:�. . I . � .�,,- ­,.. '. - '.,�;.,-."":­.�L � - �Y",..�11�;.­11­4� .. -1 .-, .�-,'- - �7: '­'- -,:, ��:: � �.'I­�: 1, �.L' -: - ,. � I— - ,. I . .. � . - I - - , ­ - 1 , - - : - -I - � , . .` :., - � - -. .. %, . � : ,,77�..-'.-­­�'. ­ . - . , , , )�-- - - i . , � - , , - , I I I- I - - - - - . . . , , , "i `,`:4� . , Z.- - ." - - - . ­ . .. . . -.11 , - I ­�-- ;. � �' -. ,- -. , .. . . � . . . ,:� �. :��!;,,,�. -., . . I .. IL, "71 v - ( - , !*L -i ;1., : - . . -, - �t,, :t-,.,�� ", ­ .­ , .I.Ir ; ., , 1, " . . ..� I -, � . . ." . . - . . Z' , . ­,,�",; ! -:;­- .,,,, -j . :� 9, : . .., / ; - - .!i . i7.. - . . : . I . , .'. L., ,J: , - I ­­ � ) 1r,,i�yI!.'-1:; , , ;. Fi. -,::;i - , 'j �- , �,*�-' , ', ,*�i.'i '� -j.-, 1. , ; . I . - - - .':`� . - � . - I . .,­ ­ z . - - , , . , , �;: L, - ;, .!, -1 I I ­ . , . . . , . ;1 . .- . ; .- , - ii-.. . ,-, -'.. � . - ... f I - ..­'.. --- . , . �­ ,4 . r - . .. ­ � -,., ­­ .q.- � I �.�. ­ ­�.. , . .. ­' i� 11: �;�, -A I- . - �."�; .(%'. " - - - -,� I. - ;�, L - .:.. . ..f!`.�� / 1.� ; . !, .. .,. ­ . ... - I ;: . I , .; . . . : I .��. 1, _ , " * , , , , t " ��. .1.. -- . . - :f . . ­ , ­­­. . . - - ., I 11 -- . , " : ... ..: � , , ­) ­ '.. '. . . -!!,: - � f " 4,� * " , , . . . . 4., . ­ - �-�- - - -- - 1-:'. - ­ �. -, , ­ - -- � .. yz:- ! 1�' Y� - � . � , ­:­ ­ - ­ - . . . . .. " - ", ,­ -Z% - -- - " . .. 1 ­ � . I 11 � J� ;", - J.� � .1 � ! ., . .. .;. .., ­; -- � , I . .-I ::,."�' * , , -1 � , , ,'.I;. ;o­.�­!; : . .. ,.,., - - . I., . "r-7 . . . . : . -�j4 i�i , . � � i kl� - - . � - i,l 1: , : , - � . '. , . . . � ,� �.' r�' . . � ; . ,� . � ..... �. I , I., � ; ... ;, .: - -�� . I - T:�� ( : r . - - ­ . . - ,. . .. - . . . I 1�.,­ . ;� , : � � - -1 . . . . . . � ; ." - , . . . � , - � - -- - -- \. j".. - . ", ";. . ­,.. � . . � - . r , . . ­.� , , . . . , . 1, . .. , 11 I. - �- ". - , !'��', -2111 - � %­ , . I . -Iltovl I -'-�,;. ;. ­ .1, I - - - , k - . . - .1. ­ 1. - - . I , . I . . - �jj' 1'� - , ­ :� - .i.-... '. :1. . . . - I T . - I . I t . . ­ . - . i - -,-- . I 1?�� . t- .,'.' -, ­- Ir . * , , , - ­ ­-- -� -, 1-�'.,::, -*1', -1';7,'-'-'L:-- �7 -',--.;.. -,.,. -.,---v' ­ ;",�, ... W I - � . .. . .. ...V, , * . ­ -I. .'T . �,","' -- ., -; - ;,, ­ ­ .1'.. ,� ,.,t. � ,L-.:r�'��%�I.:�7'.'oi, , - '. - ­­.o� 1.,.. - .��-,­�4�..fg.,!e.� .- - j - -.;i,:-, ,---"I: -�i.,-:-*,�. �' 7j---,'. i!.� .,:- ,�� -.�. :i �. I I I A I ­ 0 f , ,... , , " , , ,,-J, ., y , -7 ." �, i -.- ­- ., �'. " �.,-..­ ,1 ��­­­J,�­:; .41 . .... ...,%­:&�.�,,�-, - , . 4.t . . ��k, ,11 � 0* " .,;.­­­;­�,.�,: � -f',.� '�' ­ � ­ �'­� ..,L-.- :�­ ..­;:-i-,-,�,-!; *;"--,-,-";.�,,.',i;. ­ .;,-,.t'.. ;�.l - ".1. * , .. , A " , , " ,,,'.,!,�t-�"�,­�:i!L -I-, , '.. I .. 11�t `.'­ �. ,�,T` 01 . � .-,. 'I - ----..-.,-.,-,tt-.-.-i-";�.,-,:7, . . -� ­Ii� 't� -. - - - 11 --il."I'A. -'..,'-,'-.'(i*:' -.,.��-, I . . - I � , .. .� . ;"�.-,��,.�*;�- ,,:A� � ',1%'A'.�,tj';,: -,;.Ijfig�, - ,;�-" iq� --r ,­ -�?,�4 1 -��1;7;­,--�� -r- f .. ­1­11� . -��',�* ` '-�.-:,;�,rF ; ,� , . -y,z -.�14 I . .11 - . - ,&. 141.1t, : � .1 ., ' , i .1��4$,.. , i�� :V� 1 , ��, -� 4:t,l� � .-.,d 'r ", � , , .7'.%�1.1." . . "i � ., � � , . , - . i�-.-.A , <z " - 'I .." � '.0,* `-1A.. ,."; [, -OiI4:�,­ *,- I . .;, I k i : - - � - �, ", kL,.��;'­' , ! : � �1' t . . ", : . . . , ! . " ,f��PWA, Q�- I 'T,61: V L , i :,i Z L�,,W 41, . ,, - , '� ,� "'t -Jlt� � ": .�,� � . - , 1, , y - �-' - I . I - - .� 11 1'.-i, 1.1 1, - .;� .,-� .,. . , ­* � -, - -�, �, . t �Vl j - . �' _:.y . J! i.--.;��;',,'j�'.�.*!,'!�-,".-',�%; 1, .... �411-11 ­ .. ".. ,,��, * I !I'.' ""t t.- "; Li. �: 1�1'. .- - , . . - 9- x�, ;..,.'�-- L'�,.,' ­f� , 1- ,,, - .�L 1k . 1-� �- j " , , I t �m 7-- - * I I *11 - )N I ,I --.- � - -� ,� . . �1- � , , � - ""', , S, , , , -, � , . . , ,7 '. � I i�- . . . I . . . 1-1 (I . - - )-. I -". - - I- -4 TRAC7F N 0 9 6 � , � I � ­ - . r I I V5 "' , ­­ "' Ilfi- ", - I - 11-L I -�� I,;, I I N� - .. ., -� L"'" .11-.1 , -.: ­ -­:�.,.." .,-,.- . - I I.... - .1�4,:C11.AN111­ - -�­ 1.i.t. iw', �,,4. "'� . . ­ ''. .1 -1 ­ L'.1 I- - I . .;? . � ." 1. AN411'� - . � . . -- . . , .1 .. ,- . , - ­ - - -'I -r.�',.'­ ... . , �. -, , "I i .,�, ­", - . . ­��i,.",.­­J,,. ­,.�'­ -'Vil..* V--�'.-,'�,�..,;. "i.j. ,--,­�'7,.'��?�, ,'.'�' t i!�'.1.,�",-,:..,.Il."-�,.�,;�..- ..:�.'..�46it7al'!� - ­ .. �.--',�U .�,�,.. i "., ", !%. `S�.­-,T,Z-�;­ . '�, yr;,�, ".-.1 -;�, '. j _ .­..; �, i�l ­ - " � ­ . -.-.,:,---,��-�-,�- � - - ..... '.1 I , ;�.,"`,V�-­­i I .�: " "'i. ---";i ";: -...; ; J::i,:.,��"..:.�"( :,'.f­��"",.!�. _ -.,.�., , . . L. . ­­­ .-: 1,k�l -1 _ W.."i" N.'-s."A" - M& ;1� .�,.,�,ji "-T .,.t, `,�14 �!."T -�4?`.'��, -.�i..�:;�lg,;.�.,�.*,-..-.'..,�.'ri--;*,-"".-,, .- -11-1. , ... I �, .- ­-.­-,- P,- � . -i:-i' -4',t��l��--P.,t,-f�t.-,,,.Vq,�,�A� I " �!R-,� ..,.-­­-'­f,--P , `ff`.,i� ... . . '44 , - �, ,Z',,,'- - , I ,.n. .,� N. , . Tf,,;j�:;. g�,��', I ., .i'�. �L. -;-.,I�,.­-..­, . , . 1. �,.­ -�X,i,..�!,:;. ; ), 4i'�. T, ,-`�'Z:;:f�d�' .i` ,O �.I',(. " . ,Y -i' i ,� ,,-`,i,-.-,.;, iji'�; .... .. ­r.n41�'i­*f-;, U 31 4 1 � * , ,i� & - "il �i , . , � . - - . L I .- cc , , : 1c, , , ��,..,,; " � -.-� i.'�ij , V -z , -.�,'i,'.�T,';',;--.� *�Z,'.­� , , f .. 7 .., -,., I rt- i, y ,�- ", I \ . , , .;� tj.,�? I, .��,?�4� . --) Fft I . - R .1 ,.[' , , Nv-,.. ?a, - -(-. - ­.?