Loading...
8038 TR (Reversion to Acreage) I. - ? '.# 9 i . cf vad • ... i. , . : „: . . ;.. ____ , I. . .. ,/. .I • • QVC/ I Ct ;r 6 --e/ --•6 . C, -z bea • ' '''' '-' ill' .i � 'v , r6 .. ..,. , .. . . . , , \ . .'4i1/41:14 lr x "1S a ?`'1!i S ';t j..�/�1/. S r. 4 ,33 . ,u''''}_ .1,1., ; •,' • C. 0 70 E �r ... '/7r'J�0 91d�s s, 44/4,-,67/7',�o , .�/�I40 2 S7-61:---c733,' �,.,, 4,01=1� R O I� S,4•,--. ialp ---zik...- en,l., rx.1[1,4 ' , . . .: ...,. -,. E 0 a) i2 //'fir Z `` I ( • ,- 33 -13 M 66 1 •-: Ea- \ - - . (11 K ii • �' b1�/dd#, ' �1/Y/>Oj 0/1/7. 'a/b/)/� /yb'�' <S'��dJ/ /J// �'C/J�' �' ' . _ 1 / ��: >°"1:>_,,,, _ /7 .� 5�1,''J/O/1// .0/:S •.Ljt/•.:7l4Y/7/I/O!N S.a'O/f.�//�//7�' iS.1/Y O M ' >Y. 9 07.E/.� S'a:0//.. //7..0 /C...//1//2D,2 ,S9..�b'.2/O/Y/ /tel/ vim' - //O 0:7/.1 S Lw/Od S�1 b'J/ON/ N • � tI'-,T /7S 01 0'/.,z I' , _ S5'./O • 776'- .5�/Y/7a. z/Y-9.7 /VO �.7df7'c3/l.S.' 4-,.'07.78,',, ... .''//// _ . 1 . 06 S6 '0/7' '.g'.�a' C.J9J 917'1 .C.//7t7'-4.65"• S1/Y94Y/7/704V .5" -Z dJ/U/7/ 0 1 0:310/Y _9c//19a 7/7'1 o SS�7N/7 'S6 2/ . • _-2.- 'o��.2b.1 668-.BZ/F6 SW/0.. .Z 22 a.�o' ,0.4/ .-7/ di.,2 S g1 17%3/C//7/ ® 1 0'6'//' _C//17/- •a'0...7' $9 V/a'b'.9�/ /O c/. �' ? -a' sb- O�s/2 sb/ . ' ' Fi 1 ''' • ,5/4'/ 0..7 oN/O a'6''/Ya'. ' /Yb'.S' a'C� 50�3'o0�a' 6a-�,1/c • 1-v //0„sL _2�I-'a.�. U . : \. .a'O_ .d6'/4' .af/.1 /YO /17,;6 .fr8o QN Sd 4/A0/7/...C' / ' /?/O%1..�.�5' .7'O .a'7dh'- WO 1 OlY/O/c�G'�'a'�� Nd� �O �t 1/Y/70� �i`/1 : •i A S' '/' 717 ' -•10/Y -ga'b' 99cY'/716'/Y9/,S c'7'/ 'h..Z C//Y,' 971/1 �a� 01/Y/ h' //O.S ,..v7/7/.1...210.�/Y/71S.74f '6AV1 ...V0 )/�'/a'f� A/ : Ste/?'/Y fi''g.10 S/S,fig --' /Yd/c3' •1OlY.7'b.^ S1IY941/�9t /V 117'/'Z 7',7/29 S/ .1S�a''1/Y/ -. d'/ '//J • _ (1 - ' : 1 Jb' o'd1r1/ /VO/S///O'F'17S' =/51 a'Q ,,b,, -____ ______ . , /Li , , SIYO/5///Od'c%. Ch1 a' c'iY/7 C'11/vra /�'9�6' �/4f W ii-/'. S/H.� NO U z t� N/776-7 r. . Sty . `191//1707 O/Y/7a'fr%Ya'..9 /YVS ../O SQo'O.7aW 7f'/2.7/� 'O 'o /fr�' !' -_ _ _ - - �'' `., ; ,•:. ' • . 9b-o' '6' ê YcO9 /Y/ Or9aa'O.7 c�' 799C7 A 7 U�.907�5/C/ SP" 5sa'.67 s �-f,•�,� ' --•:-:-� S9a/c'X9 /70/Ss/1/Y`Y00 APV -.0,.,,r ry, Y _ , /Yd' 915 1,3'JN/ a'O.7 1 NF4�'9S6'9 %)'d='O S'a/ IY/140 �h'1 /i Ndd1'1/0,7 /Yb'0 7 �: -_ <, -, ��, 9117'19 C//717`A rY/70: /..tyS 43'0_10/717'/.7/.7/7Ei/?d Ad'1710/_7' •S=i1t'•6.1.1'3 � r.a '.