��.k'1.1-:;%.j r;,! ., � , V , .,­,� - - I al .-P- . t L f_' . ­��';�.'71'Ij! .! V :.-.11" 'L . ..* " -T - - * - . . . - %11.1.1i. - - - . . - - I ­ L, - ­ * 4,11.- ,; -IV-`ri­' - - . .., . ,,)!;" - , . I , " . . I—[ -�" , 1 , I ­�-,-I:t,-,,.;..�-.�.I;, ­tii.. r. ", i , : f--`!!�� (-,". .1.1; ".�111. -. 1, 11; ,.6� .. , 1. ­ -1".. , '. , - -­­�, .... .. ­, ,­­ . '. , '.. " '�' - - -I.... I - -- . J--, - ­ .. � -, %� . . 11 ­ ­ , , ; *4 I - - A . . - . :,7.11i , �')"�, , - - ' P.!, . .1 .. , I ,� - 0. S1, . I � ,,!�,; 11 "', -1; -, :1-� �i­,- ti*rl.:�;��Z-; .%.'1'-,.:% ..: .,,,., � .­ I , I -1: , I - . . - . . .. �. , , ,.;.- 7- '--. - , L r I,— r...il:. I.. � , - .0 .i er t �'.... - -S T 5 � . . ­ � L - .�.�:;",-� .. . . . - . I I V -�­ - ,-_, " , . �., ?, .� -- I - -4 ,,11 �,F 1.1,W-1 ­.­- ,i-q��D,V!t, �6. ­ - -I Q, , -X k ,1-,V-.....�. ­:-"� F, -rPi�,;? "r�?,.'� �::-;"' j L. .- -:.. , ,<T, 1 , NY !e,.r," , ":�. � ­ �­� i ..e ." , , , ;.� . - t". - - . -A, I . - 1:1W.111-; �, 1. - I j---- -1­12::�I_-. ­: if-.*. I 1. 11H - 1 .t� " ... ,,1,,';- -1 � - - - - . , ji,v-,�ji ,4714.,%" t �,",'-,�-;�, , , ­,t...,.,,t'1J�;; j �'..�(;- L. -,-I I ." 4- . - -A J� - - - - - *... . I t'; --�41, J'., . I . , , . , - ., - �t �. ­ , � - , - 41. ­ .!) L - I �4� ­.tA �� . jm �,.,�5 , , il V . - t, i,4-. . . 11ii?1-144 ,Ix,'�� .1 : �Iljv�,�.-,Y:%,, k-4 ­ , `!.�,z!:,.*i�T �i: .. : V� 1, . � � .-., ,,, , �. ,!� �.-' i � -�` ";.,.ZW. �;!,zwl­ i ­ I. , � .W �-IIL .�-�. �:­..� .. -­ . - . , , . , .1 , i . �11 - - �F:F. , �. . . .� . '. � - �� * t.,'l -1.,;, �:,. , , -, ?�.. .. . ­­ -� -Z;!i,.,V` -1, . . - � � � � - 'IMM, X - 0 .4­rZAA. ,-,,;h,,, I­r��O,--­J. ­­ -.,.I:, . . � ty-, rI -, It �: . L - -t4,.,t� .-, .-.�,l -, - , - , " �- Z . ,i, -j!-- 'P:i:1�-V!5t1V;L.7"U;.r , " �k Mwt 2 � q -�� . I— -'.-' ­ ."�.! , t , j��',' -:� "j) A I ;f , -q� . - r, " ,- -, I ,%l "; j 1� �, tI.,..­.71,5.i,.1i1 , . , 1, ,�t i - - 1� L.'.,66; -,. 1;.. .. .i -p, ;.1 W10D'i-t.; A` I-, -1 . . : Will !.�W'-` ­.�W-, [.,;� A: -Vv. ;, Z.,-Y9.i,-,J . . . -", 'Iflln�-,; ly"1111 ". �fiz . _ . A j .; * -',. � ­ . . ,;, C, ­­! . , � I', - ,tt '.7 --- �` . - , I , ­ . . - : , ." ­. -4 , ." Y T:2.,;:;� , . �� ; Ari'll z I , , . 47;: t�, . 4- -- � 4, , 2 - i j . .��.,i'.!�,, ,')�, I - ni, - , --y '111.4,114R. V -arn-. .- -j- �' , � j%'1f.,Q.t:,,4' -�;,": :';!,.-i.-�V-1 .111A4* - -- - �-,.-. .. -,i',' ;, , �. " � .., �7 . , & ­� . - -1 . , .,. , . � ,V.,!:%, -41., ,�::� ,- �- �-11' - . . -� -,::?, , , - 11, ,. 'i . A " , ";4 3 , �,g - i;,�,�,7 - . - ,�� , - . Ak� o;wi,�',,� w,-�w P��­ 0!� � . ! . . , , I" .- .. - ­­,­,­­­ . - . "" �j7,5.1p,!4 ..);- i. � - ­­-� . � , - . .'� - - - "., 1. 11 .,J, � - - , . ,�:--,74..;�..,-. , " :,.I, 1- I I . . - .1 -4t', e. I-, " ­:`­ - . . . . - ' � - L I I - - I I I - I'll � . . "' . ; I - . . ­ . ­V_� '. �,' I.; .. . ". �,!�.-'.'�-IG � " ." - ... , ?.- 1, .-1 I F - &.4. it., . it z�-. -.",-"."�', ­ -, �;.,� y .4 1-.? ,; . . . . . - , . * - " , 4 ­ . I? ;� ,z�?.� - � :I. ,:I- 1'. q-:-, ..;'1."-" .k� ­ i .. I - , . � , ­ " , ­ .;-��I.Z-�,t;;:-::�ill I , ­ . " '. , - 4 � , i�,,l If 7�, �� .- - * , . , - . ; - ,!.� . I .. ."'. � , ,i:..( ."f-."!,�,'-I,J;�.'�j , , i., ,'-..,:--N,7��,-",",;-*:�-,.�! ".." L ,-;r Iv!i'', :Kt�j­j � .,-*, ;,:.V. � , , . . . . . ­ I W 1,ff�l ­­, ­­­ ­ 41t - ,; -. - L ': - -.,,,,- ­�,��";,�*,,A-�- i` T.' littl.lctr.� . ..... ��...l � LL t'� I "'."'.. �'j ­,­ -I-- A - " * " I ,;­.., - .. - I � . '... ­ . . . . . . ,­' -. - il �.- - �. - , i ­ . - . :,�i. �-_'; � , - t 717;r ', - 11-�I .., - ;at , �,;i(.'-�.4'... zz-�,.,,�:. , .- - - I -'� '.... -. . - . ­ r I _, , ." '. --r -- i; � '...'r.14I... � . ,�, . - . - . .. ­.. =X L' ­ i , I " . � It. - I � , , - ­­ . , � - t - - , - ­ : 7- ' . -:-' . i. �t­ 'SU ,, , , ; *1 " -11�t 11;.t ; . ,.­­ ­ .. .. . . :V , ­� 'I 'I 1j.1, I -� -�. , - � ", � - , f;,., "-., 1, �. . - I" N-, - W, 4A, - � I I. ��h -Air- I - - ­ . . � I , � P . . , �1 ME i ". � �, &,� ­ -� Li. ��,� r- 1. . : ­ --- -- - ---- ., �i'�;2.-, ....�w , ..%P; ., .- . ­. - , � " �' '.. � - , 1- lii'� I ,­­T;1­',`,i,`-1i)L -,�,A,5��6�..`, - _5 ;., - ,, 7--5,L,!=� a) �_., V!,T "�,.� -, .:: , i� 1.11,;,;�i"`- I - ­ i ;� f - - ,:z V, I � . . ..� Ogg V �. . .. . . ; - .j :.. : I . . . . . . . -� . . F. 111. .;���;4111.1 11!��­- -!4�,l 111pr I , , -; ;, . , - - , - - I . . - �. .1 -, � . -,;x .'.i-1--1 1.1��`­­... �'I. 7 ­ " *:; - - , - I" L L�"� - -,-- . . . - - - -_. . ,: - , 11 ��,;�� . . - A. � . . I --,w. . , ­... 1, � . i - - . , �� . ,�.:1:41 - . - . . - ­ , : L . ­ . - . , - -C - . �' '. �- - -- I - - . - .. . ,- 7 .-.0 ;f .: .,W' . t""', :-",j"%�,:,-.-,:..�1e -,i,71,4 --:,-, - . . , . . . I - . �� _.w ; :- - , ,, .1. 1. I,- . : _ � . . �. - - ­ ,.--Z� . -41 - - � t:*:� ,-; L'' ,. L - . � - . ­ . - " ­ . .1 . . . . w - ­ -_ : 'm . ­ . �; , .Z..:;.�, ; ,,,- . --� - : '.'! T . '. ­�� ., !: . � ­ '­. ;.. .- -1 . .... .. � . . . . ­ - . ­ � I -. - � , :. :, . . . . . L,tl !��.. . ..-. .L �.. , . �� ­17---�--- , -,- �* - , � - . I-,?- . - - , , . . ., ­. . . - . . - .. ., . . . ­ 4 . ­ . . . . � , -L�'�-­. ­­ - � . - . 7�..'�*. ­.. .. . - r --:. %. . - . . . - - . . . . � . - . I . - - . - :" . . . . , I . � . - r • DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 DRAWING NUMBER DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 SAFCO PRODUCTS e NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 � - - V�/ALA ttrtwY' .Y � .+1�Jt�t�'M�'w� - 1 .✓..w, �.� .•'� :.J'.^_i DRAWING NUMBER [ IR, Rte, -b SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 DRAWING NUMBER P96 I I off t� SAFCO PRODUCTS • NEW HOPS, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 %ttl sEE sti�E-r DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPS, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 j I SHEET II OF 12 SHWrS lu i A DRAWING NUMBER ,I t a 110+ 120 __j DRAWING NUMBER DRAWING NUMBER DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS o NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 -"_� _ ... __ - . T: �•'�'-r.`r+ -'- �'� .-r^- - �'z•'T------�,---'.--.'*.-r-••.---•'moi ?:'. ! . • 's'�==�_�r::'=--; ----- -- �--'_"'--- --------"T--T--- - -- • - - -- f .,. �' w. Vit:., •, : _ .. ,:.,+...�� • .. SHEET 12 OF 12 SHEETS i" SCALE • i f' r 6 NO 9227 R AC A; PLANNED UNIT:DEVELOPMENT , BEING'A SUBDIVISION OF A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 6 AND, A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 71 BOTH IN T.2 S., R.8 W., S.B.M. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN ' THE COUNTY OF SAN BERNARDINO, STATE OF CALIFORNIA NOVEMBER, 1978 _ ENGINEER: McCUTCHAN 8. ASSOCIATES, INCORPORATED co i , •' I 1 A t i '.I 1 .1 4. e i , •' I y A t i '.I 1 .1 I 0 CD z N Lo LD Ld 10 accW o m _ 2 I z z� • a o m u, ❑ ❑ cc o w ao c 0 0 LL En Q 0 0 LU z z a LnLn af to W o m _ 2 z zIr (~-] W ❑ cc� Ir 0- 0 0 0 U_ Cn 0 In W z z N LOLO LLi cn 0 W cc = m j z Z Cc • a �] Q W ❑ O S CE cc 0 v LL Q E i TRACi A PLANNED UNIT DEVELOPMENT BEING A. SUBDi'VISION OF A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 6 AND A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 7, ROTH IN T. ? S., R.8 W., S.B.M. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN THE COUNTY OF SAN BERNARDINO, STATE OF CALIFORNIA NOVEMBER, 1973 ENGINEER: McC11TCHAN a ASSOCIATES, INCORPORATED 40 0 J � z 0 CD z N Lo LD Ld 10 accW o m _ 2 I z z� • a o m u, ❑ ❑ cc o w ao c 0 0 LL En Q 0 0 LU z z a LnLn af to W o m _ 2 z zIr (~-] W ❑ cc� Ir 0- 0 0 0 U_ Cn 0 In W z z N LOLO LLi cn 0 W cc = m j z Z Cc • a �] Q W ❑ O S CE cc 0 v LL Q E i TRACi A PLANNED UNIT DEVELOPMENT BEING A. SUBDi'VISION OF A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 6 AND A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 7, ROTH IN T. ? S., R.8 W., S.B.M. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN THE COUNTY OF SAN BERNARDINO, STATE OF CALIFORNIA NOVEMBER, 1973 ENGINEER: McC11TCHAN a ASSOCIATES, INCORPORATED 40 0 z Z [U in L ED a: a W o W z Z C13 In U W O ¢ �1 [r ¢ ` ! a oLL , Cn i C� 1` . J T 2 OF (2 SF,E'FT � L••NCINEER ' S CERTIFICATE: I, Thomas 0. McCutchan, hereby certify. that I am a Regist:.erud Civil Engineer of the State of California and that this map consisting of 12 -sheets is a true and complete representation of. 1 survey made under my direction in August, 1978, and that all the .moliuments shown hereon are of the character and occupy the positions indicated, or will be set in such positions on or before //- 20 _,1982 din c umpliance with Sections 66495 and 66496 of the Subdivision Map Act and are or will be sufficient to enable the survey to be retraced. Dated 'stered Civil Engineer No. 9890 Thomas 0. iScCutc•han AUDITOR'S CERTIFICATE: I hereby certify that according. to thelrecords of this office, as of this date, there are no liens against the real property shown upon the annexed map for unpaid State, County, Municipal, or local taxes or special assessments collected as taxes, -Yto cs-- -- - Dated ERROL J . HACKZU, l COUNTY AUDITOR COUNTY OF SAN BERNARDINO By: �,? _ Deputy COUNTY SURVEYOR'S CERTIFICATE: I hereby certify that I have examined the annexed map, and that the subdivision shown thereon is substantially the same as it appeared on the. tentative map and any approved alterations thereto and thatall the previsions of the Subdivision Map Act and Chapter 3, Title 6, San Bernardino County Code: have been complied with and I am satisfied that this map is technically correct. Dated: 11%��'-.�..�:,: .. /r I:ti(;LNI: 1). EHE, COUNTY SURVEYOR THE COUNTY OF SAN BERNARDINO J=, ACCEPTANCE CERTIFICATE: I hereby certify that the Board of Supervisors of the County of San Bernardino duly approved this map of Tract No. 9227-6 and accept subject to their improvement in accordance with Countyl Standards, Scenic Ridge Drive, Trail View Lane and Rimrock Avenue, ,p&o �Fc/ECT�D Tf�EPEDESTiP/.9�t/E�1'E�E�iYO T//EE�E�f1E�Yls' TD ,S/lNBEiPN9iPD/�t/D CDUNTI� .SEiP�//CE .9•P�"9 ND. 70 //LI�ipDUEit7E�1/T ZOrYE E FOS S'E!�/E�P PU�PD.s'E.S, A ND ACC&PTSD THE 51.0 PE R TS ANTO e-OlENBUl RE.lEC,r D THE SAN ,9,FRA1X e01A10 COY/NlY O,PA/NAG�E�S'E�GIE�t/T.S. i—��4v ANDREE DISHAROON Dated: CLERK OF THE BOARD PF SUPERVISORS OF THE COUNTY OF SAN BERNARDINO �a BY 4t.1-tQ ^ 4th -e- , Deputy B OF UPE SORS ERTI CAT . I he b , rtify that • bon in tl sLm f $ has be ex uted • nd f i ed w' h the oar of S ervis s of the(- my of n B naris* o, . St e o Calif rnia Gond ' ioned upon e 1)a ent of. 11 tax St e, Co ty, un' al, u loc and all s ecial ssessmE` ts, C( lect�` as t es, hich t th time f the ili of \tl annex map w'' li he C my R ord are lie agaii t sai prop rty, j t not y t paya e and at t e su ivid has --,led ith a c tific. �e by tl _ prope o icer vin his. tima of e amo nt of said xzs ar, assess nts, nd sa' bo has een ly a roved 'y s• d Boa of Su rvisor . Da ed: t ' REE SIIARI)0 CLERK F TIIE. ARD OF SU1'ERV I.' K5 OF THE OUNTY SAN B NAI:DIN y: _— oput DRAWING NUMBER TIS. gla any -�a3 4 1,2=0 DRAWING NUMBER DRAWING NUMBER DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 moi. __ ..