•Ts 4� _' ON- lY SJIY//Pt9 .7/1/Yd716' �O Ste'a'/71 t1/YJ/S �i`/1 C7/Y1;/ �_LN17 N CYa'd/Yd'� 1 __ /Y175' ./O SC d'Oa�2/ 7///.7/.��o .�0 y'�? �r9bd ` .982.'9 .x'009 N/ .C/ C7 0.9c3' �' U39C/ AE/ Cl g S070S/C/ ,fib' Si gSO a'a/Ic1 7d1/Ygo/71Y/ ,cl?i ' •� g.7,'dJ O/YP , g /7_ - N b, f 9/Y --a4-. t. b�t�'j b/b' 7t' 7 tr/.�/:7'.�'0 0//Yb' c/ci br 1 %�V S S,g/�'1/�4 Oh'• a7 .1.(2 f/- .S /Y/7 0/ 1.7 7� ./O NY0/117 X?C/P U/Yb'- �OlYb'N9 /�' /�Y , _ w C21/Y40' 7Yo�.1 o 7&'4 s/ 92 �s'.i a'a�' .:4w9yY/saJ NY.�'a Sa 7/Y41c, 'NI _ U1 S t •A /Ylrc/1Y0 ' /3/0..9/09 I'//Ya'O /i 7 b'J /)/43 /7/-1/70.9 ' =4C, S �'. a' �c�'/7..1 J� /S 1.'J 161//71a'OV/7bJ .2'0 g117'.1S `Of /ad'b'/-(a' /7'177'9' ..7'0 Al/,V/70D • • - 0 rh 1 • W2 A &' C/92//170-ga'10// Scat't7. S-9a'l2117/70/5" C//fr9. C//717' 67-4/166-7' _ _ -t--) , O /Y/ /%/9e//a/ 1'0/7/7'tyJ 9_Z/7614/ 917-6 C/17'9 .16'111 h'.,�7S 9/ 1 S'c3'94/7'/ - • �' '.�l�l/�'6' .��5-/ . C/�..L/72..9�'�. .v7h' 1/'f�'4L AL1/ O/ . (<1 W !E - 'c'l'/gf�1 1 Jb' C d'!N /�'O/S`%/1/U.��S �'f�1 �0.,, b';, /�'O/1 JS��S L 9 561. />'O/1.'gS '. - • .7'0 .S/YO/S'/'l oa'd 9N1 a 9C//>'/7 C/6.1_4/11//1/0 -/-y9 ,67/ aA 1r/1 /,11 /M /7117' r. 7.91 -,77/YO/1/ 42%''' ON, 1 N..71'Y/20'..LS%Y •••,/V//:71/4 .7/4'1 Z? o...779/0,:,29,67/24-, $7 . . •94/7 0a'C19$0 7,75/U/7(7 .7'0 )/7'/�'� , ..z/y,/70-., o/7'/Uc3'b'/7'd'9 ' / tyS z'O 9 C/a'0.79a' ,�f/b'// ,75."L2/-//)1. /YD.Sc3'.�d a/7'1. age 01 all, 01 /7/t10/7'a' A d ''�' c'ilk bid' w �� 717'/ /.7 P 9� „1'001 ' /7i C/9Ua'OJ9a' c./ c/ 4& U9S,0.7JS/C/ C//'a'b'9ddtT,4 7717'/70Sa'6 ' . 1 t' ZS C//7 b.'A L/�7/7OJ U/b'S a'O.v' C//7 be /7/ ./7b/7d • J dO �'O �� b'd ��� e _ (� , 5t?' Sa'0N'/7d C//71' 9A/70 /7'/17'1/7'/17'GV C//>'17' 1J770'19/70J 01 1/79`V9StV6 Ad'b..'1O/7 b'777iNvr?'I,t/'7 t4/tegi vg 6frY 9a'079b 6696/ A79/' .v/0 A fyU7S/H1 /70 0 ,� /7'17'a'O $a' /7/14 O 9N1 `/f/7b'd/'V OJ /YOS/G'9 b'//7a'0 d/717'6. /7'a' 1-/-4/70.9 9.11 9 37-tsPe Y'}Y' S07 .7'o 41/7/200 - r n �{ C < ' :SS { d//Ya 0='/71716 .7'O 6117'1 S • _ v 1 �O Sac7'�.l d/YJ/S 9N1 b.//>'c�'O='/717'6 �'O a1 171 S D/Y/C/r3'b'/7d'6� �'b'S d0 0 . . A1/ '/70' 9171 A1/ L/.ac3'//7C,9c�' 1O/>' 9c3' '• S9a/I11777'6/S / /7S //7d a71/1 ,' , „ :r„.r.r ,, ,,..: : . 