-.. _ ..., � _ .. , •.. - .. r� _ r__ t .�•�\' - _i: � � j SHEET 3 OF 12 SHEE S SCALE: 1 = 500 9227 6 RACT N 00 A PLANNED UNIT DEVELOPMENT BEING A SUBDIVISION OF A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 6 AND A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 7, BOTH IN T.2S., 13.8W, S.B.M. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN _ THE COUNTY OF SAN BERNARDINO, STATE OF CALIFORNIA NOVEMBER, 1978 ENGINEER: McCUTCHAN & ASSOCIATES, INCORPORATED o l -Z'5� L ETTEit'ED LOTS �1RE SAN tgf.PN�9�0/it/O COUNT' DTPA/NAGE E.9,SEit��Nl.�`'.g V • tip• 1i h yyr,l i _ - -- - f I• • i ;- � � • � .• � it BEING A SUBDIVISION OF A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 6 AND A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 7, BOTH IN T.2S., 13.8W, S.B.M. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN _ THE COUNTY OF SAN BERNARDINO, STATE OF CALIFORNIA NOVEMBER, 1978 ENGINEER: McCUTCHAN & ASSOCIATES, INCORPORATED o l -Z'5� L ETTEit'ED LOTS �1RE SAN tgf.PN�9�0/it/O COUNT' DTPA/NAGE E.9,SEit��Nl.�`'.g V now, 1 :6;i, 71 DRAWING NUMBER M6 tqculm 0 DRAWING NUMBER Pg,, 4 a i;�, DRAWING NUMBER DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS * NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS a NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 _4 -17 -j 01 P.� .. - . _11_1i.4 - , "S .4 t 4-_i. .-,y -.11it f. -'J 1 Nil3w �, , I " , _`�i .: . .- - , 1 __ , ­ 4T j'7r a �wu tit 4 �n r ...... _Z1 N gt �".f r �;4; it��Jj5,, -, -� !: ,-, " "� ': �% �;� " `., __ :­ "", - ;5ffl 7.. ;:.r. z f ! � ". �.l r:111I, � , T ;� ­. - m_ ­ - ;�, _V. L if w Y.: - w �tv Ts -,7 7 7, S P A* 7 -'4' ll:,4, �-,i -,tt5 i"2i - `ll T, N-` -:K A _5 �7, .7A -W 7 - Z_71t 'z. '1Z p 1� 7�L L WA 41; N, Q 6 .7.z _21; -7 IF -:OF '.BEING. SUBDIVISION`�,`PP` -0 OILS 4 -VEI,-`OPMENT_'7, .11 A. z, 4k'v I zv �4, W. ILI _J, Q. D F, 'UNT j, _RNJ F, Y 0 'BOT� .7 M ENTT�;**S V. RV E+-Y`s:IiAL 1..' ciSECTION.'r- 4. _`:B H 1 .1 G .2 A OF 'A L' N D m ECTI ON"t' P 0 R T -T `1 All" 6:-�;-AND" RDIN' _0 T -:Ir c T; F H I N -:- I W4' Mi- �ACM 77. A 1Y q-, eg , Iffic.) MP COR"WhI 4. T" I .)Oz 'A I -T. -SS-OC N Ri'"':M': N -1c W WIWI L 7 �Z I KC tol S 19 cam SPNARDIN P -T A L I ;4- ;_:� - - . , , -:Ii. . - . 1. c II J ;m*"._i�z,..., - 5��.36/ 7044�­­, -.0 �E� --`OF :�--�-'STNT _:. lr� E`lii�'C OU NT FORMA 2. L ir Z, 1978"' RIM f Xmi� .,M -JiZ NOVEMBER -V T - R1 IM MKIRM b :wch"10% hoz 4t, .54 AM 14 515+,RMO AS,1-4P' E GINE:E c C CHA 4 C m 5ig-w-V Vl, k, U156t zil �j 1,7 -Izw . EM 4 -T -j, Q=- I. iv 71 P. "I % P T. t m - T, AI, ;­l)*;;,�1."T-_!: J - 7: j!r f k.D AZI Slt� 41 t Its Who 7 lit "Ail z, ;-t-7! .... ..... �: T z7. X .. .... ... 'AKIO 2M Lk A.EV, POWISAV, % j, ;Yrmn At IN UP A - - - L 7 .1 , ,-; - . I - ; LOCK r.; _vLX1 - RX .1 - mm a f;II al I HAI RX IM. 3 Q 73 MIAr - - 1. � 1,,,Li ­-,�,;-, "... ". ..I � . .7 - , .P �7 k, - 110w of A?i;;-- dp �4-71 'Ix .4, IL ulA, .... . ....... bow F rx _05i 4. IMP r '44 -41p 04.1 Rtt 1110 5EI: MIL 00 j mitt M-1 %bf TRW L01 UK OR sti ;a; :Jy fJf mmi Aft. A ;4- 81 " M 'fr ",1N v . I i , - :;LkC5J"-M, w 4' 4% fit tl%�k AN �`OV E M L L 'IARI'ABLE*z4.!r,mu!.�-"!�f;-..,,,-�5 'ALL- Ait L (7 it k -rt _-T-fewl, "A �.'qs - E' dj r -7; 10. :"' -""it" "' ­, --, *,- 'E� - - . . . .:' *;; i.,-: . ii ... 0, thN �2, .3 c p L OF LA -RUT T 161 1111 . 1. .. f qi� QW;` Mot W. LU5 M, -Ali"' 'A I IV,. 0 -7 ovAiller O;v w eYl f '. v .7 7, YA? VA r47 F -1 r ',Lt. 4�- C -A PTRR(�. 4g.- -W. % 'g, AOKI, �u j4 Pom, W 50 R -c� 3 6 73 pi A ltil��;s; 4 fil- lit W . j �7r 't ow 4 y kw zl _ - .- - ., ; � t::- 0. 1 1� . ; ,V; i� pl, ;hpl j� 7 4 n. A t" m . e -ft - Lee. :7 A. - IF v 4 ocr T j 9�; c VISA V� Loo_ pig 'pp. V� ".17/M zr_c�! _11I.W.0412.6p w4b m - NA V' N E I Ppz�,­ let. 9 .4 T q. -00. r.7- -n ; � -.1 _1. ': I. "'; -,;, - � : :�.. . . - _ _�:; _. . - , . , . . I i I ­,: - 1:1; I_- - �. !,,o . 7 t r t '77 w; f L 1 .0. A& �7 ar 1_q in 7 % 4A IS N* cva. 'N' Nj 4.4 ;Oor rNip "IRS a #-r' c- 8SOW3 _0� 9 A 00 Mt W. .0- -,c is 7" AV ? W 1v CIA :�?z 4! 'k n 73 7<- vilo foz-, Vki r t o_; 7A ICU I N ac �015, T,: -I A.' I . ... ..:; L , � x "0. 7 . w . ': - �1 4 A P-` 7 -S 0. V, 4 nr t. VIA Wff-,-: xwr : , "', 7`� elm -v ..... N - 2w. 1w, Al� e -A t. -e ::7 _14 ;:.(77, 82 MID N ?X, J47.0 T, !4 --mc or K. RAU z 7 F M� K 1-' A i 1-3:1-41 1�p 4 aj- ie" it j., 7-t! ;M -5-M . L4 R, A iv It. Or 4r. r.......... ;A mW.!4A -jr UP X,. g4 At (14. ?f 7 �Orx/,g Eli' Lc'- -All ntj,� 1, y L P) 4 �P -A W,_ lit�­­ Vz­ 44 i , -4k.r� . '.- , ;,. It . - `.- -ir, ;. I.I. �,;, �I WF N 4 N t 4. Q. Zvi - A.A. K Too*,, . �Y,J, TI: �17-1 ::j ....... " ZL I- J;,�. - k� i�y I J Aft w q Z N W71 _4 71 '�V _-, 1. 1 1, N-7 %;7 11 11 4 're. y T� S - "4 4�,2": T At pr &j VIP. I 7.;f.,; n �t, aF 2, V 41 1.3 "n, 'i Z� qx .1 Xvp 7-16TY- j3t W;! 6: Tl 4 -41 � I i� 4L 1A X i6p :it in vm�� �'EW Its 5r f T I't YiMN'k-', t_- -t 4--t- f: -j, .0� I ? V., 4. , �: . " - ­ V - -­ _­ '- 40", yl, — *_..W�i 4 , . "";I —T. tl Wc -1 hgp -�,J. 4,;w,4. 7!r. pq­!�-q 1� . tlL iv .vw ....7 Row;& On N .13 1 �w - I T 4 k!�0, -D�jv T tam. V kl) P. 6% 4g N i -v mkswts unwirt mmN up I v -�,, va _j 0 4,7 -0 'taw r _4 a L x 0 55"W ­YMA AY33') VE I 'A 7 1531 -- 135, AI N '5 3! 0 1 lid ;..­ ............... W 777, kv I %,467081 Y 441 74 L U �Vv 77.*S.9'24',r--�.� it -7 Q 77, n'24!�45. X I y -.7 U .70, A44 p oy - 7;10 - I, I- d - 'id "_� "ZF7' - �4jli4 q (1 r IM. �'� �_ej� -4- T� YV �yqgw gjp -W v 4e: & Ar- k.. W arnew T!�I �7_111t� I,., I: e r lm R. _5 j# F. 51, � , ... if A �i ..Li, Will I r KV, 0 m5l, - - a x Q0, , mi MOR T win k�3 0,14; 7 AMr.0 "r.!f ., 1 1 A. 4, i. T T t 75 "; Or g A, W lli4l.� A;L ipq" 0 g ;;i'. _�Iq At Al"ir ;V, N ;10 -:up T mKw ;3K _F�; Z. &t41 - z Rz 14-1- -f 4;'Rij m j m itt 1,2 , ". J.�> aw 4 T, 7-- -;-2 14 1! 11,;1` % _147� '��l ­ . F ,j TI X-1 .;cet 4 # r "I W v I T. l I - u 7E u A � MR-, 1-4 5 4 ta. V, AR. kill C. 4, ,x �r Fw lit dL 145. !-A y iT., lry m N. .. ..... VA R, WW . �jw I wil- Z. 1�� L;R PKI e, _AIIJ W + I " it 4;7, AT -4 wi CW 17, i;e x ..... ......... "o Ile g 5- N't - �, or. im%'P A �4 p ;;Iiv ell Ir, e V� vg A Down" A DRAWING NUMBER -N, aaX740� DRAWING NUMBER Pga 5 o* -Qw4rb U--- I DRAWING NUMBER DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS e NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA i REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 I -. -- -------------- - ---- , - - . --- - -- ------- - - - - . -- ---, - - -- . ----.- -- -- - --- - ==F==- - - -OAC17rnS_SRcr-nSGfllltT_AtlSL1C_1.1LLG- -I ,. , 91, Vi r!79/�- - _ - i /4 . •y , ,, , L� .. I ' SHEET 5 OF I2 SHEETS . 0 . . !! y SCALE • I _� 60',� L . rr t1, F", ,: • ..=-. ! r. . . . F .,,! r. - . . . ,--�-�4i%- ..4t, . .. . I . -*%.11-:0*-. -: I .1% :.O:.t .. : -,::r.% ..- . 1 22- I . I ILS :i .. . :.. .:-:'I. 1.... A - PLANNED UNIT DEVELOPMENT SUBDIVISION OF . A Pt,RTION OF FRACTIONAL SECTION 6 AND A PORTION OF FRACTIONAL BEING . A . I 8,'ly 8dry: Los Ange/es County . . SECTION 7, BOTH IN T. 2 S., R• 8 W., S.B. M. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN { . TAC 7 6 • - 8.'�y edry. City•of Pomona . ' . THE COUNTY OF SAN BERNARDINO, STATE OF CALIFORNIA __. _ ._...__ ____._.__._.__ _ _- �; I ° NOVEMBER, 1978 : ...11 • a=4 36 27 R- 800 j-,. I/; 1 - I L - 64.33' T= 32. l8' - .. �' SC�"N/ /OGS -D�4`t v �, I ' 1 • " 044'19"W N75°D752"W ' ENGINEER • Mc.CUTCHAN 8& ASSOCIATES, INCORPORATED . r I I, -.--- _ N• 79 709, 47 _ �J 1 _ ,- 260. , .. , . � � . d : 4 °36' 27" R- 76 7' . 0� �`' . ' ... �t I ! a L - 6/. 68' �:: • ...... .. 6609.57 -... 1.6' h;, m N. 79 44 /9 W ,. _._..... "' N. 79°44'/9"W 709.47' -.... 360. l8' , • • • --A�� .:r 246.62 . .. I � . . '/ Bdr Son Bern4ru'ino Counf Fd. Brass Disc. in G" Conc. Mon. up 6" ; . N. y y Y. �• o Mk C or ,onum°nt n . 1; d. ounty Survey M e i.. . . . , :. 1 75 0752'1-V . L. A. CO./S9. CD R. E• 2/77 IV /0 /54/ E ' . I' �., 29. /3 0.6/ FT �Monumenf Loose) Per R.S. 3G�7.�-7¢ w ct op /o r' • , . 1.. , W J i35 . -•-•. N 77� 44' 9"W 2 /6.07= :.N 87 No •' �6�°StQ- c.� . •r, • . . '.1 ... .... _ /,9h I . . ,r..:,. �.. 'Z'�v ,; . . . .. . . . . . . . . - . . ... . I O.... . / �;�,,�,'* ::; � ... : ..I . . . 4 . : - \ / . . . I , . I � / Z / •JI •..• -• , ♦ - C - . 1` 1 I �� .; r _ --- ..--. -- --- ---. .._ .- -. cr�o/'- N-�� �� - . , 9`TA . ' t ' . . 6�� - r. . .. . .rT . . •• I 1 ' / . '' 111. - _ _. _` .. _ _ -•\ \ T• �� .I 1'• - . � I . ,, U . . - W �° i 1. - , . .. - - s rrl;. I f- C S i I. _, 1 : 6 . {-t 4��+ �% G°32,Og"E 113• l 'r:.. , �* � X3 82 , • Q t[ 1, "I .% P10-1 I F: : -.r.ti I.- ' . . LOT Z ��..: - :, �� . - _ . t __ _1. _ i . ` , . - N J ... �.) .. . fit• - p l) . - % . • . f.* : . L �•• 0 • . .. , . . ( •' .,..: . ' >_. . �o �.::. I _rl �,�' ,. I II r • V. %N- 80 r� . 11 _ r•'V ,. . . 11 * :l I; ' - yr / 0 °� .. _ . I I-J "i . . . � . . � . .v . . . . I I . 10 . . . . . i . . . I . I . I . . I . .� ... . 1. 4 iii , . . . . 11 . . . .. '.. .1, - ,1 .1, , il.. 1 ,. :t.- , .. "'t ._ I. ' !t I' � , I - C I . I. I , °i i' , -,O . ' I' % : I 1. , r• I•r' 7:. is �`,•1 I - - I -%i i t••'' .I• _ '!. 'i' .1:' i { L .. . • 1 . ... :I F 1. r i1. ;' :. 1 . c' _ i .I i ^Si'. f ; I.- -1 . , . . .. I . . . ; - . I . . . . . . . . - . �� '. 4.. ..'.... ;-�:��, ..-. * i r _ - •�7 I. 1 �; I - , - i .l t; f i hh.. 'r -t' i i t -Y 1 { i 1 F I I ' '•% �� !. 4 it i • I'' `t' t •' 1 . .� 1 :Y t 1, • I •r y l ,' - ... .. -I. 1 .r Iii . . ,• •; :I t % f- 1 : ,Y -, I . ... t I b' •I' l• 'l 7 �ti ! z L ', �.. r f `n« '1 �• ,.:-- ... A. -t 7• :r+ i� , I - I 1: . . ..r'. . . 1 - 1. j,.. •Ir i r �\4 1 L' I.. . . � .. , --fi''.. -.1 .,-.�I.f, 11 ... ­- , I 1:t' -,: . F 7' 3' .I' 11 . . 1. .. .- -. /' .J' , `� * *J 'll'� / 1 1,..3 -..--llll� . � . � -- -'----.-.'-"---" *�. . I .. . ,' S _ 1 •'.:': r t 1 .: - -I 11 1 . I r 1 .. . I L. 1 Il. !• '.... .. ,.�; ''' I . . ..''...... ,....-t... I . . r3 ... .. . I/ . . .1' �l 1. � ;."-t •l ,t.. f t ... � • �. it 3 :i 1 . I •. : �' 1 1 .1 ♦ r . r. , i _ _ f• �I: r 'l . 1 i � i' •r 1� 1: 'd . t' l i_ �� . %. -.:..-ll I . . .. 1 . . .......... - - . . r: I r1 �11� ..-rl.:.. 11 •• .y: ::••f-•4- :, 1 . y i., s.. .. / • _ ._ ... / I 1.' '1 �' - (' •( r 'J . �1�. 't' A il, , . f♦ 1 i.YJ i / _ - '/A. 41. 