9=/ 01/7//T '/cY'WC 0/Y/Y1'J S1/Y6GY9St"9 C//VS" 117'7'1 17'6/7$ 9/ 499ca'94/7/ r-, _ - - �' IIT1 a/./ 17/_z `../..,t7 't'4' /TO/S//1/C/&/7S 94'2 do„ ' /7'0/1'9917/79 `z_9,5-11 /70/1099 - zLb( -fz .f--', b"v .99c3'/eXV'o/SS./1NI�VO.' , fr -'•, ' ' .,' m 'O .9770/9/4 Oa'4 9f11 a'9U/7� 0911/4VfNO t199' 94 b'H ' /L'1V S/H1 /70 91b1S C//)'b1/7/70.7 C1/'b.'S a/0.7'C.//7t7' /7171/2d-A a*,..z 0/7 1 '•' '' u) • C J.,' /7 C/ �.y / /7�/? /7r /, ' ///�' /717'9 // , �/ -717/...,/.7'.7'0 CYa'v�� - - V�1✓ �/ //7�V SY /1 1/ ///O✓ O/ //V G� {/! /GJ 7 ..7/c, �V�O./.�0 .v10 e /�_ 1 `.'( :,,, ".,t.,l .,4., i r t•,,, •/.•.._ r I � 'L2' 9)bd `962' a'o0&' /7/ C/9aa'o.'9a' c/99C/ -9' C/9s07.S/C/ $6' s�904a'/'d !r : 1-- - �) r n . ` UIFl::.iiit!Il1.lilllllllll�4.11,lll!:,i:i...•,.. :v.::,rrtit::ll:tn:t,:t•'. 1�'rtl'f'!i1•'�' ' .I 7b1n'.91'/J/Y/ C//Yb' 96/7/7 6n'OHd6794 U/717 '/a'1.3979 .7'0 /710/1b'a'9dO. ///7d' "��'''�•221 'V Ca 'yr) 7 .S 7tr/J/d.7'0 C//7b' C//7fr'/14/4' SS9/y..2//t' ; • 9-./,1/791/`//2'/'6/ 9/11 d'Oa' 1/79GY95 "9 /7d ='O S a9/7'44O 9/`x'1 '' t>c'4Y0.) /70S/C/9 //>'d' d/ G'J /',91.1/70 9/11 .10*.99'/71 171/76'/$ 9/V.1 • d'//7a'0., /7k' .7'O 'Sa'd..zo a/C/ dO C/a'b'0 / 19.2/.10 /70/1/7 70'96a b' a'O .94417'7-iffy S1/ O.4. ,�� 91 65'2 S 70/7/Ca't7vv,:v9b /,17'9. .'0 A..L/Y/7oJ 9/12 Ag,/ U94,'//? '9a' 10/7' 9a'd 1/71777 Sc/77d 1/Y9/'V/70'1S/7/ /7/114//14 9/11 U910 .' 9X 9 /70/1 b'd'Oda'OJ /1 /79 : S'9a'f71t''/7'J/S' 0/17.5* 4//7117971/1 7 99 01/>'/ /79d/a/ 10/7'/7'6'6 S1/V94Y9$fr ..217',1.1 94V 01 .C/66C/67440/72'..,17' U/7b', C/9/'Vtc /7/a�a'9i7/4 /70/1 va'oda'Oa _ U/d'S' ..L f'/1.2.. /71.6/75 9/499a'91/7/ a' 9/'.1 `1)ty d1'141 '7'O/S//1/C/17/7S, 9/12 .O 917'1 d0.1717'7'917 /7'O 1/76,Y77,3'1S/7'/./71/7'1//t�1 917'1 9177J9Xa 0,4'4'1 S/705i3'9c T 17' /V0/ J9S 17/7 S L 9c✓ 0 $ // /70/49 '0 S/YO/S//10a' 1 97'1 ea' ‘//y77C/ 11 9 /4Y0 .z�Y1 �6 OC. 71 'Oz /Y/V W,- ' 040/ .��s/7a.CS11xS y: /7 /4//7 '1 //�'/17'1/44 9/11 U19 /7.DX9 \ 1 7N =•I /799g/ 94 V/V c/17"14/ S/17/1 /70 C/9117'9/7'/79U ''9 `A17'/ / 70.' O/7'/C/a'V/7'cl:9 ' 117'711 /7'0/117'a'Oda'0.7 9/11 /,/1/d0/M'O7 �.7Nb'c?' A// X 71/1 /f1/ /7J�.S` a'0 •` • N,; /d'b'/...a'2.�vr' J 't'/S'S • �i511".78 01 .�lrY 01 /411,/0 ' ' /7d•S a'O• SUa'p..39c3' 7.17'/J/�'�'O .�'O P6 9�bd OG 9Z ..