1 '.A S 1 t '1• - - t 1 I 'i I k •�'i li t _ - _ _ "'! 7' r •r 1 i�� i• .c L I 1 - ,t I - ..p .I. ��_" .•� .: ',w' LG�� J 1. +c" u 'a _ s� �� w -f � -i�r � . 1 >i^ �. L a •tt 'Iw 'lr '•� tri. :YI .l � I l N' . t 'r.,I .1� - ^'rim � •.l• ait_ . .r:-• moi. .r:l _ -._._- L• r_K.' rr Li tet:. _. _ ..,,I.-)-•.74�:,..-]•i�';: .+;i^ `'J :l' •.t:^• t. ..p.�.:^:.';Y" - ..::ti,_- i-u-:.T14%,...::.::;.l,::v�.,l...l:..�d�,i:c::.�i:.i..r .-. .. I,- - _. __ _ t- t {'•�.:,.:.:', `-l. --ii �t_- ' : A:I.µ �cr'¢: •t��.., nom. %, IJ__-. ^-•?:w' ...� r A DRAWING NUMBER 6 %�tl 00(c SAFCO PRODUCTS No NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 DRAWING NUMBER . P9 . (p omp IQ. SAFCO PRODUCTS No NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS No NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPI=, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 - ..._-. .----'•- ----._ ..... --- ,----- --- - - T -. . 1. -, r -- __--._ .-.-..- .... _ ..--_ _ • -- -- - ---.----- •- ---- • . - --- - ---^ -- ,. -�- 1, - - . . �.!_. **.-. ,.,. . � . 1. . . . .1 \ - .. I .. . . I . . . . .. rq . . I I . 111 � �' . . / II + I V'" : r I �� i� SHEET 6 E S i' ".1.t OF 2 S I Ii I , 1-�ir.:! lid; 1I SCA'L ; ���_ 60� - . i. ' .. i I► l' .. .. *1 .. , ... '� .. . . . . . . I . . . I . PV,401 (", � . - I . . . : . . �, AC 7 *- / . ': , ., . A A PLANNED UNIT DEVELOPMENT , •:i •• . ,�:--. I ":. BEING A SUBDIVISION OF A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 6. AND A PORTION OF FRACTION A L . / . , f- ' a SECTION 7.. 80TH IN T.2S., R.8W., S.B.M. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN r „ •� _-�D • '` .. THE COUNTY OF - SAN BERNARDI NO, STATE OF CALIFORNIA "�/ \ -) i , ;1 I BRASS. �> . , � NOVEMBER, 1978 : I. R E 21`11 (DISC. Iti 6w DSA ..... 1 � .rl* • . . 1 1;' A. Cp CONC. . . . . . . 4�t. 'i SLl- gpRY RAN 'I S'�C0'!'N.10.15MpN UP5"'MK41t ' ENGINEER: ' MCCUTCHAN 8 ASSOCIATES, INCORPORATED J.1%1% I •4d ��11 PATS. 2-2921293 HD SAN J05E 41 E'• 0.241 PER ROUNIY 5�1RVE`f , . `_1. 1 N l9 . ' w t.q ... .... . S.a� � - OR I CO. RECORDS '� �¢ . ' . rlil s'�Y . . . . \- '' g0RY' I.A.Co. t r: lII 1TY 0� p �ti �•, 1 5-1, "", * ,__ i cont OMONA y �, � . - 545, g `�90 \/ . 1: , . N lY. - F . / :**:*;. -•-- •-- _. RY/ I . o D. ... _..- --_ _... __ _._.._....-.. __ __..._.__. 8R '' '� • SAN BER�o'' S.g, CO A55 DISC. IN 1211 DI ! NARDiNp Co- \ \ uNTY S.Ip°15�41�W�'OCONC. MpN 11P qp ... • • ,�,IJ �iiiiiiiiii �' 8' SCO K 11 �° 0 NC. 15 BROKEN) D, • 11 .. COU' . • ' , '. I 0 ,��• N. 20liiiiii1. 821 .. . \ n :300' 1 142.03' T 72.38 KEN, PER R'S - ' ' • ►yJ: i 1�5 s6°ss to Mwi'97� , .. �2-�•0�'31R �- 1 ��,EN/ 3, �. ,';* - 0A5 0� \ \ 3G- .OB3 AC- a i013��9 62 66.gp . N 79°44' IrCVV. /���G , I . '' ; i -' . . � 1 3oIN /I \p . G �,*>- J �0 . �d _ E . _ . , , , , ``• , 1 _ \. r/ Flo .; 1♦Ofi� �_, ' % 1� � , I r-- s �,S-OQ 32 2 4 ..._ ' ��o '� L ^n; �1� •J -�' I `�1 \ �• _ N �2 8' s • c . ]' -2!6 0,� p ' , ' �' ,1.1 �' % J 1� Y t. `._ - s) X2� 09.4.7 ' 6`�� /. 0ZV ,'� / t `� \ . ' : LO � r�' -�.r P. B. S. z I 80' .. .. ' . i .*o l..... . . m . . . . ....- . . . . . 0 11 d I � �' g \) ' o I ,\ p 'b'•.... _ - 1 . Ate' _ .� �� o°' . �,1.,, ; 3� ,� , ♦-. I I o �,. ,.- . I '�:1. �D� V O� ao . %ho od ah � 21% _ oto I �� ` 8 co �: \ . 4qv n a a a a \ •78 5 I / �9• , p'� Ill0.2 1!v L _� :; ` 1. r. ,r�.:. ���l \ ALJ 0�^�� \ \ /i%�.7��0 �� �� G 6� o/ l I Jam' tr ,•• y' . it /�Iy,' Ti \ `/ ` �•,�l \ �,-L 111 .� 7J���9 v 6�0o♦ /`y''d �l•... 4X .µ I . . `r! J v^0 - `/ ^ • �r� q / �, 3% 11 6' /iG / - :. LOZ „vn ____l `��w T l�\` y O��v � �O �p \ �r�ll �� �J. �. ; _ � /O�- 4�, � � ILT.:. 5.184 AC,. 0 V ` � '��?��O ��1�,�' A:. � .. \0 / • �O - f Q�' �y� 9 Q N % ♦ N ze 1 \ 4� �, _ ,• _ - "P (� '1 D • X44 ¢9 .. �! .. _... w, Ir' . ., - I , O h\ r s / 1 �' - '8 D - I 4r,•' cv a �' - I o\� ti� Qi� cg' ` ti� 33 J N �% /�' . >F . . \ O I1.% \ cv r ' N b - _._... . . i. .s , 11111 � \ \ N D a z V N cJ ' �(a - � Qh ' \`o. T :e,� . . - . &j 4) I - I , . I .. . .:i' r . ,. 1 0 �•/• lj•,J t �.. I, 1 i i{ I - "^ 1 ` V I' „� is .r• O• J '\ •6��, '��� r �• \ „ N \ _ •.,' ' J i.,'I �� h � .. . .- ,- y 1. �,� \ tOZ `I . �� �' j 3 9 � . • , � : . 3.104 AC. �Grp ✓/. - . r I _. - 14 . v ,. / °. Ak� 15 aY' 1 •� ' \ ��r 1 h , � )n. - - - • r� - .. �' ,i,`� ,A % �' \. .. `• �. `� i •• (�, ter;..- lb I lr i 1 \ �..9_ try NILP -' `.��� � � , 9: - : - �, ; ;' ,� 2�' (pZ ��,� N� 121 a a -��>� �. ti Q _ 1 �, - Z' 0� 6'- ��� ' dti1 \0 /� ��� - fir- t' . - ^ Ge c9 \N n, d ,-.��_� . ..: :. ., * . /Z - v- .!. . - 0 - .- 'A . ,< . . . .0 2'•, ) 2 \ NN 1 0 \ •� �__`-ice ` ' •� +, I ' 1 F .. . ... . . 1.�. \ -�� A l�: - SPO N Q \ 1 30 ' _ . � • ' - . 'i. y t i \ p �y. \ I . I. s N e� 3 25. .. . :11,. - �- . , . . X1.1 _ s!y s 0 ��h :t� / \ \ 'j �? -7 AV, ,� �•r�o �° 217.70• �4 NNS �• �� , ' ;i' . ; , ,,w . ti 1 Ccs 9 �`•�' \' Q _ �L \ �- . . . 429 / v� , 4 0, dv1 ,�� - 01 s0, . / 42 _ T, - ` f 1 til' s !Or t `- _ _ 1 • B T - i _. _ . __.._ ...._ _ - -' .-- ` �. l .. - - - -- - - I. !0 . _ -. _ . . . - - r„t-.r.l •.ATX -7 .� ry0. •, - I _.,, .. - „ - •j >r� 4 { ��. O ' . i l>� �,� - - - y I' c.�. i E` . '�, �. i �:r i . �' o k - i.. } V. a• ! i _. .. . n.' I.1L.�' • . i .rt. -•ii•. 11. .. J .. r ww __ .. - •V .0 r T.. �,i�"-�...--,�....,"�.I.:..'..:�.� L ,O j _ :- I 'i .. 