-Y 008/ C//7'b' ST� 9Jbd I�l�9Z • - �,� S' 'Q Yf I'3 . • • .'006//7/ C/9C/a'O.79a' 9C/69C/ A,50' C/9907J9/C/ 917' 'S9$OdcY/7d 7fr1/79G//. /7/ 0'/,d 1/79C//S9a'd �'J, 9H1 917' 01 94Y 01 /7/110/7 • "'"2? _N .�-‘a9'v7+ _ C//7d .9/7/79c'/4 a'0. 4n'9`Y99ty'9 /1171.'0 Sa'9/7/14 0 9H1 /7/0x/4 i7a0da0 ': tar c/9a'b' 'dt' 7�6 '0s 9c' 91.17'19 G/Yb'A1/7/70.2 /17'9 a'0.1 C/P/d/7/ .7/79/74 `b'//yd'O.1/717'.2.7'0 A/Yb'd`V0.7 Sb'�J 99/1/7/70.7 /7c'9h'1/709-• C// (7, /'?'O/1t,'c3'0d Y0 4.1"17'10/ ' b' 's j 9/419a'O.'96 (666/ 'A7 jr.10 % 110.9/17'1 /ro \, d A/7t"d/'OJ' 5 VO b'//7'a'Od/7 t''' , Y9/14/?09 9/11 -....7'0‘.9 9 d'rl:.�.,'''/`�'V/$ 917'1 ss 0/ /C 17,7',3' g,/Ids �o A4/7f70. /� �J /..� b'//Ya'O='/7 1716.1O 9117'1 S: �i I S/�'O�/ S S/�Y 0 . 9�i I fid. _ ♦ /ffil • .. a nr't f:. I • - 'I . . ,..i\ Al/7d9U '(SI • - f ,,..: . .. sa'os/A a%9d/7s,.�o' a' o� 9f,11 �o a'970 �.Lb J -� '•s��yy�o',>�-�'w��o!�ssi��oJ ,��y� � �,��� � '�'�4• ��•� •.� , O/J/�. o►-x 9 urrd' 3'a'97. A-.:417/70.7 v.,(1,,'!v•) .•Il il•r 1/161,: - r �7C/ M s rf-L/Y�O." ig/a,Ss•a'O.2 C7/1/b• 4// .7/79, 4a'a1O/y t -Ul:� • v :► ,g,�,r,�� �:. '- r• , �>� / / / �V /1yr7,-"-x7r.EWL, • •�11� � �,•rt '6411'11:?.i(J ' • 1 X11 V Irtltrf,.4..,,,„ ,rr,,...,.t., :,,rr.n'.b,,'r,,,„,...,ii: . - • , • ' •. 7 //Y O.7� 7 b al7��9 7 "..77,5' 7b7,..2/../.20/� O O/1/a O/1/ . 4, ss�/Yi • -1 S2O // a9c7S .�0 oar b'Ob' / 17.74/ /6,17'6 / � _ n, • _-- \----c---4->,, � b - �SaO.L� v �'O Qd 'Ono 0 - -- -- S1/' _70 /1/9//,7 7j/ G' '7 S/1d7 ifs S1 i1 1/1/d//rS'4///d • DJ C 14/_77 ///2c�1S/Y/ /i//17'1//6' 7h..� •O..�1/2..2 7 7 A/O/1dd'oo'd'O ' /�.�,77' _1'dh'�l b'//7�'Q�'/'71>.'.�'O 91 ty1 S D, T1 o 0/7/C/d'd/7a'9 /7 1719 .7'0 A1/7/7p., _ /4/O1 . _• 9 7,117 2, /).'.7G' O/I/d lo__,///b/t/ //�d/7/ •0/16 d'OOcY77 '' DJ mC7 :. D3 --I * 9hl b-c -C/94 t'C/ -''/y1 -,'O _7'717/"'"A' /YO 1/1/•- ,,l/y...eS/1// /Y//77///� .... /./z �/�1/7 - • __.,-' O//4; . E s1.4v.3/?�.�sb-„7.39/ 4'/bd1�- ,14', O2 OXY/Od'6'ii/a79,Vk3' 776',S-/J 7/'-7d' 1/79/1/a 2"P'7/0.70_7'O /YO,Sd'.�d ..r111 __767 01 ..7!4/01 /1//) 0/1/Y 04/7 1/1/-9/4//7d'1SN/ ► - - - I �_1 -o , ^ D L♦ .. a.�./_0 ..9N/019�d'O.7/ .71/_Z 0/Yd.9g-09 '0/7'1.7 t�a'.L _VO d VA/ S/f/1 91462,17' U/7'd �i`7'1 O�1/7�_7:.. 