1: .I' P. �t •, r I' C . •1 i F` s , 1 : '� pI. r• I ^•,:l �. 5' r..,_ i.'Z. 1Nt I , :i :,: I , ti . . ', . , I .F. ' ;i• , , 0.T "i: • I '. . 1, . f' 1 1,.;., i 4 -,: - . Y . v, '•f . . I I. rr' �1, ,..� 'r '1 I 'I"I' .,. . . .. 1 "b' 1 . '�'' . 1 n 1 •♦ -1 t i 1. r .I, �. , r - 11 I SEE �� M�Ir i' .r' 4 J 4 'tc , 1 1.: M �1 r' , .. r: r' , I' 1 1 r i' t .,� r�:. i ,!. , Z F { 1 , 1, 1 f .r' r . i 1 t,. .. .,'r. ..:�..:.,.,y 1 i r ,, ire - I l b e��: 4- .4 _ J r r ,' :F � �4. . . : - �; Iv • 1. .. . .1 +r 1 J� . ­_ , 1' ., •1• t "i' �F� J) a 1 h I' l' I S' '.i i .1' 1 1 L .a ", Vii' i 1 I� •R: t' rJ.f.1 .i: ..k. 1:1 i '.i �51 �l 4 i r. �'k' - I t h Ni`•t 1 ',Ji ,. 1 . > 'r 3, a 1 ' a' I y; 1 .•.. , tt -1 •i 't `-1 Y I � •Y- r �' . i !} f v-' ' a a • v i� �{ '1:•• r�' 1. -r t !� �' 1 •1 f a,`i. ` , Y .y _ .. - ,jam ,.t. •. 1St 1. y I ,C . i J I i , 311•x- :, •I , r,' Ira' rl' I , !;�l r' I r , 11:1' .. .[ 1 - .M P- .rr- 4 i• Y ,�• 1 ! • ti ,. .. •'• .' i' `r ter. I :r' , • : C ' 1 I yy i t , f 1 . v {. .I.. -. _ t. t ^/L r , iii :� y . ! ,. _ ti t rl' , ✓ r,. r. I I d !^ n ,. „' 1 t• 1 R4- _. t c.1 , rw ' a I � � 1 Y d I •. r .. 1/- Ia ! . r t ter.. ,.� f - ': 1. .rra.: f u a a r .•' _ a M1 is - 1' -1. ••�.• i' JL• 1 - �. .t• .'•1 , t. d, r .•-v .* - .1./• .,. i , 1t'. 'I' r r 1' It �• n Y 4• • _, ti 'r' •' ,a , :' . r !. r. .: 4 F. „ :'1' dry �' •i' �� 1 •1 •r J• i • . �:i'. •+lu• .t. �r'e.. ''1•� - ti .. _ "J_ .. .� 4 .. ... 'I" 1 � r- . / �� :� _. 'ii. �. r.��`1� ' ,t. ._. .- _ ,e..•+ :� � • ! `. DRAWING NUMBER '-rR.ga;Q-� DRAWING NUMBER i�. 7 0-F IZ SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 - - -- -- - --- . Puff SCALE: I"= 60' T..RA. T..N 9 C 0 227 6 . A PLANNED UNIT DEVELOPMENT BEING A. SUBDIVISION OF A PORTION OF FRACTIONAL SECTION 6 AND A PORTION OF FRACTIONAL i SECTION 7, BOTH IN T.2 S., R.8 W., S.B.M. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN THE COUNTY OF SAN BERNARDINO, STATE OF CALIFORNIA NOVEMBER 1978 �a ENGINEER: McCUTCHAN a ASSOCIATES, INCORPORATED ti \I3 LOT VIsm �� � �°' c i2 • � / •�� ' Jai >��0 j?893 ?3. ?� ,''0��,"'�011► 055 - d=00 30.42'vr� 96 0t 9? \ �.2l= 'J.> 191. 41 7s ��3 6646 T 9' S9• � O h �. lie 145, g ?4 h ?2 ` -`d 5 S t8 • ` X68° 9 � 3, 00/ eO•C%\`h� o aye oP \ ,` (U• ,Y ?S' �' 0 C9 \ \ �3W (R)AQ 86.42' ��$'W. 110.40' `n °C ,n 0� 2g —. CH Co N ! `~ 40 O : rw �1Q �M I N ao N lit N in r sn o ' 145.OQ' s 33.00'x 33.00' d� � 211.00' N '"� .I •fib f --- - DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 t1.81 ° 3d' '5& t F:.. I' - w zo N ui 4p�4 4 - ruN ° -.86°42'5 8 o W 125.0 . .... ager Parcel • " cfl y 0 , LOT "y" 0 w�V 1 • 101 "x" 6.154 K. • N.857 50 00" E Remainder Remain der ! Parcel 5,,�•� o 3 � J}• 15.00 ° ••,x,830 , 4=50° 3 l= 565.\T ° °. =may 8 05.. L-166.84 e. / pp ' ori ° N �2030,0�„E. 0 27.1.52' • N g4°32” 5`� E. Parce l DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 SHEET 7 0F,• 12 SHE E.TS 00p, o 0010�ZB � ,. I • ' I SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 - ;- SCALE: 1" = SO DRAWING NUMBER DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 REORDER BY PART NUMBER 6552 ---•—_...-,�,. , env .. ..__ - f �++..u..rr�r N •• .'T .._ .. `y �.v...a•s-•.-,.-+•,t w. :'_ - — 1'0. 4 e'er NU tP6i:f: .A PLANNED UNIT DEVE)_.OPMENT BEING A SUBDIVISION OFA PORTION OF FRACTIONAL SECTION 6 AND A PORTION OF FRACTIONAL i •' BOTH IN .T.2•S. R.8 W., S.B.M. ACCORDING • TO THE. U.S,.: GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN " SECTION 7, THE COUNTY OF --SAN 'BERNARDINO, STATE OF CALIFORNIA . NOVEMBER, 1978.LS�� 11 T U ENGINEER Mc CUTCHAN & ASSOCIATES, INCORPORATED 'SHEEN 4 gE% B04.19' DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 rruwr�rr� - I SHEET g OF 12 SHEET LOT "y" Lp r — + . rr II ej 0 . oti S �y to • d - /S'Ei9SEME/YT TO CO.OFSANBERN�9R0/ND ��j \ !t, \ c�R• 9 ( �4j : • •� ° \ �� �. • SEiPU/CE13.PE,p BYO. 70 //s1PiP0!/E�YEA1r' ZOrvEE FOP .SEIUE.�' �!/�PPl,{SEJ' \ !� \ �h• Coh vQ .h e` 5�' 100 02' N.86 34 E: \ ti� 5. do N / E-.9.5'iHr. rd e0. a/ ,v W \ \ er a 22 B•S.L. g 2.0 \: ,�� O',vj',' ` �E.PN�iPD/ND FDP - - ! ,, • ::' -: `� 2 y \ 6 - � — --` 8 � 91' \"1e��'` � 12 :�0 �' 9 �; h, 29 \ 0 5�, „ e �� ems• �° \ yQ • • Q 1? t =m ALL 54 , y" ' �L� � ao I:,.:. .. f �� 29, `� � .�-• \/ $ o pvC!fi RID V. %t. w � Qp.Co3 151 6'x.0\�l4 ... sal° 55 a• ; \- °� � j \o dy U4 �2c�' H.91 13 � E. ��• ... ss 3,° 55 a1. / , ��Q� ,� � , O /? ��� �N; �3v� V. • ... �� \ O�• .��\s� / a•:, -J~` •`S \a'1.9't. '� , �° N.86• Q2' SUN v'i. �• ... � i. i � ,�a 5 � � Q`nV' �0•ojl. � .. N.6T 13''5" E. 18.14 e, °.A � \ � •�� `�, � 30 \ �. .�• .� � 211. , • .. I I oh 15 ti • •'�� �9 86 45.28 y m . R: N.S. , \��. �:•, 06�: O D z ! rj� o A�:cr�,n, 1' 3 \`e• <RJ \/ �� �•�o ti 16AL• ry - d \?o•• ?Soo, e o �� �� o, ( 32 o z ° 3 1 Ci -ol ` ' •� �� SICY ° ti �; �n,4' 34 ' �, \ . 19` N.WAb' 15" E . 111.51' N Q4 / n► r t�, \ a 85'� 43 ell �ti b nm p n• _ . • S O N b 4?r 1 D 6 z R4c,,woii>o/Q r Pow e/ ,1� ?o \ 3 �Q •�. `�'' _ h l N� N _,— , r c�°' �c� S?° _ LOT Q 9>1 -5.445 AC_ — - (1t 104° I'D uo 152! � • • :.. .. - . - :. °10'52" •t \03�� �' �� y�.. '� 36 \ .. ,;� ' � j �... L1'BS°04'4 o,�jC` (�' �� , �% ,�^�� , • _-.-_.. ` .Sec14 Dn. '*OtL - } — .. „ l� . r v �'f �. H•. .,I .. .. .. Vii' •_yiws�r'..a Y. M>. �k i .. ' � _ '�,-.,,-" - .. •, • t • :-�►"'.• ... ..l . Y - _ . 