117'7'2. /1/O/16a'O '2 Ch1 (:..7/l//l.S�/1d'�dOd'd ON//',2 ~++ .710 5 9/1 Oa'd d ly A 6/92, 7/ .5.41, /.7'.71 O U92/d'Oi-1r1/7 17 �f 7/7C./ 91/. H J/7 0 a'H1 _7'O 1/I/.�O/S�d'o' 317'1 �A' 01 .�/�Y O,./ A//1'!O/j/ ti.)P d r PA m Q b 1741» O�d'b' 0'017' '' c C1/7't"'"16/ `b'//7'a'O,�'/7 k3.10.9..417'..19 `0/7/Ud'"/7d'� ' /717'S ..V 0 A.1/7/70.2 9f�1 '� C 7177d/1/051: ..�1d1�5' O/Yf�'i(1/f%120, O/b'.S-' d'OL./ (99-' /1//c2/7b'/7a' ifd'd10/Y<'I 'I ,� -, ly Via' 7-,//YdO.,1 ' 7 aaaad'' - `_ M/ �dO.�..776 `696/ ` �'0 rfbr 13 1e ,S/f/Z NO g _ ,•5::51 ,S- 7-9A/7 5'07 'O //1ABOJ,- -= -:=-' - ---- N 2 m b/%Yc7W__7/7b�• �'O -7'1 d1,5� � p 33 • A-Z77d9U d 1- ) ,Y-9-"(9.-)7 -7-7 ,f6/, 6/ - . . - D / l �'? i 31N..M..g94'�7/1 D/�/. Y42 Alf 40/1/ ...,.; ; .1/717'0 `0/7/C/a'ty'/70.19b' /717'9 .10 A1/7/70_, :,� . , • OVA 9/1 a/7 S A1/7/20." �(9 b dill /? . • 4. 1 '' - C/91 b'Ci - -;.7'--Z,_C/2 6'.../ 4-b/d/ '7 ), 7 •- • •• •' - . :1.79.'.'06 A 7717'6//4/7'691 9/ dVAY 9//11 r /' b /7 d. H1/44 U9/7d/-VOJ /799k 9/117'17' '?,(70.2 i ` !. ' ' . 0 117'/-11 U9/dS1dS !'V IU • t un/,3•moo/ /piDuiPg JDS Jo 9 aJIII`0' J7/doz/2 C/'7Com' 1Jb' dt"1/V /70/9//1/U�/?S - _ _ 9171 .V-0 /7'0/9//100'49/-111 77171117:47'1 C//7 V '02 9c'9/5'4 S/'7'0/1.b'a'91717' • • 1 = 1./9/1Oa'cc/1 ',f !'YV db'4V 6/14117:1/761 9/11 /70 C/9ab'9'd4tom'1/ 917' 9/'VV$ i ' d'�1�a'J�s 1N61�S/�'Sd 1/1/�O/xS�b'd -..22/I'1,}1 ' 9171 .(7717Y-4/7171S6//7S" S/ /709.'97' /7'�t4 0/7'S 9O t;,- ,3'..,p.' 04 /70/5a,9./icy 9 9H1 / 9) fil � • .11117'7'1 `c/b'!l' U9X 9/`//y1'9/71 U9/7'/!'YdXa 9/1 fyh' I 11717/'../' A.1/1 d'9J �( '9d'9/-12' • • C�'/ i� ` l ' �� b��/='/..14�9� S c3'04�/!c'9��S �1 �.� • ��1s/>c1 %1/O/1�ei'Oo'0'O7 d- �f 6'dM/00 •', ,�/1/b'd'7 A// X 71/1 Al/b/7�� , - ,l O _2/177'.(2/S7_77o' 0696 .0/7 ' 9' /�/�9 7/4/J C/9a'91S/09 '; • . , i ` . 00)61. '21 '.'v c/. ...217-c./ . . • ., /1/O/_/,oc6D2 d (.,.2N/ / . . , . - /1a�a0�-'ar /3�.��'�=' • "U9..., - '19a'9� 01 A 94 a $ 9' ._______ .._ 41' 9 7i7'.-•�'7 04 _1/79/J/...71...1/7.S 9, / 77/A4 d'O 9c3'b' C.//717' 9C/0J 9/70/SS9.Oc c' c.//,'I,' SS6/7/$/7s' 9H1 dO 995// /77'/4 Si . - - . • /-7..z/A4 90/7 b'/74i1/0. /7/ i C/ ' ' 9.4 dJ/U/7/ 9/70/1/904 9f-/-4 Adn00 0 "C.//717' /VGA/. /./OS/2 ' Z '5 i- ' 4'/171/, f /"/l/ 0/A'S /YO /,/117//9' S//Y.... ..7.,6'� 394-'/ c O', - c7'9.10 frab,7'.3 97'1 .10 9a'f,'/709.'9/' /74401-7/9 9.1/7914/77/7014/ 9/1.1 7'717' 1 65'7'1 ;1141/70.7 OV/ '4"/v79 Ntb'.5' 776' 9S// .2/749/7e7 2/a_.7/ ON/0 -/YX'., /1/4"-C, •' C//71 ' .9%6) '00/17 77/ 770/9/4'a'9d/7 S A fV a'9C1/Y/7 •9C/t5'/V'A 911 a'/7 S b'-70 ..,,,o 111/,/706.�'A1 Ol ,zzd.7/O&0' xie.,747h' _.77/W OA/b' "d 17-f-Y 717'/7:':71, `1:�'._.14 } __- 4 c 77'0/1 tr1/Y9S. ardVia' 919 2C/1 VDJ U/7'tom' 9/0',..2 ty 9/ 9499HS ' .10 0/7/.4,9/9/700 - /70/1 dua'OJ9a' U/arb' n'o/1'b'at ed9a'd 9H1 04 1/7'99/7'00 941 U/7 b' c'tr'l-' 9i'1'1 ---_-7- .- d1"M' S/N4 117'/-/1 C//71�.b/i7a'O.�/7�'J 0 9117'1 S 917'1 .1O c3'a9/7//9/7'.P 7//1/.�' 770 /7440/199k'C/9U//1/C/6'/79 C.//7117'7 97'1 /7/ 4$9c3'941Y/ 671/1 ..1069' A/7'! = 7'` i o Cl 'C/9a'919/0ga/ b' 1%,171 116'7'1 A=1/1.x3'6.3 A F19c3'9'f'1 % ---- - -- IN THE. COUN-- - : TRACTTY ,.OF SAN BERNARDINO . .. 8038 .._, . ...., a'ce/ - NO . . .. cc z m z , -__ . . 0 - BEING A REVERSION TO ACREAGE OF . , o m LOTS I THROUGH 28 INCLUSIVE AND LOTS . 36 THROUGH 92 INCLUSIVE AND LOTS 102 . THROUGH 144 Z = ? INCLUSIVE AND LOTS 'A' ,'B', 'C' AND 'D' AND PEYTON DRIVE, GLEN RIDGE DRIVE, NASHUA COURT, • Z SWAPS COURT, CITATION' COURT, SEABISCUIT LANE. AND PORTIONS OF WHIRLAWAY .LANE ,AQUEDUCT ; z LANE AND CARBON CANYON ROAD AS SHOWN ON THE MAP OF TRACT 7501 AS RECORDED IN BOOK 95 . m OF MAPS, PAGES 78 THROUGH 89 INCLUSIVE OF RECORDS OF SAN BERNARDINO COUNTY, CALIFORNIA CZ a — • CC CC c. � Q 0 Eit/6//YE.E.P ;S' /1/OT.ES' • ,8A(5/5"' OF ,494.9•P/4/65 .• Thi ,6Qarvi29. ol./Ae• /4Yasf //i2e off' /, sow/h o,7,0 %Q/�' a7 ' sic/z, 7 2/ sh o�,-2 crs moi/ D ' c "¢9' o/7 /ha- /vg.0 o7 Trc/ 7.5"0/, / .. 95 78-8,9 .9eccords ol' S,7/2 ,5 '7 ,' /',''o Covr7 4' wQs 71c ' / os .5 zi' o� 6co�--//• mss Tor //h /97 2/2. • . S 9 //.7e/z6:•'67/e.5. CoUr2/`y sUrv�yoi-.s /e/d ,Boo,E . 1 . C ,-C/t //2o'zco7/es Covr-7/y v'Ur tieyor s /Wo/.7 Umer-f. o //7d/�o74,0s ,00/,;7s 7z/ed oezf. ' ..2e.)7,c • • /r�dic'o acs 2''/. •/4? reovr�d goer 72- c/ 750; /lil.9 95/7,-89. 1 /` ad ,e. 44.- /2.9. --1 U/7/css ofherfrer,s� /2o74o! . - - �, _ 0 /r d/c.v7`es Vorwh ,' �s s&l• a•r7d 7`o9•70-0/ /�e E. 9890 • • . . / // "., /o`ri s••./,-/Gee ore c'42r2/&rr/ir7&-s, Q// o/%e'-s . • 2"/. .7 7o 9 ', /2C&' . S 8(705 //2c/ic /ers v�oi-2 Z3arva`-c, C'o/r>/y Oroir7ora Fose�er-2fs Q CC W z a • Ca 2 7 CDLUz g z CD • a ~ CC `L 0 a I ao CC CC `1. C CC S. C' 0 , U • CO • • • ..LL . /2/ 3A¢ #/./°f099.cd/e67.44-• Fa! /100/f A./0/;/,)Jmoo' •5/0 /../D .Z3/7. - 7/g9:5- tet/% Co.