'r• � , .. r_ aCL•'��.•i- Vut�+'lam„ � • 1 . -. _ . _ _-.__. _ _ ... Y ._ .. . I 708. A " ' -8�ss' ..1 1 . DRAWING NUMBER q "Q1 00(o 17R6 a I SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 -;.1... 0,/ _ ��- � * 11-0. I. .1. �. 'r . . __..... . DRAWING NUMBER ta a 0+(; , SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 'r r I . -• • , i I. DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 T R 4CT 0. 922 " .. 7- 6 . . . I .. A PLANNED UNIT DEVELOPMENT RFIAII� D SIIRf11VISInN nF O PCIRTI(1N f1F FRACTI(�NAI_ SECTION 6 AND A PORTION �F FRACTIONAL DRAWING NUMBER SAFCO PRODUCTS • NEW HOPE, MINNESOTA REORDER BY PART NUMBER 6552 1 J '1 . � "1 . ..... \„ ' ���� i�_ . .. .. %-. . . : SHEET ' 9 OF 12 SHEE" S c. . :..,,r•'_ - • . SECTION 7, BOTH IN T. 2 S., R.8 W., S.B.M.. ACCORDING TO THE U.S. GOVERNMENT SURVEY ALL WITHIN . F' THE COUNTY' OF SAN BER�NARDINO, .STATE OF CALIFORNIA• :� _ J . . ' .. NOVEMBER, 1978 LOT- "R 11 ��y} .:�'d�f I .. �' C , It. ENGINEER= McCUTCHAN & ASSOCIATES, INCORPORATED t /S'E.�.SEME- ra Co. OF.SANBErPN�9,fD/ND K'. �� ; \ 11 -` t t �FEPl/% EJP P �PD.f'f..�' P�OUEitfJ�"NT ZO/1/E ry' y SOT' ' \ 99 SES. SNE�.l 10 s -1. ! - ' 'f'a� AO �ob N:7�°�'�8, , - .. ..yam.. '. . ,.#... . ' M. BRA55 DISC IN l2" x 12" CONC. MON. UP 14" \ ,:. ! . ' MY.D. 11 t A. co • I S.B. CO. 1.2 5 _ , R. B W ., R.TN. I /1!F9, soil � `^"�' � . \ -P PE4� R.S. 3 !� PG . 73 - 74 Fo. �Q1� I o j . i s0� , A. / o. 00 Ln A I .. 3 I . 1 %6co . I q� Vic/ , • � ¢ i5 w Lor t o t l 'R R , 'h' ti% /5' \ ' c. . ' I • S 26 5. /p. /ti e 1 2 .�J . . . I • 1 17- 6 I ui \ _.. . . . 0 0 -� 0 r }� N G'S 4 ' • . • . cif . . °\°t \ �A/ 6A. 21 ��o- COs 31.1 r o'h/ I a �`Q2' g �' / • ��Z• n QO a " -1 v �' 2 2 ?o„ ti� 2 L - - �- .111'I • CL.. . !} ..a99 w. o4s�, 2 �/ L:147 .05• ° ,t. Zo• 9 4IV V6 ' ' 4� r E... i •s C a R- 31 1 `. 4M . 5.2 ' 51 `�. o .�a��� �000' ��� 270. Z' 7,L,2,� 18 `y \ 8 s �t �' d=8 ° 6 47\ �z '' '1 19/f)G c Q/Q V� ,'Z1`�' i . �e t= 47'1 „ "{v ��- •'/ �,cd°a°�O� a=85•x, G L=S4549 a2 ? �_� ' • f - .. _ ✓r . _y. ?8.55 2 R• ��R) 454 28 08 �• 5• , t �� . v \ 2i" r' Il 3 �0 • • . - / N 2' T= 22.75` A -- 38• I l' 50'. . L__ 0� �, D�2' . ... _ �L \ 4 _ ° _ d- \ _ C i . 4 N �f �- Q- 76° 51''20" R v 95 2 ` ' P., ' m�* ' � . . 1. . . . . . . 11 . L. Ln . 411 \ ..Q " - !,"�-..�-�­� �. - . . . . �.. \ L"7 -.11.4 . N.�ae , /�05 * . . . .. - . . . . ; . ip _J;:� . �'. , . . . . , \ '/ . 1, " 2810 __� � x \ . Lo. . �...' ' .. L . . \ I \ b Za 47'1?.#, --- f - I . " \%.,^. - - - - . . L . . . ' . N _ .5s, itl I P� I \ - � ' \e. _ x: .V. 2 co . 50 %. �• �� °�"' •tib ��� A (� 2 " 1 38 s'' .. . ' � p 'E'.5iy-r OF 50 C/�L. EO/5ON m , . � �J . \ , G o. 4o,P �iryE,P OR BOr�y o �i°QSES •�' 15 N 7/ \ A \ . . V . ....'.: .. .. . L ,� coNo��rs Awo /rv�io�is�r�� PU // //A�� Q��y G o fi�R oR �1/3B% E-�_ D.i? 6853%'o?g. \ ���' o` I .a �9 �, \ ' 1i : 9 / R �; \ �,� �'y. L %wy�, �h ''� �\ I ���... neo . _ :.. _ . .150 C. \ h - -- . a a . . 1_ L G '�' u� B6' e ca^� / p ia� 65 2 . ' F:`;� a M �� h� ~O \ Q S 3J° \ 4� \ •tires _ J, . a 49 • a• . IN.1 �,� I' tip^ ti y� �s$3 3 S?" �,^�1. �. . - . � :' ,, . 5 :1 r h� /� ° °1�0j�' v `bh /K VTC \ �7.,??� �,N. 0�C .1. .' '. �'v:;;..:. .� p - - or- O - �n(� _ V v " / \`sly \ \\ �1� --. `--�-,-.. � *' .. , , , . . . . . - . . . . . . . - _/ " " . . � tS 5- L ... . .. . -� . . .-. I I - -, . . . ... .. I.. . ' . . .1� . . . . . . . . . . 2 - N - - zp / .' . . . I - ... . -.:.L' I .. : . . - . . . . . 7 1 L � . 5.) . . .IX . . . . ; . . . . . . . ______ / . t? . ./ N . . . I . . I . I . '.. . .. . � I . .il. O \ -.. _ r -� `^� v - Q d 1 . . .1. . . N 48 N I -' a 2 - N'81° 53, 06"W. ) 2 `1 I . �, Z. (R 1, - .^ Z N G4 d CliC°O I- :' L ►�^„�,,, . - _ , v . Q e� '�1 a N. aB_10` 28" E_ _ _� iso . . N. 7 _ ��,� 75°d2'4�„ W 1? a4" 97, 6 0' P.R.C• .. �' X35: 30' s,, .. . t . �o d 3o C?\ 42 J J1. = N 154` -5, 32" W (`R) ` rn • co c`� c� I Q\ . . .. . 4' �..� J P_ '1 a ° . .. 6 1 0)o JR, �� �j 1 3 ti �9�l3'�E'�w ?' � N / °C $ 39 �3"W. (R1 �� I . ' . !' ;..a X52. �G� 60 38� o cv OQ s d .3 nl ., /ac LOT N. a3, �'°c� 4 . --- r: . F' v� yl, �\ �, o . tea, -� --' - -' .. - - _ .. ' -- 11 .� : . . . . . . / %./ - * NL. • , _ , .. • _ .. . . . . 46 dse.�\. d 22... . L • ;: : I .. J .1. ti� tea.._4. g5.L: ' . , I- • r .JI.. . • ' . -• . , I r . . I :', r ... p C • � • .. . -. _ . •- . r 1�1��C� `+ '� .. ' t1 F � :'I K.85.54'4- E. . 5 2 • ' -r., __ $EE 5 r l . -, 3 :'. . = 3 .I .t` , . N . . 4 ;. 11 K l• I _ .. - t' i 1 _. 1' ` V.'. �• . L /� . tJ1 . ' 1 • . `1 . Ir , F• y . - .EI -•'M. 1. t l • •J' , .. .- r ,L. - _ _ 'L 1 I •J•i. ti• '•..:r Ir I D -_ •rte l: �7 'Y� ... i J•. R - I . ; 14 Q Stye1. . !' , . i ee � N1n•Le A. _ ,.' . v' k. r ''� ., :. . :l`+a.'r i r 1• ,. ; �.. - - - J 1' i .� :T '1 l �1 � t , 4 L •J .' •IH � ,r , - f .. t i' •I i 1 h" X .7 - :!� 1 l t r f f J. :i '>+ /� `rt Vit' ., ..• •rT ll- F.n I i- .' ! i . L : t . cr i - i' i _ k J - 1. I /. J' •L'I C�1 _ . . •. 1 I I•I. •1 . r 1 : 1.. .1 - �.' .-. c I c' i .. r: • .. I' t li '. J` . t'. Y= y,. 'i 1 i .i- '.n C 1! •.v J 1.. �. {' M J t' } -1 r 1 _/ F 1'• o - t _ _ i r. i J I1 1 1. .� .�l1 4' .s: v! . J .•i'r 1 =� •t 1 _ •r.' y•, 't 1 w a ;.1:: J I 4 y \' •Jr - �1 1 .n ti - •t is .. ___. t.� . _ _ . :• 1 I t. _ . _ ___ :F .' _.._.... :.. ? _ . r 'i' -r � I. 1