-- 5c.2/ 0o/2e. ..3r,dg7 A/E- y!!/ Cor. ,9zc. 2/ ,od,- 7? 75*o/ /6i.9 .9.5/78-89 • C'oc-- Sec. 2/ co-,4--.9 .0,0,-- ',.5,4-",e1 20.3/ o //1a• I •- ti 89 3?'¢8'E .528 .5-¢ ' 0 1 a _ .% �� 2��0 77' -� 204t0. 77' W z z Nd. CO 2E % h' • • 22z i- tki ' 0 N lSr- - // 0sitil. ,,,/%'/� ki Z FZ C'_5.'/f Bross'Coo 6-A, ,o /ire C.., , ° �, m !ti%� Cor v'ec. 2/ .61A//\/ /\/ - � 0 o oer es/4-e cA,eeoN �¢2> �ooyo� -/¢ co.- r _)r. ,..___ ,5'dc, .2/ C<5�B X9/.5 CC cc Q ` o - 'E 2�¢.5 ?Yo ; a_ N 89 3l _'¢'E_ 2(.9. /¢ /V.. c) • . - /427(/"/. 4isfor6dd ~_ • iO./7 , D0.9EC1) 1 -----n '� -Cer '_ Soc. 2/ ILI_ ;� . • L07 '.i 11kiN t-- Is a 0 /, ti /9C/2615' r Q oE-re ce�.v,Fo way SfZEET '9• , c ' 7) 1.----T. .-------*----------, /-1..\.:/..3/,,.,...:./;:j. ::.i.:7;,..);--I ....1_ : • . ..\ - o ® • N ►\ 0 - o It G<�ti • • • Fo!�"S.'/yl..cg�'ass Fa!/%„/.o�S/f/. 'V �,�G<`•-o j Co,� S1 6,,,,,-. Cor. ,mac. 2/ krr------- . �'�F 01 see. 20 ,cr Odr Ti- 7.5-0/ "-� Q CsF9 1l9/. 1 /l3 9.5/78-89 LY, LOh m /G!89°57'57"E.52 9.25" //. 89°4.5'15"' 202..89' .t/ B9°¢/'O¢ "L-. 2&,..55. 70 ' 2 go 4 . "---' ---- g i- 1 .�: �� M k 5 %¢ Cor• v^ee 2/ 55 Cor Scc.2/ • cc xC7 1 , a _: d ��r r. 7.50/ '? '- C5 9 1/2/1 Z �� h 0 "�5/a, Q "3 4 9 ..9 /7(9'-89 � � w I� 0 - - - a CC lovi o � ,��- rel, mrf,,...,, �2r 7i': 7✓r'4/O O ` % . \ Lix),-. 'it* D \\\,_1,_. -- . . . . • fr , �', X5'. /4 C'&-- ,Sec. 22 = , i', - ,fr, _•_ -. .oris.C,5 3 .g .9/z9 1J i a - tie"3P 4?.'Ps'N• 4‘s I • i • `jf���7`.. Did`_ r f N THE • T0 U T syE�Ts C, N . Y OF SAN BER��NAR DI N.0 ; � •. . . . . •1 . _ .y • , • • --1- ir . . . < . . . ,_ /� . . O _, 1� z • .• LU Z N BEING A REVERSIO'N0 ACi_ . . , • _ . REAGE EAGE OF CO w LOTS I OT THROUGH 28 INCLUSIVE AND. �. S 36 THROUGH 92. INCLUSIVE AND •LOTS 10.2 THROUGH 144 M _ 1 _ INCLUSIVE AND LOTS `A , B , C AND D 'AND PEY.TON:. DRIVE GLEN RIDGE DRIVE, NA ' UA C SH OURT, Z 2 1 SWAPS COURT, CITATION COURT, SEABISCUIT LANE AND PORTIONS ':OF WHIRLAAY LANE,AQUEDUCT CD z LANE AND CARBON CANYON ROAD AS SHOWN ON THE MAP OF TRACT 750I:: AS 'RECORDED IN BOOK 95 i • OF MAPS, PAGES 78 THROUGH • 89 INCLUSIVE OF. RECORDS D SAN- 2 mCD R SOF S N BERNARDINO COUNTY,. CALIFORNIA a o0 CI o r • 8 • _. 't" /� `i • : DE7 i 7/C1//YzD /4 41 4/35'38 o9'�F c� . . .. . ..... . :..... . . ................, • .� • /0.ea' l,, • �,. • • X0. 12' V a ' • �'N. 025/" ! 20.00• • • - • 1-- frw' li /,•-. 91- • - . • CC 11.1 - - , .. - • ' - WM Z N r .r, •. - 2 In in • W ''' 8- ' • •; k . , r '' • , C?�i- / - • '�• N30057'2G"E // . • - .Z / CD izatr. • • ! • '''-'-'-A.' \\CD7t--1-.H.' ,. �' t.) • = • • CC Q O /�jU 3. . � ., . .:y:' ���• _ til . . • . 1� - %6•'g 9 :- :�� _--_. --- f..=;,.. •..,-1- - • ..-:. elc 0 ti . • .,1*.) , - •. •, •. , ', ,... . ,. . .: . . t: . � /1. .. ••• 037E ../.•(..71.'-'-''. . � ;1� `. • , COQ//O/'/7/O Gv5 C'o Q �� r' C �. „�Z Som/h¢/-4' Cav�7/es'•Gos Co.Z7/oa�c, ' ,..:',1";1,. ,_l ,.,. • .. • _ J - �. i _ . /0,a✓"ae.. 2�'�t O9,¢ 8 4..2 2G74;oq 9¢: �"� ''' �'•.._ . �-� .• 1/ \c/ . . .. _.. . ... •• • . • . ., . . - . . • • . . • It... .Y.'. • • • it---. .,-7'.,,,,,,z.... 1,\,),, . k . ,,\ , . . , .,.. ; •• : ,,,,c2.•>, . , ,.. - • ._., _ _ • • dam' .".. % •'�',.- • a4 • • . : !8.5 s;�i'sfr. . * .' ' . '. .., .'... ..1' :::,.' .''' ' . —. ' .1 '''....‘'-.'..-'''' W z N 7;o�G.•3• � 20 - m u =�% -9 '..5 ' - t-�' . m • r t Ua +• a A , Cr ` .. • - •�' . Y a - 1. U Ow tr <X0 1� \ _ L 29 OG o ulT _ — �• V t r ,wry. ' . it 1 1 { C \ o 0 ` : 1. p D • ADO, S. _ 1 %02:5 ,e¢/050 . .\ 0 % : . k . . . • '• . . .• -Js/c2�- !!•..-L,�R•- ..• 't'•r+t`,s'. s� ,,•,a,7.-,r+n,--�+.,-w: ��a - , !' - -• • - .. : ' ::::0'1: 50, 9 f N I /885" ','� f , ,�.'"¢933 re4:i' h -::':-._ - ' .. 4 -•p 3_. . �'9 "¢fv:' '7': �,.�. l ".11=:92_x- ig-e•2::�?."= _. -fir ms 7o :..._,,.::„....111.,..".. '� ti ,��21: .' - .L;t3. _3i _ L 32_ ' ...: . . '�j • • 1 .1 C3 t"i"p �\ r....s. -% - r • rri - 6 \. - - • . - . . ; . . A - t • • • `"9rr • \ N8a`75/'37'G, X37 .3 , - ,' CC LU zN cu c ui = G �� a ♦ • . . • , , , . . . M ; j •-t- :' ..-..:'''• 'P.:-•'' - . • • - . . z II ihd, g Z I I .,...,ur.. .... - ,k\''' . • . . . . 0 r 0 • c<i 1 i( • , 2 ("Jo KI.,„6.,4, iraii.til, zriu, m Cy v(, U w \) . . , .: cc Q' 111=' f.. : " 6'cqZ .�foo a Q. 41,.. . - ,,- / /. P6 /, 'or; See2/ • • ua ,oOp Ti: 7,.-O/ ,5 9.5 9 • • �5'ec. 2/ . 6�- 7•'•-- . -mit!89�15�6'E 21v2�. 89 :t/.890 x/'04' 2w 5.ar:•70 . t NB9 97 0el� Al